Hotărârea nr. 52/2020

Hotãrârea nr. 52 privind aprobarea plantării de puieți forestieri (detaliat în Anexa nr. 1) în cadrul Parcului Municipal Ploiești Vest, în vederea demarării procedurilor legale pentru acordarea sponsorizării de către REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ PRAHOVA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA NR. 52

privind aprobarea plantării de puieți forestieri (detaliat în Anexa nr. 1) în cadrul Parcului Municipal Ploiești Vest, în vederea demarării procedurilor legale pentru acordarea sponsorizării de către REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR -ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ PRAHOVA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 30/30.01.2020 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și al consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Frusina Nicolae Vlad, Ganea Cristian-Mihai, Grigore Constantin, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Răcășean Florica, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate comun al Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest nr. 134/04.02.2020, al Direcției Economice nr. 34/20.02.2020, al Direcției Relații Internaționale nr. 115/20.02.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 54/20.02.2020, prin care se propune aprobarea sponsorizării de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Prahova;

ținând cont de avizul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.02.2020;

având în vedere prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (republicată), actualizată prin Legea nr. 47/2012, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 2, lit. d), alin. 7, lit. i), art. 196, alin. 1, lit. a), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Aprobă plantarea puieților forestieri din Anexa nr. 1, în cadrul Parcului Municipal Ploiești Vest, în vederea demarării procedurilor legale pentru acordarea sponsorizării de către REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA -Direcția Silvică Prahova

Art. 2 Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

5                                           5                                ~                                                           ~                       5                              ~

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

Nr. Crt.

Denumire arbori

Nr. bucăți

5

1

MOLID

10.000

2

FRASIN

1.000

3

FRASIN DE PENSILVANIA

1.000

4

GLĂDITĂ

50.000

5

CORCODUȘ

500

6

SALCIE ALBĂ

1.000

SEF SERVICIU PARCMUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

9