Hotărârea nr. 5/2020

Hotãrârea nr. 5 privind revocarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Ploiești nr.468/28.11.2019 privind actualizarea și modificarea tarifelor aferente contractului Acord cadru nr. 13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în municipiul Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 5

privind revocarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Ploiești nr.468/28.11.2019 privind actualizarea și modificarea tarifelor aferente contractului Acord cadru nr. 13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 25/22.01.2020 al domnului Primar, Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 19/23.01.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei

7                                                         7                       5                             7

Municipiului Ploiești, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Ploiești nr. 468/28.11.2019 privind actualizarea și modificarea tarifelor aferente contractului Acord cadru nr. 13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitațile de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în municipiul Ploiești;

Luând act de avizul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.01.2020;

Având în vedere adresa emisă de Instituția Prefectului - Județul Prahova nr.18330/2019, înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 25864/18.12.2019;

În temeiul prevederilor art. 1 alin. 6 din Legea conteciosului administrativ nr.554/2004, ale art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Ploiești nr.468/28.11.2019 privind actualizarea și modificarea tarifelor aferente contractului Acord cadru nr. 13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentu activitățile de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în municipiul Ploiești.

5

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ        Ioana-Geanina SERBINOV