Hotărârea nr. 49/2020

Hotãrârea nr. 49 privind aprobarea  bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 49

privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 66/19.02.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și al consilierilor Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Sălceanu și Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 33/18.02.2020 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2020;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 60/20.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.02.2020;

Având în vedere prevederile:

 • -  Legii nr. 5/2020 legea bugetului de stat pe anul 2020;

 • -  Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Decizia Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr. 3173/07.02.2020;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista obiectivelor de investiții finanțată din bugetul local pe anul 2020, conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare aferente care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă Lista proiectelor cu finanțare europeană pe anul 2020 și estimări 2021-2023, conform Anexei nr. 3 și a notelor de fundamentare aferente care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2019 în sumă de 8.33 mii lei, astfel:

- suma de 8.33 mii lei se constituie pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent conform art. 58 alin. 1 lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

5                                          5                               ~                                                          ~                       5                              ~

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROPUNERE BUGET LOCAL PE ANUL 2020

VENITURI
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Execuție 31.12.2019

Propuneri 2020

Estimări

2021

2022

2023

417,979.44

635,683.90

460,444.09

409,492.09

391,449.09

1

VENITURI - TOTAL

0001

417,979.44

635,683.90

460,444.09

409,492.09

391,449.09

2

VENITURI PROPRII

0101

347,156.44

390,748.00

313,427.00

319,293.00

325,704.00

3

I. VENITURI CURENTE

0002

408,491.44

438,925.90

378,904.09

384,419.09

391,319.09

4

A. VENITURI FISCALE

0003

373,692.44

403,844.90

343,360.09

348,309.09

354,679.09

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

215,831.00

260,050.00

179,873.00

182,824.00

186,496.00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

6,256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

6,256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

6,256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERS. FIZICE

0006

207,964.00

258,430.00

178,212.00

181,124.00

184,758.00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

335.00

880.00

902.00

925.00

945.00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

335.00

880.00

902.00

925.00

945.00

12

COTE SI SUME DEFA LCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

207,629.00

257,550.00

177,310.00

180,199.00

183,813.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

199,655.00

257,550.00

175,798.00

179,310.00

182,899.00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea bugetului local

04,02,04

1,512.00

889.00

914.00

14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ

PH

040205

7,974.00

0.00

15

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,611.00

1,620.00

1,661.00

1,700.00

1,738.00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1,611.00

l,620.0C

1.661.0C

1,700.00

©

l.L^OU w

\

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,611.00

1,620.00

1,661,00

1,700.00

1,738.00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE

PROPRIETATE

0009

74,180.00

74,876.00

76,750.00

78,589.00

80,319.00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

74,180.00

74,876.00

76,750.00

78,589.00

80,319.00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

59,226.00

59,700.00

61,193.00

62,661.00

64,040.00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15,716.00

15,800.00

16,195.00

16,584.00

16,949.00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

43,510.00

43,900.00

44,998.00

46,077.00

47,091.00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10,814.00

11,026.00

11,303.00

11,572.00

11,827.00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,324.00

4,500.00

4,613.00

4,723.00

4,827.00

25

Impozitul si taxa pe teren de Ia pers, juridice

07020202

6,463.00

6,500.00

6,663.00

6,822.00

6,972.00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

27.00

26.00

27.00

27.00

28.00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,140.00

4,150.00

4,254.00

4,356.00

4,452.00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE

BUNURI SI SERVICII

0010

83,681.44

68,918.90

86,737.09

86,896.09

87,864.09

30

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

64,053.00

48,177.90

65,477.09

65,126.09

65,615.09

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,205.00

42,635.19

58,629.09

59,151.09

59,650.09

36

Sume defalcate din T.V. A ptr. echilibrarea cugetelor locale

110206

39,325.00

0.00

1,306.00

433.00

423.00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finanțarea nvatamantului particular

110209

5,523.00

5,542.71

5,542.00

5,542.00

5,542.00
41

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

148.00

150.00

154.00

157.00

; © > 16 I .Of

42

Impozit pe spectacole

150201

148.00

150.00

154.00

157.00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

19,480.00

20,591.00

21,106.00

21,613.00

c

22,088.00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15,603.00

15,800.00

16,195.00

16,584.00

16,949.00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9,854.00

10,000.00

10,250.00

10,496.00

10,727.00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5,749.00

5,800.00

5,945.00

6,088.00

6,222.00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

3,765.00

4,757.00

4,876.00

4,993.00

5,103.00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

112,00

34.00

35.00

36.00

36.00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Alte impozite si taxe

180250

0.00

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

34,799.00

35,081.00

35,544.00

36,110.00

36,640.00

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10,465.00

8,478.00

8,690.00

8,899.00

9,094.00

55

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

10,465.00

8,478.00

8,690.00

8,899.00

9,094.00

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158,00

158.00

162.00

166.00

169.00
58

Venituri din concesiuni si închirieri

30020530

8.310.0C

8,320.0C

8.528.0C

8.733.0C

8,925.00

59

Venituri din dividende

300208

1.997.0C

o.oc

63

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI

SERVICII

0014

24,334.00

26,603.00

26,854.00

27,211.00

27,546.00

64

VENITURI DIN PRESTA RI DE SER VICII SI ALTE ACTI VITA TI

3302

10,774.00

12,243.00

12,228.00

12,235.00

12,241.00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

10,475.00

11,938.00

11,938.00

11,938.00

11,938.00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

31.00

33.00

34.00

35.00

35.00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

17.00

22.00

0.00

0.00

0.00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

251.00

250.00

256.00

262.00

268.00

72

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

41.00

23.00

24.00

24.00

24.00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

19.00

3.00

3.00

3.00

3.00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

22.00

20.00

21.00

21.00

21.00

75

A MENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

12,493.00

13,300.00

13,633.00

13,960.00

14,267.00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

11,292.00

13,300.00

13,633.00

13,960.00

14,267.00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

1,201.00

0.00

0.00

0.00

80

DIVERSE VENITURI

3602

1,026.00

1,037.00

969.00

992.001

1,014.00


81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

45.00

0.00

0.00

| ©

WoO

 • V '•

 • V -

83

Taxe speciale

360206

704.00

700.00

718.00

735.00

751.00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

29.00

5

86

Taxa reabilitare termica

360223

244.00

245.00

251.00

257.00

263.00

87

Alte venituri

360250

4.00

87.00

0.00

0.00

0.00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Donații si sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-4,466.00

-32,766.00

-6,502.00

-6,587.00

-6,720.00

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

4,466.00

32,766.00

6,502.00

6,587.00

6,720.00

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,718.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR BUNURI

3902

2,718.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,718.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

DI. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

IV. SUBVENȚII

0017

6,770.00

196,758.00

81,540.00

25,073.00

130.00

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

6,770.00

196,758.00

81,540.00

25,073.00

130.00

112

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

5,228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

A. De capital

0019

1,986.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

rinatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

6.00


Vj-

124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

1,980.00

X

126

13. Curente

0020

3,242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

29.00

0,00

0.00

0.00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

206.00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

2,813.00

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

194.00

140

SUB VENTII DE LA AL TE ADMINISTRAȚII

4302

386.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

386.00

158

Fond social FSE

48.02,02

1,156.00

196,758.00

81,540.00

25,073.00

130.00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1,156.00

196,758.00

81,540.00

25,073.00

130.00
1

V&niHKIir. 3ELIH MI UF

T7T               5 t>t

404,016.44

405.164.91

372,151.09

377,575.09

2

I. VENITURI CURENTE

0002

403,781.44

405,164.91

372,151.09

377,575.09

384.3 6^09

3

A. VENITURI FISCALE

0003

373,692.44

403,844.91

343,360.09

348,309.09

'^54,679.11^

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

215,831.00

260,050.00

179,873.00

182,824.00

if^o

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

6,256.00

0.00

0.00

0.00

X.

0.00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

6,256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

6,256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

207,964.00

258,430.00

178,212.00

181,124.00

184,758.00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

335.00

880.00

902.00

925.00

945.00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

335.00

880.00

902.00

925.00

945.00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN

IMPOZITUL PE VENIT

0402

207,629.00

257,550.00

177,310.00

180,199.00

183,813.00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

199,655.00

257,550.00

175,798.00

179,310.00

182,899.00

13

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJPH

040205

7,974.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea buget local

040204

1,512.00

889.00

914.00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,611.00

1,620.00

1,661.00

1,700.00

1,738.00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1,611.00

1,620.00

1,661.00

1,700.00

1,738.00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,611.00

1,620.00

1,661.00

1,700.00

1,738.00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE

PROPRIETATE

0009

74,180.00

74,876.00

76,750.00

78,589.00

80,319.00

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

74,180.00

74,876.00

76,750.00

78,589.00

80,319.00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

59,226.00

59,700.00

61,193.00

62,661.00

64,040.00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15,716.00

15,800.00

16,195.00

16,584.00

16,949.00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

43,510.00

43,900.00

44,998.00

46,077.00

47,091.00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10,814.00

11,026.00

11,303.00

11,572.00

11,827.00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,324.00

4,500.00

4,613.00

4,723.00

4,827.00

24

Impozitul si taxa pe teren de Ia pers, juridice

07020202

6,463.00

6,500.00

6,663.00

6,822.00

6,972.00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

27.00

26.00

27.00

27.00

28.00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,140.00

4,150.00

4,254.00

4,356.00

4,452.00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE

BUNURI SI SERVICII

0010

83,681.44

68,918.90

86,737.09

86,896.09

87,864.09

29

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

64,053.00

48,177.90

65,477.09

65,126.09

65,615.09

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si seci Mun. București

110202

19,205.00

42,635.19

58,629.09

59,151.09

59,650.09

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bufetelor locale

110206

39,325.00

0.00

1,306.00

433.00

423.00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea nvatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5,523.00

5,542.71

5,542.Oo|

5,542.00

5,542.0037

ALTE IMPOZITE SI TAXE

GENERALE PE BUNURI SI

SERVICII

1202

0.44

0.00

0.00

0.00

V'

; Cp 0.00

/A* /

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

148.00

150.00

154.00

157.00

lî î

•s/, «51.00

40

Impozit pe spectacole

150201

148.00

150.00

154.00

157.00

A t&\oo

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

19,480.00

20,591.00

21,106.00

21,613.00

o 6/

xg i

22,088.00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15,603.00

15,800.00

16,195.00

16,584.00

16,949.00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9,854.00

10,000.00

10,250.00

10,496.00

10,727.00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5,749.00

5,800.00

5,945.00

6,088.00

6,222.00

46

Taxe si tarife ptr, eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

3,765.00

4,757.00

4,876.00

4,993.00

5,103.00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

112.00

34.00

35.00

36.00

36.00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

30,089.00

1,320.00

28,791.00

29,266.00

29,657.00

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10,465.00

8,478.00

8,690.00

8,899.00

9,094.00

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

10,465.00

8,478.00

8,690.00

8,899.00

9,094.00

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158.00

158.00

162.00

166.00

169.00

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

8,310.00

8,320.00

8,528.00

8,733.00

8,925.00

57

Venituri din dividende

300208

1,997.00

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0.00

0.00

0.00

0.00

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI

SI SERVICII

0014

19,624.00

-7,158.00

20,101.00

20,367.00

20,563.00

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

10,774.00

12,243.00

12,228.00

12,235.00

12,241.00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

10,475.00

11,938.00

11,938.00

11,938.00

11,938.00

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

31.00

33.00

34.00

35.00

35.00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

17.00

22.00

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

251.00

250.00

256.00

262.00

268.00

70

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

41.00

23.00

24.00

24.00

24.00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

19.00

3.00

3.00

3.00

3.00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

22.00

20.00

21.00

21.00

21.00

73

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

12,493.00

13,300.00

13,633.00

13,960.00

14,267.00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

11,292.00

13,300.00

13,633.00

13,960.00

14,267.00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

1,201.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

DIVERSE VENITURI

3602

782.00

792.00

718.00

735.00

751.00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Taxe speciale

360206

704.00

700.00

718.00

735.00

751.00

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

29.00

5.00

0.00

0.00

0.00

84

Alte venituri

360250

4.00

87.00

0.00

0.00

0.00
85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-4,466.00

-33.516.00

-6,502.00

-6,587.00

-6,720.00

86

Donații si sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

iv ; o.oo

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-4,466.00

-33,516.00

-6,502.00

-6,587.00

V*

a -6,720.00

V

89

Alte transferuri voluntare

370250

0.00

0.00

0.00

90

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

IV. SUBVENȚII

0017

235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE

STAT

4202

235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

B. Curente

0020

235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

29.00

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

206.00

1

VENI TURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

13,963.00

230,519.00

88,293.00

31,917.00

7413.00

2

I. VENITURI CURENTE

0002

4,466.00

33,516.00

6,502.00

6,587.00

6,720.00

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0.00

0.00

0.00

0.00

î, 0.00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE

BUNURI SI SERVICII

0010

y y-

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

4,466.00

33,516.00

6,502.00

6,587.00

6,720.00

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

4,466.00

33,516.00

6,502.00

6,587.00

6,720.00

DIVERSE VENITURI

3602

244.00

245.00

251.00

257.00

263.00

Taxa reabilitare termica

360223

244.00

245.00

251.00

257.00

263.00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

4,466.00

33,516.00

6,502.00

6,587.00

6,720.00

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

4,466.00

33,516.00

6.502.00

6,587.00

6,720.00

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,718.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

2,718.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,718.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

IV. SUBVENȚII

0017

6,535.00

196,758.00

81,540.00

25,073.00

130.00

30

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

5,379.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE

STAT

4202

5,379.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

A. De capital

0019

5,379.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Subvenții de la BS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

1,980.00

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

2,813.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

0.00

0.00

0.00

0.00

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

194.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

386.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60 Fond social FSE

48.02.02

1,156.00

196,758.00

81,540.00

25,073.00

130.00

61

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1,156.00

196,758.00

81,540.00

25,073.00

130.00

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROPUNERE BUGET LOCAL PE ANUL 2020 -CHELTUIELI-


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Execuție

31.12.2019

Buget 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări 2023

421,520.51

635.683.90

460.444.09

409,492.09

391,449.09

CHELTUIELI - TOTAL

5002

421,637.17

635,683.90

460,444.09

409,492.09

391,449.09

A UTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

41,023.00

57,309.37

45,279.00

45,380.00

43,824.00

Cheltuieli de personal

10

27,956.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

Bunuri si servicii din care:

20

10,968.00

20,010.00

12,010.00

12,010.00

12,010.00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timn a construcțiilor

20

5,067.00

13,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

5,901.00

7,010.00

7,010.00

7,010.00

7,010.00

obligații fiscale (TVA datorat) cf Decizia nr 26/17.01.2019

Alte transferuri

55,18

0.00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

19.20

Proiecte fmantate prin FSE

58

1,374.00

4,812.00

1,751.00

1,852.00

296.00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea

59.11

466.00

1,218.00

1,218.00

1,218.00

1,218.00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

240.00

300.00

300.00

300.00

300.00

Active nefinanciare

71

19.00

969.37

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-264.09

ALTE SER VICII PUBLICE

GENERALE

5402

49,131.85

44,530.00

35,869.72

40,849.72

47,195.72

Bunuri si servicii (alegeri)

20

76.00

400.00

400.00

400.00

400.00

Fonduri de rezerva

50

0.00

100.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3,153.00

3,596.00

3,596.00

3,596.0C

3,596.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

Active nefinanciare

71

Active financiare - aport capital social

72

Rambursări de credite - total din care:

81

45,913.00

40,006.00

31,873.72

36,853.72

43,199.72

Rambursare credit B.C.R.

14,665.00

10,915.00

8,732.00

10,150.95

11,786.35

Rambursare credit B.R.D.

16,525.00

13,482.00

10,786.00

12,538.26

14,558.28

Rambursare credit C.E.C.

5,885.00

4,678.00

3,744.00

4,350.54

5,051.44

Rambursare credit EXIM

8,838.00

10,931.00

8,611.72

9,813.97

11,803.65

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-10.15

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-dezvoltare

85

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

9,312.20

5,395.19

5,895.00

5,895.00

5,895.00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.19

1.00

1.00

1.00

Dobânzi

30

9,311.20

5,394.00

5,894.00

5,894.00

5,894.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA

6102

19,290.73

20,130.00

20,127.00

20,127.00

20,127.00

Protecția civila TOTAL-din care:

112.73

25.00

22.00

22.00

22.00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

17.00

22.00

22.00

22.00

22.00

Active nefinanciare primărie

71

95.73

3.00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

Politia Locala - total, din care:

19,178.00

20,105.00

20,105.00

20,105.00

20,105.00

Cheltuieli de personal

10

18,500.00

19,300.00

19,300.00

19,300.00

19,300.00

Bunuri si servicii

20

678.00

731.00

731.00

731.00

731.00

Active nefinanciare Politie

71

74.00

74.00

74.00

74.00

INVATAMINT

6502

23,155.15

47,793.71

27,603.37

26,483.37

26,493.37

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

1,154.00

583.00

583.00

583.00

583.00

Transport profesori

480.00

583.00

583.00

583.00

583.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr.

20

14,446.00

16,128.00

16,125.00

16,125.00

16,125.00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

1,293.00

2,913.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

primul ghiozdan

20

150.00

160.00

170.00

170.00


Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50.00

50.00

60.00

70.00

' 80.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 1 privind metodulosia de alocare a sumeliir

55

4,147.00

5,602.71

5,600.00

5,600.00

o,600.00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55.18

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

980.00

968.00

474.37

474.37

474.37

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19,254.00

1,140.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,309.00

1,456.00

1,456.00

1,456.00

1,456.00

Active nefmanciare primărie

71

61.00

603.00

Active nefinanciare scoli (Școala Nichita Stanescu. Sc. Sf.Vineri)

71

14.00

81.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-298.85

SANATATE

6602

14,189.46

22,207.00

14,325.00

14,325.00

14,325.00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația

10

10,532.00

11,882.00

11,882.00

11,882.00

11,882.00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

142.00

168.00

168.00

168.00

168.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

142.00

168.00

168.00

168.00

168.00

Alte transferuri curente interne

55.18

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) -

51

418.00

920.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

79.00

0.00

100.00

100.00

100.00

Spitalul Municipal Ploiești

339.00

920.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

27.00

30.00

30.00

30.00

30.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) -

51

3,039.00

1,020.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

107.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Spitalul Municipal Ploiești

2,926.00

1,020.00

Active nefinanciare Primărie

71

6.00

8,120.00

Active nefinanciare ASSC cabinete

71

22.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-19.54CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

56,506.00

60,286.00

61,745.00

61,995.00

62.245.00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2,285.00

2,885.00

2,635.00

2,635.00

c 2,635.00

Iluminat ornamental

718.00

835.00

835.00

835.00

835.00

Spectacole artificii

40.00

34.00

34.00

34.00

34ÎQ0

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești

Vest

621.00

619.00

619.00

619.00

619.00

Acțiuni culturale

466.00

647.00

647.00

647.00

647.00

Susținerea cultelor

59

440.00

750.00

500.00

500.00

500.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) -

51

52,572.00

54,185.00

54,185.00

54,185.00

54,185.00

Casa de Cultura

1,375.00

1,675.00

1,675.00

1,675.00

1,675.00

Teatrul "Toma Caragiu"

13,429.00

15,504.00

15,504.00

15,504.00

15,504.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,023.00

14,569.00

14,569.00

14,569.00

14,569.00

Club Sportiv Municipal

15,974.00

12,437.00

12,437.00

12,437.00

12,437.00

Administrația Parcului C-tin Stere

9,771.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) -

51

1,649.00

2,189.00

4,925.00

5,175.00

5,425.00

Teatrul "Toma Caragiu"

20.00

700.00

515.00

765.00

1,015.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

238.00

230.00

410.00

410.00

410.00

Casa de Cultura

Club Sportiv Municipal

Administrația Parcului C-tin Stere

1,391.00

1,259.00

4,000.00

4.000.00

4,000.00

Active nefinanciare

71

191.00

1,027.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-52.57

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-4.20

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

78,668.66

80,083.00

85,503.00

85,503.00

85,503.00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

37,278.00

40,985.00

40,985.00

40,985.00

40,985.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

15,834.00

17,330.00

17,330.00

17,330.00

17,330.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

11,902.00

13,165.00

13,165.00

13,165.00

13,165.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

702.00

820.00

820.00

820.00

820.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

7,379.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1,461.00

1,670.00

1,670.00

1,670.00

1,670.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

4,595.00

6,247.00

5,847.00

5,847.00

5,847.00

Reparații crese

41.00

100.00

100.00

100.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

153.00

120.00

120.00

120.00

120.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

2,137.00

3,156.00

2,763.00

2,763.00

o'2,763.1)0

A-s

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,418.00

1,832.00

1,832.00

1,832.00

1,83'2'OU

Bunuri si servicii Căminul de batrani

390.00

557.00

550.00

550.00

550.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Bunuri si servicii crese

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea

37.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

546.00

610.00

610.00

610.00

610.00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

456.00

456.00

456.00

456.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

18.00

10.00

10.00

10.00

10.00

c) Cantina sociala

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

d) Centrul Crese

123.00

142.00

142.00

142.00

142.00

d) Căminul de batrani

3.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Alte transferuri interne

55,18

Asistenta sociala- total din care:

57

36,527.35

31,921.00

37,941.00

37,941.00

37,941.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

27,687.00

25,980.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

90.00

160.00

160.00

160.00

160.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,418.44

2,161.00

2,161.00

2,161.00

2,161.00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale

5,331.91

3,620.00

3,620.00

3,620.00

3,620.00

Active nefinanciare - total din care:

71

164.00

320.00

120.00

120.00

120.00

Active nefinanciare primărie

37.00

115.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

35.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

127.00

170.00

120.00

120.00

120.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-441.69

LOCUINȚE, SER VICII SI DEZV. PUBLICA

7002

48,084.21

50,408.21

38,141.00

38,565.00

38,970.00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

13,850.00

14,950.00

15,333.00

15,701.00

16,046.00

Bunuri si servicii- total din care:

20

30,559.00

22,090.00

22,475.00

22,527.00

22,584.00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1,252.00

1,883.00

2,268.00

2,320.00

2,377.00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

29,307.00

20,207.00

20,207.00

20,207.00

20,207.00Iluminat public

7,362.00

4,644.00

4,644.00

4,644.00

. 4.644.00

Mentenanta iluminat public

1,479.00

1,479.00

1,479.00

■ ' 1,479.00

întreținere ceasuri publice

34.00

34.00

34.00

34.00

,..■■■   34.00

Reparații curente fond imobiliar

233.00

300.00

300.00

300.00

300.00

Total prestări SGU

21,678.00

13,750.00

13,750.00

13,750.00

13,750.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

279.00

11,504.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

113.00

132.00

135.00

139.00

142.00

Active nefinanciare Primărie

71

3,644.00

1,520.21

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

212.00

198.00

198.00

198.00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-7.42

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-353.37

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

24,361.90

24,770.09

18,927.00

18,927.00

18,927.00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23,734.00

18,927.00

18,927.00

18,927.00

18,927.00

Salubritate - total, din care:

21,821.00

17,433.00

17,433.00

17,433.00

17,433.00

Salubritate cai publice si dezapezire

16,158.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3,983.00

3,030.00

3,030.00

3,030.00

3,030.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si

331.00

247.00

247.00

247.00

247.00

“50 lei/tonă, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata facându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare”.

1,349.00

1,656.00

1,656.00

1,656.00

1,656.00

Apa meteo

1,583.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-

330.00

394.00

394.00

394.00

394.00

Active nefinanciare

71

845.00

5,843.09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-217.10

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

4,672.00

21,401.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

4,353.00

21,300.00

0.00

0.00

0.00

Subvenție

4,353.00

21,300.00

Active nefinanciare

71

319.00

101.00

TRANSPORTURI

8402

53,242.01

201,370.33

107,029.00

51,442.00

27,944.00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2,406.00

4,000.00

3,900.00

3,900.00

3,900.00

Reparații curente străzi

1,826.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

7>ervtctj moDinrare’ si irtinc uruan (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica -------\

580.00

1,000.00

900.00

900.00

900.00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport

Calatori Express S.A.)

40

38,481.00

24,461.00

24,044.00

24,044.00

24,044.00

TVA

10,929.00

493.00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.00

161,761.00

79,085.00

23,498.00

Active nefinanciare

71

3,299.00

10,655.33

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

406,883.35

405,164.90

372,151.09

377,575.09

384,336.09

A V TORIT A TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

39,385.11

51,528.00

43,528.00

43,528.00

43,528.00

Cheltuieli de personal

10

27,956.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

' . 30.000.00

Bunuri si servicii

20

5,067.00

13,000.00

5,000.00

5,000.00

<    5,000.00

cheltuieli cf ctr .1/20 R.A.S.P

5,901.00

7,010.00

7,010.00

7,010.00

7,010.00

Alte transferuri

55,18

0.00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

19.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cotizați i membru)

59

466.00

1,218.00

1,218.00

1,218.00

1,218.00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

240.00

300.00

300.00

300.00

300.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-264.09

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

49,131.85

44,102.00

35,869.72

40,849.72

47,195.72

suma reprezentând diferența dintre sursa de finanțare si nivelul maxim al cheltuielilor de personal

Bunuri si servicii (alegeri)

20

76.00

400.00

400.00

400.00

400.00

Fonduri de rezerva

50

0.00

100.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3,153.00

3,596.00

3,596.00

3,596.00

3,596.00

Rambursări de credite - total din care:

81

45,913.00

40,006.00

31,873.72

36,853.72

43,199.72

Rambursare credit Alpha Bank

Rambursare credit B.C.R.

14,665.00

10,915.00

8,732.00

10,150.95

11,786.35

Rambursare credit B.R.D.

16,525.00

13,482.00

10,786.00

12,538.26

14,558.28

Rambursare credit C.E.C.

5,885.00

4,678.00

3,744.00

4,350.54

5,051.44

Rambursare credit EXIM

8,838.00

10,931.00

8,611.72

9,813.97

11,803.65

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-10.15

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

9,312.20

5,395.19

5,895.00

5,895.00

5,895.00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.19

1.00

1.00

1.00

Dobânzi

30

9,311.20

5,394.00

5,894.00

5,894.00

5,894.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,195.00

20,053.00

20,053.00

20,053.00

20,053.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

17.00

22.00

22.00

22.00

22.00

suma reprezentând diferența dintre sursa de finanțare si nivelul maxim al cheltuielilor de personal

Transferuri către Politia Locala

51

0.00

0.00

0.00

0.00

Politia Locala - total din care:

19,178.00

20,031.00

20,031.00

20,031.00

20,031.00

Cheltuieli de personal

10

18,500.00

19,300.00

19,300.00

19,300.00

19,300.00

Bunuri si servicii

20

678.00

731.00

731.00

731.00

731.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

INVATAMINT

6502

23,080.15

27,855.71

26,463.37

26,483.37

26,493.37

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

1,154.00

583.00

583.00

583.00

583.00

Transport profesori

480.00

583.00

583.00

583.00

583.00

Cheltuieli de personal cf HCL 84/2016

292.00

0.00

0.00

0.00

0.00

suma reprezentând diferența dintre sursa de finanțare si necesarul cheltuielilor de personal

Bunuri si servicii -art 104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr .1/2011

20

14,446.00

16,128.00

16,125.00

16,125.00

’ 16,125.00

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

1,293.00

2,913.00

2,000.00

2,000.00

•'

2.000.00'

primul ghiozdan

150.00

160.00

170.00

170.00

Transferuri către instituții publice

51

50.00

50.00

60.00

70.00

80.001

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

980.00

968.00

474.37

474.37

474.37

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-298.85

SANATATE

6602

11,144.46

13,045.00

13,325.00

13,325.00

13,325.00

suma reprezentând diferența dintre sursa de finanțare si nivelul maxim al cheltuielilor de personal

Bunuri si servicii

20

142.00

168.00

168.00

168.00

168.00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

142.00

168.00

168.00

168.00

168.00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

Transferuri către instituții publice

51

418.00

920.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

79.00

0.00

100.00

100.00

100.001

Spitalul Municipal Ploiești

339.00

920.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

Alte transferuri curente interne

55.18

Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie)

57

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-19.54

CUL TURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

54,804.43

57,070.00

56,820.00

56,820.00

56,820.00

Bunuri si servicii - total- din care:

20

1,845.00

2,135.00

2,135.00

2,135.00

2,135.00

iluminat ornamental

718.00

835.00

835.00

835.00

835.00

spectacole artificii

40.00

34.00

34.00

34.00

34.00

acțiuni culturale

466.00

647.00

647.00

647.00

647.00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești

Vest

621.00

619.00

619.00

619.00

619.00

bunuri si servicii finanțate din restituiri ani precedenti

Transferuri către instituții publice, din care:

51

52,572.00

54,185.00

54,185.00

54,185.00

54,185.00

Casa de Cultura

1,375.00

1,675.00|     1,675.00

1,675.00

1,675.00

Teatrul "Toma Caragiu"

13,429.00

15,504.00

15,504.00

15,504.00

15.504.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,023.00

14,569.00

14,569.00

14,569.00

14.569.00

Club Sportiv Municipal

15,974.00

12,437.00

12,437.00

12,437.00

12,437.00

Administrata Parcului C-tin Stere

9,771.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10.000.00

Susținerea cultelor

59

440.00

750.00

500.00

500.00

500.00

Alte transferuri curente interne

55.18

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-52.57

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

Z8.5W.66

79.763.00

85,383.0(1

85,383.00

85383.00

Cheltuieli de personal - total din care:

10

37,278.00

40,985.00

40,985.00

40,985.00

40,985.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

15,834.00

17,330.00

17,330.00

17,330.00

17,330.00

Cheltuieli de personal activitate proprie

Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

11,902.00

13,165.00

13,165.00

13,165.00

13,165.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

702.00

820.00

820.00

820.00

820.00

Crese

7,379.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

suma reprezentând diferența dintre sursa de finanțare si nivelul maxim al cheltuielilor de personal

Bunuri si servicii - total din care:

20

4,595.00

6,247.00

5,847.00

5,847.00

5,847.00

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

153.00

120.00

120.00

120.00

120.00

Bunuri si servicii crese

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

Bunuri si servicii activitate proprie

Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,137.00

3,156.00

2,763.00

2,763.00

2,763.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,418.00

1,832.00

1,832.00

1,832.00

1,832.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

390.00

557.00

550.00

550.00

550.00

Ajutoare pentru incalzire locuinte(taxe poștale)

2.00

5.00

5.00

5.00

5.00

reparații crese (pmp)

41.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Alte transferuri curente interne

55,18

0.00

Asistenta sociala- total din care:

57

36,527.35

31,921.00

37,941.00

37,941.00

37,941.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

27,687.00

25,980.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,418.44

2,161.00

2,161.00

2,161.00

2,161.00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

90.00

160.00

160.00

160.00

160.00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5,331.91

3,620.00

3,620.00

3,620.00

3,620.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:

59.40

546.00

610.00

610.00

610.00

610.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

456.00

456.00

456.00

456.00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

18.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Cantina sociala

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Centrul Crese

123.00

142.00

142.00

142.00

142.00

Căminul de batrani

3.00

1.00

1.00

1.00

V, 1:00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-441.69

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV.

PUBLICA

7002

44,514.58

37,172.00

37,943.00

38,367.00

38/772.00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

13,850.00

14,950.00

15,333.00

15,701.00

16,046.00

Bunuri si servicii- total din care:

20

30,559.00

22,090.00

22,475.00

22,527.00

22,584.00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1,252.00

1,883.00

2,268.00

2,320.00

2,377.00

Alte cheltuieli - total din care:

29,307.00

20,207.00

20,207.00

20,207.00

20,207.00

iluminat public

06

7,362.00

6,123.00     6,123.00     6,123.00      6,123.00

întreținere ceasuri publice

34.00        34.00

34.00

34.00

34.00

Reparații curentei fond imobiliar)

233.00

300.00

300.00

300.00

300.00

Total prestări SGU

21,678.00

13,750.00

13,750.00

13,750.00

13,750.00

prestări servicii SGU PI.

Reparații curente locuri de ioaca

Reparații curente parcari

Alte transferuri interne

55,18

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

113.00

132.00

135.00

139.00

142.00

Alte transferuri curente interne

55,18

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-7.42

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

23,516.90

18,927.00

18,927.00

18,927.00

18,927.00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23,734.00

18,927.00

18,927.00

18,927.00

18,927.00

Salubritate -total din care:

21,821.00

17,433.00

17,433.00

17,433.00

17,433.00

Salubritate cai publice si dezapezire

16,158.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

Dezinsectie,dezinfectie.deratizare

3,983.00

3,030.00

3,030.00

3,030.00

3,030.00

Colectare , transport si neutralizare cadavre

331.00

247.00

247.00

247.00

247.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,656.00

1,656.00

1,656.00

1,656.00

apa meteo

1,583.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului (monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

330.00

394.00

394.00

394.00

394.00

Alte tansferuri

55,18

Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

-217.10

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

4,353.00

21,300.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții-

40

4,353.00

21,300.00

Subvenție 01.11.2018-31.03.2019, conform HCL nr. 407/31.10.2017

Suma aprobata conform HCL

nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare preț combustibil

TRANSPORTURI

8402

49,941.01

28,954.00

27,944.00

27,944.00

27,944.00

Bunuri si servicii - din care:

20

2,406.00

4,000.00

3,900.00

3,900.00

3,900.00

reparații curente străzi

1,826.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

580.00

1,000.00

900.00

900.00

900.00

Alte transferuri curente interne

55,18

Subventii/gratuitati (S.C. Transport

Calatori Express S.A.)

40

38,481.00

24,461.00

24,044.00

24,044.00

24,044.00

TVA

10,929.00

493.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-1,874.99

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

14,637.16

230,519.00

88,293.00

31,917.00

7,113.00

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUN1

EXTERNE

5102

1,393.00

5,781.37

1,751.00

1,852.00

296.00

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

Proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

Proiecte finanțate prin FSE

58        1,374.00

4,812.00

1,751.00

1,852.00

296.00

Active nefinanciare

71            19.00

969.37

active nefinanciare finanțate din restituiri ani precedenti

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

0.00

428.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

Proiecte finanțate prin FSE

58

0.00

428.00

0.00

0.00

0.00

Active nefinanciare

71

Active financiare (participare la capitalul social)

72

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA

6102

95.73

77.00

74.00

74.00

74.00

Active nefinanciare(Protectia civila)

71

95.73

3.00

Active nefinanciareț Politia Locala)           71

74.00

74.00

74.00

74.00

INVATAMANT

6502

75.00

19,938.00

1,140.00

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19,254.00

1,140.00

Active nefinanciare

71

14.00

81.00

Active nefinanciare

71

61.00

603.00

Active nefinanciare Radu Stanian

active nefinanciare finanțate din restituiri an precedent

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

SANATATE

6602

3,039.00

9,162.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Active nefinanciare

71

6.00

8,120.00

Active nefinanciare cabinete școlare -ASSC

22.00

active nefinanciare finanțate din restituiri an precedent

Active nefinaciare ASSC cabinete medicale

71

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare)-total, din care:

51

3,033.00

1,020.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

107.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Spitalul Municipal Ploiești

2,926.00

1,020.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

1,835.80

3,216.00

4,925.00

5,175.00

5,425.00

.A

-■> //•■■I’- \         *'• ’T* v.

k’V'A '■<

- VA-A

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

1,649.00

2,189.00

4,925.00

5,175.00

I S

.5,-125.00

• A i'     / 4 «4

Teatruf'Toma Caragiu"

20.00

700.00

515.00

765.00

tw

cîW'

Filarmonica "Paul Constantinescu"

238.00

230.00

410.00

410.00

410.W

Casa de cultura

Club Sportiv Municipal

Administrația Parcului C-tin Stere

1,391.00

1,259.00

4,000.00

4,000.00

4.000.00

Active nefmanciare

71

191.00

1,027.00

Alte transferuri pentru investiții

55,13

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-4.20

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

164.00

320.00

120.00

120.00

120.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

Proiecte depuse prin Programul

Operațional

58

Active nefinanciare

71

164.00

320.00

120.00

120.00

120.00

Active nefinanciare primărie

37.00

115.00

Active nefmanciare Cantina Sociala

Active nefinanciara Căminul de batrani

35.00

Active nefinanciare Administrația

Serviciilor Sociale Comunitare

127.00

170.00

120.00

120.00

120.00

Active nefinanciare CRESA

active nefinanciare finanțate din restituiri an precedent

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV.

PUBLICA

7002

3,569.63

13,236.21

198.00

198.00

798.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

Active nefinanciare primărie

71

3,644.00

1,520.21

Active nefmanciare Serviciul Public Finanțe

71

212.00

198.00

198.00

198.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

279.00

11,504.00

55,13

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-353.37

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

845.00

5,843.09

0.00

0.00

0.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

Active nefmanciare

71

845.00

5,843.09

Alte transferuri pentru investiții

55,13

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

TRANSPORTURI

8402

3,301.00

172,416.33

79,085.00

23,498.00

.A. .AI.DO

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

f' .

Active nefinanciare

71

3,299.00

10,655.33

>

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.00

161,761.00

79,085.00

23,498.00

a;

c


ROMANIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei, nr.16 Tel._0344-801053; fax:0244-546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: finantelocalet'fl'snfl.roFUNDAMENTARE PRE VIZIONARE INCASARI 2020

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, evaluarea si inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare. Astfel, pe langa debitele curente rezultate ca urmare a inventarierii materiei impozabile ce au fost corectate cu procentul de încasare mediu, realizat în anii bugetari precedenți, in estimarea încasărilor la bugetul local pe 2020 s-au inscris o parte din sumele restante la 30.09.2019, estimate in mod realist, in funcție de posibilitățile de incasare prin executare silita si avand in vedere si prevederile art.14 alin.(7) din Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, potrivit caruia in situația in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele instituțiilor, in ultimii doi ani anteriori anului curent este mai mic de 97% pe fiecare an, se fundamentează venituri proprii cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

La sursa «Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal» estimam o incasare pentru anul 2020 in suma de 880.000 lei, in baza adresei nr. 115521/15.10.2019, a Camerei Notarilor Publici, care este instituția responsabila cu incasarea acestor impozite.

încasările pe anul 2019, pana la data de 31.12.2019, au fost in suma de 334.518 lei.

La sursa «Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital» (taxa firma, taxa reclama si publicitate) estimam o incasare in anul 2020, in suma de 1.620.000 lei, intrucat nu sunt modificări legislative in domeniu, astfel: 1.434.000 lei din debitele curente si 186.000 lei din ramasita.

In anul 2019, pana la data de 31.12.2019, incasarea a fost de 1.610.862 lei.

La sursa «Impozit si taxa pe clădiri de la persoane fizice» estimam o incasare in anul 2020 in suma de 15.800.000 lei, astfel: 10.700.000 lei, din debitele curente si 5.100.000 lei din ramasita, ținând cont de faptul ca nu sunt fluctuații

semnificative ale materiei impozabile. S-a aplicat o creștere ^f58Q.OQ^lei, reprezentând inflația de 4.6% pentru 2020.                     /©/

Precizam ca, urmare prevederilor HCL 292/2019 privind' acord areâ'fi)|i§|' We sanie


facilitate fiscale, completata cu HCL 407/2019, in anul 2019,£ș-a jbcasfa^ persoane fizice suma de 800.000 lei, suma care nu se va mai anului 2020.

încasările pe anul 2019, pana la data de 31.12.2019, au fost in suma de 15.716.091 lei.

La sursa «Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice» estimam o incasare in anul 2020 in suma de 43.900.000 lei, astfel : 37.400.000 lei din debitele curente si 6.500.000 lei din ramasita.

Asa cum am anuntat in decursul ultimilor ani, instituția noastra are in derulare o serie de litigii, ca urmare a contestării de către anumite societăți a rapoartelor de inspecție fiscala.

In urma declarării admiterii recursului la COMPANIA NAȚIONALA DE CAI FERATE „CFR” SA - SR CF BUCUREȘTI urmeaza sa se restituie către aceasta suma de 5.073.665 lei, reprezentând impozit clădire.

Precizam ca, impotriva deciziei de soluționare a recursului, instituția noastra a formulat cai extraordinare de atac, respectiv contestație in anulare si revizuire.

De asemenea au fost soluționate definitiv la sfârșitul anului 2019 procese cu RA REGISTRUL AUTO ROMAN urmând sa se restituie suma aflata in litigiu de 5.529.936 lei si cu SC INTERIO INVESTMENT EUROPE SRL, actual SC REAL LOCATOR INVEST SRL urmând sa se restituie suma de 67.519 lei.

Pe rolul instanțelor de judecata se mai afla dosare cu termen de soluționare definitiv in anul 2020, al căror obiect sunt sume in litigiu reprezentând impozit clădiri si accesorii aferente, posibil de restituit, după cum urmeaza: SC BIN SRL Ccu suma de 27.992 lei, SC BAUMEISTER INSTALATA EDILITARE SRL cu suma de 82.471 lei, SC ASIT SERVICE SRL cu suma de 21.456 lei, SC VALROM INDUSTRIE SRL cu suma de 883.015 lei, SC VEROSKIP TRADING SRL cu suma de 173.907 lei, SC BASTI SRL cu suma de 41.153 lei.

Tot in 2019 s-a restituit către SC METEX BIG SA suma de 1.920.801 lei.

In anul 2020 urmeaza sa se restituie către SC PAYTEL SRL suma de 218.706 lei, achitata in plus in contul taxei pe clădire, pentru care s-a depus cererea de restituire nr. 143658/16.12.2019.

La aceasta sursa pana la data de 31.12.2019, încasarea a fost de 43.510.393 lei.

La sursa «Impozit si taxa pe terenuri de la persoane fizice» estimam o incasare in anul 2020 in suma de 4.500.000 lei, astfel: 3.300.000 lei, din debitele curente si 1.200.000 lei din ramasita, ținând cont de faptul ca nu sunt modificări legislative si nici fluctuații semnificative ale materiei impozabile.

In anul 2019, pana la data de 31.12.2019, incasarea a fost de 4.324.101 lei.

La sursa «Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice» estimănLpX. incasare in anul 2020 in suma de 6.500.000 lei, astfel: 5.700.000 lei din debitele -curente si 800.000 lei din ramasita.                                     \ v

Precizam ca, urmare prevederilor HCL 292/2019 privind âcbț^afB^dpțpr^l facilitate fiscale, completata cu HCL 407/2019, in anul 2019, s-a inca^^îf^^’' AGROINDUSTRIALA CERES SRL, suma de 202.358 lei, suma care nu se~vâ mai regăsi in incasarile anului 2020.

încasarea in anul 2019, pana la data de 31.12.2019, a fost de 6.463.040 lei.

La sursa «Teren extravilan » estimam o incasare in anul 2020 in suma de 26.000 lei, astfel: 17.000 lei din debitele curente si 9.000 lei din ramasita.

In anul 2019, pana la data de 31.12.2019, incasarea a fost de 25.776 lei.

La sursa «Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru» estimam o incasare in anul 2020 in suma de 4.150.000 lei, conform adresei Judecătoriei Ploiești nr. 116072/16.10.2019 si a incasarilor aferente anului 2019, in suma de 4.139.550 lei, pana la 31.12.2019, astfel: 4.105.000 lei din debitele curente si 45.000 lei din ramasita anilor precedenti.

La sursa «Impozit pe spectacole» estimam o incasare in anul 2020 in suma de 150.000 lei, astfel: 146.800 lei din debitele curente si 3.200 lei din ramasita.

încasarea in anul 2019, pana la data de 31.12.2019, a fost de 147.747 lei.

La sursa «Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice» estimam o incasare in anul 2020 in suma de 10.000.000 lei, astfel: 6.854.685 lei din debitele curente si 3.145.315 lei din ramasita.

In anul 2019, pana la data de 31.12.2019, incasarea a fost de 9.854.224 lei.

La sursa «Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice» estimam o incasare in anul 2020 in suma de 5.800.000 Iei, astfel: 4.342.750 lei, din debitele curente si 1.457.250 lei, din ramasita, avand in vedere ca nu exista o creștere semnificativa in ceea ce privește numărul mijloacelor de transport apartinand persoanelor juridice, fata de anul 2019.

încasarea in anul 2019, pana la data de 31.12.2019, a fost de 5.748.750 lei.

La sursa «Venituri din amenzi si alte sancțiuni» estimam o incasare in anul 2020 in suma de 13.300.000 lei, astfel: 11.300.000 lei din ramasita anilor precedenti, in urma aplicării masurilor de executare silita.

Suma incasata in 2019, pana la data de 31.12.2019, este in cuantum de 11.292.050 lei.

La sursa «Taxe speciale» estimam o incasare in anul 2020 in suma de 700.000 lei, reprezentând taxa speciala pentru efectuare lucrări in regim de urgenta, taxa speciala pentru eliberare certificate de atestare fiscala in regim de urgenta si taxa speciala pentru efectuare de fotocopii, ale instituției noastre, stabilite si


suma de 245.000 lei, astfel: 201.000 lei din debitele curente siv'4^O0Q"ie^^îf ramasita anilor precedenti.

încasarea in anul 2019, pana la data de 31.12.2019, a fost de 244.251 lei.

Sumele estimate la restul surselor de venit, prezentate in anexa, sunt prognozate conform adreselor primite de la instituțiile subordonate Primăriei Municipiului Ploiești, iar Serviciul Public Finanțe Locale are competenta doar pentru urmărirea si executarea obligațiilor fiscale restante comunicate.

DIRECTOR EXECUTIV,                    SEF SERVICIU,


FINANCIAR - CONTABILITATE

Ec. DOINA NITA
PROPUNERI BUGET LOCAL - VENITURI 2020

var. 1

lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

BUGET INIȚIAL 2019 conform HCL 145/07.05.19

BUGET RECTIFICAT 2019 HCL 543/19.12.19

INCASARI LA 31.12.2019

SOLDURI 31.12.19 (C+R fara insolvabili ev. sep-ert. diz si insolventa)

MAJORAR 131.12.19

(fara insolvabili ev. sep-ert. diz si insolventa)

TOTAL SOLDURI 31.12.19 (fara insolvabili ev. sep-ert. diz si insolventa)

PROPUNERI 2020 DEBITE RESTANTE cf adres primite SERV.

URMĂRIRE

PROPUNERI 2020 DEBITE CURENTE cf adrese primite SERV.

STABILIRE

TOTAL PROPUNERI 2020 cf adrese primite SERVICII

ESTIMĂRI 2020 conform SCRISOARE CADRU ANAF

ESTIMARE 2020

OBS

0

1

2

3

4

5

6

7

8=6+7

9

10

11=9+10

12

13

14

1

Impozit pe profit de la agenti economici

21010201

3,370,000.00

6,256,000.00

6,256,097

0

0

0

0

0

0

3,370,000

0

TCE nu mai datoreaza a achitat restanta;

2

Impozit pe venit din transfer propr. imob. din patrim. personal

21030218

900,000.00

900,000.00

334,518

0

0

0

0

880,000

880,000

0

880,000

CAMERA NOTARILOR cf adr 115521/15.10.19

3

Alte imp pe venit, profit si câștiguri din capital (taxa firma, taxa reci si «.■Mi

21050250

1,335,000 00

1,335,000.00

1,610,862

253,411

61,703

315,114

186,000

1,434,000

1,620,000

1,370,000

1,620,000

SPFL - juridice - tx firma, tx. reci si publ cf adr 108754/31.10.19, Urmărire cf adr 108754/16.10.19 ;

Urbanism cf adr 116464/17.10.19

4

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

2107020101

16,000,000.00

16,000,000 00

15,716,091

5,277,352

2,930,031

8,207,383

5,100,000

10,700,000

15,800,000

15,390,000

15,800,000

SPFL - pers, fizice cf adr 108754/24.10.19 si Urmărire cf adr 108754/16.10.19

5

Impozit pe clădiri de Ia persoane juridice

2107020102

50,000,000 00

50,000,000.00

43,510,393

43,364,792

48,074,509

91,439,301

6,500,000

37,400,000

43,900,000

45,686,000

43,900,000

SPFL - pers juridice cf adr 108754/31,10,19, Serviciul Contrei cf adr 108754/03,10,19; Biroul Juridic* Contencios cf adr 106573/02.10.18; Urmărire cf adr 108754/16.10.19

6

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

2107020201

4,500,000 00

4,500,000.00

4,324,101

1,892,293

1,276,009

3,168,302

1,200,000

3,300,000

4,500,000

4,309,000

4,500,000

SPFL - pers, fizice cf adr 108754/24,10,19 si Urmărire cf adr 108754/16.10.19

7

Impozit pe terenuri de Ia persoane juridice

2107020202

6,500,000 00

6,500,000 00

6,463,040

390,175

138,669

528,844

800,000

5,700,000

6,500,000

6,259,000

6,500,000

SPFL - pers juridice cf adr 108754/31.10.19, Serviciul Control adr 108754/03.10.19; Biroul Juridic

Contencios adr 106573/02.10.18; Urmărire cf adr 108754/16.10.19

8

Teren extravilan

2107020203

21,000.00

21,000.00

25,776

8,590

3,874

12,464

9,000

17,000

26,000

23,000

26,000

SPFL - pers fizice adr 108754/24,10,19 PERS, juridice adr 106573/30.10.18; Urmărire cf adr 108754/16.10.19

9

Taxe judiciare de timbru-activ.not. si alte taxe de timbru

21070203

4,100,000.00

4,100,000.00

4,139,550

265.045

91,991

357,036

45,000

4,105,000

4,150,000

0

4,150,000

Jud Ploiești (nu știe) cf adr 116072/16,10,19 estimat cf incas-2019.           '

10

Taxe hoteliere

21120207

0.00

0.00

440

220

505

725

0

0

0

0

nu se mai datore^a ^                       •

11

Impozit pe spectacole

21150201

105,000.00

105,000 00

147,747

10,213

4,380

14,593

3,200

146,800

150,000

108,000

150,000

------------------------------------------•

SPFL - pers juridiraWiidHl087f54/31.1O.19,        .

Urmărire cf adr 108754/16.10.19

PROPUNERI BUGET LOCAL - VENITURI 2020

var. 1

lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

BUGET INIȚIAL 2019 conform IICL 145/07.05.19

BUGET RECTIFICAT 2019 HCL 543/19.12.19

INCASARI LA 31.12.2019

SOLDURI 31.12.19 (C+R fara insolvabili ev. sep-crt. diz si insolventa)

MAJORAR 131.12.19 (fara insolvabili ev. sep-crt. diz si insolventa)

TOTAL SOLDURI 31.12.19 (fara insolvabili ev. sep-crt. diz si insolventa)

PROPUNERI 2020 DEBITE RESTANTE cf adres primite SERV. URMĂRIRE

PROPUNERI 2020 DEBITE CURENTE cf adrese primite SERV.

STABILIRE

TOTAL

PROPUNERI 2020 cf adrese primite SERVICII

ESTIMĂRI 2020 conform SCRISOARE CADRU ANAF

ESTIMARE 2020

OBS

12

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice

2116020201

10,445,000.00

10,445,000 00

9,854,224

7,071,638

3,149,172

10,220,810

3,145,315

6,854,685

10,000,000

9,691,000

10,000,000

SPFL - pers, fizice auto cf adr 108754/15,10,19 Urmărire cf adr 108754/16.10.19

13

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice

2116020202

6,500,000.00

6,500,000.00

5,748,750

1,062,789

313,802

1,376,591

1,457,250

4,342,750

5,800,000

5,951,000

5,800,000

SPFL - pers juridice cf adr 108754/31.10.19, Control cf adr 108754/03,10,19, Juridic Contencios cf adr 106573/02.10.18, Urmărire cf adr 108754/16,10,19

14

Taxe si tarife pt eliberarea de licențe si autorizații (Serv.Urb.-autoriz + Dir. Patr.-autoriz. alim. publicai

21160203

4,247,000.00

4,247,000.00

3,765,492

541,326

864,782

1,406,108

20,000

4,737,015

4,757,015

0

4,757,000

Urmărire cf adr 108754/16,10,19 Patrimoniu -Autoriz alim. Publ. adr 115497/15.10.19, Urbanism (tx certif si aut.ctr) cf adr. 116474/17.10.19, 115692/16.10.19, Mobilitate Trafic- Dir. Tehnic cf adr 115112/15.10.19                                 i

15

Alte taxe pe utiliz bunurilor, autorizarea utiliz bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (narcari, etc)

21160250

80,000.00

80,000.00

112,063

0

0

0

8,000

25,514

33,514

0

34,000

Urmărire (tx. parc .) cf adr 108754/16.10.19 ; Urbanism cf adr 115692/16.10.19 116464/16,10,19; Dir.Tehnic Mob.traf- tx. veh care nu nec inmatr cf adr 115112/15.10.19

16

Varsaminte din profitul net al regiilor

21300201

0.00

0.00

157,668

0

0

0

0

157,668

157,668

0

158,000

RASP a dat estimare cf adr 114637/14.10.19 ?????

17

Venituri din concesiuni si inchirieri

21300530

12,000,000.00

12,000,000.00

8,310,379

4,107,473

18,670,885

22,778,358

55,000

8,264.193

8,319,193

0

8,320,000

Patrimoniu - chirii si concesiuni adr 115497/14,10,19; ASSC chirii loc cf adr 112350/08,10,19

18

Venituri din dividende

21300802

0.00

1,339,000.00

1,996,917

0

0

0

0

0

0

0

0

APA NOVA conf adr ; DALKIA (pt anul curent 0 Iei) cf adr 113635/10.10.19; Urmărire cf adr 108754/16.10.19-HALE SI PIETE-a achitat restanta; BUGET PUPA ÎNCASARE

19

Prestări servicii

21330208

12,401,000.00

10,725,000.00

10,475,349

0

0

0

0

55,620

55,620

0

56,000

Mobilitate TraficvDiiK Teljnit cf adis 115112/15.10.19 + incasari PMP^aite spw prțst.serv CAB- MEDIC

20

Contibutia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

21330212

61,000.00

61,000.00

30,817

13,356

1.428

14,784

3.000

30,000

33,000

0

33,000

/Z ' C>Z       " X \

\ y'

ASSC - tx liliseTcf adi ttZJSO'OS JjJJS

' • ■                     0 1 *“■*i

21

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati (servicii cămin batrani)

21330250

250,000.00

250,000.00

251,142

0

0

0

0

250,000

250,000

0

250,000

ASSC -                            a<l> '     țZ

112350/08.1®l^                 V

22

Taxe extrajudiciare de timbru

21340202

0.00

0.00

18,996

0

0

0

0

0

0

0

--------------------/> ■ ------------------ c a

de la 01,02,2017 taxe exlrafudlcinre eliminate prin

legea 1/06.01.17

PROPUNERI BUGET LOCAL - VENITURI 2020


var. 1

lei

Nr. crt.

DENUMIREA

INDICATORILOR

COD clasifica tie bugetara

BUGET INIȚIAL 2019 conform HCL 145/07.05.19

BUGET RECTIFICAT 2019 HCL 543/19.12.19

INCASARI LA 31.12.2019

SOLDURI 31.12.19 (C+R fara insolvabili ev. sep-crt. diz si insolventa)

MAJORAR

131.12.19 (fara insolvabili ev. sep-crt. diz si insolventa)

TOTAL SOLDURI 31.12.19 (fara insolvabili ev. sep-crt. diz si insolventa)

PROPUNERI 2020 DEBITE RESTANTE cf adres primite SERV. URMĂRIRE

PROPUNERI 2020 DEBITE CURENTE cf adrese primite SERV. STABILIRE

TOTAL PROPUNERI 2020 cf adrese primite SERVICII

ESTIMĂRI 2020 conform SCRISOARE CADRU ANAF

ESTIMARE

2020

OBS

23

Alte taxe administrative, eliberări permise

21340250

24,000.00

24,000.00

21,839

0

0

0

0

20,000

20,000

0

20,000

Taxa divorț - conform încasări 2019

24

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

21350102

15,300,000.00

15,300,000.00

11,292,050

47,418,623

0

47,418,623

11,300,000

2,000,000

13,300,000

11,303,000

13,300,000

Urmărire cf adr 108754/16.10.19 SPCLEP cf adr 113073/09.10.19-60.000 LEI IPJPH 108754/18.10.19-NU știe; IJJ PH cf adr 114505/14.10.19 nu știe; Pol.

l /oc. cf adr 114359/14.10.19 - au dat amenzile in 2019

si ncincasate 2.088.197 iei.

25

Taxe speciale

21360206

750,000.00

750,000 00

703,523

0

0

0

0

700,000

700,000

750,000

700,000

taxe speciale SPFL cf HCL 429/2016 (tx urgenta lucrări si tx fotocopii) + PMP tx spec Urbanism

26

Recuperare ajutor stat

21360211

33,000.00

33,000.00

28,846

138,635

166,231

304,866

0

0

0

0

0

Recuperare Ajutor încălzire necuvenit ani precedent! se virează laAJPis, raman doar majorările la bug. local

27

Taxa reabilitare termica

21360223

345,000.00

345,000.00

244,251

38,426

5,441

43,867

44,000

201,000

245,000

0

245,000

Urmărire cf adr 108754/16.10.19 si PF pentru curent cf adr 108754/24,10,19

28

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit publice

21390201

455,000.00

2,316,950.00

2,718,361

6,441

247

6,688

0

0

0

0

Patrimoniu - pers fizice si jurid - cval teren si de la alte inst pub- venituri din valorif unor bunuri (deșeuri) BUGET DUPĂ ÎNCASARE

29

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

21390203

1,000.00

1,000.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

estimare cf încasare 2019

Total

149,723,000

154,133,950

138,259,282

111,860,798

75,753,659

187,614,457

29,875,765

91,321,245

121,197,010

104,210,000

121,199,000

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Simona Eleiijtjpolniceanu - - r±™'CiUl locale-. PLOIEȘTI


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, Ec. Doina Nita
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

Nr.

APROBAT, PRIMAR ADRIAN FLORIN DQBRI

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere acțiunile propuse spre desfășurare pentru anul 2020, care au fost discutate și în comisia de buget, vă supunem spre aprobare si Proiectul Educațional Regional „Oameni și locuri”, organizat de Șc. Gimn. „N.Titulescu”, în colaborare cu municipalitatea Ploieșteană. Acest proiect valorifică formarea atitudinilor ecologice ale elevilor, de ocrotire a mediului înconjurător.Premiile oferite elevilor câștigători sunt în valoare de 6.000 lei.


TIV ^TILĂ

9

întocmit, Consilier Dănilă Steliana

1TAV1XJLV-XI 1UJU ± JLjVyJLJLbk^ I L

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente


Vizat

Primar, Adrian Florin Dobre


Cont 67.02.20


PROPUNERE BUGET PE ANUL 2020Nr. crt.

DENUMIRE

EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

Realizat

2019

Inf+/-

Propunere 2020

1

Trim. I

Sărbători de iarna 2019

1-31 decembrie

2018

Suma reprezintă plata facturilor restante pe luna decembrie 2018, aferente acțiunilor derulate pe parcursul lunii dec., cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă (machetă publicitară, felicitări on-line și în media, plată factură ghirlande).

34,620

0

70,000

2

Trim. I

Festivalul Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, ed.

a XXXI-a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” 5000 lei (CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie -4600 lei; Premii concurs național “Dreptul la timp” -2000 li (CN I.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu - 1500 lei; Cheltuieli neprevăzute.

12,833

0

15,000

3

Trim I

Muzica Unește Europa

pe parcursul anului

Organizarea la Ploiești a celei de-a treia ediții a Concursului Internațional de Vioară - Muzica Unește Europa. Bugetul reprezintă premiile , onorarii juriu și evaluatori, cazare si masa participanti, cheltuieli neprevăzute.

52,360

0

38,000

4

Trim I

Old Cars Rally Prahova 2019

aprilie - mai

Parada, expoziție si raliu al mașinilor de epocă - I costuri de organizare, materiale de promovare, cazare si masa; indemnizații arbitri și oficiali, premii (cupe, diplome, medalii, etc.), filmări speciale, publicitatea evenimentului, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0

5,0003

i nm. 1

Concurs mter-regional "Științe și tehnologii” Parteneriat cu Colegiul Tehnic “Elie Radu”

aprilie - iunie

6

Trim. II

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XXIII-a

aprilie

7

Trim II

Concurs "Cu viata mea apara viata"

aprilie

8

Trim II

Târgul firmelor de exercițiu

aprilie-iunie

9

Trim. II

Școala Reciclării și Festivalul de film ecologic

aprilie

10

Trim II

Festivalul de teatru Scena, ediția a VII-a

mai

11

Trim. II și

IV

Saloanele de primăvară/ toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

lunile mai și noiembrie

12

Trim II

Concurs școlar" Cauta Eroi la Tine Acasa"

mai-iunie

Premii oferite câștigătorilor. Festival organizat in parteneriat cu Palatul Copiilor.

5,000


5,0006,000


Acțiune realizata în parteneriat cu Insoectoratul Școlar Județean - ediția a XXII-a


proiect realizat in parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu - premii acordate câștigătorilor


Proiecte educativ-informative privind protejarea mediului; bugetul reprezintă: materiale distribuite la seminarii/conferințe; susținerea unor activități dedicate zilelor din calendarul ecologic; continuarea festivalului de film ecologic.


Festival organizat in parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu. Bugetul reprezintă premii acordate câștigătorilor.

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.12,000


2,500


3,100


5,000


12,000


2,500


4,000


Premii oferite câștigătorilor.


a vouvcuui r îvicȘLl “ Magie, Feerie și Povești" -festival de artă stradală pentru copii și tineret -Zilele Ploieștiului

mai - iunie

Spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice,cazare și masă oaspeți, servicii de catering, materiale publicitare, de promovare, etc.

0

0

25,000

14

Trim. II

Copilăria inundă bătrânul bulevard

1 iunie

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanți, etc.

2,541

0

5,000

15

Trim II

Copilărie în pași de dans -ediția a Xl-a Parteneriat cu Palatul Copiilor.

iunie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, catering, materiale promotionale, cheltuieli neprevăzute, etc.

12,000

0

12,000

16

Trim II

Proiect educațional Oameni și Locuri - Șc. Nicolae Titulescu

iunie

Premii oferite câștigătorilor

5,030

0

6,000

1T

Trim. II-III

Activități în perioada verii

iunie -septembrie

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

4,939

0

10,000

18

Trim III

Road Grand Tour

iulie

Concurs de ciclism pentru copii și adulți ediția a Vl-a. Bugetul reprezintă diplome, medalii, tricouri, premii, etc.

0

0

500

19

Trim III

Festival Ploiești Târg Domnesc - ediția      a III-

a

iulie

Expoziție de arme si armuri, demonstrații de tir cu arcul, aruncarea suliței, jocuri specifice, întreceri de măiestrie, indemanare si forta,spectacole muzica medievala, teatu interactiv, scene de teatru medieval, comedia dell arte, parada de cavaleri si domnite, tabara medievala, preyentare de arme specifice perioadei, dansuri tematice, lupte medievale, școala de instrucție, etc.

0

0

50,000

20

Trim. III

Premiere elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat si la cel de evaluare națională.

iulie

Premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională, cu domiciliul în Ploiești.

13,000

0

-

20,000

----2^’ ~---

ZI

i rim hi

concurs National de Muzică Populară pentru copii - Trandafirul Prahovean, în Parteneriat cu Palatul Copiilor.

septembrie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, cheltuieli neprevăzute, etc.

2,000

0

3,000

22

Trim. III

Festivalul interetnic din

România

septembrie

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, scena, etc.

46,004

0

75,000

23

Trim. IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, premierea centenarilor, alte acțiuni

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: Spectacol organizat de 1 oct.; masă festivă cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice; premierea cupluri care au împlinit 50 ani căsătorie și a centenarilor; alte acțiuni organizate pentru pensionari.

101,228

0

50,000

24

Trim. IV

Premierea olimpicilor naționali și internaționali

octombrie

Premierea elevilor câștigători ai olimpiadelor la nivel național și intertnațional, dar și ai profesorilor care i-au pregătit, organizate sub egida Ministerului Educației

64,974

0

75,000

25

Trim. IV

Ziua Internațională a

Profesorului (a Educației)

5 octombrie

Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

2,000

0

3000

26

Trim. IV

”O viata fara riscuri! Securitatea și sănătatea mea!” - ed. a Vil-a, proiect CT Toma Socolescu

noiembrie

Premierea de către municipalitate a concurenților la concursul pe teme de securitate

3,000

0

3,000

27

Trim. I-IV

Parteneriat cu Colegiul de

Artă Carmen Sylva

pe parcursul anului

Bugetul este necesar organitării expozițiilor de ioane cu ocazia Sărbătorilor de Paște și Crăciun, calendare, etc.

8,000

0

15,000

28

Trim. IV

Sărbători de iarnă 2019-

2020

1-31 decembrie

2019

Bugetul reprezintă: Concerte susținute în perioada 1 Decembrie - 31 Decembrie și de Revelion; Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii; Amenajare parc distracții pentru copii; Amenajare Căsuță lui Moș Crăciun; Alte acțiuni neprevăzute.

58,655

0

4 F 0’**’ J țU \-

,.«•.44,000

........-7 Â

17 a a! 7

XC

I-1V

x kvnnmyi vutiuiai_J|JVl 11 VV

jjv ycuuuiaui au UI ui

victic ac premiere ^premii in oam și ooiecre), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0

10,000

TOTAL

548,784

0 lei

647,000

Alina Mihaeja Frățilă

Directop^iectrtiv

MUNICIPIUL PLOIEȘTINotă de fundai..^.>   „privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale și a alegerilor parlamentare care vor avea loc în anul 2020

în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și ale Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente;

Având în vedere prevederile OUG nr. 40/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

Ținând cont de prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ (art.155, alin.2, lit.b , art 156 alin.l și alin.2);

Pentru buna desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale precum și a alegerilor parlamentare din anul 2020 este necesară prevederea în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești a următoarelor sume necesare acoperirii cheltuielilor aferente organizării și desfășurării în bune condiții a acestor procese electorale :

 • - Cheltuieli pentru asigurarea locurilor speciale pentru afîșajul electoral (curățarea, vopsirea și caroierea panourilor de afișaj electoral, transport, montare, demontare panouri afișaj) -alegeri pentru autoritățile administarțieipublice locale -27.000 iei;

 • - Cheltuieli pentru asigurarea locurilor speciale pentru afîșajul electoral (curățarea, vopsirea și caroierea panourilor de afișaj electoral, transport, montare, demontare panouri afișaj) -alegeri parlamentare -27.000 lei;

SUBTOTAL - 54.000 lei

 • - Cheltuieli pentru amenajatrea, dotarea și funcționarea secțiilor de votare din municipiul Ploiești (157 secții de votare)- alegeri pentru autoritățile administarției publice locale - 60.000 lei;

 • - Cheltuieli pentru amenajatrea, dotarea și funcționarea secțiilor de votare din municipiul Ploiești (157 secții de votare)- alegeri parlamentare - 60.000 lei;

SUBTOTAL -120.000 lei

 • - Cheltuieli cu achiziționarea a 160 buc. urne mari - 75.000 Iei;

 • - Cheltuiele privind achiziționarea unui număr de 50 seturi cabine de vot (3 cabine /set)

 • - Cheltuieli privind transportul la și de la secțiile de votare a președinților /locțiitorilor /


 • - Cheltuieli cu chiria a două spații în care funcționează câte o secție de votare - 1.000 lei;

 • - Birouri (pentru amenajarea Biroului Electoral Municipal) - 10 buc. - 5.000 lei

 • - Scaune (pentru amenajarea Biroului Electoral Municipal) - 10 buc. - 3.000 lei

 • - Laptop (pentru funcționarea Biroului Electoral Municipal) - 5 buc. - 10.000 lei

 • - Imprimantă multifuncțională (pentru funcționarea Biroului Electoral Municipal) - 1 buc. -2.000 lei

 • - Cheltuieli cu rechizite: 15.000 lei

 • - Cheltuieli cu tipărirea publicației - 2.000 lei;

 • - Alte cheltuieli neprevăzute - 17.000 lei

SUBTOTAL - 226.000 lei

TOTAL CHELTUIELI: 400.000 lei

ADMINISTRATOR PUBLIC

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești TeL: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr. .2Ă..I.L3-OI-
In anul 2020, pentru sprijinirea dezvoltării proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non-profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legii nr. 350/2005 este necesara alocarea sumei de: 60, 00 mii Iei.

Contribuție PMP: 60, 00 mii lei.


Sef Serviciu

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internaționala,ONG

Milena PERPELEA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 /-516699; 0244/515982 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr. ..^^.(.13 ^1 ■Sistem de management certificatPentru anul 2020 suma destinata cotizațiilor anuale - 1217, 28 mii lei -cuprinde:

 • 1.    AE3R Ploiesti-Prahova (Agenția pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile): (1500 Euro/luna x 12 = 18.000 Euro/an) = 86, 00 mii Iei;

 • 2.    AIMF (Asociația Internaționala a Primarilor Francofoni): (1760 Euro/an) = 25,23 mii lei;

2018, 2019: neachitat: 16,82 mii lei

2020: 8,41 mii lei

 • 3.    ADI Polul de Creștere Ploiești Prahova: 703,30 mii lei;

2018, 2019: neachitat: 464,40 mii lei

2020: 238, 90 mii lei

 • 4.    ADI de Utilitati publice pentru Serviciul de Salubrizare “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”: 210,00 mii lei;

 • 5.    AMR (Asociația Municipiilor din Romania): 114,82 mii lei;

 • 6.    ALDA (Asociația Agențiilor pentru Democrație Locala): (2400 Euro/an) =

34,44 mii lei;

2018, 2019: neachitat: 22,94 mii lei

2020:11,50 mii lei

 • 7.    OER (Orașe Energie Romania): 20,99 mii lei;                  / C

fol 1.-^1

 • 8.    Asociația pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova: 22,507

m ii lei.                                                                              xC £> Ti". ■

Nota: leuro = 4,7774 lei. Cursul euro BNR este la data 09.01.2020, eand s-a elaborat nota de fundamentare inițiala.

Director Executiv Daniela CROITORU

Sef Serviciu

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internaționala,ONG

Milena PERPELEA/

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

NR. /&?/____/ /0 0J

Cristian Mihai J3ANEA

Vi


Videprimar


NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.701/13.01.2020 conducerea Colegiului National „Nichita Stanescu”, aduce la cunoștința faptul ca pentru suplimentarea spațiului destinat procesului de invatamant, Consiliul de Administrație, a decis mutarea amfiteatrului (care este amenajat intr-o sala de clasa), intru-o noua locație (spațiu construit din panouri metalice tip container). Construcția va avea destinația de amfiteatru si depozite manuale școlare.

Pentru finalizarea investiției, Consiliul de Administrație al Colegiului National „Nichita Stanescu” solicita alocarea sumei de 100,00 mii lei, in bugetul unitatii de invatamant, la titlul XIII „Active nefinanciare” - art.71.01.01.

In calitate de ordonatori terțiari de credite, unitățile de invatamant beneficiază de alocații bugetare de la bugetul local.

Prin urmare, avand in vedere necesitatea finalizării investiției, in conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, propunem alocarea sumei de 100,00 mii lei, in bugetul Colegiului National „Nichita Stanescu”.

Director Executiv, Director Executiv Adjunct, Sef Serviciu


Madalina CRĂCIUN


NOTA DE FUNDAMENTARE

- 2020 -

REPARAȚII CURENTE FOND IMOBILIAR

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Investiții, a incheiat acordul cadru de lucrări nr. 1061/16.01.2020 pentru obiectivul „Reparații curente fond imobiliar” cu S.C. CATEN CONSTRUCT S.R.L.

Având in vedere numeroasele solicitări de reparații curente la imobile proprietatea municipiului Ploiești, primite de la Direcția de Evidenta si Valorificare Patrimoniu, propunem alocarea sumei de 300.000 lei, (inclusiv TVA).

Suma totala prevăzută in buget: 300.000 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAMANDI


SEF SERVICIU INVESTIȚII Mariana STOCHITAMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

d.t. /w /


NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

CHELTUIELI - CAP. TRANSPORTURI - Cod 84.02 BUNURI SI SERVICII - Cod 20

REPARAȚII CURENTE STRĂZI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Municipiul Ploiești are in administrare rețeaua stradala compusa dintr-un număr de 888 străzi, 22 de poduri si pasaje cu o suprafața totala (carosabil + trotuare +parcari) de aproximativ 2 644 722 mp.

In prezent 40% din suprafața străzilor se afla intr-o stare necorespunzatoare desfășurării traficului pietonal si auto in condiții de siguranța si confort.

Aceasta situație se datoreaza faptului ca nu s-au efectuat lucrări de intretinere/ reparații curente/ reparații capitale asupra structurii rutiere existente.

Pentru evaluarea stării de degradare a imbracamintilor bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple, semirigide si rigide se va tine cont de prevederile normativului AND 540.

Pentru intretinerea cailor circulabile moderne se va tine cont de prevederile “Normativului pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la imbracamintile rutiere moderne”-indicativ AND 547.

Lucrările de reparații curente se executa periodic pentru compensarea parțiala sau totala a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii datorita traficului si condițiilor meteorologice, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare si siguranța circulației pe perioada dintre doua intervenții.


naturale, etc.

In cadrul capitolului bugetar pentru reparații curente străzi sunt prevăzute sumele necesare pentru execuția lucrărilor de refacere a sistemului rutier prin asternerea de imbracaminti bituminoase sau din beton de ciment, balastari, plombe, pavaje, demontări si montări de borduri, montări si aduceri la cota a capacelor căminelor de canalizare, a rasuflatorilor de gaze, a gurilor de scurgere , etc.

De asemenea, se vor executa lucrări de intretinere / reparații pe străzile unde se intervine la rețelele edilitare, acolo unde este cazul.

Este necesara suma de 16 000 000 lei pentru menținerea retei stradale la standarde minime de siguranța a circulației.

Conform datelor stabilite de Direcția Economica, se aloca suma de 3 000 000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA 1AMANDI

MmandiSEF SERVICIU,

MIHAIL NEGRUDIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA 2^7//yz.
NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2020Anual, Municipiul Ploiești aloca fonduri in vederea executării de lucrări de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar. Aceste lucrări se executa in mod periodic, in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea, de invatamant.

Astfel, sunt necesare a fi executate lucrări de reparative/inlocuire a instalațiilor electrice, de încălzire, sanitare, de gaze, igienizare, reparații la terase, acoperișuri, împrejmuiri si orice alte tipuri de intervenții necesare pentru buna funcționare a activitatii.

In anul 2019, Municipiul Ploiești a organizat procedura simplificata intr-o singura etapa, prin mijloace electronice, pe loturi, privind atribuirea de acorduri-cadru de lucrări avand ca obiect «Reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar din Municipiul Ploiești: Lot 1 - Colegii/Licee, Lot 2 - Scoli si Lot 3 - Grădinițe si crese», incheindu-se 3 trei acorduri-cadru de lucrări pe loturi (lot I - licee, lot II - scoli si lot III- grădinițe si crese).

Pentru executarea lucrărilor de reparații curente si mentenanta centrale termice la unitati de invatamant (inclusiv crese) in anul 2020, se propune alocarea sumei de 3.013,00 mii lei.

Pentru reparații curente (inclusiv crese) se aloca suma de 2.913,00 mii lei distribuita astfel:

 • -  capitol 65.02, subcapitol 03.01 (grădinițe) suma de 1.100,00 mii lei;

 • -  capitol 65.02, subcapitol 04.01 (scoli) suma de 1.100,00 lei;

 • -  capitol 65.02, subcapitol 04.02 (licee) suma de 613,00 lei;

 • -  capitol 68.11~ asigurări si asistenta sociala, crese suma de 100,00 lei.

Pentru mentenanata centrale termice se aloca suma de 100,00 mii lei.

Director Executiv,

Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Sef serviciu,

Carmen NITU


fl^XA / L A Aici /rf/jtDto

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA

AT   M.M)


NOTA DE FUNDAMENTARE- Buget 2020 -


Servicii de mentenanta centrale termice unitati de invatamant


Conform Hotărârii Guvernului nr. 13 59/2001 privind atestarea, domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, Municipiul Ploiești are in proprietate unitățile de invatamant preuniversitar de pe raza sa.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea de invatamant este obligatorie Întreținerea acestor imobile inclusiv a instalațiilor aferente.

începând cu anul 2011, municipalitatea a demarat un amplu proces de instalare de centrale termice in școlile unde Încălzirea era asigurata cu sobe.

Pentru a asigura exploatarea in siguranța si in parametrii optimi a centralelor termice existente la unitățile de invatamant, se impune achiziționarea serviciului de mentenanta pentru verificări tehnice periodice, autorizări și întreținere.

In vederea asigurării serviciilor de mentenanta pentru centralele termice apartinand unităților de invatamant, se propune alocarea in proiectul de buget pentru anul 2020 a sumei de 100,00 mii lei.


Director Executiv,
Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN


Sef Serviciu,

Carmen NITU


L (A p&L fidL / tyZjo

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

MONITORIZARE POSTÎNCHIDERE

\\.


.1


RAMPA TELEAJEN

R A- SgRVICII PUBLICE R.A,

PLOm$TI //^


APROBAT

PRIMAR, 0

ADRIAN FLORIN DOBRE


Către: MuMfcMUc pCeC&JVY'

______<; y-Ț^ MȚi-A       mulu/ TIU" H-tA MUNICIPIUL PLOIEȘTI INREGJSTRARE 3463 bugetul

NOTA DE FUNDAMENTARE

DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020


 • 1. Studiu de calitate a aerului si a Planului integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Ploiești

Având în vedere contractul nr. 16252/22.08.2019 pentru realizarea obiectivului “Studiu de calitate a aerului și a Planului integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Ploiești și comuna Brazi”, încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și SC CEPROCIM SA, solicităm alocarea sumei de 63000 lei (fără TVA), respectiv 74970 lei (cu TVA).

Conform contractului de asociere nr. 5531/(9287)/14.03.2019 încheiat între Municipiul Ploiești și Comuna Brazi, s-a stabilit ca Primăria Municipiului Ploiești să asigure procedura de atribuire a contractului, iar cota de participare financiară pentru realizarea obiectivului a fost stabilită astfel: 70,92% Municipiul Ploiești, respectiv 29,08% Comuna Brazi. După finalizarea lucrării și efectuarea plății, valoarea corespunzătoare participației Comunei Brazi se va recupera de la Primăria Comunei Brazi.

Pentru achitarea prestației aferente realizării obiectivului Plan integrat de calitate aer propus in cap. 74 Protecția Mediului (C. 3) lucrare aflată în elaborare de către consultant, cu termen pe prezentare și finalizare în anul 2020, propunem alocarea sumei de 74970 lei în bugetul local, în exercițiul financiar al anului 2020.

Municipiul Ploiești a fost încadrat în regimul de gestionare II pentru indicatorii particule în suspensie (PM10), dioxid de azot și oxizi de azot (NCE/NOx) și benzen (CeHf, ), îar Comuna Brazi a fost încadrată în regimul de gestionare II pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NCE/NOx) și benzen (CâHâ), în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător .

Pentru cele două unități administrativ-teritoriale, respectiv municipiul Ploiești și comuna Brazi, este necesară elaborarea unui plan integrat comun de calitate a aerului, care va avea în vedere transferul de poluanți emiși în atmosferă de la sursele situate în cele două unități administrative învecinate.

2.


Alimentare cu energie electrică rampa ecologizată Teleajen        *        7-h

Având în vedere HCL nr. 125/26.04.2016 prin care s-a transmis la RASP dreptul de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești, Situat in tarlaua TI3, parcela 194 și a investiției realizată pe acesta “închidere depozit de deșeuri neconform“ din Ploiești, de către Consiliul Județean Prahova, in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor in Județul Prahova, sunt necesare lucrări de investiții pentru “Alimentare cu energie electrică rampa ecologică Teleajen”, respectiv containerul de pază amplasat pentru desfășurarea activității in condiții optime.

Conform Listei privind obiectivele de investiții pe anul 2020 - Anexa nr. 3, solicităm încadrarea în prognoza bugetului cu 1000 Iei cu TVA, cu posibilitatea ca în cadrul rectificărilor ulterioare să fie prevăzută suma de 59.500 lei cu TVA.

Pentru realizarea branșamentului electric de la rețeaua SC Electrica SA, într-o primă etapă a fost achiziționat in anul 2018 cabina pentru pază, iar pentru realizarea branșamentului cu obținerea tuturor avizelor necesare, precum și pentru contravaloarea contorului electric si manopera, se estimează asigurarea în bugetul local a sumei de 50.000 lei ( fără TVA), respectiv 59.500 lei (cu TVA).


Director tehnic,

VASILE IoSlESCU

Șef Birou Protecția Mediului

Monitorizare Postînchidere Rampa Teleajen

OLIVIA NICULESCU

z


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

MONITORIZARE POSTÎNCHIDERE

APROBAT

PRIMAlSlSr

ADRIAN FLORIN DO


RAMPA TELEAJEN

R A SERVICII PUBLICE R.A, PLCiEȘTl /O&*


ț

T’RJm'ÂIZJ A-                 / '^rtOfeCn

Ml N1CIPIUL PLOIEȘTI ÎNREGISTRARE 3431 ”:mm ■ U9.TEB: *2®*—

NOTA DE FUNDAMENTARE


S\

In confonnitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Municipiul Ploiești a fost încadrat în regimul de gestionare II pentru indicatorii particule în suspensie (PM10), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX) și benzen (CâHâ ), îar Comuna Brazi a fost încadrată în regimul de gestionare II pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX) și benzen (CâTU).

Pentru cele două unități administrativ-teritoriale, respectiv municipiul Ploiești și comuna Brazi, este necesară elaborarea unui plan integrat comun de calitate a aerului, care va avea în vedere transferul de poluanți emiși în atmosferă de la sursele situate în cele două unități administrative învecinate.

Propunem achiziția și operaționalizarea unei rețele de senzori pentru determinarea indicatorilor de calitate a aerului la o prevedere bugetară existentă de 50000 lei și a unui autolaborator pentru monitorizarea calității aerului, la aceeași prevedere bugetară de 50000 lei, după finalizarea studiului de calitate a aerului, realizat prin modelarea matematică a dispersiei poluanților în atmosferă, necesar realizării Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru reducerea nivelului de emisii (PM10, NOx, Benzen) având în vedere evaluarea măsurilor propuse în plan, specifice fiecărei localități din sursele identificate.

Finanțarea se va realiza de către Municipiul Ploiești cu asigurarea sumei estimate de 10630 euro (50000 lei fără TVA) pe microstație, iar pentru autolaborator 50000 Iei fără TVA. Suma definitivă fiind cea rezultată din procedura de achiziție.

Valoarea sumelor estimate mai sus în capitolul cap. 74.02. Protecția Mediului oferă posibilitatea de angajare a municipalității pentru achiziția rețelei de senzori si a autolaboratorului pentru monitorizarea indicatorilor de calitate a aerului.


Director Tehnic,

VASILE IONESCU

RASP nr.

Comparație


Autolaborator Dotat cu analizoare

MICRO - STAȚIE MONITORIZARE

SENZORI DE MĂSURARE

Rețea de senzori pentru monitorizarea calității aerului

Costuri achiziție

> 100.000 euro (exclusiv tva)

Costuri achiziție

~ 14100 euro (exclusiv tva) / microstatie

Mobilitate

Poate fi amplasat în orice zonă, dar este indicat în apropierea unei surse de energie electrică. Depinde de alimentare cu energie electrică.

Mobilitate

Poate fi amplasat în orice locație putând fi alimentat cu energie solară (Panou solar alimentare ~ 700 euro). Deasemenea poate fi alimentat la rețeaua de energie electrică.

Indicatorii analizați

NOx, CO, NO2, SO2, PM.

Sistemul poate fi completat cu analizoare în funcție de nevoia identificată.

Indicatorii analizați

PM 2.5, PM 10, H2S, SO2, NH3.

Utilizarea unei stații poate asigura dotarea cu până la 4 senzori.

Achiziția și procesarea datelor

Datele pot fi descărcate in dispozitivePC/laptop. Printr-un sistem de comunicații acestea pot fi accesibile/vizualizate în CLOUD

Achiziția și procesarea datelor

Datele pot fi descărcate in dispozitivePC/laptop. Printr-un sistem de comunicații acestea pot fi accesibile/vizualizate în CLOUD.

Mentenanță |Durata de utilizare Se poate utiliza pe perioade extinse. Costuri de mentenanță necunoscute.

Mentenanță | Durata de utilizare

Nu este nevoie de mentenanță.

Senzorii au o perioadă de utilizare de 1 an. Pot fi achiziționați alți senzori prin programul de buy back al producătorului.

2          Ntz,PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE URBANĂ INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Piața Eroilor nr. IA et. 3, 100316 Ploiești

Tel: 0244 516699 int. 218, fax: 0244 596128, e-mail: dir.urbanism@pIoi^stj.ft9;v.AloV^

Nr. 300146/10.01.2020                                                     PA A


Către,


19 -02- 2020

Direcția Economică

SERVICIUL BUGET-ÎMPRUMUTURI

Referitor la adresa dvs. nr. 04/08.01.2020 înregistrată la DGDU cu nr. 300146/09.01.2020, prin care ne solicitați nota de fundamentare privind propunerile de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, vă transmitem propunerile de cheltuieli ale D.G.D.U. pentru anul 2020 și Anexa cu nota de fundamentare solicitată:

PROPUNERI DE CHELTUIELI ALE D.G.D.U. PENTRU ANUL 2020 AVÂND CA SURSĂ DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL (mii lei)

Nr. crt.

DENUMIRE

SERVICII/ECHIPAMENTE

TRIM.I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL

2020

1

Transpunere G.I.S. suport topo PUG

300

300

2

Studiu hidro-geotehnic PUG

100

100

3

Actualizare PUG - etapa I studii fundamentare

100

100

200

4

Elaborare PUZ zona centrala si zona protejata

100

100

200

400

5

Modificare/actualizare documentații PUZ aprobate

100

300

400

6

Elaborare documentații PUZ zona industriala, zona comerciala, zone limitrofe, cartiere, zone nereglementate

300

300

600

7

Scanare și georeferențiere planuri 1934 (carton), 1902 (zinc) și registre cadastrale

300

300

8

Aplicație software e-administrație

250

250

9

Actualizare Regulament privind publicitatea stradală

50

50

10

Actualizare aplicație software emitere documente în acord cu modificările legislative

300

300

11

Scanare arhivă documente D.G.D.U.

12

Achiziționare echipamente: plotter, imprimantă color multifuncțională

100

100


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNERILE DE CHELTUIELI ALE D.G.D.U. PENTRU ANUL AVÂND CA SURSĂ DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

 • 1. Transpunerea în G.I.S. a planului suport topografic al municipiului Ploiești este necesară pentru furnizarea unei baze de date grafice referitoare la proprietatea asupra imobilelor, date despre construcții, circulații, transporturi și rețele tehnico-edilitare, ape, documentații de urbanism, monumente istorice, zone de protecție, zone verzi, proiecte de investiții, etc. Această aplicație este fundamentală pentru elaborarea oricăror documentații și proiecte de investiții ale municipiului.

 • 2. Studiul hidro-geotehnic aferent PUG este unul dintre studiile care se poate elabora independent de documentația PUG, dar este obligatoriu pentru aprobarea acesteia. Studiul este absolut necesar pentru determinarea zonelor inundabile și a celor cu probleme de fundare, măsurile ce trebuiesc luate pentru atenuarea riscurilor naturale (inundații, alunecări de teren, seisme, probleme ale pânzei freatice, etc).

 • 3. Actualizare PUG municipiul Ploiești - etapa I studii de fundamentare. Având în vedere situația contractului de servicii nr. 016942/2014, se impune rezilierea acestuia (inclusiv a contractului de consultanță) și demararea unei noi achiziții publice pentru încheierea unui acord-cadru în vederea actualizării PUG în acord cu prevederile legislației specifice. Studiile de fundamentare aferente PUG elaborate în perioada 2012-2014 sunt de proastă calitate, fără legătură cu realitatea de la momentul acela și oricum sunt complet depășite, neputând fi folosite pentru strategia de dezvoltare spațială și reglementări. în plus, au apărut directive și acte normative noi (SEVESO, așezări informale, registrul spațiilor verzi, schimbări climatice, normative moderne pentru circulații și echipamente tehnico-edilitare, energii neconvenționale,etc), care impun studii suplimentare. Studiile de fundamentare reprezintă prima etapă a PUG și existența unui acord-cadru în vederea actualizării acestuia permite solicitarea de co-finanțare de la bugetul de stat pentru 2021-2023.

 • 4. Elaborarea PUZ zona centrala si zona protejata este obligatorie conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată) și este foarte necesară pentru modificarea unor reglementări nejustificate ale PUG privind interdicții, circulații și zone de protecție, reglementări care au afectat grav activitatea de autorizare a construcțiilor în această zonă.

 • 5. Modificarea/actualizarea documentațiilor PUZ aprobate. Având în vedere că în ultima perioadă există mai multe plângeri cu privire la privarea nejustificată a dreptului de proprietate privată în documentațiile PUZ având ca beneficiar municipiul Ploiești (Gara de Sud-Gara de Vest, Mitică Apostol, Hipodrom, Găgeni, Ghighiu, etc), pentru a nu se ajunge la litigii și despăgubiri în instanță, este necesar a fi rectificate aceste documentații în acord cu Constituția României și legislația referitoare la exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

 • 6. Elaborare documentații PUZ zona industriala, zona comerciala, zone limitrofe, cartiere, zone nereglementate. Limita U.A.T. municipiul Ploiești a suferit modificări față de anul 1999, fiind preluate teritorii de la U.A.T. vecine dar fără a fi preluate și reglementările aferente zonelor din documentațiile PUG ale comunelor respective, astfel încât în aceste teritorii (cu categorie de folosință curți construcții), deși sunt incluse în intravilanul municipiului, nu se pot autoriza construcții deoarece nu există reglementări urbanistice. Pentru cartierul Râfov care face obiectul unui proiect de regenerare urbană, de asemenea nu există reglementări urbanistice (nu e singurul cartier n această situație). în plus, ca și în cazul zonei centrale și zonei protejate, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată) prevede obligativitatea elaborării PUZ pentru zone industriale, comerciale, de agrement, etc.


  7.


  8.


Scanare și georeferențiere planuri 1934 (carton), 1902 (zinc) și registre™ipHviftd      .

numerotării clădirilor și apartamentelor în anul 1948 în municipiul Ploiești^^e^.e^^utneftt^sfe află într-o stare de degradare avansată din cauza folosirii frecvente pentru aplicarea-.Legii<nr..uJO/, pentru identificarea datelor de patrimoniu, a adreselor poștale, pentru documentați J^frțiariism, certificate de urbanism, autorizații de construire, etc. Sunt absolut necesare operațiunile dcTscanare și georeferențiere pentru a nu se pierde informația prin distrugerea documentelor.

Aplicație software e-administrație. Noile modificări ale cadrului legislativ specific (Legea nr. 50/ 1991, normele de aplicare, Legea 350/2001, etc.) impun obligativitatea corespondenței cu emitenții de avize prin intermediul portalului edirect,e-guvernare și trecerea rapidă la depunerea documentațiilor exclusiv în sistem electronic. în acest sens, este necesară achiziționarea unei aplicații software. Termen până la 1 mai 2020.

 • 9. Actualizare Regulament privind publicitatea stradală este obligatorie datorită actualizării în anul 2017 a Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare.

 • 10. Actualizare aplicație software emitere documente în acord cu modificările legislative. Noile modificări ale cadrului legislativ specific impun și actualizarea aplicației software SIPRIM pentru întocmirea și gestiunea documentelor (autorizații de construire, certificate de urbanism, etc). Urgent!


11. Scanare arhivă documente D.G.D.U. Având în vedere problemele legate de volumul imens de documente (autorizații de construire, certificate de urbanism, documentații de urbanism, certificate de edificare, ) și de spațiile de depozitare insuficiente și insalubre, se impune demararea programului de constituire a arhivei electronice.

 • 12. Achiziționare echipamente: plotter, imprimantă color și copiator multifuncționale. Aceste echipamente sunt necesare pentru desfalurarea în bune condiții a activității direcției, ținând cont de faptul că furnizăm documente grafice de diverse dimensiuni atât pentru instituții (instanțe de judecată, poliție, ISC, etc) cât și pentru celelalte departamente ale Primăriei. Este necesară și achiziția consumabilelor pentru aceste echipamente (hârtie plotter, cartușe, etc).

ARHITECT ȘEF, Arh. CRISTINA HERȚIAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE URBANĂ INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF Piața Eroilor nr. IA et. 3,100316 Ploiești

Tel: 0244 516699 int. 218, fax: 0244 596128, e-mail: dir.urbanisM^

APROX

primar^

ADRIAN-FLOR1N D


. A i

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND SUMELE ALOCATE ACTIVITĂȚILOIUDCG.D.U. PENTRU

ANUL 2020 AVÂND CA SURSĂ DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL


CAP. 70.02.71.01

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ C. Alte cheltuieli de investiții

Nr. crt.

DENUMIRE SERVICII/ECHIPAMENTE

TOTAL

2020

1.

Actualizare și revizuire PUG Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, Elaborarea strategiei de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan, precum și documentațiile aferente

1,00

2.

Consultanță pentru Asistența tehnică de specialitate - Actualizare P.U.G.

1,00

3.

Transpunere G.I.S. suport topo PUG

1,00

4.

Studiu hidro-geotehnic PUG

1,00

5.

Actualizare PUG - etapa I studii fundamentare

1,00

6.

Elaborare PUZ zona centrala si zona protejata

1,00

7.

Modificare/actualizare documentații PUZ aprobate

1,00

8.

Elaborare documentații PUZ zona industriala, zona comerciala, zone limitrofe, cartiere, zone nereglementate

1,00

9.

Scanare și georeferențiere planuri 1934 (carton), 1902 (zinc) și registre cadastrale

1,00

10.

Aplicație software e-administrație

1,00

11.

Actualizare Regulament privind publicitatea stradală

1,00

12.

Actualizare aplicație software emitere documente în acord cu modificările legislative

1,00

13.

Scanare arhivă documente D.G.D.U.

1,00

14.

Achiziționare echipamente: plotter, imprimantă color multifuncțională

1,00

Având în vedere faptul că la acest moment nu pot fi aprobate sumele propuse de D.G.D.U. prin adresa nr. 300146/10.01.2020 pentru pozițiile 3-14 din Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020, Cap. 70.02.71.01. Locuințe, servicii și dezvoltare publică - C. Alte cheltuieli de investiții, vom transmite noi propuneri ce sperăm să fie avute în vedere pentru proiectele de rectificări bugetare pentru anul 2020.

Pozițiile 1 și 2 din tabel nu au fost solicitate de către D.G.D.U., acestea făcând obiectul unor contracte în derulare.

 • 1. Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, , Regutamerit ^'jocal îde

Urbanism aferent, Elaborarea strategiei de Dezvoltare Urbană a municipiulm Ploi^ști și Plăn de Amenajare a Teritoriului Metropolitan, precum și documentațiile aferente.’^pi^r|^ț-^deț!HÎare. Propunem rezilierea contractului din motive de legalitate.                          S

 • 2. Consultanță pentru Asistența tehnică de specialitate - Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, Elaborarea strategiei de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan, precum și documentațiile aferente. Contract în derulare. Propunem rezilierea contractului din motive de legalitate.

 • 3. Transpunerea în G.I.S. suport topografic PUG este necesară pentru furnizarea unei baze de date grafice referitoare la proprietatea asupra imobilelor, date despre construcții, circulații, transporturi și rețele tehnico-edilitare, ape, documentații de urbanism, monumente istorice, zone de protecție, zone verzi, proiecte de investiții, etc. Această aplicație este fundamentală pentru elaborarea oricăror documentații și proiecte de investiții ale municipiului.

 • 4. Studiu hidro-geotehnic aferent PUG este unul dintre studiile care se poate elabora independent de documentația PUG, dar este obligatoriu pentru aprobarea acesteia. Studiul este absolut necesar pentru determinarea zonelor inundabile și a celor cu probleme de fundare, măsurile ce trebuiesc luate pentru atenuarea riscurilor naturale (inundații, alunecări de teren, seisme, probleme ale pânzei freatice, etc).

 • 5. Actualizare PUG municipiul Ploiești - etapa I studii de fundamentare. Având în vedere situația contractului de servicii nr. 016942/2014, se impune rezilierea acestuia (inclusiv a contractului de consultanță) și demararea unei noi achiziții publice pentru încheierea unui acord-cadru în vederea actualizării PUG în acord cu prevederile legislației specifice. Studiile de fundamentare aferente PUG elaborate în perioada 2012-2014 sunt de proastă calitate, fără legătură cu realitatea de la momentul acela și oricum sunt complet depășite, neputând fi folosite pentru strategia de dezvoltare spațială și reglementări, în plus, au apărut directive și acte normative noi (SEVESO, așezări informale, registrul spațiilor verzi, schimbări climatice, normative moderne pentru circulații și echipamente tehnico-edilitare, energii neconvenționale,etc), care impun studii suplimentare. Studiile de fundamentare reprezintă prima etapă a PUG și existența unui acord-cadru în vederea actualizării acestuia permite solicitarea de co-finanțare de la bugetul de stat pentru 2021-2023.

 • 6. Elaborarea PUZ zona centrala si zona protejata este obligatorie conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată) și este foarte necesară pentru modificarea unor reglementări nejustificate ale PUG privind interdicții, circulații și zone de protecție, reglementări care au afectat grav activitatea de autorizare a construcțiilor în această zonă.

 • 7. Modificarea/actualizarea documentațiilor PUZ aprobate. Având în vedere că în ultima perioadă există mai multe plângeri cu privire la privarea nejustificată a dreptului de proprietate privată în documentațiile PUZ având ca beneficiar municipiul Ploiești (Gara de Sud-Gara de Vest, Mitică Apostol, Hipodrom, Găgeni, Ghighiu, etc), pentru a nu se ajunge la litigii și despăgubiri în instanță, este necesar a fi rectificate aceste documentații în acord cu Constituția României și legislația referitoare la exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

 • 8. Elaborare documentații PUZ zona industriala, zona comerciala, zone limitrofe, cartiere, zone nereglementate. Limita U.A.T. municipiul Ploiești a suferit modificări față de anul 1999, fiind preluate teritorii de la U.A.T. vecine dar fără a fi preluate și reglementările aferente zonelor din documentațiile PUG ale comunelor respective, astfel încât în aceste teritorii (cu categorie de folosință curți construcții), deși sunt incluse în intravilanul municipiului, nu se pot autoriza construcții deoarece nu există reglementări urbanistice. Pentru cartierul Râfov care face obiectul unui proiect de regenerare urbană, de asemenea nu există reglementări urbanistice (nu e singurul cartier n această situație). în plus, ca și în cazul zonei centrale și zonei protejate, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată) prevede obligativitatea elaborării PUZ pentru zone industriale, comerciale, de agrement, etc.

 • 9. Scanare și georeferențiere planuri 1934 (carton), 1902 (zinc) și registre privind revizuirea numerotării clădirilor și apartamentelor în anul 1948 în municipiul Ploiești. Aceste documente se află într-o stare de degradare avansată din cauza folosirii frecvente pentru aplicarea/Legiimr.,40/, pentru identificarea datelor de patrimoniu, a adreselor poștale, pentru documentații de urbanîâm'^eftificate de urbanism, autorizații de construire, etc. Sunt absolut necesare operațiunile de scanare și georeferențiere pentru a nu se pierde informația prin distrugerea documentelor.

 • 10. Aplicație software e-administrație. Noile modificări ale cadrului legislativ specific (Legea nr. 50/ 1991, normele de aplicare, Legea 350/2001, etc.) impun obligativitatea corespondenței cu emitenții de avize prin intermediul portalului edirect,e-guvernare și trecerea rapidă la depunerea documentațiilor exclusiv în sistem electronic. în acest sens, este necesară achiziționarea unei aplicații software. Termen până la 1 mai 2020.

 • 11. Actualizare Regulament privind publicitatea stradală este obligatorie datorită actualizării în anul 2017 a Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare.

 • 12. Actualizare aplicație software emitere documente în acord cu modificările legislative. Noile modificări ale cadrului legislativ specific impun și actualizarea aplicației software SIPRIM pentru întocmirea și gestiunea documentelor (autorizații de construire, certificate de urbanism, etc). Urgent!

 • 13. Scanare arhivă documente D.G.D.U. Având în vedere problemele legate de volumul imens de documente (autorizații de construire, certificate de urbanism, documentații de urbanism, certificate de edificare, ) și de spațiile de depozitare insuficiente și insalubre, se impune demararea programului de constituire a arhivei electronice.

 • 14. Achiziționare echipamente: plotter, imprimantă color multifuncțională. Aceste echipamente sunt necesare pentru desfalurarea în bune condiții a activității direcției, ținând cont de faptul că furnizăm documente grafice de diverse dimensiuni atât pentru instituții (instanțe de judecată, poliție, ISC, etc) cât și pentru celelalte departamente ale Primăriei. Este necesară și achiziția consumabilelor pentru aceste echipamente (hârtie plotter, cartușe, etc).

ARHITECT ȘEF, Arh. CRISTINA HERȚIA

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE Hr MC* ( IK-OZ.’IoQjs

Z     X Q

Pț|maT,      /

a Fl'Sen'W^KezNOTA DE FUNDAMENTARE

Realizare branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente -B-dul Independentei, Ploiești

1.000 lei (fara TVA):

 • 1. Definitivare branșament electric - zona Sud, bloc Gioconda:

 • -  Achiziționare si instalare tablou electric de distribuție 80 kw - 2 buc

 • -  Achiziționare si instalare cablu de alimentare MCCG- 5 x 35mm2-lungime 15 Om

 • -  Priza de pamant aferenta instalației (R<4Q) - 1 buc

 • 2. Realizare branșament electric - zona B-dul Independentei, rond 2:

 • -  Achiziționare si instalare bloc de măsură si protecție 80 kw - 1 buc

 • -  Achiziționare si instalare tablou electric de distribuție - 80 kw- 2 buc.

 • -  Achiziționare si instalare cablu electric MCCG 5 x 35mm2 -lungime 150m

 • -  Priza de pamant aferenta instalațiilor (R<4Q)- 2 buc

 • 3. Realizare branșamente electrice trifazate (9kw) pe str. B.P. Hasdeu -7buc:

 • -  Achiziționare si instalare bloc de măsură si protecție trifazic -7buc.

 • -  Achiziționare si instalare tablou electric de distribuție (cu 1 siguranța trifazica) - stâlp Electrica - 7buc

 • -  Achiziționare si instalare tablou electric de distribuție abonați (cu cate 7 siguranțe trifazice) -7buc

 • -  Achiziționare si instalare cablu electric MCCG- 5x6mm2 - 7buc x 75 metri = 525 m

 • -  Achiziționare si instalare cablu electric alimentare abonați - MCCG 5 x 1,5 mm2 - 500m

 • 4. Achiziționare si instalare sistem protecție cabluri pentru traversare străzi si cai de acces:

 • - 50 metri pentru cabluri cu diametrul 60mm

 • -  50 metri pentru cabluri cu diametrul 20mm

  5.


  6.


  7.


Lucrări de consultanta pentru obținere avize si solutirco)0rvenâbil«^de la SC Electrica                           O ZSgîl

l □ S- : Ji

Garanție lucrare 24 luni de la data punerii in functiuiwî^977

Termen si condiții de livrare si montaj:

- In locațiile stabilite in termen de......de la data primirii comenzi de

execuție a lucrărilor


'7

/


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


PRIMAR

Adrian Florin DNOTA DE FUNDAMENTARE


a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2020

Strategia in domeniul investițiilor, aferente capitolului „Transporturi”, se bazeaza pe necesitățile obiective ale cetățenilor municipiului, vizând următoarele coordonate:

 • 1. Creșterea accesibilității municipiului si mobilității transportului de persoane si mărfuri

 • • Asigurarea unei circulații cu un confort sporit, atat pentru cea de tranzit, cat si pentru cea locala. In acest sens se impune modemizarea/reabilitarea rețelei stradale, lucrările fiind prioritare pe străzile a căror durata de viata reziduala a structurii rutiere este minima, respectiv rețeaua nu mai poate prelua in continuare, fara lucrări de ranforsare, solicitările datorate traficului de perspectiva.

 • • Reabilitarea infrastructurii si imbunatatirea transportului public.

 • 2. Asigurarea siguranței in exploatare.

 • 3. Asigurarea strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiești

•Competitivitate, in scopul consolidării unei economii locale nepoluante;

•Coeziune sociala si teritoriala, in scopul asigurării accesului egal la infrastructura urbana de servicii si utilitati;

•Civism, in scopul asigurării unui parteneriat intre administrația locala si comunitate, respectiv considerarea nevoilor reale ale cetățenilor municipiului Ploiești, prin transpunerea in realitate a solicitărilor transmise.

 • 4. Majorarea capacitatii parcărilor prin crearea de noi parcari si modernizarea celor existente.

Analiza cost-beneficiu

In anul in care sunt executate lucrările de reparatii/ranforsari/modernizari, cat si in perioada de garanție, scenariul prevede ca nu se vor realiza lucrări de reparații, ci numai lucrări de curățenie si asigurare a siguranței rutiere (asigurate din alte capitole bugetare).

Costurile de funcționare si de intretinere după punerea in funcțiune ■ife/ ,'P

Odata finalizate, investițiile aferente capitolului „Transporturi^, v<or reprezenta bunuri publice care nu vor genera costuri de funcționare, ele aflandu-seânj^fi()ada de garanție.

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

A - Lucrări in continuare

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

Lucrările de execuție aferente obiectivului de investiții au fost realizate si recepționate.

Pentru efectuarea viramentului către Casa Sociala a Constructorilor, reprezentând cota de 0,5% din devizul construcției, propunem alocarea sumei de 2.130 lei, inclusiv TVA.

Informații jinanciare

Valoarea indicatorilor tehnico-economici, conform DALI =606.330 lei, inclusiv TVA.

Credit angajament 2020:

Cap.A - Lucrări in continuare: 2.130 lei, inclusiv TVA.

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

Lucrările de execuție aferente obiectivului de investiții au fost realizate si recepționate.

Pentru efectuarea viramentului către Casa Sociala a Constructorilor, reprezentând cota de 0,5% din devizul construcției, propunem alocarea sumei de 87.000 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Valoarea indicatorilor tehnico-economici, conform SF = 1.562.260 lei, inclusiv TVA.

Credit angajament 2020:

Cap.A - Lucrări in continuare: 87.000 lei, inclusiv TVA.

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București 1 si B-dul București 2, inclusiv lift, proiectare + execuție

Descrierea proiectului

Pentru aducerea pasajelor la un nivel tehnic corespunzător se impune efectuarea de urgenta a consolidarii/reabilitarii/igienizarii pasajelor existente, astfel incat acestea sa corespunda din punct de vedere al rezistentei si siguranței in exploatare.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.340/^OȘf201^v

In vederea realizării obiectivului de investiții a fost incheiat cpnWctuCdd^@ lucrări nr.17501/12.09.2019 si a fost elaborata si decontata documentația tehnic'aZy

După obținerea avizelor solicitate prin certicatul de urbanism si em autorizației de construire va fi demarata execuția lucrărilor.


Stadiul fizic: lucrări nedemarate                               ^<4

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier, a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții si cota de 0,5% către Casa Sociala a Constructorilor este necesara alocarea sumei de 6.376.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității, lucrările nu vor putea fi demarate astfel incat contractul nr.17501/12.09.2019 va fi suspendat.

Ținând cont de cele menționate, pentru plata avizelor necesare obținerii autorizației de construire propunem alocarea sumei de 5.000 lei, inclusiv TVA, Cap.A - Lucrări in continuare, iar pentru Dotări lifturi, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Valoarea indicatorilor tehnico-economici, conform DALI = 7.422.480 lei, inclusiv TVA

Valoare contract: 6.484.611,59 lei (inclusiv TVA)

Valoare decontata: 178.500 lei (inclusiv TVA)

Credit angajament 2020:

Cap.A - Lucrări in continuare-. 5.000 lei, inclusiv TVA.

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare strada Amaradiei

Lucrările de execuție aferente obiectivului de investiții au fost realizate si recepționate.

Pentru efectuarea viramentului către Casa Sociala a Constructorilor, reprezentând cota de 0,5% din devizul construcției, propunem alocarea sumei de 1.700 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Valoarea indicatorilor tehnico-economici, conform DALI = 459.520 lei, inclusiv TVA.

Credit angajament 2020:

Cap.A - Lucrări in continuare: 1.700 lei, inclusiv TVA.

Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului-Pddul de lemn-proiectare+executie                                           V/

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări, inclusiv proiectare, J ' nr.21615/17.10.2018 incheiat cu Asocierea SC Europan Prod S.A (lider asociere)-:; SC Dalex Grup SRL, SC Daria Const SRL, SC Vio-Top SRL, SC RoadCo^WcL^X SRL, SCRia Design Consulting SRL.

Termenul de execuție a lucrărilor de creare pasaj este de 12 luni incepand cu data de 15.05.2019, conform ordinului de incepere nr.10081/17.05.2019.

Stadiul fizic: 60%

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF, HCL 75/2014 = 28.211.420 lei, inclusiv TVA

Valoarea totala a investiției, conform SF revizuit, HCL 218/27.06.2019 = 28.864.466,43 lei, inclusiv TVA

Valoare contract: 23.757.546,88 lei (inclusiv TVA)

Valoare decontata: 11.817.634,98 lei (inclusiv TVA)

Credit angajament 2020:

Cap.A - Lucrări in continuare'. 7.200.000 lei, inclusiv TVA.

B - Lucrări noi

Amenajare Ioc de odihna si reabilitare loc de joaca, strada Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu, proiectare + execuție

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza SF si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.423/31.10.2017, valoare 170.925,51 lei, inclusiv TVA.

Descrierea proiectului

Locul de odihna propus a se realiza si locul de joaca ce urmeaza a fi reabilitat se afla unul in prelungirea celuilalt si sunt amplasate in zona de vest a municipiului Ploiești, pe strada Aleea Scolii in cartierul Malu Roșu.

Zona aleasa pentru amplasarea locului de odihna este adiacenta locului de joaca existent si a fost inițial un spațiu verde destinat plimbării câinilor.

Accesul la cele doua obiective studiate se face din strada Aleea Profesorilor, dar si din aleile de acces la blocurile de locuințe din zona.

In momentul de fata întreaga suprafața propusa pentru amenajarea locului de odihna este neamenajata, existând un gard viu perimetral si cativa arbori tineri. Inițial acest loc a funcționat ca spațiu pentru plimbarea câinilor.

Locul de joaca este intr-o stare relativ buna fiind amenajat in anul 2011.

O parte dintre echipamentele de joaca s-au uzat, fiind necesare unele lucrări de reparații si reabilitări.

întreaga suprafața a locului de joaca este amenajata cu pietri^Tdar datorita declivitatii terenului, acesta s-a acumulat in zona mai joasa.

Poiectul vizeaza amenajarea unui loc de odihna modem, solicitat, de'majoritatea locuitorilor zonei si reabilitarea si modernizarea unui loc de jd^pâ^ent^pyo^i^jlstfel incat cei mici sa beneficieze de condiții bune si atractive de joacâ^^^phna^aguranta.

Pentru inițierea procedurii de achiziție publica in vedefiel încheierii contractului de lucrări, inclusiv proiectare, decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier, a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții si cota de 0,5% către Casa Sociala a Constructorilor este necesara alocarea sumei de 171.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității, lucrările nu vor putea fi demarate astfel incat propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare:

Valoarea indicatorilor tehnico-economici, conform SF=170.930 lei, inclusiv TVA.

Credit angajament 2020:

Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino - proiectare si execuție

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza SF si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin

 • H. C.L.nr.297/31.07.2018, valoare 4.480.000 lei, inclusiv TVA.

Descrierea proiectului

Prin realizarea obiectivului de investiții se va asigura legătură intre Bulevardul Republicii si strada Gh.Gr.Cantacuzino. Traficul este afectat de necorelari funcționale, cu repercusiuni asupra accesibilității zonei. Având in vedere tendința actuala de dezvoltare a zonei (Înființarea unor unitati de industrie nepoluanta), pentru fluidizarea traficului, se impune realizarea unei legaturi carosabile intre cele doua tronsoane ale străzii Laboratorului, in prezent separate de terenul aflat in proprietatea British American Tobacco.

Lucrările propuse vizeaza:

- realizarea unei legaturi intre cele doua tronsoane ale străzii Laboratorului, prin intermediul unei străpungeri in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, caracterizate prin prevederea a doua benzi de circulație carosabila, a cate 3,5 m fiecare, trotuare de

 • I, 5 m, un sens giratoriu la intersecția străzii Laboratorului cu strada Poligonului, inclusiv rețele tehnico-edilitare;

- realizarea unei zone de protecție sanitara formata din vegetație                 la

limitele de vest, nord si est a străpungerii.                                          * ’

Pentru inițierea procedurii de achiziție publica in v^dBr.fâJ-l^l^iț^i contractului de lucrări, inclusiv proiectare, decontarea lucrărilor de>e^ecuti,^pidw serviciului de dirigentie de șantier, a taxei legale către Inspecția de St^^pansti^cMi si cota de 0,5% către Casa Sociala a Constructorilor este necesara alocarea-tumm de 4.480.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității, lucrările nu vor putea fi demarate astfel incat propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2020:

Valoarea indicatorilor tehnico-economici, conform SF = 4.480.000 lei, inclusiv TVA.

Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza D.A.L.I. si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin

 • H. C.L.nr.345/11.09.2013. Prin H.C.L.nr.504/2012.2017 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici, valoare 1.395.946,77 lei, inclusiv TVA.

Totodată, a fost elaborata si avizata documentația tehnica, fazele PT+DE, DTAC.

Descrierea proiectului

Amplasamentul propus a se reamenaja cu pavaj pietonal este situat in centrul orașului, zona ce este tranzitată zilnic de sute de cetateni. Având in vedere degradările constatate, este necesara reamenajarea acestei zone in funcție de tendințele si cerințele actuale.

Lucrările de reamenajare propuse vor fi următoarele:

 • -  Schimbarea dalajului si montarea unor corpuri de iluminat noi;

 • -  Realizarea unor locuri de odihna, schimbarea băncilor existente si a travertinului degradat;

 • -  Redeschiderea toaletei publice existente in zona si realizarea unui nou sistem automat de irigații cu scopul de a elimina consumul excesiv de apa.

Pentru inițierea procedurii de achiziție publica in vederea încheierii contractului de lucrări, inclusiv proiectare, decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier, a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții si cota de 0,5% către Casa Sociala a Constructorilor este necesara alocarea sumei de

 • I. 395.947 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității,: lucrările nu vor putea fi demarate astfel incat propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

■>


Informații financiare                                              ..          .

Valoarea indicatorilor tehnico-economici, conform H.C.L.nrS:04/2012.2017 =1.395.946,77 lei, inclusiv TVA                                    '

Credit angajament 2020:

Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA.

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare+executie)

Municipiul Ploiești își propune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere pe străzile : Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor, obiectiv de investiții care se incadreaza in prevederile “Planului de mobilitate urbana durabila pentru polul de creștere Ploiești”.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • - Imbunatatirea condițiilor de transport in zona studiata prin modernizarea străzilor;

 • - Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a fi asigurate condiții bune pentru circulația pietonala;

 • - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in condiții cat mai bune;

 • - Sistemul rutier construit sa poata fi ușor refăcut in cazul lucrărilor ulterioare la rețelele edilitare existente;

 • - Imbunatatirea confortului populației

Refacerea sistemelor rutiere si modernizarea străzilor vor fi executate numai după finalizarea si receptionarea lucrărilor aferente extinderii rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 146/23.05.2019 a fost aprobata revizia documentației tehnice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I. si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare Cartier Mitica Apostol. In documentația revizuita au fost cuprinse si lucrări privind realizarea sistemelor de colectare a apelor pluviale, filtrare si infiltrare apa in sol.

Valoare totala aprobata a indicatorilor economici este de 62.293.387,26 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 45.447.699,11 lei, inclusiv TVA.

Pentru inițierea procedurii de achiziție publica in .. veddfea?AwBh^ierii contractului de lucrări, inclusiv proiectare, decontarea lucrărilor de exeț^iti.^; serviciului de dirigentie de șantier, a taxei legale către Inspecția de^Sțșt in G0n;s&dl si cota de 0,5% către Casa Sociala a Constructorilor este necesar^aț^’CareaAudrșî 62.293.387,26 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.                  «,

lata ictii de


Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității, lucrările nu vor putea fi demarate astfel incat propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Injormatii financiare

Valoarea indicatorilor tehnico-economici, conform H.C.L.nr.146/23.05.2019 este de 62.293.387,26 lei, inclusiv TVA

Credit angajament 2020:

Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA.

Refacere sistem rutier Cartier Mimiului, străzile: Mimiului, Intrarea Beius, Astrei, Fierarilor, Atelierului, Fabricilor (proiectare+executie)

Municipiul Ploiești isi propune realizarea lucrărilor de refacere a sistemelor rutiere pe străzile Mimiului, Intrarea Beius, Astrei, Fierarilor, Atelierului si Fabricilor, obiectiv de investiții care se incadreaza in prevederile “Planului de mobilitate urbana durabila pentru polul de creștere Ploiești

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • - Imbunatatirea condițiilor de transport in zona studiata prin modernizarea străzilor;

 • - Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a fi asigurate condiții bune pentru circulația pietonala;

 • - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in condiții cat mai bune;

 • - Sistemul rutier construit sa poata fi ușor refăcut in cazul lucrărilor ulterioare la rețelele edilitare existente;

 • - Imbunatatirea confortului populației

Refacerea sistemelor rutiere si modernizarea străzilor vor fi executate numai după finalizarea si receptionarea lucrărilor aferente extinderii rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.363/14.09.2018 a fost aprobata documentația tehnicea, faza D.A.L.I. si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Refacere sistem rutier Cartier Mimiului.

Valoare totala aprobata a indicatorilor economici este de 8.889.535,02 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 8.355.294,14 lei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier, a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții si cota de 0,5% către Casa

•                                       •                                                                                                                ' ' ' ° 4          'v

Sociala a Constructorilor este necesara alocarea sumei de 8.889.535 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.                                                   ■ ' /'

;<"'U i v ' V.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalitatii;felpvi^ilhhi|i vor putea fi demarate astfel incat propunem alocarea sumei de L$00 îeif^c^siv TVA, Cap.B - Lucrări noi.                                       <      *4;,

Informații financiare

Valoarea indicatorilor tehnico-economici, conform H.C.L.nr.363/14.09.2018 este de 8.889.535,02 lei, inclusiv TVA

Credit angajament 2020:

Cap.B - Lucrări noi'. 1.000 lei, inclusiv TVA.

Refacere sistem rutier Cartier Rafov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Uzinei, Traian Savulescu, Pietii (proiectare+executie)

Municipiul Ploiești isi propune realizarea lucrărilor de refacere a sistemelor rutiere pe străzile Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Uzinei, Traian Savulescu si Pietii, obiectiv de investiții care se incadreaza in prevederile “Planului de mobilitate urbana durabila pentru polul de creștere Ploiești”.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • - Imbunatatirea condițiilor de transport in zona studiata prin modernizarea străzilor;

 • - Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a fi asigurate condiții bune pentru circulația pietonala;

 • - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in condiții cat mai bune;

 • - Sistemul rutier construit sa poata fi ușor refăcut in cazul lucrărilor ulterioare la rețelele edilitare existente;

 • - Imbunatatirea confortului populației

Refacerea sistemelor rutiere si modernizarea străzilor vor fi executate numai după finalizarea si receptionarea lucrărilor aferente extinderii rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.364/14.09.2018 a fost aprobata documentația tehnicea, faza D.A.L.I. si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Refacere sistem rutier Cartier Rafov.

Valoare totala aprobata a indicatorilor economici este de 4.612.841,38 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 4.314.699,78 lei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier, a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții si cota de 0,5% către Casa Sociala a Constructorilor este necesara alocarea sumei de 4.612.842 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității', lucrările iui vor putea fi demarate astfel incat propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv, TVA, Cap.B - Lucrări noi.                                      u.A            /

Informații financiare

Valoarea indicatorilor tehnico-economici, conform DALI este de ^®O»*h,38 lei, inclusiv TVA

Credit angajament 2020:

Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA.

Modernizare străzi zona Buna Vestire, străzile Fundătură Lupeni 1 si Fundătură Lupeni 2 (proiectare+executie)

Municipiul Ploiești isi propune realizarea lucrărilor de refacere a sistemelor rutiere pe străzile Fundătură Lupeni 1 si Fundătură Lupeni 2.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.362/14.09.2018 a fost aprobata documentația tehnicea, faza D.A.L.I. si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare Cartier Buna Vestire.

Valoare totala a lucrărilor de refacere a sistemului rutier este de 202.892,74 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 180.671,01 lei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier, a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții si cota de 0,5% către Casa Sociala a Constructorilor este necesara alocarea sumei de 202.893 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității, lucrările nu vor putea fi demarate astfel incat propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2020: Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA.

Amenajare intersecție stada Ștrandului cu centura nord est-DNl B (proiectare+executie)

Descrierea proiectului

Pentru fluidizarea traficului local, la ieșirea din Municipiul Ploiești, se urmărește reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere, in acest caz se va amenaja intersecția prin realizarea unui sens giratoriu la intersecția străzii Ștrandului cu DN 1B.

Intersecția cu DN1B reprezintă un punct de conflict rutier intre circulația rutiera spre/dinspre localitățile menționate si circulația pe DN 1B (majoritare fiiind mașinile de mare tonaj).

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.365/14.09.2018 a fost aprobata documentația tehnicea, faza SF si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare intersecție strada Ștrandului cu, centura de nord/est-DNIB.                                                jf

Pentru inițierea procedurii de achiziție publica in vederea<^cl^^ii contractului de lucrări, inclusiv proiectare, decontarea lucrărilor de execuție/ plata serviciului de dirigentie de șantier, a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții si cota de 0,5% către Casa Sociala a Constructorilor este necesara alocarea sumei de 4.828.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității, lucrările nu vor putea fi demarate astfel incat propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare:

Valoare indicatori tehnico-economici, conform SF = 4.828.000 lei, inclusiv TVA Credit angajament 2020:

Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare strada Miciurin

Descrierea proiectului

Strada Miciurin este amplasata in zona centrala a municipiului.

Lucrările propuse vizeaza modernizarea străzii pentru asigurarea unor condiții optime de trafic.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.269/28.07.2017, valoare 557.680 lei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier, a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții si cota de 0,5% către Casa Sociala a Constructorilor este necesara alocarea sumei de 557.680 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității, lucrările nu vor putea fi demarate astfel incat propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare:

Valoare indicatori tehnico-economici, conform SF = 557.680 lei, inclusiv TVA

Credit angajament 2020: Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare B-dul Independentei (tronson cuprins intre B-dul București si strada Gheorghe Lazar)-proiectare+executie

Bulevardul Independentei reprezintă o artera de legătură intre zona de sud si zona de nord a municipiului Ploiești.

Datorita numeroaselor degradări aparute de-a lungul timpului,^bme^ai^Lfiu mai corespunde exigentelor necesare unei circulații rutiere in siguranța.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier, a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții si cota de 0,5% către Casa Sociala a Constructorilor este necesara alocarea sumei de 10.039.080 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității, lucrările nu vor putea fi demarate astfel incat propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare:

Credit angajament 2020:

Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA

Supralargire strada Marasesti (proiectare+executie)

Strada Marasesti se afla in zona de Vest a municipiului Ploiești.

In prezent, circulația rutiera se desfasoara pe cate un singur sens de mers, dapt care conduce la blocaje in trafic.

Prin lărgirea străzii la la doua benzi pe sens, vor aparea următoarele avantaje:

 • > creșterea vitezei de deplasare a autovehiculelor si reducerea timpul de parcurs;

 • > reducerea consumului de carburanți si scăderea costurilor lucrărilor de Întreținere si reparații ale autovehiculelor deținute de locuitorii comunei;

 • > creșterea accesibilității si atractivitatea zonei;

 • > reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf.

Din punct de vedere funcțional va creste siguranța si confortul in trafic.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier, a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții si cota de 0,5% către Casa Sociala a Constructorilor este necesara alocarea sumei de 3.062.670 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității, lucrările nu vor putea fi demarate astfel incat propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare:

Valoare indicatori tehnico-economici, conform SF = 3.062.670 lei, inclusiv TVA

Credit angajament 2020:

Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA


- ...

\ * L....

\ic • I !3-:.y.r

Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine MercuHv

- -3. >■-

si Unirea

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigemre’ ae șantier, a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții si cota de 0,5% către Casa Sociala a Constructorilor este necesara alocarea sumei de 2.000.000 lei, inclusiv TVA,

Cap.B - Lucrări noi.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității, lucrările nu vor putea fi demarate astfel incat propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele D.A.L.I., PT+DE, propunem alocarea sumei de 15.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2020:

Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA.

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 15.000 lei, inclusiv TVA

Reparație capitala Pasaj subteran Omnia

Casa de Cultură a Sindicatelor, fântânile din zonă, Galeriile Comerciale, dar și pasajul subteran care face legătura între zona pietonală de lângă Palatul Administrativ și fostul Magazin Omnia, ilustrează perfect cum și-au pus amprenta timpul și oamenii pe anumite obiective ale orașului. Vorbim astăzi despre pasajul subteran de sub Bulevardul Republicii.

Pasajul a fost realizat înainte de 1990 și a fost considerat una dintre investițiile absolut necesare pentru fluidizarea traficului rutier din zonă.

înainte de 1990, la Ploiești au fost realizate trei astfel de pasaje subterane: două în zona Bulevardului București si unul în zona centrală.

3          5

La pasajul din zona centrală, lucrările au durat aproape un an și au început în momentul în care au început lucrările la ansamblul de locuințe din zona fostelor Galeriilor Comerciale, fiind reabilitată si trama stradală.

7                                                 3

Pasajul subteran din Ploiești și-a dovedit utilitatea, mulți ploieșteni alegând acest mod de a traversa Bulevardul Republicii.

Prevăzut cu câte două ieșiri pe fiecare parte, pasajul a fost considerat, la nivelul anilor 1988, una dintre realizările importante ale Ploieștiului.

Lucrările de reparații capitale constau in refacerea pavajului (inclusiv zona treptelor), rigolele de preluare a apei pluviale, zugrăvire si reparații instalații electrice.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului def^tri^ep^^e șantier, a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții si cota de 0,5% către Casa ' ' iot Sociala a Constructorilor este necesara alocarea sumei de 400.000 lei, inclusiv TVO

Cap.B - Lucrări noi.                                                        ' ,

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalitat^Wwt^^n'u vor putea fi demarate astfel incat propunem alocarea sumei de 1.000 lelTmclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele D.A.L.I., PT+DE, propunem alocarea sumei de 15.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2020: Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA.

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 15.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare strada Inului, etapa II (proiectare + execuție) Descrierea proiectului

Strada Inului este amplasata in zona estica a municipiului si asigura accesul riveranilor, prin strada Izvoare, către arterele centrale. Lucrările propuse vizeaza modernizarea străzii pentru asigurarea unor condiții optime de trafic.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier, a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții si cota de 0,5% către Casa Sociala a Constructorilor este necesara alocarea sumei de 150.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității, lucrările nu vor putea fi demarate astfel incat propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, faza D.A.L.I., propunem alocarea sumei de 7.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2020:

Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA.

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 7.000 lei, inclusiv TVA

C - Alte cheltuieli de investiții

SF/PUZ-Modernizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminalniultimodal

Descrierea proiectului

Strada Gh.Gr.Cantacuzino este principala cale de comunicație rutiera către zona de vest a municipiului. Traficul rutier, deși se desfasoara pe 4 benzi in zona de ieșire din municipiu, inregistreaza valori semnificative pe unele intervale orare si, datorita ingustarii la 2 benzi in zona "Podului înalt" (o supratraversare a drumului de către CF), se produc frecvent blocaje rutiere.

Lucrările propuse vor conduce la dezvoltarea zonei, îmbunătățirea calității vieții si vor creste gradul de siguranța si confort in trafic.

Totodată, proiectul propune realizarea unui terminal multimodal in aceasta zona. Complexul terminalului va asigura :

-acces si parcare temporara autoturisme si taxi persoane

-zona parcare biciclete

-peron sosiri/plecari autocare

-peron sosiri/plecari microbuze

-parcare autoturisme

Pentru decontarea facturilor fiscale emise ca urmare a documentațiilor tehnice elaborate si aprobate prin Hotarari de Consiliu Local este necesara alocarea sumei de 3.691.039,66 lei, inclusiv TVA.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității, pentru plata avizelor necesare propunem alocarea sumei de 7.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2020: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 7.000 lei, inclusiv TVA.

Servicii de dirigentie de șantier pentru lucrări publice in Municipiul Ploiești, respectiv: Modernizare străzi in Cartier Buna Vestire

Pentru decontarea serviciilor prestate, in conformitate cu prevederile contractului derulat, propunem alocarea sumei de 25.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C -Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Valoare contract: 33.320 lei (inclusiv TVA)

Valoare decontata: 6.669,99 lei (inclusiv TVA)

Credit angajament 2020: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 25.000 lei, inclusiv TVA.                                                     |

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

Descrierea proiectului

Prin elaborarea acestui proiect se urmărește extinderea si modernizarea infrastructurii transportului public si a drumurilor de interes local din Municipiul Ploiești, extinderea si modernizarea trotuarelor si introducerea pistelor de biciclete, extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public, extinderea sistemului public de alimentare cu apa si canalizare.

Realizarea obiectivului de investiții vizeaza :

 • •  modernizarea infrastracturii si suprastructurii pe toata suprafața pârtii carosabile;

 • •  realizarea trotuarelor si amenajarea rampelor pentru persoanele cu dizabilitati;

 • •  amenajarea spatii verzi;

 • •  aducerea la cota a căminelor de vizitare pe rețelele de canalizare si realizarea unor cămine noi, acolo unde este cazul;

 • •  realizarea semnalizării orizontale si verticale pentru siguranța circulației;

 • •  îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii tehnico-edilitare a municipiului Ploiești, îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă;

 • •  ameliorarea în conformitate cu standardele în vigoare a condițiilor de trai ale locuitorilor și a activităților productive desfășurate în localitate;

 • •  protecția calității mediului;

 • •  execuția unei structuri rutiere de bună calitate.

Pentru decontarea facturilor fiscale emise ca urmare a documentațiilor tehnice elaborate si aprobate prin Hotarari de Consiliu Local este necesara alocarea sumei de 3.490.353,30 lei, inclusiv TVA.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității, pentru plata avizelor necesare propunem alocarea sumei de 5.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

In formați i financiare

Credit angajament 2020: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 5.000 lei, inclusiv TVA.

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminaiiilhi multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport âuto^sl biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

Descrierea proiectului

In vederea asigurării unei infrastructuri rutiere de baza, pentru stimularea mobilității locale si conectării cu regiunile invecinate Municipiului Ploiești, se propune realizarea unui terminal intermodal si executarea unor lucrări de sistematizare rutiera a străzii Gageni, in zona terminalului. In prezent nu exista o sistematizare a traficului de calatori in zona Spitalului Județean, acesta fiind in fapt un punct de referința pentru imbarcarea / debarcarea pasagerilor ce au ca destinație / proveniența zona de Nord - Vest a polului de creștere. Mijloacele de transport extra urbane, precum si cele urbane funcționează necorelat, calatorii fiind uneori nevoiti sa aștepte ore intregi in strada pana la plecare sau sa parcurgă distante semnificative pentru a schimba mijlocul de transport.

Având in vedere si traficul către si dinspre Spitalul Județean este necesara sistematizarea acestei zone, dat fiind atat desele conflicte rutiere in zona cat si disconfortul calatorilor.

Pentru plata avizelor necesare propunem alocarea sumei de 5.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2020: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 5.000 lei, inclusiv TVA.

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

Pentru decontarea facturilor fiscale emise ca urmare a documentațiilor tehnice elaborate si aprobate prin Hotarari de Consiliu Local este necesara alocarea sumei de 740.215,70 lei, inclusiv TVA.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității, propunem alocarea sumei de 67.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2020: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 67.000 lei, inclusiv TVA.

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

Pentru decontarea facturilor fiscale emise ca urmare a documentațiilor tehnice elaborate si aprobate prin Hotarari de Consiliu Local este necesara alocarea sumei de 788.986,09 lei, inclusiv TVA.

A 1 ♦           1 1 •                 • 1 • 1 •. . • 1 r-           •           1               • • i •.             W n $

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalități i^ppntru^Bt^

" Z


avizelor necesare propunem alocarea sumei de 5.000 lei, inclusiv TV^-Cap.Cf cheltuieli de investiții.

ț CA

Informații financiare

Credit angajament 2020: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 5.00C^Î?^^hisiv TVA.

SF/DTAC/PT/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie Pentru plata avizelor necesare propunem alocarea sumei de 5.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 200: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 5.000 lei, inclusiv TVA.

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea încheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

In vederea decontării serviciului privind elaborarea documentațiilor tehnice propunem alocarea sumei de 18.500 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Valoare contract: 27.810,30 lei (inclusiv TVA)

Valoare decontata: 9.348,00 lei (inclusiv TVA)

Credit angajament 2020: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 18.500 lei, inclusiv TVA.

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare -etapa I-Mutariprotejări rețele alimentare cu apa

Municipiul Ploiești a derulat o serie de proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, printre care si proiectul „Creșterea mobilității

• '" • ’f transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând ' calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități,-material^ rulant, elemente de semnalizare și automatizare”, cod SMIS 40252.   --     , /Aj J&l

In cadrul proiectului sus menționat, au fost executate lucrări privind reabilitarea traseului tramvaiului 101, precum si lucrări de mutări, protejări rețea alimentare cu apa. Lucrările s-au executat pe tronsonul tramvaiului 101, cuprins intre Bulevardul Republicii (tronson cuprins intre intersecția străzilor Șoseaua Nordului si Șoseaua

Vestului si Piața Mihai Viteazu) si strada Gheorghe Doja (tronson cuprins intre Piața Mihai Viteazu si strada Candiano A. Popescu) fiind recepționate, conform Procesului

Verbal de Receptei la Terminarea Lucrărilor nr. 019805/13.10.2015.

In data de 09.02.2019, s-a constatat de către Apa Nova o avarie la rețeaua de alimentare cu apa, iar in urma măsurătorilor acesta a indicat tronsonul de rețea de pe Bulevardul Republicii, zona Caraiman, pe traseul rețelei de alimentare cu apa, realizat in cadrul proiectului sus menționat.

Deoarece lucrările la obiectivul de investiții sus menționat in perioada de garanție de buna execuție, a fost solicitat constructorul SC TANCRAD SRL GALAȚI sa remedieze defecțiunea constatata.

In perioada cat constructorul a executat lucrările de remediere la rețeaua de alimentare cu apa, au fost vizualizate (in săpătură realizata) de reprezentanții Municipiului Ploiești anumite zone fara umplutura, umplutura cu bolovani, precum si lipsa stratului suport si de protecție (nisip) pentru conducta montata in sânt.

Pentru a identifica motivul apariției defecțiunii la rețeaua de apa, precum si modul de realizare a lucrărilor executate de constructorul SC TANCRAD SRL GALAȚI, se dorește a se iniția procedura de achiziție publica pentru incheierea unui contract de prestări servicii de expertiza tehnica, pentru proiectul sus menționat, pentru obiectul “Mutări protejări rețele alimentare cu apa

Pentru demararea procedurii de achiziție a serviciilor sus menționate, solicitam alocarea din Bugetul Local a sumei de 35.000 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2020: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 35.000 lei, inclusiv TVA.

DALI Pod strada Berzei

Pentru plata avizelor si acordurilor solicitate necesare obținerii autorizației de desfiintare/construire propunem alocarea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C -Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2020: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 10.000 lei, inclusiv TVA.

Studiu trafic pentru proiectul “Accesibilitate si fluidizareîf^afi^datr^zdija industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj supraterajl p£Ve

calea ferata București - Brașov)” - Cod SMIS 48114

Proiectul “Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (pasaj suprateran peste calea ferata București -

Brașov) ” - COD SMIS 48114 a fost pus in funcțiune in anul 2017.

Pentru raportarea indicatorilor proiectului sus menționat cu rezultat indus (efecte pe termen mediu/lung) respectiv “reducerea timpului de călătorie si creșterea numărului de persoane care utilizează bicicleta” s-a solicitat de către Ministerul

Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, prin Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia sa se efectueze un studiu de trafic pentru demonstrarea atingerii valorilor pentru rezultate indirecte ale proiectului.

Pentru efectuarea acestui studiu de trafic s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 25559/16.12.2019, încheiat intre Municipiul Ploiești, in calitate de achizitor si SC CERTRANS LEVEL SRL București, in calitate de prestator, care este in derulare.

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului sus menționat, platibil prestatorului de către achizitor, este de 34.777 lei fara TVA.

Pentru plata acestui serviciu de elaborare studiu de trafic pentru proiectul sus menționat, propunem alocarea prin bugetul local al Municipiului Ploiești a sumei de 42.000 lei cu TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2020: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 42.000 lei, inclusiv TVA.

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

Pentru decontarea serviciului de proiectare este necesara aloacrea sumei de 300.000 lei, inclusiv TVA.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2020: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA.

ET,DALI, PT, DE Cartier Tineretului

Pentru decontarea serviciului de proiectare este necesara alocarea sumei de 100.000 lei, inclusiv TVA.

Având in vedere lipsa posibilităților financiare ale municipalității, propunem

alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: A a Informații financiare                                                      ■ fi \

Credit angajament 2020: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA.

DALI Modernizare străzi Canarului, Ciocârliei, Răchitei

Pentru decontarea serviciului de proiectare propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informați i financiare

Credit angajament 2020: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela


MANDI


SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investit» finanțate din bugetul local aferent anului 2020

Cap.81.02.71.01 - COMBUSTIBIL SI ENERGIE

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții

C.2 Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție -transport-distributie la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea utilizării intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410.

Pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie este necesara asigurarea unor servicii de consultanta in scopul elaborării aplicației si asigurării suportului necesar in evaluare pana la semnarea contractului.

In acest scop, se va avea in vedere strategia Programului Operațional Infrastructura Mare pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare prin elaborarea programului de termoficare in parteneriat cu Ministreul Fondurilor Europene. Astfel, punctul de plecare este studiul de fezabilitate elaborat de S.C.Veolia Energie SA, care pana la acest moment nu a fost implementat.

Necesitatea achiziționării de urgenta a acestor tipuri de servicii de consultanta este cauzata faptului ca, in iunie 2020 conform contractului de delegare cu S.C.Veolia Energie SA, se aplica o penalitate Consiliul Județean Prahova, ținând cont ca CET funcționează in regim derogatoriu cu nivelul de noxe fara limite. In acest sens, este necesara realizarea unei aplicații cu termen de depunere oferte 31.03.2020, ce consta in consultanta juridica pentru rezolvarea regimului de proprietate (dare in administrare sau alta modalitate),

Suma prevăzută in bugetul local este de 100.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAMANDI

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTIT!I

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE

UNIT ATI DE INVATAMANT, SANATATE

APROBAT,

PRIMAR

Adrian Florin DGBRE

NOTA DE FUNDAMENTAREBUGET LOCAL 2020

CAP. 65.02.71.01 - INVATAMANT

B. Lucrări noi

l.Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economie „Virgil Madgearu" (proiectare si execuție)

Potrivit Legii nr.227/2015 art.399, lit.(K) - scutiri pentru produse energetice si energie electrica: „orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru Încălzire de către spitale, sanatorii, aziluri de batrani, orfelinate si de alte instituitii de asistenta sociala, instituții de invatamant si lacasuri de cult” sunt scutite de plata accizelor. Pentru scutirea la plata a accizelor pentru produse energetice utilizate drept combustibil pentru Încălzire, s-a impus achiziția lucrării (inclusiv proiectare) Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" din str. Rudului nr.24.

Astfel in anul 2019, Municipiul Ploiești a Încheiat contract de execuție lucrări (inclusiv proiectare) nr. 11020/31.05.2019.

Pentru plata lucrărilor executate si recepționate se impune alocarea in bugetul pe anul 2020 a sumei de 15,00 mii lei.

Suma prevăzuta in buget: 15,00 mii iei.

2. Execuție hierari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor (incinta imobil Școala Gimnaziala „Grigore Moisil”)

Prin Hotararea Consiliului Local nr.321/2018 s-a aprobat acordul de parteneriat între Ministerul Educației Naționale-U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect și Municipiul Ploiești - partener, în vederea implementării în comun a proiectului: Construire grădiniță cu program normal nr.41-Aleea Laurilor, valoarea totala a obiectivului, si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești. Proiectul se va realiza prin POR 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Pentru acest obiectiv vor fi executate lucrări care vor fi suportate de fonduri MEN-UMPMRSU si lucrări din fonduri locale.

Pentru edificarea construcției se impune devierea de racord si rețea canalizare, lucrări suportate din fonduri locale.

Astfel, in anul 2019 s-a procedat la achiziția lucrărilor, incheinc 26594/24.12.2019.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului se urmărește respectiv asigurarea cadrului necesar pentru edificarea unei program normal in Municipiul Ploiești.


Pentru decontarea lucrărilor si a taxelor aferente este necesara alocarea sumei de 55,00 mii lei in bugetul pentru anul 2020.

Suma prevăzută in buget: 55,00 mii lei.

 • 3. Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B (proiectare si execuție)

In anul 2018, Municipiul Ploiești, a achiziționat servicii de Întocmire expertiza tehnica, D.A.L.I. - Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B in grădiniță cu program prelungit.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 12.08.2019 a emis avizul pentru D.A.L.I - Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B.

Prin Hot.ara.rea Consiliului Local nr.359/2019 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si D.A.L.I ■■ Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B.

Valoarea totala, estimata a investiției este de 2.522,05 mii lei din care C+M 1.781,66 mii lei;

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului se urmărește un rezultat pozitiv, in sensul asigurării cadrului necesar pentru demararea procedurilor necesare reamenajarii imobilului in grădiniță cu program prelungit avand im impact pozitiv asupra actului educațional din municipiu.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor de achiziție, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei in bugetul pentru anul 2020 urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei.

 • 4. Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială „Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr.2), Colegiul Național „I. L. Caragiale” (str. Romana nr.57), Școala Gimnazială „Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal „Crai Nou” (str. Bobâlna nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni nr.!44G) (inclusiv proiectare)

In anul 2017, Municipiul Ploiești a achiziționat serviciile de întocmire a scenariului de securitate la incendiu inclusiv antemasuratori si liste cu cantitati de lucrări necesare a fi executate, iar in perioada septembrie 2017-iulie 2018 s-a procedat la obținerea avizelor de securitate la incendiu.

Pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu este necesara achiziția documentației tehnice pentru execuția lucrărilor precum si execuția lucrărilor la unitățile mai sus menționate.

Valoarea estimata a serviciilor de proiectare si a execuție lucrări este de 8.724,26 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea proceduril^S^acniz^^. propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fifta —'* la rectificarea bugetara.


Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei.

 • 5. Construire Grădiniță cu program normal nr.41 - Aleea Lauri Prin Hotararea Consiliului Local nr.321/2018 a fost aproba totală a obiectivului - Construire Grădiniță cu program normal nr.41 pentru activitățile derulate de Municipiul Ploiești si totodată contribuția proprie în proiect a Municipiul Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofmanțarea, precum si acordul de parteneriat nr.3115/20.08.2018. Municipiul Ploiești va avea calitatea, de partener alaturi de Ministerul Educației Naționale - U.M.P.M.R.S.U., lider de proiect în vederea implementării în comun a proiectului.

Astfel, vor fi executate lucrări finanțate din fonduri MEN~UMPMR.SU, respectiv lucrările de edificare a clădirii si instalațiilor interioare aferente si lucrări din fonduri locale ale municipiului Ploiești.

Urmare Ordonanța de Urgenta nr.l 14/28.12.2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, devizul general din fonduri locale a fost actualizat. Comisia Tehnico -Economica de Avizare, la data de 10.04.2019 a emis avizul pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru activitatile derulate de Municipiul Ploiești 1a. obiectivul de investirii - Construire Grădiniță cu program normal nr.41 - Aleea Laurilor.

Valoare totala a investiției din fonduri locale este de 388,43 mii lei din care C+M este de 240,54 mii lei.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.l24/2019 s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru activitatile derulate de Municipiul Ploiești la obiectivul de investitii-Construire Grădiniță cu program normal nr.41 Municipiul Ploiești.

Din fonduri locale vor fi executate in principal următoarele lucrări: demolarea unei magazii metalice, devierea rețelelor de canalizare, sistematizare verticala, amenajare alei pietonale, platforma gunoi, împrejmuire incinta, loc de joaca, spatii verzi, instalație de utilizare gaze naturale, dotare cu centrala termica, branșamente la utilitari la energie electrica, gaze, apa (inclusiv întocmirea documentațiilor de autorizare).

Prin analiza cost-benefîciu se urmărește creșterii infrastructurii invatamantului preșcolar si va avea un impact pozitiv asupra actului educațional din municipiu.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor de achiziție, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii .lei.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

I î


DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ SI PROTECȚIA MUNCII

Aprobat,

Priinăr^


Adrian Florin

FUNDAMENTAREA


PROPUNERILOR DE BUGET PE ANUL 2020 PENTRU PROTECȚIA CIVILA TOTAL CHELTUIELI: 2.000 Iei

CHELTUIELI DE C A PI TA L - 2.000 lei

71.01. - Active fixe - 2.000 lei 71.01.30 - Alte active fixe - 2.000 lei

 • - achiziționarea a 4 sirene electronice (2 buc.- 1200 w si 2 buc.- 600 w.) de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fi acționate de la distanță prin cel puțin două medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de înștiințare, avertizare si alarmare - 1000 lei;

 • - achiziționarea a 8 cofrete (panouri de comandă) pentru sirenele electrice de alarmare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fi acționate de la distanță prin cel puțin două medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de înștiințare, avertizare si alarmare si conectarea acestora la sistemul național de înștiințare, avertizare si alarmare-1000 lei;

Necesitatea efectuării investiției:

Alarmarea populației reprezintă activitatea de transmitere a mesajelor despre iminența producerii unor dezastre sau a unui atac aerian și se realizează de către autoritățile administrației publice centrale ori locale, după caz, pe baza înștiințării de la structurile abilitate.

Pentru alarmarea populației se asigură din timp de pace, în localități, instituții publice și la operatori economici, sisteme și mijloace de alarmare.

Autoritățile administrației publice centrale și locale prevăd anual în bugetul propriu fonduri pentru cheltuielile necesare desfășurării activităților de protecție civilă.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, art. 27 - lit. i) si j) sunt prevăzute ca atribuții pentru administrația publică locală (primarul locatității) menținerea stării de funcționare a mijloacelor de alarmare, precum si alarmarea populației în situații de protecție civilă.

în Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național integrat de înștinnțare, avertizare si alarmare a populației, la art. 33, se stipulează faptul că, fiecărui post de sirenă sistemul de comunicații va fi prevăzut cu cel puțin două medii de comunicație (fir, radio, telefonie mobilă, satelit).

A

In anul 2017, au fost achiziționate 10 sirene electronice si modernizate 6 sirene electrice, iar în anul 2018, au fost achiziționate 2 sirene electronice si modernizate 5 sirene electrice.

în momentul de față. în Municipiul Ploiești mai sunt 20 sirene de veche generație, care trebuie înlocuite sau modernizate, pentru a putea fi integrate în sistemul național de înștiințare-avertizare-alarmare si să fie acționate de la distanță.

Sirenele electrice au vechime mai mare de 50 ani si pot fi de la distanță doar prin circuite telefonice (fir) urbane închiriate din sistemul de telecomunicații teritorial, care în următorii 2 ani vor fi înlocuite în totalitate cu circuite cu fibră optică.

Acest lucru va conduce la imposibilitatea acționării de la distanță a sirenelor electrice.

Sirenele electrice pot transmite doar cele patru tipuri de semnale de alafmarc' âcustice, acționate de la distanță doar prin circuit telefonic cu fir, neavând capacitatile; tclînicc necesare pentru a avertiza si îndruma oamenii cu privire la situația de urgență produsă (aQGideâțytehnologic, accident chimic, accident nuclear, fenomene meteorologice periculoase) si careȘsuht>zpPele de PericoL

Sirenele electronice sunt sirene mai performante (cu rază de audibilitate de-^OO-^OOm.)' ce' pot comunica și mesaje verbale (în direct sau preînregistrate), permit acționarea de la^fisBtîță prin mai multe medii de comunicare (radio, GSM, circuit telefonic cu fibră optică) si au autonomie energetica fiind echipate cu baterii de acumulatori.

Studiul de audibilitate se realizează în vederea dezvoltării sau completării sistemului de avertizare si alarmare publica al Municipiului Ploiești, ca urmare a modificărilor legislative introduse de O.M.A.I. nr. 2/09.01.2020 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si asigurarea activității de înștiințare, avertizare si alarmare în situații de protecție civilă.

Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura

Data

ELABORAT

Gabriel Neacsu

Consilier

121 /Mfi

___i// Za

21.02.0^'2 c

VERIFICAT

Alina Mihaela Frălilă

Director executiv

£3

2j 02 2*2-0 .

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXA________

APROBAT, PRIMAR ADRIAN FLORI N bOBRE


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2020 -


Capitolul 67.07 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

C Alte cheltuieli de investiții

18.Achiziție clădire baza sportiva LUKOIL (Str.Mihai Bravu, nr.241)

Privind achiziționarea de către Municipiul Ploiești a imobilului Baza sportivă, situat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241, înscris în Cartea Funciară nr. 127790 a U.A.T. Ploiești având numărul cadastral 127790, imobil compus din teren în suprafață de 22.404 m.p. precum și a următoarelor construcții aflate pe acesta:

construcția CI - Spațiu vestiare cu suprafața construită la sol de 275 m.p., construcția C2 - Anexa, cu suprafața construită la sol de 25 m.p.,

construcția C3 - Anexa, cu suprafața construită la sol de 74 m.p. și construcția C4 - Anexa, cu suprafața construită la sol de 38 m.p, la prețul de 150.000 euro, la care se adaugă cota legală de TVA.

Se propune alocarea de la bugetul local a sumei de 750.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 750.000 lei.

Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

B.Lucrari noi

 • 4.Extindere rețele subterane in municipiul PIoiesti-Etapa a II a - Realizare evacuare rețea de canalizare pana la Bdul.Petrolului.

Municipiul Ploiești isi propune realizarea/extinderea rețelei de canalizare si racorduri in Cartierul Ploiești Vest - Mitica Apostol sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier, in colectorul public din Bdul.Petrolului

Pentru demararea procedurilor de achiziție propunem alocarea sumei de 200.000 lei,

Suma totala prevăzută in buget: 200.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV. MIHAELAIAMANDI

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


NOTA. DE FUND AMENTARE

Capitolul 67.02-71 Cultura, Recreere si Religie

Unităților de cult li se poate acorda sprijin financiar sub forme de sume alocate din bugetul local, in condițiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, a prevederilor Nomelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de Guvern nr.82/2001, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1470/2002, precum si a Procedurii privind alocarea de sprijin financiar.

Pentru sprijinirea financiara a unităților de cult din Municipiul Ploiești, se propune alocarea in anul 2020 a sumei de 750,00 mii lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDIDirector Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

/ C-4

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr. 163 din data 14.02.2020


APROBAT,        J

PRIMAR

"     "            ‘            ir

Adrian Florin DOBRE-


NOTA DE FUNDAMENTARE


PRIVIND FINANȚAREA OBIECTIVULUI „PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”

Având in vedere istoricul obiectivului, cat si faptul ca este in continua acțiune de dezvoltare si imbunatatire a imaginii, pentru anul 2020, “PARCUL MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” necesita suma de 619,00 mii lei, suma care va putea fi majorata pe parcursul execuției bugetare in funcție de gradul de realizare a veniturilor, distribuita astfel:

20.01.01 - Furnituri de birou: 5,00 mii lei/an - costul rechizitelor necesare desfășurării activitatii de birou: agrafe metalice, bonuri de consum, banda adeziva si banda dublu adeziva, bibliorafturi, banda corectoare, condica de prezenta, creioane metalice, capse, capsatoare, dosare, evidentiator, etichete pentru magazie, foi parcurs autoutilitara, fise de activitate zilnica pentru utilaje, foarfece, fluid corector, folii de protecție, fise de magazie, hârtie pentru imprimante, hârtie indigo, mine creion, marker permanent, mapa plastic documente, notes adeziv, ordine de deplasare, pixuri, plicuri, registru intrari-iesiri, registre, registre proces verbal paza, registre de casa, tus stampila, etc,

20.01.02 - Materiale curățenie: 20,00 mii lei/an - pentru întreținerea a 9 grupuri sanitare publice, clădire administrativa si clădire sera, este nevoie sa se achiziționeze: clor, bureți, detergent lichid universal, dezinfectant toalete, detartrant, detergent geamuri, detergent suprafețe baie, maturi, farase, găleți cu storcător, hârtie igienica, lavete, mânuși menaj, mop coada, odorizant toaleta, prosoape pliate, pasta curatare suprafețe, perie toaleta, rezerva mop, săpun lichid, saci menaj, soluție curatat parchet, etc.

20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica: 300,00 mii lei/an - iluminat ambiental, pompe de căldură, grupuri de pompare apa, chiller patinoar, grup pompare instalație de irigații. Estimarea este făcută pe baza istoricului de consum al perioadei anterioare.

20.01.04 - Apa, canal si salubritate: 3,00 mii lei/an - facturi si alte cheltuieli cu apa, ridicare deșeuri menajere, deșeuri vegetale si deșeuri colectate selectiv.

20.01.05 - Carburanți si lubrifianti: 62,00 mii lei/an - uleiuri, motorina pentru autoutilitara si tractor, benzina pentru tractorase de tuns gazon, motocoase, trimmere, mașini de tuns iarba, motoferastrau, atomizor, refulator, scarificator, mașina de gheata.

20.01.06 - Piese de schimb: 10,00 mii lei - necesare pentru reparațiile autoutilitarei, a utilajelor si a motouneltelor.

20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare: 140,00 mii lei/an -achiziția de ingrasamant, erbicid (total, selectiv pentru tranzafiri), semințe gazon, tratamente fitosanitare (fungicide, insecticide, fertilizând, substanțe de combatere), cherestea, rig^t^c'y§ubst^^ vegetal pentru flori, turba, material semincer, ghivece suspendate, suporturi ghțv^cfe, Âatdiiiterc.^ ' z.’-j'.‘‘â/ M răsadnițe, tăvi pentru răsaduri, etichete plastic plante sera, trandafiri cățărători, vopseii. diluam. 'hait lemn, pensule, trafaleti, consumabile utilaje, fir trimmer, filtru ulei, filtru benzina, fitțj^/ae^Jțțyby^' dibluri, reparații, mentenanta utilaj, mentenanta centrale termice, expertizare locuri de

instalație aspersie, abonament apa, diverse materiale electrice si sanitare, toner irfiprirflâme,

mentenanta casa de marcat, marcaje pista de biciclete si parcari, alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare.

20,05.30 - Alte obiecte de inventar: 50,00 mii lei - panouri cu regulamentul din interiorul parcului, rastele metalice, catarge, material dendrologic, unelte, etc.

20.14 - Echipament de lucru: 25,00 mii Iei - tricouri, camasi, pantaloni, șepci, veste, pufoaice, salopeta vara, salopeta iarna, bocanci, geci groase, viziere, cizme noroi, pelerine, etc pentru personalul de paza si intretinere. Conform normativelor in vigoare: Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare, personalului participant la procesul de munca trebuie sa i se asigure echipament de protecție corespunzător specificului activitatii.

20.30.03 - Prime de asigurare non-viata: 3,00 mii lei - asigurări pentru autoutilitara si tractor.

20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii: 1,00 mii lei - taxe si rovinieta autovehicul.

Cheltuielile aferente salarizării personalului intra in grija SERVICIULUI RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV.

Sumele prevăzute in prezenta propunere sunt cu T.V.A.

întocmit,

Radu Elena-Adelina

Sef Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, onald Nicolae

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Venituri proprii (Venituri din chirii terenuri de sport si patinoar Parc Municipal

Ploiești Vest, venituri din chirii terenuri incinta parcului) realizate in anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2023:

-mii lei-

ESTIMARI

Realizat 2019     ___

2020

2021

2022

2023

Venituri din Închirierea terenurilor de sport

90,86

110,00

120,00

130,00

140,00

Venituri privind patinoarul

22,27

25,00

28.00

30,00

32,00

Venituri chirii terenuri

25,20

26,00

28,00

29,00

30,00

TOTAL

138,33

161,00

176,00

189,00

202,00

întocmit,

Radu Elena-AdelinaMUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL l’Q^A

ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

DENUMIREA INDICATORILOR

Execuție la

15.09.2019

Propuneri

2020

Cod indicator

Denumire / tip cheltuieli

67.02.71.01

Dotări Parc Municipal

Ploiești Vest

39,31

42,00


Estimări

2021

2022

2023

100,00

200,00

200,00


întocmit,

Radu Elena-Adeliita


Lef serviciu,

ConstantirbDonald Nicolae

-mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Execuție

2019

Propuneri

2020

Estimări

2021

2022

2023

Cod indicator

Denumire / tip cheltuieli

20.01.01

Furnituri de birou

3,63

5,00

14,00

15,00

16,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

15,99

20,00

29,00

30,00

31,00

20.01.03

încălzit, iluminat și forța motrică

378,96

300,00

470,00

500,00

550,00 |

20.01.04

Apa, canal și salubritate

2,35

3,00

8,00

10,00

12,00

20.01.05

Carburanți și lubrifîanți

41,52

62,00

63,00

65.00

70,00 i

20.01.06

Piese de schimb

3,39

10,00

11,00

12,00

13,00

20.01.30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

136,21

140,00

300,00

310,00

320,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

26,21

50,00

22,00

20,00

20,00

20.14

Protecția muncii

10,41

25,00

37,00

40,00

45,00

20.30.03

Prime de asigurare non-viață

1,43

3,00

4,00

5,00

6,00

20.30.30

_

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

0,46

1,00

2,00

3,00

4,00

TOTAL:

620,56

619,00

960,00

1010,00

1087,00

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

LISTA 2019 - Alte cheltuieli de investiții, defalcata de categorii de bunuriObiectivul

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/M

Execuție 2019

Propuneri 2020

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Parc Municipal Ploiești

Vest

Perie rotativa

buc

1

9.5

Freza de zapada

buc

1

9,45

Lama de zapada

buc

1

2,89

Masa de cultura mobila

...

buc

2

6,48

Dispozitiv de tuns cutile mobile

buc

1

8,00

Mașina tuns gazon

buc

1

2,99

SF + PT + execuție „Sistem de monitorizare video Parc Municipal Ploiești Vest”

buc

1

1,00

SF + PT + execuție „Garaj pentru utilaje”

buc

1

1,00

Sf + PT + execuție lucrare de montare tartan pentru terenurile de fotbal - achiziție + montaj

buc

1

1,00

1,00

Conducta BY PASS

buc

2

Fantana arteziana lac

buc

3

1,00

Sistem aerian aspersie

buc

1

1,00

SF + PT + lucrare de reamenajare zona casatorii

Buc

1

1,00

Bolarzi retractibili

buc

2

1,00

SF + PT + execuție Zona protecție lac (gard + ponton lemn)

buc

1

1,00

SF + PT + execuție Magazie structura ușoara

Buc

1

1,00

SF + PT + execuție parcare dale inierbate - zona patinoarului

Buc

1

1,00

Masa de cultura pentru sera

Buc

2

1,00

Tractoras de tuns iarba cu accesorii

Buc

1

30,00

TOTAL (mii lei):

39,31

42,00   |

întocmit,

Radu Elena-Adelina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

Nr.10/10.01.2020

Fundamentare buget local cheltuieli de personal - 2020


Fond Salarii

1 luna (mii lei)

An (mii lei)

Contribuții (mii lei)

Total

Salarii de baza in plata

2150.00

25800.00

580.50

26380.50

Ore de noapte

6.00

72.00

1.62

73.62

Consilieri locali

48.00

576.00

12.96

588.96

Salarii brute

26448.00

593.46

27041.46

Voucher(1450lei)

480.00

480.00

Indemnizație hrana - 325 persoane

113.00

1356.00

30.51

1386.51

Promovări grad/treapta 2020

160.00

3.60

163.60

Promovări gradații (vechime) 2020

45.00

1.01

46.01

Diferente pentru personal cu raporturi de munca/serviciu suspendat

109.00

2.45

111.45

Diferente ore de noapte

10.00

0.23

10.23

Viceprimari pentru fonduri europene

150.00

3.38

153.38

8 Posturi vacante pentru Parc -indicator pentru implementare fonduri europene

235.00

5.29

240.29

Evaluare manageri instituții cultura si concurs manager Casa de Cultura

72.00

1.62

73.62

Concedii medicale

287.00

6.46

293.46

Alte diferente (nominalizare)

0.00

0.00

Total diferente

1068.00

24.63

2958.54

Total general

27516.00

617.49

30000.00


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

f DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

♦ * ANEXAUADRIAN. FL


LISTA

obiective de investiții pe anul 2020 INTERPELARE

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:» *_,/   ți

E■*’ Î Lu

< ’w v

BUGET LOCA!

>'           L

1 AJ / Zd.

î „Qbservatii 'W

de la bugetul local

de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

7   7

im vi cmi im 11

<28 957(007:

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

. IftOO

. 0(00

.00

1

Dotări informatica

216.45

200.00

0.00

0.00

200.00

2

Servicii de consultanta pentru obținere de fonduri prin POIM 2014-2020

0.00

550.00

0.00

0.00

550.00

3

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești"

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

4

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Servicii de consultanta in vederea intocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228"

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

7

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategicasi masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administrației publice     1

loxcale pentru regiunea mai puțin dezvoltata in cadrul POCA 2014 - 2020

0.00

57.12

0.00

0.00

57.12

8

Consultanta pentru pregătire documentație concesionare servicii tennie

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

. •’A’. - •

■'•■‘Vrâr ■ • ■

: : :

B

Lucrări noi

0.00

.1.00

0.00

0.00

1.00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

n. o

u.b"..!

1

Achiziționare 4 sirene electrice (2 buc-1200w si 2 buc-600w) de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Achiziție 8 cofrete(panouri de comanda) pentru sirenele electrice de alarmare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si al annare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

..........

B

1

Lucrări noi

12 669.99

114.00

0.00

0.00

1.14.00

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „ Virgil Madgearu" (proiectare+ executie)

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

2

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0.00

55.00

0.00

0.00

55.00

3

Reamenajare imobil str. Elena Doamna in grădiniță cu program prelungit

3 037.12

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”I.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Nonnal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)inclusiv proiectare

8 800.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

389.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

RTE Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

RTE Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

RTE Construire sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Tituiescu

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Modernizare punct termic la Colegiul „Spira Haret"

166.60

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”

277.27

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Execuție lucrări pentru demolări construcții /magazii, unitati de invatamant

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

12

Execuție lucrări Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

13

Execuție lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Sc.George Cosbuc, Grădiniță nr.23, Grădiniță Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf. Apostol Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

14

Branșament apa Colegiul National Pedagogic Regina Maria

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00


Nr. crt.

1              DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2020

0

1

2

3

4

Ș/"$-

6 ’

7

(

IV

M.hfi

COjHL

1

Actualizare indicatori tehnico-economici - Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Actualizare indicatori tehnico-economici Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale"

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Documentații necesare obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0.00

1.00

0.00

0.00 '

1.00

4

Dotare Școala Primara nr.22 cu centrale termice

0.00

1.00

0.00

0.00

• 1.00

5

Expertize tehnice clădiri - unitati de invatamant

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentata tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, ceieri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentata tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivurConstrune Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

SF PT RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

11

Documentații - Sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

12

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

13

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

14

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

15

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

16

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

17

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

18

ET Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

19

DALI ,DTAC, PT, doc. avize-Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

20

Servicii proiectare lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Școala Gimnaziala George Cosbuc, Grădiniță cu program prelungit nr.23, Grădiniță cu program prelungit Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf.Apostol Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

21

Dotare sala sport cu turbine de incalzire Școala Gimnaziala Mihai Eminescu

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

22

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Colegiul Tehnic National Al. I.Cuza

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

23

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr.23 municipiul Ploiești

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

24

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai -Sala sport.

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

25

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf.Apostol Andrei in mun. Ploiești

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

26

Dotare cu centrala termica grădiniță "Cheita de aur"

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

iX)TĂi;<<<\<\\\-X<<<<<<^<’:<'^\'X<<f<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

:::i+7303s: ■:

: s: I 2ti.oo :

:::-:o:oo::<

•:::-o;on:::<

s uiwo . :

A

Lucrări in continuare

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

B

Lucrări noi

14 730.38

7 895.00

0.00

0.00

7 895.00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

14 730.38

7 895.00

0.00

0.00

7 895.00

l ii

0 00

1

Dociunentatii necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a 11

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

PUZ Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL .2020

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

^7

3

SPF/SF Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

ș/oar

V

4

Actualizare indicatori tehnico economici -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

20.00

0.00

0.00

5

ET Corp K, M, Spital Municipal Ploiești

0.00

1.00

0.00

'0.00|y,

\++o+Q

/.•4 ""i țJȘ/;

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

S

'■:■: •.:■;■;■.

•<1:027®+

(i.w>

1 027.00

A

Lucrări in continuare

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

B

Lucrări noi

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

1

Construire,modernizare, reparații capitale statui si monumente (Socluri Parc Municipal Vest, I.L.Caragiale, etc) Etapa a II a

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Amenajare si dotare locuri de joaca - acord cadru

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

022,.

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

2

SF PT Sistem de monitorizare video Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

SF PT Garaj pentru utilaje Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

SF PT Lucrare de montare tartan pentru terenurile de fotbal Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Conducta BY PASS Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Fantana Arteziana Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Sistem aerian aspersie Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

SF PT Reamenajare zona casatorii Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Bolarzi rectactabili Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

SF PT Zona protecție lac Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

SF PT Magazie structura ușoara Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

SF PT Parcare dale inierbate in zona patinuarului Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

14

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

16

Achiziție centrala termica bazinul Vega

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

17

ET Clădire sala sport strada Stadionului

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

18

Achiziție clădire baza sportiva LUKOIL (Str Mihai Bravu, nr.241)

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

Cap.68.02.71.01

__

ASISTENTA SOCIALA PENTRU F AMILIE SI COPII

ȚOI M

• O.iW .:

:<•..«)• <

B

1 iicrari noi

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

113.00

0.00

0.00

113.00

2

DTAC, PT, DE Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

___

4—-I

— - -

■7184 09:

::i52o:2i::-

: : : :o.00: :■:•

15’<i;’i.- ■:■

din care

A

Lucrări in continuare

256.00

781.12

0.00

0.00

781.12

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr.l 1A

0.00

479.00

0.00

0.00

479.00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0.00

300.12

0.00

0.00

300.12

B

Lucrări noi

6 928.09

8.00

0.00

0.00

8.00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.l3 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen

6 928.09

1.00

0.00

0.00

1.00

Nr. ort.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

Bwgayx>CAL

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte’bugete

0

1

2

3

4

- . 6 \

7

il -ii)

73L09

W’* /te

. £

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00 |

&

r

' t.oo â:

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

3

Transpunere G.l.S. suport topo PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Studiu hidro-geotehnic PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Actualizare PUZ zona -etapa I studii fundamentare

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Elaborare PUZ zona centrala si zona protejata

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Modificare/actualizare documentații PUZ aprobate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Elaborare documentații PUZ zona industriala, zona comerciala, zone limitrofe, cartiere, zone nereglementate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Scanare si georeferentiere planuri 1934 (carton), 1902 (zinc) si registre cadastrale

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Aplicație software e-administratie

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Actualizare Regulament privind publicitatea stradala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

Actualizare aplicație software emitere documente in acord cadru cu modificările legislative

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Scanare arhiva documente D.G.D.U

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

14

Achiziționare echipamente: plotter, imprimanta color multifuncționala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

16

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

17

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

18

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

0.00

56.00

0.00

0.00

56.00

19

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

20

Asigurare utilitati Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

21

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr.l

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

22

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.l5 (ateliere pictori)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

23

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

24

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

25

PUZ str.Cosminele nr. 11A

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

26

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.l IA

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

27

SF Parc Industrial

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

28

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

29

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

30

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

31

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

32

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

33

DALl Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen Etapa II

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

34

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-cladiri publice

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

35

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-iluminat public

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

36

Racordareretea gaze si energie electrica locuințe str.Libertatii nr.3

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

37

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

38

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27.B str.Catinei

0.00

210.00

0.00

0.00

210.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

64:534.22:<f:

>Ș843;09:<

: ::5843,w.::

din care

A

Lucrări in continuare

64 534.22

4 986.00

0.00

0.00

4 986.00

1

Extindere rețele canalizare Etapa II (str. Subtraversare Gârlei, Str. Verii, Str. Vaslui)

4 076.20

95.00

0.00

0.00

95.00

Nr. crt.

‘              DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare

1       totala

conform SF

FINANȚAT DIN:

BU.GE’IdbOCAL

Observații

(le la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

'\..6 V,

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str.Elena Doamna)

0.00

40.00

0.00

7.

f « \

3

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

1 220.00

0.00

°Jâoo^

1W200 /

* £

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

27 597.20

1 352.00

0.00

y^x<'

.......' Zcy

^„1352?fl'0> e,

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu: str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

7 231.13

1 270.00

0.00

0.00

1 270.00

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

3 305.87

180.00

0.00

0.00

180.00

7

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

1 798.54

153.00

0.00

0.00

153.00

8

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

6 604.74

525.00

0.00

0.00

525.00

9

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

13 920.54

151.00

0.00

0.00

151.00

B

Lucrări noi

0.00

262.00

0.00

0.00

262.00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Extindere rețea canalizare str. Tazlau (proiectare + execuție)

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

3

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa a II a - Realizare evacuare rețea de canalizare pana la Bdul.Petrolului

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

U V'..1

LOC

595.09

1

Plan integrat de calitate a aerului

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

2

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

3

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

4

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Verificare/expertiza tehnica lucrări statie epurare Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afiimati, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5,6.

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

7

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentm imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

8

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

9

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

10

Rețea de senzori pentru determinarea indicatorilor de calitate a aerului

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

11

Autolaborator pentru minitorizarea calitatii aerului

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

: : :10i;.00 ::

: 0..iw:

tfti.ob

din care

i       0 (lll

1

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.PIoiesti

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie 1 termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea ulilizarii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

147 036X1: :

: :iB 655.33

o.uu

it.oo :.

10 65X33

din care

A

Lucrări in continuare

46 182.06

10 141.83

0.00

0.00

10 141.83

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606.33

2.13

0.00

0.00

2.13

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6 307.00

2 845.00

0.00

0.00

2 845.00

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1 562.26

87.00

0.00

0.00

87.00

4

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2 (proiectare+executie)

7 422.48

5.00

0.00

0.00

5.00

5

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Modernizare strada Amaradiei

459.52

1.70

0.00

0.00

1.70

7

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn) -(proiectare+executie)

28 864.47

7 200.00

0.00

0.00

,7 JrttfjlO

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

.2020 e

' ..

0

1

2

3

4

5/

. 7

B

Lucrări noi

100 854.45

15.00

0.00

1

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca str.Aleea Scolii (Cartier Malu Rosu)-proiectare+executie

170.93

1.00

0.00

M»r

i > i

2

Străpungere strada Laboratorului, in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare (proiectare+executie)

4 480.00

1.00

0.00

•MlOJ-s

3

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

1 395.00

1.00

0.00

o.OO'U

4

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare si execuție)

62 293.39

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Branșamente electrice semaforizare

25.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Refacere sistem rutier Cartier Mimiului, străzile: Mimiului, Intrarea Beiuș, Astrei, Fierarilor, Atelierului, Fabricilor (proiectare+executie)

8 889.54

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții (proiectare+executie)

4 612.84

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Modernizare străzi zona Buna Vestire, străzile Fundătură Lupeni 1 si Fundătură Lupeni 2 (proiectare+executie)

203.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Amenajare intersecție stada Ștrandului cu centura nord est-DNl B (proiectare+executie)

4 828.03

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Modernizare strada Miciurin

557.68

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Modernizare B-dul Independentei (tronson cuprins intre B-dul București si strada Gheorghe Lazar)-proiectare+executie

10 039.08

1.00

0.00

0.00

1.00

12

Supralargire strada Marasesti (proiectare+executie)

3 062.67

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

14

Reparație capitala Pasaj subteran Omnia

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

15

Modernizare strada Inului (proiectare+executie)

297.29

1.00

0.00

0.00

1.00

Ki(. t llL IUH il .Ir ir ( <,!•

O.l'lf!

9.09

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea 1a 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

2

Servicii de dirigentie de șantier pentru lucrări publice in Municipiul Ploiești, respectiv: Modernizare străzi in Cartier Buna Vestire

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

3

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

4

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

5

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

6

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0.00

67.00

0.00

0.00

67.00

7

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

9

SF/DTAC/PT Reabilitare baza materiala transport auto-Depou tramvaie

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

10

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Dociunentatia de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea încheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

18.50

0.00

0.00

18.50

13

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

PUZ strada Ștrandului

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

15

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, slatii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

17

DALI Pod str.Berzei

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

18

Studiu trafic pentru proiectul"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov) Cod SMIS 48114

0.00

42.00

0.00

0.00

^-4X00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

■ 5 \

--‘r ’ •               .'X

6

7

19

Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

0.00

7.00

0.00

ffeoW

: ’F '

20

Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

153.00

0.00

y y*-•

21

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

22

DALI, PT, DE Reparații capitale Pasaj subteran Omnia

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

23

DALI, PT, DE Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

24

DALI Modernizare strada Inului

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

25

Audit financiar SC TCE SA

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

26

ET, DALI, PT, DE Cartier Tineretului

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

27

Dotări lifturi- pasaje pietonale subterane Bdul Bucureștii si Bdul București 2

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

28

DALI Modernizare străzi: Canarului, Ciocârliei, Răchitei

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

9

NECESITATE LUCRĂRI DE REPARAȚII CURTE INTERIOARA SEDIU

RASP PLOIEȘTI, STR. PIAȚA VICTORIEI, NR. 17

Având in vedere ca bunul care aprtine domeniului public al Municipiului Ploiești si este dat in administrare Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin Contractul nr. 14729 / 12.08.2014 - Anexa nr. 1 la HCL nr. 20 / 24.07.2014 - Bunuri fara valoare -Teren B-ul Independentei nr. 1 ( Piața Victoriei nr. 17) = 314 mp, prezintă un grad avansat de deteriorare si nu mai corespunde condițiilor de siguranța in exploatare, solicitam pentru lucrări de reparații alocarea sumei de 100.000 lei.

în bugetul local conform listei s-a prevăzut suma de 1.000 lei cu TVA, sumă insuficientă pentru a putea demara procedura de realizare a acestui obiectiv, fiind necesara asigurarea fondurilor la o noua rectificare bugetară.

Direct'»'* RÂUL
RASP/ BADA nr. 172/13.02.2020

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI BIROUL BIROU IMPLEMENTARE

PROIECT STATIE DE EPURARE

5           /


Către: UATM Ploiești


DIRECȚIA ECONOMICA                   /X

S

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Având în vedere adresa UATM Ploiești - Direcția Economică nr. 30/12.02.2020 privind prezentarea unei note de fundamentare cu propunerile de cheltuieli având ca sursa de finanțare bugetul local, vă informăm că pentru finalizarea obiectivului de investiții “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” ne sunt necesare următoarele

5

sume:

 • -  20.472.000 lei pentru lucrările rest de executat (4.255.000 euro la un curs valutar de 4,8 lei/euro);

 • -  101.000 lei cu TVA pentru expertiza tehnică a lucrărilor proiectate, executate și rămase a fi de realizat din cadrul proiectului aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/30.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 55/27.02.2019 privind rectificarea Listei de investiții aferente municipiului Ploiești la EXIM BANK;

 • -  1.000 lei pentru noul obiectiv C.5 Verificarea/expertiza tehnica extrajudiciară lucrări stație de epurare Ploiești în CAP. Protecția Mediului Cod. 74.02.71.01 pentru demararea procedurii și realizarea obiectivului.

Conform Listei privind obiectivele de investiții pe anul 2020 - solicităm încadrarea în prognoza bugetului cu 1.000 Iei pentru Verificarea/expertiza tehnica extrajudiciară lucrări stație de epurare Ploiești, respectiv suma de 101.000 lei pentru ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești (Cap. 74.02.71.01 - C.9), cu posibilitatea ca în cadrul rectificărilor ulterioare să fie prevăzute/asigurate sumele menționate mai sus.

5


Șef Birou Implementare Proiect Stație de Epurare Mario LEONTE

 • 6, RTE - Sala de educație fizica școlara ia Școala Gimnaziala „George Cosbuc”                                                MC,-?

Prin Hotararea Consiliului Local nr.476/12.12.2017 s-a aprobat' predarea către M.D.R.A.P.F.E. prin Compania Națională de Investiții „C.NJ.’U$.A‘.,\pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 900 mp, liber de orice sarcmi^SLwd^rba

str. Alexandru Lapușneanu nr.17 din Municipiul Ploiești, județul Prahova”. Cheltuielile pentru, racordurile la utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.) se vor finanța de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești. La data de 30.03.2018, a fost încheiat protocolul de predare-primire a terenului către M.D.R.A.P., prin C.N.L

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului de investiții se urmărește un rezultat pozitiv, in sensul asigurării cadrului necesar desfășurării orelor de educație fizica la Școala Gimnaziala „George Cosbuc”.

Fata de cele prezentate mai sus si ținând cont de faptul ca lucrările desfășurate prin Compania Naționala de Investiții au început, se impune inițierea procedurilor de achiziție lucrări.

Se propune alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii Iei.

 • 7. RTE Construire sala, de educație fizica școlara Ia Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

Prin adresa nr.14259/08.01.2019, Compania Naționala de Investiții aduce la cunoștința făptui ca obiectivul de investiții ,,Construire sala de sport Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, str. Rudului nr.24, Municipiul Ploiești, județul Prahova”, a fost introdus pe lista sinteza a subprogramului „Săli de sport” aprobata prin Ordin M.D.R.A.P.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.310/29.08.2019 s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului Construire sala de educație fizica școlara la Colegiul Economic ,, Virgil Madgearu ’ ’.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 169/30.05.2019 s-a aprobat predarea către M.D.R.A.P.F.E. prin Compania Națională de Investiții „C.N.L” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 900 mp, liber de orice sarcini, în vederea realizării de către „C.N.L” - S.A. a obiectivului „Sală de educație fizică școlară, str. Rudului nr.24 din Municipiul Ploiești, județul Prahova”. Cheltuielile pentru racordurile ia utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.) se vor finanța de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In anul 2019, au fost transmise documentele aferente etapei a Il-a de depunere la Compania Naționala de Investiții.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului de investiții se urmărește un rezultat pozitiv, in sensul asigurării cadrului necesar demarării procedurilor necesare edificării unei săli de sport la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor^© âcjafziție lucrări pentru racordarea la utilitari, propunem alocarea sumei/qg/1,00 mialei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea b^g^tara,' dupa^el Compania Naționala de Investiții va anunța inceperea lucrărilor. MsW kj

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei.

L J.,9 '

 • 8. RTE Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „Nicolae Titulescu”

Prin adresa nr.4045/04.09.2019, Compania Naționala de Investirii a informat UATM Ploiești, ca obiectivul de investiții „Construire sala de sport Școala Gimnaziala „Nicolae Titulescu”, str. Popa Farcas, nr.23 Municipiul Ploiești, județul Prahova”, a fost introdus pe lista sinteza a subprogramului „Săli de sport” aprobata prin Ordin M.D.R.A.P. nr.2438/23.08.2019.

Pentru transmiterea documentelor aferente etapei a Il-a de depunere la CNI, Municipiul Ploiești a achiziționat serviciul de Întocmire studiul geotehnic.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor de achiziție lucrări pentru racordarea la utilitari, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara, după ce Compania Naționala de Investiții va anunța inceperea lucrărilor.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii Iei.

 • 9. Modernizare punct termic la Colegiul „Spira Haret”

Datorita Înregistrării unor consumuri mari de agent termic la Colegiul „Spini Haret”, in anul 2018 a fost achizitionata Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - Modernizare punct termic la Colegiul „Spira Haret”cu un modul termic automatizat.

Utilizarea modulului termic garanteaza acoperirea necesităților cu un consum minim de energie termica si electrica prin reducerea pierderilor la nivelul statiei termice, adaptarea continua a sarcinii corelat cu diagrama de reglaj si utilizarea de echipamente de pompare de generație noua, cu eficienta ridicata. De asemenea, asigura livrarea agentului termic pentru încălzire, către consumatori, funcție de temperatura exterioara si„in paralel” in regim instantaneu a apei calde menajere la temperatura setata.

Prin adresa Înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr. 193/10.01.2020, conducerea Colegiul „Spira Haret” revine la solicitările anterioare si solicita executarea lucrărilor de modernizare a punctului termic.

Ținând cont de aspectele mentioante mai sus, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei pe anul 2020 in bugetul Municipiului Ploiești, urmând ca diferența sa fie alocata ulterior, respectiv după actualizarea devizului general conform O.G. nr. 114/2018 prin rectificare bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii Iei

lO.Executie conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”

Ținând cont de sesizarea conducerii unitarii de i avat amant, prin care s~a adus la cunoștința faptul ca coloana de încălzire dintre căminul 1 si căminul 2 este

deteriorita, in anul 2018 s-a procedat la achiziția Documentația de .Avizare a Lucrărilor de Intervenție - Execuție conducta term

ica la Colegiul .Teimic „Toma prin reducerefi^efderilor de j termic pentruvincalzire/hi apai optimizarea retdlei'+ennice (că debitului de agent'termic fata


Socolescu”.

Efîcientizarea energetica se realizează si energie termica pe rețelele de distribuție de agent calda. Odata cu Înlocuirea conductei se realizează si diametru, lungime si traseu ca urmare a modificării de situația avuta inițial.

Prin adresa Înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.624/21.01.2020, conducerea Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” revine la solicitările anterioare si solicita executarea lucrării de înlocuire conducta termica.

Ținând cont de aspectele mentioante mai sus, propunem alocarea sumei de

 • I, 00 mii lei pe anul 2020 in bugetul Municipiului Ploiești, urmând ca diferența sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii Iei

 • II. Execuție lucrări pentru demolări constructii/magazii - unitati de invatamant

Pentru realizarea de noi obiective, respectiv Grădiniță cu program normal Aleea Laurilor si Grădiniță cu program prelungit de pe str. Poștei cat si lucrări de modernizare - eficientizare energetica la Grădiniță cu program prelungit nr.23, se impune desființarea unor construcții aflate in proprietatea Municipiului Ploiești, existente pe amplasamente, după cum urmeaza:magazie (C2) de la Școala Gimnaziala „Grigore Moisil”, magazie (C5) de la Grădiniță cu program prelungit nr.23 si construcțiile C3-C4 de pe str. Poștei nr.23. Construcțiile menționate mai sus au fost trecute din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Ploiești.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului se urmărește un rezultat pozitiv, in sensul asigurării terenului necesar pentru construirea de noi clădiri care vor fi destinate activitatii de invatamant preșcolar.

Documentațiile tehnice - Proiect teluric - Desființare C3 si C4 str. Poștei nr.23, Desființare C5 (magazie) si Desființare C2 (magazie) de la Școala Gimnaziala „Grigore Moisil” au fost avizate favorabil in ședința din data de 24.09.2019 de către Comisia Tehnico-Economica de Avizare a Municipiului Ploiești.

Principalii indicatori tehnico-economici:

Desființare C3 si C4 - str. Poștei nr.23 de la Grădiniță cu program prelungit nr.23

Total general: 31.860,25 lei fara TVA din care C+M: 23.907,29 lei. 37.863,73 lei cu TVA din care C+M: 28.449,67 lei.

Desființare C5 (magazie) de la Grădiniță cu program prelungit nr.23

Total general: 36.016,24 lei fara TVA din care C+M: 27.738,13 lei.

42.801.35 lei cu TVA din care C+M: 33.008,37 lei. Desființare C2 (magazie) de la Școala Gimnaziala „Grigore Moisil”

Total general: 30.049,85 lei fara TVA ( din care C+M: 22.376,72 lei.

35.712,55 lei cu TVA ' din care C+M: 26.628,29 lei.


Prin Hotararea Consiliului Local nr.492/28.11.2019 s-a aprobat tehnic și a indicatorii tehnico-economici pentru "Demolare clădiri Jîîh.’' la Școala Gimnaziala „Grigore Moisil” - anexa nr.l, magazie CI cu program prelungit nr.23 - anexa nr.2 si construcții C3, C4 de p| ~ anexa nr.3" aflate in proprietatea municipiului Ploiești.                     __

Pentru demararea procedurii de achiziție a lucrărilor, se propune alocarea sumei 30,00 mii lei, urmând ca diferența sa fie alocata bfierio rectificare bugetara.

Suma prevăzută in buget: 30,00 mii lei.

 • 12. Execuție lucrări Consolidare Școala Gimnaziala „George Cosbuc”

In funcție de concluziile raportului de expertiza tehnica - Școala Gimnaziala „George Cosbuc” (corp 2), se propune alocarea sumei de 2,00 mii lei in bugetul pe anul 2020.

Suma prevăzută in buget: 2,00 mii lei.

 • 13. Execuție lucrări recomandate de către ISU pentru eficientlzare energetica la Școala Gimnaziala „George Cosbuc”, Grădiniță cu program prelungit nr.23, Grădiniță cu program prelungit „Mucenic Mina”, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”

Inspectoratul pentru Situații de Urgenta „Serbau Cantacuzino” Prahova, prin notificările din luna noiembrie 2019, aduce la cunoștința ca pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru clădirile ce se vor eficientiza energetic prin fonduri nerambursabile, este necesara si executarea, altor lucrări decât cele aprobate de ADR, cum ar fi dotarea si cu instalații de stingere cu apa, tip hidranti interiori, exteriori, usi pline cu autoinchidere pentru coridoare, balustrade de protecție, sistem ventilație.

Pentru demararea procedurii de achiziție a lucrărilor, se propune in prima etapa alocarea sumei 2,00 mii lei, urmând ca diferența sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara.

Suma prevăzută in buget: 2,00 mii lei.

 • 14. Branșament apa Colegiul National Pedagogie „Regina Maria”

Prin adresa Înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.23094/15.11.2019, conducerea unitarii de invatamant aduce la cunoștința ca in urma analizei consumului de apa din lunile septembrie si octombrie 2019, s-a Înregistrat un consuni foarte ridicat de apa.

Ținând cont de faptul ca, contorul principal este situat pe terenul retrocedat, se impune efectuarea unui nou branșament din str. Cumpătul.

Pentru execuția branșamentului, se propune alocarea sumei 2,00 mii lei. Suma prevăzută in buget: 2,00 mii lei.

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

 • 2. Actualizare indicatori tehnico-economici - Restaurare parțiala, fațada si acoperiș Ia clădirea Colegiul National „I. L. Caragiale” (proiectare si execuție)

In anul 2017 Municipiul Ploiești a achiziționat serviciile/de Întocmire' a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru imobilul dinfPloieștiț strada Gh. Doja in care funcționează Colegiul Național „I. L. Caragiale”.         -;

Restaurarea fațadelor și refacerea acoperișului Colegiului , Național „I. L. Caragiale” va avea un important impact social și cultural; pozitiv,pprin refacerea imaginii monumentului realizându-se integrarea acestuia în zona-istorică a orașului.

Prin restaurarea fațadelor se va elimina pericolul desprinderii și prăbușirii unor bucăți de tencuială și a unor elemente prefabricate grele, evitându-se astfel accidentările, iar prin lucrările de refacere a acoperișului se va elimina infiltrarea apelor meteorice prin învelitoarea degradată.

Atât prin restaurarea fațadelor, cât și prin refacerea acoperișului se va realiza punerea în siguranță a clădirii, se va evita degradarea avansată a construcției și se vor asigura condiții optime pentru desfășurarea procesului educațional.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 29.11.2017 a emis avizul pentru D.A.L.I - Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „I. L. Caragiale”.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.502/2017 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si D.A.L.I - Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „L L. Caragiale”.

Valoarea totala estimata a investiției in anul 2017 a fost de 7.113,53 mii lei din care C+M 5.622,24 mii lei.

Având in vedere procesul-verbal de constatare întocmit de către Inspectoratului de Stat in Construcții, se impune efectuarea demersurilor necesare punerii in siguranța a construcției.

Astfel, pentru demararea procedurii de achiziție de întocmire a documentației tehnice si a lucrărilor, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

Având in vedere necesitatea punerii in siguranța a construcției, se propune pentru anul 2020, alocarea sumei de 1,00 lei in bugetul local al Municipiului Ploiești, urmând ca diferente sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii iei

1. Actualizare indicatori tehnico-economici Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” ~ aripa de nord

In anul 2017 Municipiul Ploiești a achiziționat serviciile de întocmire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru imobilul din Ploiești in care funcționează Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord.

Corpul de clădire monument - aripa de nord, corp C in care funcționează Colegiul National „Mihai Viteazul” are fațada deteriorata, cu bucăți de tencuiala desprinsa, motiv pentru care este necesara refacerea fatadelor/inlocuirea tamplariei deoarece in stadiul actual prezintă pericol pentru elevi (zona de acces elevi in curtea unitatii de invatamant).

Restaurarea fațadelor și înlocuirea tâmplăriei la clădirea Colegiului Național Mihai Viteazul - aripa de nord va avea un important impact social și

cultural pozitiv, prin refacerea imaginii monumentului realizânclu-se^'intSjîafeaK, acestuia în zona istorică a orașului. Prin restaurare se va elimina desprinderii și prăbușirii unor bucăți de tencuială și a unor eleni'


ite decorative grele, evitându-se astfel accidentările, iar prin lucrările de înlocuirfiă Jârnplăriei.^ exterioare se va asigura siguranța în exploatare a construcției și posibilitatejpdp* ventilare naturală corectă a spațiilor.                                             o

Atât prin restaurarea fațadelor, cât și prin înlocuirea tâmplăriei se va realiza punerea în siguranță a clădirii, se va evita degradarea avansată a. construcției și se vor asigura condiții optime pentru desfășurarea procesului educațional.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 29.11.2017 a emis avizul pentru D.A.L.I - Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.503/2017 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si D.A.L.I - Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord’.

Valoarea totala estimata a investiției in anul 2017 a fost, de 3.841,51 mii lei din care C+M 3.010,52 mii lei.

Ținând cont de procesui-verbal de constatare întocmit de către reprezentanții Inspectoratului de Stat in Construcții, se impune efectuarea demersurilor necesare punerii in siguranța a construcției.

Având in vedere necesitatea punerii in siguranța a construcției, se propune pentru anul 2020, alocarea sumei de 1,00 lei in bugetul local al Municipiului Ploiești, urmând ca diferente sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii Iei

 • 3.Documentatii pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate Ia incendiu -unitati invatamant, etapa a Il-a

Clădirile in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității si figurează in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” insusit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

In perioada anterioara, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgenta „Serban Cantacuzino” Prahova au efectuat controale privind apararea Împotriva incendiilor si protecție civila la unitățile de invatamant, constatând, deficiente care au fost, consemnate în procesele-verbale de control.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru demararea procedurii de achiziție a serviciilor menționate, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești, urmând ca diferența sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii Iei

@ B...

 • 4. Dotare Școala Primara nr.22 cu centrale termice          X Vt.............A'XA

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.25895/18.12.20.19® conducerea unitatii de invatamant, aduce ca centralele termice numai funcționează' la parametri normali.                                          Uf • X

Pentru asigurarea condițiilor necesare desafsurarii activitatii.de invatamant, se impune înlocuirea centralelor existente.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru demararea procedurii de achiziție se propune alocarea sumei de 1,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei

 • 5. Expertize tehnice clădiri - unitati de invatamant

Pentru expertizarea tehnica a clădirilor in care funcționează unitati, se propune alocarea sumei de 1,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii Iei.

 • 6. Servicii de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru „Extindere, reabilitare, modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești”

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești a achiziționat servicii de consultanta si proiectare in vederea accesării de fonduri prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții, 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5., pentru aducerea la standarde si creșterea valorii unităților de invatamant cu filiera tehnologica existente in Ploiești.

Valoare contract: 299,09 mii lei din care au fost achitate servicii in valoare de 240,02 mii lei.

In anul 2018, Municipiul Ploiești a depus doua cereri de finanțare pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru Liceul Tehnologic „1 Mai” si Liceul Tehnologic si de Servicii „Sf. Apostol Andrei”.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru achitarea serviciilor prestate si nedecontate, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara, după semnarea contractelor de finanțare.

Suma prevăzuta in buget: 1,00 mii lei.

 • 7. Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile-Prioritatea de investiții 4.4 Obiectiv Specific 4.4.Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Municipiul Ploiești a achiziționat servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe - str. Trestioarei si str. Poștei nr.23.

Astfel, au fost încheiat următoarele contracte de prestări servicii:


nr. 143 63/11.07.2018 in valoare de 154,35 mii lei; nr. 14364/11.07.2018 in valoare de 120,97 mii lei.

Pentru S.F.- Construire grădiniță cu program prehingitHm Ploiești - str. Poștei nr.23, Comisia Tehnico-Economica de Aviza favorabil nr.62/27.11.2018.


Prin Hotararea Consiliului Local nr.545/03.12.2018 s-au aprobat proiectul „Construire grădiniță cu program prelungit in Municipiul Ploiești - str. Poștei nr.23”, a studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, precum si a cheltuielilor legate de proiect.

Pentru acest obiectiv, Municipiul Ploiești a depus cerere de finanțare, iar la data de 13.11.2019, a fost Încheiat contractul de finanțare nr.4932.

Pentru S.F. - Construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - str. Trestioarei, Comisia Tehnico-Economica de Avizare, a emis aviz favorabila la data de 21.12.2018.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.610/20.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F - Construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - str. Trestioarei nr.27.

Pentru acest obiectiv a fost depusa cerere de finanțare.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru achitarea serviciilor prestate si nedecontate, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior, după semnarea contractului de finanțare la rectificarea bugetara.

Suma prevăzute in buget: 1,00 mii lei.

 • 8. Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul "Construire Grădiniță eu program prelungit Bdul Petrolului”.

La data de 22.09.2014 a fost Încheiat contractul de prestări servicii nr. 16903 avand ca obiect Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare pentru obiectivul "Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului”.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului”.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.618/21.12.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economica, faza studiu de fezabilitate, cu valoarea proiectului în cuantum de 12.806.170,50 lei (inclusiv TVA) din care C+M (inclusiv TVA) este 8.298.346,00 lei.

Urmare, H.C.L. nr.618/21.12.2018, Municipiul Ploiești a depus cerere de finanțare.

Conform art.4.4 din contractul subsecvent nr.016903/22.09.2014, prețul contractului va fi ajustat după aprobarea SF de către Consiliul Local, in funcție de valoarea C+M fara TVA din devizul general al SF.

La data de 25.06.2018 a fost încheiat actul adițional nr.l încheiat la contractul subsecvent de servicii nr.016903/22.09.2014 prin care se modifica

art.4.5 din contract astfel: plata aferenta activităților specificate in anexa''3,se.ya face astfel:                                                                                          ș

 • a) la momentul predării documentațiilor către achizitor' v conform A-prevederilor bugetare aprobate prin HCL nr. 151/2018;

 • b) la momentul la care documentația de finanțare este declaratd-feîi^iBiM.^ de către AM-POR restul contravalorii acestora.

Pentru acest proiect, la data de 24.10.2020, pentru serviciile prestate, prestatorul serviciilor, a depus la registratura Municipiului Ploiești, factura nr.21004 pentru plata serviciilor - elaborare studii teren, studiu de fezabilitate si cerere de finanțare.

Pentru Încheierea actului adițional nr.2 la contractul de prestări servicii avand ca obiect actualizarea prețului in funcție de valoarea C+M, este necesara alocarea sumei de 780,00 mii lei.

Ținând cont de amendamentul din timpul ședinței Consiliului Local din data de 20.02.2020, se propune alocarea sumei de 1,00 mii lei.

Suma prevăzuta in buget: 1,00 mii iei.

 • 9. Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul "Construire Grădiniță eu program normal Aleea Strunga”

La data de 18.09.2014 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.016727 avand ca obiect Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare pentru obiectivul „Construire Grădiniță cu program normal, inclusiv branșamente utilitati -■ Aleea Strunga nr.2B”.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.617/21.12.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Construire Grădiniță cu program normal, inclusiv branșamente utilități - Aleea Strunga nr.2B”, cu valoarea totală a proiectului în cuantum de 12.918.581,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M de 8.489.698,00 lei.

Urmare, H.C.L. nr.617/21.12.2018, Municipiul Ploiești a depus cerere de finanțare.

Conform art.4.4 din contractul subsecvent nr.0167273/2014, prețul contractului va fi ajustat după aprobarea SF de către Consiliul Local, in funcție de valoarea C+M fara TVA din devizul general al SF.

La data de 25.06.2018 a fost încheiat actul adițional nr.l încheiat la contractul subsecvent de servicii nr.0167273/2014 prin care se modifica art.4.5 din contract astfel: plata aferenta activităților specificate in anexa 3, se va face astfel:

 • a) la momentul predării documentațiilor către achizitor conform prevederilor bugetare aprobate prin HCL nr.151/2018;

 • b) la momentul la care documentația de finanțare este declarata eligibila de către AM-POR restul contravalorii acestora.

X«J, Pentru acest proiect, la data de 24.10.2020, pentru servjrfp esi prestatorul serviciilor, a depus la registratura Municipiului nr.20996 pentru plata serviciilor - elaborare studii teren, studiu           tar


cerere de finanțare.                                                           F

Pentru Încheierea actului adițional nr.2 la contractul de prestări .serMhii avand ca obiect actualizarea prețului in funcție de valoarea C+M, este necesara alocarea sumei de 800,00 mii lei.

Ținând cont de amendamentul din timpul ședinței Consiliului Local din data de 20.02.2020, se propune alocarea sumei de 1,00 mii lei.

Suma prevăzute in buget: 1,00 mii Iei.

 • 10. S.F., PT -RTF - Sala de educație fizica școlara Ia Școala Gimnaziala „George Cosbuc”

Prin Hotararea Consiliului Local nr.476/12.12.2017 s-a aprobat predarea către M.D.R.A.P.F.E. prin Compania Națională de Investiții „C.N.L” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 900 mp, liber de orice sarcini, în vederea realizării de către „C.N.L” - S.A. a obiectivului „Sală de educație fizică școlară, str. Alexandru Lapușneanu nr.17 din Municipiul Ploiești, județul Prahova”. Cheltuielile pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.) se vor finanța de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești. La data de 30.03.2018, a fost încheiat protocolul de predare-primire a terenului către M.D.R.A.P., prin C.N.L

Ținând cont de faptul ca, lucrările de edifiacre a construcției, derulate prin Compania Naționala de Investiții au început, se impune inițierea procedurilor de achiziție servicii pentru întocmire SF., PT de racordare la utilitati a sălii de educație fizica școlara.

Se propune alocarea sumei de 10,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzuta, in buget: 10,00 mii tei.

 • 11. Documentații - Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „Nicolae Titulescu”

Prin adresa nr.4045/04.09.2019, Compania Naționala de Investiții a informat LI ATM Ploiești, ca obiectivul de investiții „Construire sala de sport Școala Gimnaziala „Nicolae Titulescu”, str. Popa Farcas, nr.23 Municipiul Ploiești, județul Prahova”, a fost introdus pe lista sinteza a subprogramului „Săli de sport” aprobata prin Ordin M.D.R.A.P. nr.2438/23.08.2019.

Pentru transmiterea documentelor aferente etapei a II-a de depunere la CNI, in anul 2019 s-a procedat la achiziția serviciului de întocmire studiul geotehnic si a documentației necesare obținerii avizelor de principiu privind asigurarea utilităților, incheindu-se contractul de prestări servicii nr.23391/20.11.2019.

Pentru decontarea serviciilor prestate si a avizelor de la deținătorii de rețele se impune alocarae sumei de 5,00 mii lei.

Suma prevăzute in buget: 5,00 mii Iei.

 • 12. Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă” cu CT             ~

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr. 12632/25.06.2019, conducerea Scolii Gimnaziale „Rares Vodă” aduce la cunoștință faptu! ca, ;.un cazan de la centrala termica care asigura apa calda menajera si încălzirea clădiți! din str. Rares Vodă nr.2 (in care funcționează doua grupe de preșcolari de la Grădiniță nr.38 cat si ciclul primar al Scolii Gimanziale „Rares Vodă”), nu functioneza, iar celalat cazan numai funcționează la parametrii normali,' acesta defectandu-se frecvent.

Urmare solicitării mai sus amintite, Municipiul Ploiești la data de 06.12.2019 a încheiat contractul de furnizare nr.24914.

Suma prevăzută in buget: 30,00 mii tei.

 • 13. Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.47 cu mașina de gătit

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.23 83 8/09.11.2019, conducerea Grădiniței cu program prelungit nr.47 a solicitat achiziția unei mașini de gătit deoarece unitatea se afla in imposibilitatea de a asigura pregătirea corespunzătoare a hranei preșcolarilor, respectiv asigurarea unui meniu diversificat si sănătos. Astfel, la data de 05.12.2019 a fost încheiat contractual de furnizare nr. 24785.

Pentru plata mașinii de gătit, se impune alocarea sumei de 17,00 mii lei. Suma prevăzuta in buget: 17,00 mii tei.

 • 14. Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7-Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

In anul 2019, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de consultanta pentru realizarea proiectelor fmantate din fonduri nerambursabile -Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate din mediul urban - Lot 1 -clădiri, incheindu-se acordul cadru de servicii nr.23649/22.11.2019. Pentru. încheierea contractului subsecvent de prestări servicii pentru Școala Gimnaziala nr.7 se impune alocarea sumei de 57,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 57,00 mii Iei.

 • 15. Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structura a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

In anul 2019, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile -Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate din mediul urban - Lot 1 - clădiri, incheindu-se acordul cadra de servicii nr.23649/22.11.2019. Pentru încheierea contractului subsecvent de prestări servicii, pentru Școala Gimnaziala nr.13 se impune alocarea sumei de 57,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 57,00 mii Iei.

 • 16. Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii

Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educatipnai'e^^nt^u persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in fișe desaracie si excluziune sociala                                                       jw I

In anul 2019, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția 'serviciilor, de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerarnbursabife <' ~ Sprijinirea regenerării economice si sociale a comuniattilor defavorizate din mediul urban - Lot 1 - clădiri., incheindu-se acordul cadru de servicii nr.23649/22.11.2019. Pentru Încheierea contractului subsecvent de prestări servicii, pentru Școala Gimnaziala nr.19 se impune alocarea sumei de 41,00 mii lei

Suma prevăzută in buget: 41,00 mii Iei.

 • 17. Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

In anul 2019, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile -Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate din mediul urban - Lot 1 - clădiri, incheindu-se acordul cadru de servicii nr.23649/22.11.2019. Pentru Încheierea contractului subsecvent de prestări servicii, pentru Școala Gimnaziala Florin Comisei se impune alocarea sumei de 186,00 mii lei

Suma prevăzută in buget: 186,00 mii lei.

 • 18. ETScoala Gimnaziala „George Cosbuc”

Pentru execuția lucrărilor recomandate de ISU Prahova pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru Școala Gimnaziala „George Cosbuc”, se impune realizarea expertizei tehnice a clădirii -• coip 2.

Se propune alocarea sumei de 10,00 mii Iwi.

Suma prevăzuta in buget: 10,00 mii iei.

 • 19. DALI, DTAC, PT, documentații avize ~ Consolidare Școala Gimnaziala „George Cosbuc”

In funcție de concluziile raportului de expertiza tehnica a corpului de nr.2 de la Școala Gimnaziala „George Cosbuc”, se impune achiziția serviciului de întocmire DALI, DTAC, PT, documentații avize.

Pentru demararea procedurii de achiziție, se propune alocarea sumei de 1,00 mii lei in bugetul pe anul 2020, urmând ca diferența sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara.

Sama prevăzută in buget: 1,00 mii Iei.

 • 20. Servicii proiectare lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Școala Gimnaziala George Cosbuc, Grădiniță cu program prelungit nr.23, Grădiniță cu program prelungit Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf. Apostol Andrei, Al. I. Cuza

Inspectoratul pentru Situații de Urgenta „Serbau Can prin notificările din luna noiembrie 2019, aduce la cunoștința


c^hțru^<»ea autorizației de securitate la incendiu pentru clădirile ce se vor efici4gțîlâ,..|p©rgetic prin fonduri nerambursabile, este necesara si executarea altor lucrări decât cele


aprobate de ADR, cum ar fi dotarea si eu instalații de stingere cu apa, tip hidrant! interiori, exteriori, usi pline cu autoinchidere pentru coridoare, balustrade de protecție, sistem ventilație.

Pentru demararea procedurii de achiziție a serviciului de întocmire a documentațiilor tehnice, se propune in prima etapa alocarea sumei 1,00 mii lei, urmând ca diferența sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara.

Suma prevăzuta im buget: 1,00 mii lei.

 • 21. Dotare suta sport cu turbine de incalare-Scoata Gimnaziala „Mihai Enrimescu”

Prin adresa nr.24/13.01.2020, conducerea Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” solicita repararea/inlocuirea celor doua turbine de încălzire, montate in anul 2014 la sala de sport.

Pentru, achiziția turbinelor, se propune alocarea sumei 20,00 mii lei.

Suma, prevăzută im. buget: 20,00 roii lei.

 • 22. Verificare documentații tehnice - Eficientizare energetica Colegiul Tehnic National „AL I. Cuza”

In anul 2019, Municipiul Ploiești a demarat, procedura de achiziție publica avand ca obiect verificarea documentațiilor tehnice pentru proiectul Eficientizare energetica Colegiul Tehnic National „Al. I. Cuza”.

Ținând cont de adresa DRI nr.54/27.01.2020, pentru încheierea contractului de prestări servicii, se propune alocarea sumei de 10,00 mii lei in bugetul pe anul 2020.

Suma prevăzuta in buget: 10,00 mii lei.

 • 23. Verificare documentații tehniee-eficientizare energetica Gradinita cu program prelungit nr.23 municipiul Ploiești

In anul 2019, Municipiul Ploiești a demarat procedura de achiziție publica avand ca obiect verificarea documentațiilor tehnice pentru proiectul Eficientizare energetica Gradinita cu program prelungit nr.23 Municipiul Ploiești

Ținând cont de adresa DRI nr.54/27.01.2020, pentru încheierea contractului de prestări servicii, se propune alocarea sumei de 10,00 mii lei in bugetul pe anul 2020.

Suma prevăzuta in buget: 10,00 mii Iei.

 • 24.Verificare documentarii tehnice - eficientizare energetica Liceul Tehnologic

1 Mai - sala sport.

z' B •»«

In anul 2019, Municipiul Ploiești a demarat procedura de achiziție' publica' avand ca obiect verificarea documentațiilor tehnice pentru proiectUli/Eficientizaf^ energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala sport..                    -jy "v ' ‘ \.

Ținând cont de adresa DRI nr.54/27.01.2020, pentru. incheid^contractuWii de prestări servicii, se propune alocarea sumei de 10,00 mii lei in btigetu! peyântil 2020.                                                                   --v .

Suma prevăzută in buget: 10,00 mii lei.

 • 25.  Verificare documentații tehnice - eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei in municipiul Ploiești

In anul 2019, Municipiul Ploiești a demarat procedura de achiziție publica avand ca obiect verificarea documentațiilor tehnice pentru proiectul Eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei in municipiul Ploiești

Ținând cont de adresa DRI nr.54/27.01.2020, pentru Încheierea contractului de prestări servicii, se propune alocarea sumei de 10,00 mii lei in bugetul pe anul 2020.

Suma prevăzută in buget: 10,00 rnii lei.

 • 26. Dotare cu centrata termica Grădiniță Cheita de Aur

Prin adresa nr.l 17/17.02.2020, conducerea Grădiniței Cheita de Aur aduce la cunoștința ca centrala termica numai funcționează la parametrii normali.

Pentru dotare acu centrala temica a Grădiniței cu program normal „Cheita de Aur” se propune alocarea sumei de 5,00 mii lei.

Suma prevăzuta in buget: 5,00 mii lei.

CAP. 66.02.71.01 - SANATATE

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

 • 1. Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II-a

In anul 2007, in baza Protocolului încheiat cu Municipiul Ploiești, Banca Mondiala, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței - Unitatea de Management a „Proiectului de diminuarea a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregătirea pentru situații de urgenta”, a cofmantat proiectul de consolidare si reabilitare a secției de oncologie a Spitalului Municipal Ploiești.

Investiția „Consolidare si refunctionalizare la corpul A - secția de oncologie” a fost demarata in anul 2009 (etapa I), lucrările fmalizandu-se in anul 2012 pentru circa 60% din clădire.

Pentru continuarea execuției lucrărilor de consolidare si refunctionalizare la corpul A - secția de oncologie, aferente etapei a II-a, in anul 2013, Municipiul Ploiești a organizat achiziția lucrărilor, incheindu-se contract de execuție lucrări. Execuția lucrărilor, pentru etapa a II-a, a început la data de 03.03.2014 si au fost sistate la data de 19.01.2016.

Jn anul 2017, municipalitatea a achiziționat serviciile de întocmire expertiza tehnica privind conformitatea lucrărilor executate in etapa a II-a si a documentației tehnice, faza proiect tehnic - rest de executat.


Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Ho

Local nr. 190/30.05.2018.

Valoare indicatori tehnico-economici: 5.870,73 mii lei.

Prin analiza cost -■ beneficiu a obiectivului se urmărește in sensul asigurării cadrului necesar acreditării Spitalului Municipal

Având in vedere necesitatea demarării procedurii de achiziție publica a lucrărilor ramase de executat (finalizare lucrări aferente etapei a Il-a), se propune alocarea sumei de 1,00 mii lei in bugetul Municipiului Ploiești pentru anul 2020, necesara demarării procedurii de achiziție a lucrărilor.

Suma prevăzută in buget: 201,00 mii lei.

 • 2. LUCRĂRI NOI

1. Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Conducerea Spitalului Municipal Ploiești, aduce la cunoștința includerea unitatii spitalicești in Proiectul privind Reforma sectorului sanitar - Imbunatatirea Calitatii si Eficientei Sistemului Sanitar, finanțat prin Banca Naționala pentru Reconstrucție si Dezvoltare.

Ținând cont de oportunitatea dotării cu echipament de radioterapie cu energii Înalte a Spitalului Municipal Ploiești, in anul 2018, Municipiul Ploiești, a procedat la achiziției studiului de fezabilitate pentru construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte la Spital Municipal Ploiești.

In vederea realizării obiectivului de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza studiu de fezabilitate.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.23/18.02.2019. Valoare indicatori tehnico-economici: 14.730,38 mii lei.

Analiza economică evaluează contribuția proiectului la bunăstarea economică a comunității locale. Analiza cost-beneficiu definește evaluarea costurilor si beneficilor sociale. Baza calcului acestei analize este analiza financiară. Implementarea investiției creeaza două tipuri de beneficii: directe si indirecte.

Beneficiile directe sunt acele beneficii de care profită pacienții și angajații complexului și comunitatea locală. Acestea includ creșterea bunăstării paciențiior și a angajaților, a nivelului sănătății populației si a nivelului de trai al populației. Beneficiile indirecte sunt acelea care nu influențează direct locuitorii comunității, însă au un impact mai larg prin oportunitățile de dezvoltare economică pe care le creează, asigurarea condițiilor hidrotermice de desfășurare a activităților medicale și de cazare. Având în vedere faptul că investiția nu este generatoare de venit, menționarea beneficiilor de natură socială este esențială pentru descrierea impactului proiectului asupra comunității beneficiare si anume: creșterea calității actului medical și, ca urmare a acesteia, a prestigiului unității.

Proiectul are o dubla finalitate. In primul rând, in urma construirii Laboratorului de Radioterapie cu Energii înalte, se vor imbunatatii condițiile de desfășurare a activității medicale in cadrul instituției, de care vor beneficia atât angajații cât și pacienții. In al doilea rând, beneficiul major, cuantificabil, constă în diminuarea timpului de așteptare pentru tratarea paciențiior.

In luna martie 2019, Municipiul Ploiești a demarat procedurale achiziție; a lucrărilor (inclusiv proiectare), incheindu-se contractul de executi^lucrari (inclusiv proiectare) nr.16119/20.08.2019 in valoare totala de 12.444,83 mijâ|j.^'" i

Pentru decontarea lucrărilor, se popune alocarea sumei de ^^SvQOmii / Suma prevăzută iu buget: 7.895,00 mii lei.

C. Alte cheltuieli de investiții

1 .Documentații necesare obținerii avizului/autorizatiei de securitate Ia incendiu/obtinerea autorizației de construire Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești, etapa a II-a

Având in vedere faptul ca, legislația privind avizarea si autorizarea de securitate ia incendiu si protecție civila a fost modificata, conform OMAI nr. 129/2016, pentru obținerea avizului din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgenta „Serban Cantacuzino”, pentru cerința de securitate la Incendiu, este necesara Întocmirea documentației necesare obținerii avizului de securitate la incendiu.

Documentația necesara pentru obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu se va întocmi, pentru Întreg compartiment de incendiu, respectiv pentru corpul A cu regim de inaltime Sp+P+Ep, cu suprafața construita de 3.509 mp si suprafața desfasurata de 4.822,44 mp, compus din secția oncologie (inclusiv partea din corpul de clădire consolidat, aferent etapei I), policlinica, secție interne.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului se urmărește un rezultat pozitiv, in sensul obținerii autorizației de construire pentru obiectivul de investiție Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești, etapa a II-a, rest de executat.

Având in vedere necesitatea demarării procedurii de achiziție publica a serviciului, se propune alocarea sumei de 1,00 mii lei in bugetul Municipiului Ploiești pentru anul 2020, lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei.

2.PUZ Spital Municipal

In anul 2016, Municipiul Ploiești a asigurat întocmirea unui Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Realizarea spitalului se bazeaza pe nevoile sistemului de sanatate din Municipiul Ploiești, existenta unor echipe medicale profesioniste, posibilitatea implementării unor mecanisme de monitorizare si control la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești, riscurile la care sunt expuși pacientii in cazul lipsei acestei investiții si inițiative pre-existente.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru demararea procedurii de achiziție a serviciilor menționate, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii Ies.

3. SPF/SF Spital Municipal

Avandu-se în vedere gradul ridicat de așteptare al corp... z„..... _,x M

administrația publica locala de a rezolva o stringenta problema         os hienei

medicala spitaliceasca și ambulatorie la parametri calitativipriori,vpențrp,,.

imbunatatirea/corectarea stării actuale si a veni in intampinarW^_“or

sociale, respectiv satisfacerea necesităților cetățenilor, s-a dispus elabo^WArnui studiu privind imbunatatirea si diversificarea serviciilor medicale in unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica din Municipiul Ploiești. Noile tendințe impun realizarea unei clădiri medicale compacta, modulara, flexibila, dotarea cu noi echipamente, in care actul medical sa fie eficient si adaptat ultimelor standarde iar tratarea pacientului sa primeze.

Prin urmare, se impune realizarea unei noi unitati spitalicești, in conformitate cu standardele obligatorii prevăzute de legislația in vigoare.

In anul 2016, Municipiul Ploiești a asigurat întocmirea unui Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in care se apreciaza ca, in Municipiul Ploiești, situația de fapt nu oferă perspective corespunzătoare de asigurare a asistentei medicale, de dezvoltare si diversificare a ofertei de servicii medicale, din motive ce tin de spațiul deficitar/inadecvat, de dotările tehnice necorespunzatoare, de imposibilitatea respectării circuitelor funcționale optime, s.a.

Ținând cont de concluziile studiului menționat mai sus, din analizele comparative este necesara cumularea funcțiunilor medicale din Spitalul Municipal Ploiești si Spitalul de Pediatrie Ploiești la nivelul Municipiului Ploiești intr-o singura unitate spitaliceasca.

Având in vedere cele menționate mai sus, este necesara realizarea unui studiu de fezabilitate in acest sens.

In vederea demarării achiziției serviciilor menționate mai sus, se propune alocarea in bugetul pentru anul 2020 a sumei de 1,00 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru demararea procedurii de achiziție a serviciilor menționate, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii iei.

 • 3.Actualizare indicatori tehmeo-ecoiwmici pentru obiectivul Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a Il-a

In anul 2007, in baza Protocolului Încheiat cu Municipiul Ploiești, Banca Mondiala, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței - Unitatea de Management a „Proiectului de diminuarea a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregătirea pentru situații de urgenta”, a cofmantat proiectul de consolidare si reabilitare a secției de oncologie a Spitalului Municipal Ploiești.

Investitia„Consolidare si refunctionalizare la corpul A - secția de oncologie” a fost demarata in anul 2009 (etapa I), lucrările finalizandu-se in anul 2012 pentru circa 60% din clădire.

Pentru continuarea execuției lucrărilor de consolidare si refunctidnalizareda\ corpul A - secția de oncologie, aferente etapei a II-a, in anul 2^1'3; MîwicipiuMj Ploiești a organizat achiziția lucrărilor, incheindu-se contract de^^c&e liaerari^i Execuția lucrărilor, pentru etapa a II-a, a început la data de 03.03^2014 si au fost ■’ sistate la data de 19.01.2016.                                      XJ ^5;h/f

In anul 2017, municipalitatea a achiziționat serviciile de" mtbcmire expertiza tehnica privind conformitatea lucrărilor executate in etapa a II-a si a documentației tehnice, faza proiect tehnic - rest de executat.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.190/30.05.2018, valoarea estimata a investiției fiind de 5.870,73 mii lei.

Având in vedere procesul-verbal de constatare întocmit de către reprezentanții Inspectoratului de Stat in Construcții, se impune efectuarea demersurilor necesare punerii in siguranța a lucrărilor executate precum si a corpului de clădire consolidate.

Ținând cont de apariția OUG nr. 114/2018, apreciem ca este necesara actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II-a.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului se urmărește un rezultat pozitiv, in sensul asigurării cadrului necesar acreditării Spitalului Municipal Ploiești. Având in vedere necesitatea demarării procedurii de achiziție a lucrărilor aferente etapei a II-a, se propune alocarea sumei de 20,00 mii lei in bugetul local pe anul 2020 pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

Suma prevăzuta in buget: 20,00 mii Iei.

4 .E.T. corp K, M - Spital Municipal Ploiești

Conducerea Spitalului Municipal Ploiești prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.26566/24.12.2020 a transmis procesul-verbal de control privind urmărirea comportării in exploatare întocmit de către reprezentantul desemnat de către Inspectoratul de Stat in Construcții Prahova.

Ținând cont de recomandările Inspectoratului de Stat in Construcții Prahova, se impune achiziția serviciului de elaborare expertiza tehnica a corpului K - Secție de Recuperare Medicala, Fizica si Balneologie si a corpului de clădire -M- Laborator Radiologie si Imagistica Medicala din cadrul Spitalului Municipal Ploiești.

Pentru demararea procedurii de achiziție a serviciului mai sus menționat, se propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzuta in buget: 1,00 mii lei

CAP. 67.02.71.01 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

2. Amenajare si dotare locuri de joaca - acord cadru

Spatiile verzi îndeplinesc un roi important in atenuarea poluării atmosferice, fiind astfel preferate pentru găzduirea spatiilor de joaca pentru copii, oferindu-le o alternativa a jocului.

O amenajare buna a spațiului de joaca oferă copiilor oportunități excelente pentru o buna creștere si dezvoltare. Parcul, împreuna cu spațiul de joaca pentru copii, reprezintă cea mai buna soluție pentru petrecerea timpului liber.

Locurile de joaca au un rol vital in stimularea dezvoltării fizice dar si a celei intelectuale a copiilor. De când tot mai multi copii isi petrec prea multe ore saptamanal fie in fata calculatorului, fie in fata televizorului, preocuparea pentru sanatatea copiilor a crescut foarte mult.

Venind in intampinarea doleanțelor cetățenilor cu privire la starea locurilor/obiectelor de joaca, municipalitatea in anul 2018 a achiziționat serviciul de întocmire a studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui număr de 26 locuri de joaca.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru demararea procedurii de achiziție, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii Iei

C. Alte cheltuieli de investiții

14. ET/Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători

Având in vedere adresa înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.702/08.07.2019 transmisa de conducerea Centrului de Excelenta In Afaceri pentru Tineri întreprinzători, se propune alocarea sumei de 80,00 mii lei pentru achiziția serviciului de întocmire expertiza tehnica.

Suma prevăzută in buget: 80,00 mii lei.

CAP. 70.02.71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 • A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

I. Demolare clădiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului Public)

Pentru realizarea de noi obiective, se impune demolarea de clădiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului Public).

Se propune alocarea suinei de 1,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii Iei.

C. Alte cheltuieli de investiții

 • 16. Documentații tehnice (FAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului Public)

Pentru realizarea de noi obiective, se impune demolarea de clădiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public

Pentru realizarea documentațiilor tehnice, se propune alocarea sumei de 1,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii iei.

C. Alte cheltuieli de investiții

CAP. 70.02.71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA


Pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, s-au depus cereri de finanțare si pentru clădiri publice.

Clădirile publice pentru care s-au depus cereri de finanțare sunt clădirile in care funcționează: Grădinița cu program prelungit. „Sf. Mucenic Mina”, Grădiniță cu program prelungit nr.23, Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei” (sala sport), Colegiul Național „Al. loan Cuza”, Școala Gimnazială George Coșbuc si Liceul Tehnologic 1 Mai (sala sport).

In anul 2019, pentru eficientizarea energetica a unităților de invatamant, au fost Încheiate contracte de finanțare, după cum urmeaza:

 • -  contractul de finanțare nr.4307/26.06.2019 pentru Liceul Tehnologic 1 Mai (sala sport);

-• contractul de finanțare nr.4450/26.06.2019 pentru Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei”;

 • -  contractul de finanțare nr.4550/17.07.2019 pentru Colegiul Tehnic Național „Al. Ioan Cuza”;

 • -  contractul de finanțare nr.4264/15.05.2019 pentru Școala Gimnazială George Coșbuc;

 • -  contractul de finanțare nr.4392/26.06.2019 pentru Grădiniță cu program prelungit nr.23;

 • -  contractul de finanțare nr.43 83/06.06.2019 pentru Grădiniță cu program, prelungit Sf. Mucenic Mina”.

Fata de cele prezentate mai sus, se propune alocarea sumei de 1,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii iei

Director Executiv,        Director Executiv Adjunct,       Sef serviciu,

Mihaela IAMANDI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXA________

APROBAT,

PRIMARĂ

ADRIAN FLORI N D/>/«y n 02. 2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2020 -


Capitolul 61.02.71.01 ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

 • B. Lucrări noi

 • 1. Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP

Obiectivul de investiție îl constituie realizarea unei infrastructuri de transmitere de date pe fibră optică intre locațiile de conectat, complet funcțională, pentru fludizarea comunicațiilor.

5

Beneficiarii de servicii de comunicații sunt:

J

 • - Serviciul Public de Finanțe Locale;

 • - Spitalul de Pediatrie;

 • - Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor;

 • - Poliția Locală a Municipiului Ploiești.

Pentru realizarea obiectivului a fost elaborat studiul de fezabilitate, conform Contract nr. 18702/12.09.2018, incheiat cu S.C. Automatic Systems S.R.L., in valoare de 15.470,00 lei inclusiv TVA.

Studiul de fezabilitate a primit aviz favorabil nr. 66/10.12.2018 al CTEA si a fost aprobat prin H.C.L. nr. 598/20.12.2018.

Valoarea totală aprobata: 121.815,23 lei fara TVA.

Pentru demararea procedurilor de achiziție propunem alocarea sumei de 1.000 lei, urmând ca diferența pana la suma necesara realizării lucrărilor sa fie alocata la rectificarea de buget.

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.000 lei.

Capitolul 67.07 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 • A. Lucrări in continuare

 • 1. Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare +executie)

Prin Decizia nr. 24/2019 emisa de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Prahova s-a solicitat stabilirea sumelor corespunzătoare achitării cotei de 0,5% din valoarea lucrărilor de construcții montaj datorata Casei Sociale a Constructorilor.

Pentru plata taxei aferenta contractului Extindere cimitir Mihai Bravu, propunem alocarea sumei de 3.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 3.000 lei.


 • B. Lucrări noi                                           /

f <5;

 • 1. Construire, modernizare, reparații capitale statui si moiwffl Parc Municipal Vest, soclu I.L.Caragiale, etc) Etapa II.

In vederea imbunatatirii imaginii orașului municipalitatea isi propw soclurile pentru amplasarea lucrărilor realizate in cadrul Ediției a IPaLaLfaberei

Internationale de Sculptura Monumentala 2019 precum si pentru bustul scriitorului Ion Luca Caragiale, donat de Uniunea Elena din Romania.

Realizarea si amplasarea acestor lucrări in spatii publice au scopul de a imbogati patrimoniul cultural al Municipiului Ploiești.

Pentru demararea procedurilor de achiziție propunem alocarea sumei de 1.000 lei, urmând ca diferența pana la suma necesara realizării lucrărilor sa fie alocata la rectificarea de buget.

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.000 lei.

C Alte cheltuieli de investiții

 • 13. Expertiza tehnica pentru lucrări realizate in cadrul proiectului “Modernizarea/extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești”

Complexul Hipodrom Ploiești prin proiectul “Modernizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești” cod SMIS 47690 a fost pus in funcțiune in iulie 2016 si transmis in administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform HCL 256/19.08.2016.

începând de la debutul activitatii, administratorul Hipodromului Ploiești, Clubul Sportiv Municipal Ploiești a sesizat o serie de neconformitati, disfunctionalitati, defecte, deficiente in legătură cu lucrările executate la obiectivul sus menționat, drept pentru care se solicita efectuarea unei expertize tehnice la lucrările executate pentru determinarea stării tehnice a lucrărilor care sa evalueze capacitatea de satisfacere a cerințelor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, cat si de atingere a scopului proiectului stabilit prin cererea de finanțare aprobata.

Obiectele care au făcut parte din proiectul sus menționat, pentru care se dorește expertiza tehnica sunt următoarele:

> PISTA DE TRAP - in urma modernizării, Complexul Hipodrom Ploiești deține o pista de alergare de trap in suprafața de 36.594 mp, executata dintr-un strat necoeziv format dintr-un strat superior format din nisip in grosime de 5 cm, un strat inferior format din piatra sparta in grosime de 10 cm, o fundație de balast in grosime de 15 cm, geotextil, sistem drenuri.

Pe parcursul exploatării pistei de trap s-a constatat ca pe o suprafața de 80% ies la suprafața pietre din straturile inferioare de piatra sparta si balast ale pistei de diferite mărimi (5-15 cm) si forme neregulate (suprafețe ascuțite), contaminând stratul de nisip superior al pistei, ce pot pune in pericol caii si driverii, chiar daca s-au făcut lucrări de mentenanta, compactare, uniformizare strat nisip, precum si udarea pistei.

Prin expertiza tehnica se vor avea in vedere determinarea cauzelor pentru care apare contaminarea stratului superior cu pietre antrenate din straturile inferioare, evidențierea calitatatii si caracteristicilor materialelor folosite, verificarea eficientei condițiilor de exploatare și intreținere impuse de antreprenorul general.

 • >    CLĂDIREA TRIBUNE - este prevăzută cu spatii destinate publicului, cat si cu spatii tehnice necesare pregătirii curselor, monitorizare, jurizare curse, spatii cafenea;si restaurant.

Pe parcursul exploatării s-au constatat o serie de neconformitati, deficiente, defecte, si anume: infiltrații de ape in spatiile amenajate ca urmare a ploilor căzute, lipsa ușilor de ieșire de la cafenea si restaurant, lipsa scurgerilor in zona restaurantului, defectarea instalației de detecție si semnalizare incendiu, vicii ascunse Ma^insțaîătia electrica, senzori defecti la instalația de ventilație, etc;

 • >    GRAJDURI - acestea sunt in număr de șapte, prevăzute fiecare cu cate 27 boxe. Pe parcursul exploatării s-au constatat o serie de neconformitati, deficiente, defecte la boxele grajdurilor si anume: structura de lemn deteriorata, ușile prevăzute cu zăbrele accidentează caii, vopsea exterioara a grajdurilor deterioarata, etc;

Pentru efectuarea expertizei tehnice la acest obiectiv de investiții, propunem alocarea prin bugetul local al Municipiului Ploiești a sumei de 80.000 lei, inclusiv TVA.

Suma totala prevăzută in buget: 80.000 lei.

 • 16. Achiziție centrala termica bazinul Vega

Clubul Sportiv Municipal a prezentat starea grava de degradare a centralei termice ce deservește Bazinul Vega. Aceasta nu mai funcționează la parametrii corespunzători, are perioada de amortizare depășită si a fost reparata de nenumărate ori. In acest moment prezintă defecțiuni majore ce pot genera incidente in exploatare. Centrala este utilizata pentru incalzirea apei din bazin cat si la incalzirea clădirii.

Pentru desfasurarea activitatii in condiții de siguranța este necesara achiziționarea unei alte centrale.

Pentru demararea procedurilor de achiziție a centralei termice propunem alocarea sumei de 45.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 45.000 lei.

 • 17. ET Clădire sala sport strada Stadionului

Municipiul Ploiești si-a propus repararea /consolidarea clădirii situata in strada Stadionului nr. 26, care nu a beneficiat de reparații curente sau investiții in ultimi ani.

Imobilul este folosit pentru pregătirea sportivilor Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Pentru evaluarea stării tehnice a clădirii este necesara elaborarea unei expertize tehnice care va analiza starea actuala a construcției si va propune soluții pentru consolidarea/modemizarea ei astfel incat antrenamentele sportivilor sa se desfasoare in condiții de siguranța.

Valoarea estimata a serviciilor de expertizare tehnica a acestei clădiri este estimata la 25.000 lei.

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii si realizarea expertizei tehnice trebuie alocate fondurile necesare.

Suma prevăzută in bugetul local este de 25.000 lei.

Capitolul 68.02-71.01 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

B. Lucrări noi                                            /

 • 1.Extindere capacitate cazare cămin de batrani                     xxțî j

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de lucrări necesare extinderii capacitatii de cazare a căminului de batrani prin edificarea up^i- conșțrugtjbcu regim de inaltime P+1E propunem alocarea sumei de 1.000 lei, urmanct^ca-dfferenta necesara sa fie alocata la rectificarea de buget si in bugetul multianual.

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.000 lei.

 • C. Alte cheltuieli de investiții.

 • 2. DTAC, PT, DE Extindere capacitate cazare cămin de batrani

In anul 2016 a fost finalizat prin POR 2007- 2013 Axa Prioritara 3 -Imbunatatirea infrastructurii sociale; Domeniul major de intervenție 3.2: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale, obiectivul “Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara” amplasat pe strada Cosminele nr. 1 IA, Ploiești.

Astfel, clădirea - fosta cazarma - a fost reamenjata pentru 24 de utilizatori prin amenajarea a 12 camere cu câte două paturi și băi individuale, spații de odihnă, recreere, spații tehnice și spatii medicale.

Deoarece numărul de solicitări a crescut de la an la an, pe langa cazurile sociale de persoane fara apartinatori, cazarea in căminul de batrani nu mai e posibila datorita lipsei de locuri de cazare.

Pentru rezolvarea acestei situații Municipiul Ploiești a realizat studiul de fezabilitate prin care s-a fundamentat soluția de extindere a capacitatii de cazare cu 40 locuri.

Conform studiului de fezabilitate, aprobat prin H.C.L. nr. 491/28.11.2019, valoarea investiției este de 5.214.301,65 lei din care C+M 4.084.411,01 lei.

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii de proiectare propunem alocarea sumei de 1.000 lei, urmând ca diferența necesara sa fie alocata la rectificarea de buget.

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.000 lei.

Capitolul 70.02-71.01   - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA

 • A. Lucrări in continuare

 • 2. Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești - Str Cosminele nr.llA

Pentru realizarea unui cartier de locuințe prin credit ipotecar ANL, a acceselor aferente si a rețelelor tehnico-edilitare se va realiza demolarea clădirilor aflate pe terenul din str. Cosminele nr. 11A ce a făcut obiectul PUZ-lui “Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL” aprobat prin HCL nr. 135/25.04.2018. Proiectul pentru autorizația de demolare și indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 599/20.12.2018.

Conform prevederilor art. 71 alin. (1) și (2) din Ordonanța de IJrgențăaGuvei'nuhii nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiih^pMîiSelȘCa unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte no^Mi'vprfj^profogarea unor termene, se impune actualizarea valorii manoperei pentru restul de executat.jg j

Prin H.C.L. nr. 126/24.04.2017 a fost aprobata realizarea obiectivului;;?/-;, Jr?

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoare totală fără TVA = 937.523,44 lei

din care C+M fără TVA = 823.685,29 lei

Lucrările se realizează in baza contractului de lucrări nr. 23833/26.11.2019.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru plata lucrărilor efectuate propunem alocarea sumei de 479.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 479.000 lei.

 • 3. Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 siR2

Municipiul Ploiești a inceput realizarea unor lucrări de consolidare/sprijinire a versantului din dreptul blocurilor R1 si R2 de pe strada Andrei Muresanu, pentru a asigura stabilitatea versantului si evitarea alunecărilor de teren pe zona studiata, ce ar fi putui afecta blocurile de locuințe si strada in sine.

Versantul din dreptul blocurilor de locuințe R1 si R2 de pe strada Andrei Muresanu a inceput sa se surpe datorita faptului ca de-a lungul timpului nu s-au efectuat lucrări de refacere a șanțurilor de garda existente si nici lucrări de consolidare minime, singurele lucrări ce au fost prevăzute fiind montarea unor borduri prefabricate pe post de ziduri de sprijin.

Investiția a fost aprobata prin HCL nr. 127/24.04.2017.

A fost obtinuta AC nr. 305/13.06.2018.

Valoarea totala cu TVA - 256.001,40 lei.

Contractul nr. 1397/18.01.2018 in valoare de 212.646,31 lei inclusiv TVA, incheiat cu SC Protenco Bau Profesional SRL a fost reziliat pentru nerespectarea obligtiilor contractuale, pentru restul de executat urmând a fi organizata o alta procedura de achiziție.

Pentru demararea procedurii de achiziționare a contractului de lucrări pentru restul de executat propunem alocarea sumei de 1.000 lei, urmând ca diferența de contract, sa fie alocata la o noua rectificare de buget.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

 • 4. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa all-a

In vederea finalizariiobiectivului de investiții menționat mai sus a fost incheiat contractul de lucrări nr. 26468/29.11.2017 cu asocierea SC Colen Impex SRL - SC Europan Prod SRL.

Obiectivul beneficiază de finanțare prin Programul de finanțare a locuințelor destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, derulat pe baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2007, aprobata cu modificări si completări prin Legea 84/2008.

- Valoare contract lucrări: 9.812.629,73 lei fara TVA.

 • -  Pentru executarea lucrărilor a fost obtinuta autorizația de construire nr. 166/22.04.2016.

 • - Din sumele alocate se decontează si serviciile de dirigentie de șantier, proiectre, asistenta tehnica si taxa ISC.

Informații financiare

 • 1. Valoarea totala a proiectului(investitiei) - 16.377.600,00 lei, (inclusiv ȚVĂ)

din care C+M                           - 14.404.135,00 lei, (inclusiv TVA)

 • 2. Grafic de finanțare

 • 2007 - 300.000,00 lei - cheltuieli proiectare, buget local;

 • - 259.771,79 lei -cheltuieli execuție lucrări, buget de stat - Fondul National de Dezvoltare

3287,00 lei cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2008 - 1.187.821,30 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

12.543,28 lei - cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2010 - 176.403,45 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget local

 • - 155.009,88 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

 • - 3.475,27 lei - dirigentie de șantier - buget local

 • 2011 - 1.257.917,12 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

9.499,66 lei - asistenta tehnica - buget local

5.187,94 lei - dirigentie de șantier - buget local

2014 - 33.000 lei - cheltuieli proiectare - refacere documentație tehnica pentru rest de executat.

 • 2018 - 1.228.563,28 lei cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

3.783.026,59 lei cheltuieli execuție lucrări - buget local (Credit Exim)

 • 2019 - 2.813.331,62 lei cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

2.277.732,25 lei cheltuieli execuție lucrări - buget local (Credit Exim)

 • 3. Stadiul fizic actual: lucrări executate: 95%.

Obiectivul beneficiază de finanțare de la bugetul de stat pentru finalizarea lucrărilor de constructii-montaj, conform contractelor anuale de finanțare incheiate cu M.L.P.D.A.

Pentru finalizarea lucrărilor, plata serviciilor de dirigentie si a taxelor afemte propunem alocarea sumei de 300.120 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 300.120 Iei.

 • B.Lucrari noi.

 • l.Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

Imobilul situat pe str. Poștei nr. 6, Municipiul Ploiești este monument istoric de valoare locală înscris în Lista Monumentelor Istorice a Județului Prahova la poziția PH-II-m-B-16920 si a fost construit în anul 1853 si reconstruit la sfârșitul secolului al XIX-

5                                                                                                       5                                                                 5

lea.

Clădirea prezintă semne avansate de degradare, necesitând lucrări de consolidare a fundației, tencuieli, înlocuirea acoperișului și alte lucrări de refacere a decorațiunilor de pe fațade și care marchează intrarea principală.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare care a avut în administrare imobilul situat pe strada Poștei nr. 6, Ploiești, a încheiat în anul 2014 un contract de proiectare având ca obiectiv “Restaurarea si consolidarea sediului Administrației Serviciilor

5                                                                                                                                                 5

A

Sociale Comunitare, str. Poștei nr. 6, Ploiești”. In baza acestui contract a fost realizată

expertiza tehnică a clădirii și a fost elaborată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de către S.C. RESTITUTIO S.R.L.                               „Vj

Investiția a fost aprobata conform H.C.L. nr. 45/28.02.2017.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNIC O-ECONOMICI:        ?

Conform documentației D.A.L.I. întocmit de S.C. RESTITUTIO S.R.L. Ploiești, Valoarea totală fără TVA = 1.829.530,00 lei/ 413.920 euro din care: C+M = 1.512.570,00 lei/ 342.210 euro

Proiectare și inginerie = 62,700,00 lei/ 14.190 euro

(curs euro = 4,4200 lei la 09.09.2014)

Pentru demararea procedurilor de achiziție a contractului de lucrări (proiectare si execuție) propunem alocarea in acest an a sumei de 1.000 lei, suma necesara realizării obiectivului urmând a fi alocata la rectificarea bugetului local.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

 • 2. Consolidare  imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13

(proiectare+executie)

Clădirea din str. Mihai Bravu nr. 13 a fost expertizata tehnic iar soluția stabilita de expert este aceea de consolidare.

Menționam ca acest imobil a făcut obiectul unui control efectuat in anul 2016 de către Inspectoratul de Stat in Construcții, care a dispus masuri de punere in siguranța a clădirii.

HCL nr.342/31.08.2018

Valoarea investiției fara TVA=777.002,76 lei fara TVA

din care C+M =591.150,39 lei

Pentru demararea procedurilor de achiziție a contractului de lucrări, inclusiv servicii de proiectare propunem alocarea sumei de 1.000 lei, suma necesara realizării obiectivului urmând a fi alocata la rectificarea bugetului local.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

 • 3. Consolidare  imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești

(proiectare+executie)

In urma elaborării expertizelor tehnice la clădiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiești a rezultat ca multe dintre acestea au fost Încadrate in clasa I de risc seismic iar soluția recomandata de expertul tehnic este consolidarea.

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de lucrări si plata lucrărilor de consolidare propunem alocarea sumei 1.000 lei, suma necesara realizării obiectivului urmând a fi alocata la rectificarea bugetului local.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

 • 4. Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca.

Municipiul Ploiești se confrunta cu un număr crescut de cereri de locuințe din partea familiilor ce constituie cazuri sociale, numărul acestora depășind posibilitățile municipalității de a sigura spatii locative.

Pentru imbunatatirea serviciilor publice de asistenta sociala, creșterea calitatii vieții pentru categoriile sociale defavorizate si pentru a soluționa problema spatiilor locative, Municipiul Ploiești isi propune construirea unor locuințe sociale.

Prin HCL nr. 615/20.12.2018 a fost aprobat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Construire locuințe^ spcialeȚcârțier Bereasca”, pentru 17 unitati locative cu regim de inaltime P+l, un regim finsimit, drumuri de acces si drumuri interioare, precum si pentru retel^j^îd^|țl^&tiwiiți interiorul cartierului (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu^j^g^^^g^a, alimentare cu gaze).

Valoarea totală a investiției, inclusiv rețele de utilitati aferente, este de 8.430.100,50 lei cu TVA.

Conform art. 26, alin. 1 din H.G. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 „Finanțarea construirii locuințelor sociale se asigură din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinație, din transferuri de la bugetul de stat stabilite anual cu această destinație în bugetul M.D.R.A.P. precum și din donații, contribuții de la persoane fizice și juridice efectuate conform prevederilor legale în vigoare.”

Conform HCL 22/18.02.2019 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 615/20.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE CARTIER BEREASCA”:

 • - 3.843.997,50 lei cu TVA, este suma eligibilă ce poate fi decontată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform prevederilor art. 1, pct. 6 din Hotărârea nr. 457/2017 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 aprobate prin H.G. 1275/2000, in funcție de alocațiile anuale acordate programului;

 • - 4.586.103,OOlei cu TVA, este suma suportata integral de Municipiul Ploiești de la bugetul local;

Obiectivul de investiții propus este în concordanță cu strategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe, prin care se urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață, prin asigurarea accesului la o locuința decentă.

Clădirile sunt configurate ținând cont de suprafețele indicate în Legea locuinței 114/1996 actualizata.

Pentru începerea procedurii de achiziție a contractului de lucrări, inclusiv servicii proiectare, propunem alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

 • 6.Grup sanitar Parc Toma Socolescu

Obiectivul de investiție îl constituie reabilitarea WC-ului public din Parcul Toma Socolescu, Ploiești.

Imobilul este aflat în proprietatea municipiului Ploiești și în admnistrarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești, conform contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010.

Documentația de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție propune reabilitarea WC-ului public din Parcul Toma Socolescu, pentru care se vor executa următoarele lucrări:

- Lucrări de reparații la structura de rezistență a construcției conform variantei minimale propuse prin expertiza tehnică;

 • - Recompartimentarea spațiilor interioare astfel încât sa fie asigurate condițiile

tehnico- sanitare conform legislației în vigoare - acces separat pentru femei și bărbați, între cele două zone fiind prevăzute camera pentru taxare și camera de pază.'' Grupul sanitar pentru femei va avea 6 cabine de WC și va fi prevăzut cu:4-laVOare/complet echipate și o masă de înfășat. Grupul sanitar pentru bărbați va avea4 cabine de WC, 3 pisoare și 4 lavoare complet echipate;                                ți-\ ’

 • - Montarea de tâmplării executate din profile PVC de culoare alba^^'

 • - Refacerea instalațiilor sanitare - rețeaua de apă și canalizare; V       %

 • - Refacerea instalațiilor electrice;

 • - Racordarea obiectivului la rețeaua de termoficare a orașului pentru încălzirea pe timp de iarnă a spațiului subteran și pentru alimentarea cu apă caldă menajeră;

 • - Repararea scărilor de acces;

A

 • - închiderea spațiilor dintre coloanele de beton cu grilaje din fier forjat;

 • - Refacerea pergolei de deasupra scărilor prin montarea de grinzi din lemn și plantarea de plantatarea de plante agățătoare care să protejeze scările;

 • - Luminatoare cu ochiuri mobile pentru aerisire.

Pe lângă aceste lucrări enumerate mai sus se vor mai executa și alte lucrări de tencuieli, finisaje, vopseli lavabile, ș.a.

Investiția a fost HCL nr.456/31.10.2018

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală, fără TVA = 363,563,59 lei

din care C+M, fără TVA = 266,951,97 lei

Durata de realizare a lucrărilor este de 12 luni.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor de achiziție a contractului de lucrări, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, diferența urmând a fi alocata la rectificarea bugetului.

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.000 lei.

 • 7. Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

In imobilul situat pe B-dul Independentei nr. 10, Municipiul Ploiești, funcționează Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, care păstrează arhiva la subsolul clădirii C1.

Studiul de fezabilitate necesar fundamentării soluției de ventilare a spațiului cu destinația de arhiva a fost aprobat conform HCL nr. 126/24.04.2017.

Valoarea investiției fara TVA=78.406,43 lei fara TVA

din care C+M =71.232,43 lei

Imobilul este dotat cu o instalație de încălzire prevăzută cu radiatoare compacte din oțel, alimentate de la o centrală termică funcționând cu gaze naturale, care alimentează și radiatoarele din subsol în perioada de iarnă, menținând o temperatură de cea. 18° C.

Ventilația spațiului cu destinația de arhivă se face prin deschiderea ferestrelor dar este insuficientă datorită umidității provenită de la infiltrațiilor din pământ, astfel încât nu se pot menține condiții optime de păstrare a documentelor arhivate.

în acest scop se propune montarea unei instalații de ventilație care va avea rolul de a menține umiditatea constantă la un nivel de 50%.

Tubulatura de ventilație va fi racordată la o centrală de dezumidificare care va prelua umiditatea existentă în aerul din încăperile din subsol, echipată cu un circuit de refrigerare alcătuit din vaporizator - cu rol de a extrage umiditatea din aer, compresor,

condensator - cu rol de a reîncălzi aerul dezumidificat si ventilatorul de aer. Centrala de dezumidificare se va racorda la instalația electrica a imobilului.       ■*«^**7

Distribuția aerului tratat și aspirația aerului recirculat șe^VaTgă|iz^prin intermediul tubulaturii metalice circulare, ce se va monta aparent lâ; partea superioara a încăperilor din subsol.

în fiecare încăpere dm spatiile arhivei se vor monta grile de ihtftxWefe a a&râlui , .                                               V          ii «z

si grile de evacuare a aerului.                                         W z- ploisv z

Condensul rezultat din aer va fi pompat la instalația de canalizare am centrala termică a imobilului prin intermediul unei stații de pompare echipată cu rezervor de colectare, pompă, plutitor și tablou electric.

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de lucrări propunem alocarea sumei de 1.000 lei, urmând ca diferența de contract, sa fie alocata la o noua rectificare de buget.

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.000 lei.

 • 8. Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajan

Precipitațiile din primavara anului 2019 au afectat zidul de sprijin realizat din gabioane ce protejează fostul depozit de deșeuri municipale Teleajen, ecologizat prin proiectul Sistem de Management Integrat a deșeurilor in județul Prahova, realizat de către Consiliul Județean Prahova.

In anul 2019 Municipiul Ploiești a incheiat cu SC SNIF PROIECT S.A. Targoviste contractul de servicii de proiectare pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție “Consolidare zid se sprijin pentru punere in siguranța depozit deșeuri Teleajen”.

Documentația a fost analizata in cadrul ședinței de avizare a C.T.E.A si a primit avizul favorabil nr. 36/17.12.2020.

Soluția propusa consta in realizarea unui dig de inchidere albie minora cu o lungime de 631 m din care pe o lungime de 303,63 m in zona amonte, lungimea din partea superioara este de 3 m. Inaltimea maxima a digului de inchidere este de cca 3.0 m.

Totodată se va realiza devierea cursului de apa spre malul stâng pe o lungime de 373 m, prism din anrocamente la baza malului drept pe o lungime de 350m si refacerea zidului de sprijin pe o lunginme de 38,20m.

Valoarea totala a investiției propuse este de 4.922.458,60 lei fara TVA, din care C+M = 4.256.100,89 lei fara TVA.

Având in vedereca ca in prezent zidul de sprijin este amplasat pe teritoriul administrativ al Municipiului Ploiești si al Comunei Bucov, prin H.C.L. nr. 443/31.10.2019 a fost aprobat încheierea unui parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești, Consiliul Județean Prahova si Unitatea Administrativ Teritorial Comuna Bucov în vederea implementării obiectivului de investiții „Consolidare zid de sprijin pentru punere in siguranța depozit deșeuri Teleajen”.

Pentru demararea procedurilor privind executarea lucrărilor propunem alocarea sumei de 1.000 lei, urmând ca diferența de contract, sa fie alocata la o noua rectificare de buget.

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.000 lei.

 • C. Alte cheltuieli de investiții.

 • 15. SF Realizare locuințe sociale str. Lucernei - Cartier Bereasca

Municipiul Ploiești se confrunta cu un număr crescut d^ereri de, locuințe din partea familiilor ce constituie cazuri sociale, numărul acestoraSdepasind posibilitățile municipalității de a sigura spatii locative.                        , ?

Pentru imbunatatirea serviciilor publice de asistenta sociala,- creșterea calitatii vieții pentru categoriile sociale defavorizate si pentru a soluționa problema spatiilor locative Municipiul Ploiești isi propune construirea unor locuințe sociale.

In acest sens a fost identificat terenul din str. Lucernei nr. 1 iar in anul 2014 a fost elaborata documentația “Plan Urbanistic Zonal str. Lucernei”, aprobat prin H.C.L. nr. 235/26.06.2014.

Conform prevederilor urbanistice pe terenul cu suprafața de 32.535 mp se pot realiza apoximativ 200 locuințe cu un regim de inaltime maxim P+l.

Obiectivul de investiții propus este în concordanță cu strategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe, prin care se urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață, prin asigurarea accesului la o locuința decentă.

Clădirile sunt configurate tinânt cont de suprafețele indicate în Legea locuinței 114/1996 actualizata.

Prin HCL nr. 615/20.12.2018 a fost aprobat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Construire locuințe sociale cartier Bereasca”.

Pentru plata servicilor realizate propunem alocarea din bugetul local a sumei de 190.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 190.000 lei.

 • 17. Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

Pentru accesarea de fonduri pentru investiții prin diferite programe propunem alocarea sumei de 1000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

20. Asigurare utilitati imobile Municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești deține in proprietare imobile care nu mai beneficiază de branșamente sau racorduri la rețelele de utilitati.

Având in vedere ca in conformitate cu prevederile contractelor de închiriere locuințele trebuie sa beneficieze de toate utilitățile, propunem realizarea acestor lucrări.

Pentru demararea lucrărilor propunem alocarea sumei de 1.000 lei, urmând ca diferența de contract, sa fie alocata la o noua rectificare de buget.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

22. Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori)

Ansamblul arhitectural amplasat in str. Ion Creanga, proprietate a Municipiului Ploiești, a fost edificat in perioada 1900 - 1910.

Ansamblul este compus din doua clădiri așezate fata in fata, real^^JSa^^hde de cărămidă, avand structura de rezistenta este din zidărie de cărămidă portanta.^xA^a

Clădirile beneficiază de o arhitectura deosebita, specifica perioaalFpe^e'al'izâre) >'

Cele doua corpuri prezintă degradări majore, la nivelul tencuieliivxțerioâre si la zidurile de cărămidă, reparațiile curente realizate diind de mica amploanVW^^ș^C

In anul 2015 clădirile au fost expertizate si incadrate in clasa I de risHseîsSriic.'

Avand in vedere perioada in care au fost realizate aceste clădiri precum si arhitectura deosebita, consideram ca se impune realizarea unui studiu istorico-arhitectural care sa stabilească daca acestea pot si considerate si tratate ca si clădiri de patrimoniu.

Valoarea estimata a contractului de servicii este de 30.000 lei.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor de achiziție a contractului de servicii, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, diferența urmând a fi alocata la rectificarea bugetului.

Suma totala prevăzută in buget 1.000 lei.

23.SF, PT, DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale”

Ca urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2016 de aprobare a Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparține domeniului public si privat al Municipiului Ploiești, au fost propuse si aprobate doua tipuri de chioșcuri stradale.

Acestea sunt construcții ușoare de mici dimensiuni, cu caracter temporar, avand una din laturi (sau mai multe) deschise, amplasate pe spațiul public in care se vend flori, ziare, reviste, băuturi răcoritoare, țigări, obiecte de mici dimensiuni de artizanat sau suveniruri si altele similare.

Pentru realizarea documentațiilor tehnice aferente acestor chioșcuri tip 1 si tip 2, a fost incheiat contractul de servicii nr. 23392/20.11.2019 avand ca obiect elaborarea documentațiilor “SF, PT, DE Amenajare chioscuri/spatii comerciale”.

Valoarea contractului este de 11.500 lei fara TVA.

Pentru plata serviciilor contractate si a avizelor si taxelor necesare propunem alocarea sumei de 16.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 16.000 lei.

24.SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești isi propune amenajatra unor spatii modeme pentru colectarea deșeurilor menajere. Pentru stabilirea soluțiilor tehnice si fundamentarea costurilor investiției propunem elaborarea unui studiu de fezabilitate.

Pentru inițierea procedurilor de achiziție publica a contractului de servicii de proiectare propunem alocarea sumei de 1.000 lei, diferența urmând a fi alocata la rectificarea bugetului.

Suma totala prevăzută in buget 1.000 lei.

25. PIJZ str.Cosminele nr.llA                           > ,L

întrucât municipalitatea dorește sa valorifice terenul din strada Cosminele nr'^11A prin construirea unor locuințe colective ce vor fi atribuite tinerilor și altor categorii de persoane indreptatite conform legislației in vigoare, amenajarea unor <spatiilv|brzi, miniterenuri de sport, zona pentru servicii sociale, este necesara'infocmirea^nui^Plan Urbanistic Zonal intr-o zona de teren liber aflat in domeniul privat al Municipiului.

Zona care a generat PUZ-ul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, face parte dintr-o zona ampla cu o suprafața de peste 36 Ha cuprinsa intre doua mari artere de circulație, strada Marasesti si str. Gh. Gr. Cantacuzino.

Suprafața supusa studiului este compusa din doua loturi: lot 2 - nr. cadastral 143507, suprafața 20.755,00 mp, categoria de folosința 1 Cc si un lot de 11.988, 00 mp, conform HCL 67/2008, nr. cadastral 129745 pe care a fost aprobat un PUZ prin HCL 431/2013.

Atât pe strada Cosminele cat si pe străzile Cazărmii si Regimentului se afla amplasate toate utilitățile: apa, canal, energie electrica, gaze naturale, telefonie, cablu tv.

Pentru a realiza acest obiectiv, este necesara incheierea unui contract de prestări servicii avand ca obiect elaborarea - “PUZ str. Cosminele nr. 1 IA, Ploiești”, pe terenul avand o suprafața de 32.753,00mp.

Valoarea estimata a contractului, fara TVA este de 50.000,00 lei.

Pentru demararea procedurii de achiziție publica a contractului de servicii propunem alocarea sumei de 1.000 lei, urmând ca diferența sa fie alocata la rectificarea bugetului.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

26. SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.llA

Municipiul Ploiești a aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 135/25.04.2018 planul urbanistic zonal “Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 1 IA”, Ploiești.

Suprafața de teren studiata in PUZ a primit o noua destinație prin schimbarea funcțiunii din zona cu destinație speciala in zona pentru instituții si servicii de interes general si locuințe.

Conform Legii nr. 152/1998 republicata, privind infiintarea Agenției Naționala a Locuințelor, pentru edificarea locuințelor este necesara realizarea rețelelor tehnico-edilitare conform recomandărilor din PUZ-ul aprobat. In acest sens, propunem incheierea unui contract de prestări servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate care sa analizeze posibilitatea tehnica de execuție a utilităților aferente locuințelor - apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale, iluminat stradal, cai de acces, alei pietonale si spatii verzi, aferente celor 21 de locuințe individuale.

Terenul care face obiectul acestei investiții aparține domeniului public al Municipiului Ploiești, conform actului de dezmembrare nr. 3224/15.12.2017, avand o suprafața de 12.734,00 mp.

Valoarea estimata a contractului de servicii este de 150.000 lei.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor ^gr^H^itie a contractului de servicii, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, diferența>u         ~


alocata la rectificarea bugetului.

Suma totala prevăzută in buget 1.000 lei.


W       -.MV ■■

 • 27. SF Parc Industrial.

Pentru analizarea posibilităților de dezvoltare economica a municipiului ne propunem realizarea unui parc industrial pe teritoriul Municipiului Ploiești.

In vederea stabilirii soluției tehnice si a fundamentării costurilor necesare realizării investiției propunem elaborarea unui studiu de fezabilitate.

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate propunem alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

 • 28. ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești.

Municipiul Ploiești are in patrimoniu o serie de clădiri aflate in stadii avansate de degradare pentru care Direcția Gestiune Patrimoniu a transmis solicitări pentru elaborarea de expertize tehnice in vederea fundamentării soluțiilor de consolidare sau demolare, după caz.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurii de achiziție a contractului de servicii, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, diferența urmând a fi alocata la rectificarea bugetului.

Suma totala prevăzută in buget 1.000 lei.

30. Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

Municipiul Ploiești isi propune realizarea documentațiilor tehnice aferente obiectivelor de investiții ce vor fi realizate din fonduri proprii sau prin accesare de fonduri prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conform prevederilor HG 742/2018 privind modificarea HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executării lucrărilor si construcțiilor documentațiile tehnice faza DALI, documentațiile pentru obținerea avizelor, proiectele tehnice si detaliile de execuție trebuie sa fie verificate de verificatori de proiecte atestati.

Verificarea tehnică a proiectelor se realizează potrivit legii, prin grija și responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, după caz, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanți și precizate în proiect.

Pentru demararea procedurii de achiziție publica a contractului de servicii propunem alocarea sumei de 1.000 lei, urmând ca diferența sa fie alocata la rectificarea bugetului.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

31.In tocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

Pentru finalizarea lucrărilor este nevoie de bransarea apartamentelor, la.retelele de utilitati (gaze,electrica).                                                              I r           i ■'

In anul 2019 a fost incheiat contractul de servicii nr. 17748/12x0^2019 cu. Asocierea SC. ECOLIN ELECTRIC SRL - SC GOGAN SRL prinxcfcei au^fost întocmite documentațiile tehnice pentru branșamente electrice-gaze ' aferente apartamentelor din amsamblul de locuințe din str.Libertatii nr.3.

Documentațiile au fost analizate in cadrul ședinței de avizare a C.T.E.A si au primit avizul favorabil nr. 31/04.11.2019.

Pentru plata serviciilor prestate propunem alocarea sumei de 115.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 115.000 lei.

32. DALI Consolidare zid de sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

In urma precipitațiilor abundente din ultima perioada s-au semnalat debite mult mai mari ale râului Teleajen. Acest fapt a afectat zidul de sprijin, realizat din gabioane, ce protejează fostul depozit de deșeuri municipale Teleajen, ecologizat prin proiectul Sistem de Management Integrat a deșeurilor in județul Prahova, realizat de către Consiliul Județean Prahova.

Conform Hotărârii nr. 1 a Comitetului Local pentru Situații de Urgenta al Municipiului Ploiești s-a constatat ca exista stare generatoare de situații de urgenta ca urmare a distrugerii parțiale zidului de protecție.

In data de 26.06.2019, comisia numita prin Ordinul Prefectului, s-a deplasat pe teren si a constatat ca zidul de sprijin este afectat si necesita lucrări urgente de consolidare.

In anul 2019 Municipiul Ploiești a incheiat cu SC SNIF PROIECT S.A. Targoviste contractul de servicii de proiectare pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție “Consolidare zid se sprijin pentru punere in siguranța depozit deșeuri Teleajen”.

Documentația a fost analizata in cadrul ședinței de avizare a C.T.E.A si a primit avizul favorabil nr. 36/17.12.2019.

Pentru plata serviciilor prestate si plata avizelor solicitate prin certificatul de urbanism propunem alocarea sumei de 42.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 42.000 lei.

33. DALI Consolidare zid de sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen. Etapa II.

Pentru punerea in siguranța a intregii vecinătăți a depozitului de deșeuri consideram necesara elaborarea unei documentații care sa fundamenteze o etapa extinsa de consolidare a zidului de sprijin al depozitului de deșeuri Teleajen.

Valoarea estimata a contractului de servicii este de 40.000 lei.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurii de achiziție a contractului de servicii propunem alocarea sumei de 1.000 lei, diferența urmând a fi alocata la rectificarea bugetului.

Suma totala prevăzută in buget 1.000 lei.

 • 35. EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC SI CLĂDIRIRf^ElCE -IL UMINA T PUBLIC

Municipiul Ploiești își propune modernizarea Sistemului de lEminat Public prin accesarea fondurilor europene prin Programul Operațional Region^^^^^zQ^Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzyțelîdS^W&on; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării'inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat public.

Rezultatele auditului electroenergetic al conturului energetic pe traseul liniei de tramvai 101 si pe traseul liniei de tramvai 102, dovedesc că, în prezent, Sistemul de Iluminat Public prezintă următoarele deficiențe: nu asigură iluminarea potrivit standardelor în vigoare, nu este optimizat prin sisteme de telegestiune și nu este conectat la medii de comunicare a datelor (internet, GSM, RF, etc), corpurile de iluminat sunt de eficientă energetică redusă, unele fiind la limita duratei de viață, unele din corpurile de ilumiat sunt montate pe stâlpi din beton, componentele ce asigura legăturile electrice sunt învechite, nu este separat fizic și contorizat ca atare, fiind parte componentă a unui sistem mai larg de instalații electrice ce deservesc iluminatul public în Ploiești; punctele de aprindere deservesc zone intinse, din categorii diferite.

O consecința directa a deficientelor enumerate mai sus este impactul negativ asupra bugetului anual de cheltuieli a municipiului, prin cheltuirea unor sume mai mari pentru energia electrică și pentru întreținere.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Ploiești pe traseele tramvaielor 101, 102.

Descrierea proiectului

Se dorește un sistem de iluminat public in Municipiul Ploiești pe traseele tramvaielor 101, 102, si anume :

 • >    Sistem iluminat public Municipiul Ploiești traseu tramvai 101: Bulevardul Republicii - strada Gheorghe Doja - strada George Coșbuc - strada Ștefan Greceanu — strada Nicolae Bălcescu - strada Ștefan cel Mare- strada Democrației - Gara de Sud;

 • >    Sistem iluminat public Municipiul Ploiești traseu tramvai 102: strada Găgeni -Șoseaua Nordului - Șoseaua Vestului - strada Libertății (Gara de Vest)”.

In cadrul proiectului se vor avea in vedere schimbarea tehnologiei de iluminat existent cu cea bazată pe LED, cu capacități de conectivitate și comunicare si se vor realiza următoarele lucrări: demontare echipamente existente, montare stâlpi noi, montare corpuri noi cu LED pe stâlpii existenti si noi, înlocuire rețea de alimentare în soluție LES cu una nouă, instalare sistem de telegestiune, modernizarea iluminatului în stațiile de călători, montare de panouri fotovoltaice și a sistemelor de control (inverter) și înmagazinare a energiei (acumulatori), etc.

Pentru decontarea serviciului de proiectare la acest proiect propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2020: Cap.C - Alte cheltuieli de investirii: 1.000 lei, inclusiv TVA.

Suma totala prevăzută in buget 1.000 lei.

 • 36. Racordare rețea gaze si energie electrica locuințe str.Libertatii nr.3 ț

In anul 2020 Municipiul Ploiești va finaliza obiectivul de investiții „BLOCURI LOCUINȚE SOCIALE PENTRU PERSOANE EVACUATE DIN CASE NAȚIONALIZATE, CARTIER LIBERTĂȚII - ANSAMBLUL 9 MAI PLOIEȘTI, ETAPA A Il-a REST DE EXECUTAT” .

Acesta este realizat in Ploiești, pe strada Libertății nr.3 si este compus din 6 blocuri de locuințe (3IA, 31B, 3IC, 31D, 3IE si 31F), fiecare avand un număr de 20 de apartamente cu 1,2 sau 3 camere.

Pentru ca apartamentele sa fie predate către chiriași racordate la rețelele de utilitati este necesara obținerea avizelor de racordare pentru instalații electrice si insatalatii gaze naturale pentru fiecare apartament.

Pentru plata avizelor propunem alocarea sumei de 57.000 lei

Suma totala prevăzută in buget 57.000 lei.

 • 37. ET Consolidare versant pe strada Andrei Mureseanu, in dreptul Blocurilor R1 si R2.

Municipiul Ploiești a inceput realizarea unor lucrări de consolidare/sprijinire a versantului din dreptul blocurilor R1 si R2 de pe strada Andrei Muresanu, pentru a asigura stabilitatea versantului si evitarea alunecărilor de teren pe zona studiata, ce ar fi putui afecta blocurile de locuințe si strada in sine.

Investiția a fost aprobata prin HCL nr. 127/24.04.2017.

Pentru realizarea lucrărilor Municipiul Ploiești a incheiat cu SC Protenco Bau Profesional SRL contractul de lucrări nr. 1397/18.01.2018 in valoare de 212.646,31 lei inclusiv TVA.

Deoarece executantul nu a respectat obligațiile asumate prin contract, acesta a fost reziliat, pentru restul de executat urmând a fi organizata o alta procedura de achiziție de lucrări.

Pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de soluția stabilita prin proiect si modul in care s-au executat lucrările propunem efectuarea unei expertizei tehnice.

Valoarea estimata a contractului de servicii pentru realizarea expertizei tehnice este de 15.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 15.000,00 Iei.

 • 38. Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27.B str.Catinei.

Municipiul Ploiești, prin Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești, a elaborat o Strategie de Dezvoltare Locala, care a fost aprobata spre finanțare de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației.

Urmare acestui fapt, in cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, se vor finanța investiții in valoare totala de 4.125.000 euro, constând in reabilitare locuite sociale, înființare centru pentru asigurare servicii sociale, modernizare scoli, extindere rețele edilitare, modernizare strzi si amenajare spatii verzi.

Pentru accesarea acestor fonduri si realizarea obiectivului de .investiții a fost încheiat acordul cadru de servicii de proiectare nr.23649/22.11.2019.                 /

In vederea realizării obiectivului, vor fi elaborate următoarele do^mehtâtii^^ fisa de proiect si a tema de proiectare conform obiectivelor privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala .

studiilor de teren (studii topografice, documentatatii cadastrale, studii geotehnice, hidrologice-dupa caz, expertize tehnice acolo unde este cazul) pentru proiectele individuale;

întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;

Elaborare cerere de finanțare aferenta proiectului individual si servicii de incarcare pe platforma MYSMIS;

întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor.

întocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de servicii si lucrări necesare pentru implementarea proiectului;

Asistenta pe perioada evaluării proiectului individual.

Pentru încheierea contractului subsecvent si realizarea serviciilor de consultanta propunem alocarea sumei de 210.000 lei

Suma totala prevăzută in buget: 210.000 lei.


Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

 • A. Lucrări in continuare

1. Extindere rețele canalizare Etapa II (Subtraversare str. Gârlei, str. Verii, str. Vaslui)

Municipiul Ploiești are in execuție extinderea rețelei de canalizare pe toate străzile care nu beneficiază de prezenta acestor rețele.

Pentru realizarea lucrărilor pe str. Gârlei (subtraversare CF), str. Verii, str. Vaslui s-a incheiat contractul nr. 22900/19.10.2017 in baza Acordului cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03.2014 cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL.

HCL nr. 43/07.02.2017 - str. Gârlei

HCL nr. 156/23.04.2015 - str. Verii, Vaslui

Valoarea investiției 1.083.277.11 lei inclusiv TVA

Lucrările sunt in etapa finala, iar in scopul finanțării restului de executat si plata taxelor aferente inchiderii investiției este necesara suma de 95.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 95.000 lei.

 • 2.Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - str.Elena Doamna

In anul 2018, au fost executate lucrări de modernizare pe strada Elena Doamana. In conformitate cu HCL90/2010, odata cu lucrările de modernizare au fost executate racorduri de canalizare la rețeaua stradala conform contractului subsecvent nr. 16910/21.08.2018 incheiat cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL -SC Marconstruct Impex in valoare de 69.893,90 lei cu TVA.

Pentru plata lucrărilor executate este necesara suma de 40.000 lei. \

Suma totala prevăzută in buget: 40.000 lei.

3. Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa a Il-a - Rest de executat

'^^fijSâ-^drlitare


’t

Municipiul Ploiești isi propune finalizarea lucrărilor la retelele'teM si amenajării exterioare aferente obiectivului „Asigurarea utilităților s ("dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa a Il-a - Rest de executat”.

Pentru asigurarea utilităților si amenajarea zonei adiacente blocurilor aflate in construcție este necesara executarea următoarelor categorii de lucrări: alimentare cu apa, canalizare, sistematizare verticala (alei, trotuare, parcare), arhitectura (platforme de gunoi), montarea si racordarea si modulelor termice si rețea iluminat stradal.

In acest scop a fost incheiat contractul nr. 17500/12.09.2019 cu SC Colen Impex SRL Ploiești. Lucrările vor fi finalizate in anul 2020 si sunt necesare fonduri pentru efectuarea plăților.

Suma totala prevăzută in buget: 1.220.000 lei.

 • 4. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul.

Municipiul Ploiești isi propune extinderea rețelei de canalizare pe toate străzile care nu beneficiază de prezenta acestor rețele.

Pentru realizarea lucrărilor in Cartierul Mitica Apostol s-a incheiat contractul subsecvent de lucrări nr. 10815/29.05.2018 in baza Acordului cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03.2014 cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL.

Informații financiare

2018: 4.2443.044,33 lei, inclusiv TVA;

2019: 6.543.666,46 lei, inclusiv TVA 2020: 1.352.000 lei, inclusiv TVA.

Având in vedere faptul ca lucrările se vor desfasura si in anul 2020, pentru plata restului de executat si a taxelor necesare finalizării investiției propunem alocarea sumei de 1.352.000 lei, inclusiv TVA.

Suma totala prevăzută in buget: 1.352.000 lei.

 • 5.Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str. Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra.

Municipiul Ploiești isi propune extinderea rețelei de canalizare pe toate străzile care nu beneficiază de prezenta acestor rețele.

Pentru realizarea lucrărilor in Cartierul Mimiu s-a incheiat contractul subsecvent de lucrări nr. 1827/25.01.2018 in baza Acordului cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03.2014 cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL.

Informații financiare

2018: 3.529.431,76 lei, inclusive TVA;


2019: 1.183.498,05 lei, inclusiv TVA

2020: 1.270.000 lei, inclusiv TVA.

Având in vedere faptul ca lucrările se vor desfasura si in anul 2020, pentru plata restului de executat si a taxelor necesare finalizării investiției propunem alocarea sumei de 1.270.000 lei, inclusiv TVA.

Suma totala prevăzută in buget: 1.270.000 lei.

 • 6. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str. Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului.

Municipiul Ploiești isi propune extinderea rețelei de canalizare pe toate străzile care nu beneficiază de prezenta acestor rețele.

Pentru realizarea lucrărilor in Cartierul Rafov s-a incheiat contractul subsecvent de lucrări nr. 4243/27.02.2018 in baza Acordului cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03.2014 cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL.

Informații financiare

2018: 950.988,49 lei, inclusiv TVA

2019: 1.215.181,21 lei, inclusiv TVA

2020: 180.000 lei, inclusiv TVA.

Având in vedere faptul ca lucarile se vor desfasura si in anul 2020, pentru plata restului de executat si a taxelor necesare finalizării investiției propunem alocarea sumei de 180.000 lei, inclusiv TVA.

Suma totala prevăzută in buget: 180.000 Iei.

 • 7. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda.

Municipiul Ploiești isi propune extinderea rețelei de canalizare pe toate străzile care nu beneficiază de prezenta acestor rețele.

Pentru realizarea lucrărilor pe străzile din Cartierul Albert s-a incheiat contractul subsecvent nr. 1828/25.01.2018 in baza Acordului cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03.2014 cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL.

Lucrările sunt in etapa finala iar in scopul finanțării restului de executat si plata taxelor aferente inchiderii investiției este necesara suma de 153.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 153.000 lei.

 • 8. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

Municipiul Ploiești isi propune extinderea rețelei de canalizare pe toate străzile care nu beneficiază de prezenta acestor rețele.

Pentru realizarea lucrărilor pe străzile din Cartierul Eroilor/Rudului s-a incheiat contractul subsecvent nr. 1828/25.01.2018 in baza Acordului cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03.2014 cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL.

Lucrările sunt in etapa finala, iar in scopul finanțării restului de executaț/si,plata taxelor aferente inchiderii investiției este necesara suma de 525.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 525.000 lei.

 • 9. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modernizare străzi zona Bunavestire, inclusiv canalizare.

Municipiul Ploiești isi propune extinderea rețelei de canalizare pe toate străzile care nu beneficiază de prezenta acestor rețele.

Pentru realizarea lucrărilor pe străzile din Cartierul Bunavestire s-a incheiat contractul subsecvent nr. 1828/25.01.2018 in baza Acordului cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03.2014 cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL.

Lucrările sunt in etapa finala iar in scopul finanțării restului de executat si plata taxelor aferente inchiderii investiției este necesara suma de 151.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 151.000 lei.

 • B. Lucrări noi

 • 1. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

Municipiul Ploiești a realizat lucrări rețele de canalizare pentru care soluția de evacuare a apelor uzare era prin statii de pompare.

In cadrul documentațiilor tehnice au fost prevăzute statii de pompare apa uzata pe străzile Uzinei, Traian Savulescu, Atelierului, Fabricilor. Prin proiectele tehnice, pentru fiecare statie de pompare, a fost proiectata instalația electrica pana la panoul de comanda al statiei de pompare dar pentru alimentarea statiei de pompare cu energie electrica este necesara si execuția unui branșament.

Pentru plata avizelor necesare propunem alocarea sumei de 1.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

 • 2. Extindere rețea canalizare str. Tazlau (proiectare + execuție)

Municipiul Ploiești a avut in derulare contractul de prestări servicii pentru obiectivul "Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești” in cadrul caruia a fost elaborat studiul de fezabilitate pentru extindere cu 9.472,00 ml rețea de canalizare in Municipiul Ploiești.

Printre străzile studiate a fost si strada Tazlau, avand o lungime de 69 ml, pentru care propunem inceperea procedurii de achiziție a contractului de proiectare si execuție lucrări.

Valoarea estimata a contractului de lucrări este de 60.000 lei cu TVA.

Suma totala prevăzută in buget: 60.000 lei.

C.Alte cheltuieli de investiții

4. SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești a         / LJ

Municipiu] Ploiești si-a propus incheierea unui paftenariât'^cu^rimaria Comunei Berceni in vederea realizării rețelei de canalizare din cartierul Mihai Bravu, canalizare care va deversa in statia de epurare din comuna Berceni. Pe langa rețeaua de canalizare se dorește modernizarea drumurilor, trotuarelor, realizarea de piste de biciclete.

întrucât obiectivul se desfasoara pe diverse amplasamente - intravilanul municipiului Ploiești, comuna Berceni, județul Prahova - s-a demarat procedura de incheiere a unui parteneriat intre Primăria Comunei Berceni, Primăria Municipiului Ploiești si Consiliul Județean Prahova.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor de achiziție a contractului de servicii, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, diferența urmând a fi alocata la rectificarea bugetului.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

6. Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5, 6.

Municipiul Ploiești, prin Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești, a elaborat o Strategie de Dezvoltare Locala, care a fost aprobata spre finanțare de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice.

Urmare acestui fapt, in cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, se vor finanța investiții in valoare totala de 4.125.000 euro, constând in reabilitare locuite sociale, înființare centru pentru asigurare servicii sociale, modernizare scoli, extindere rețele edilitare, modernizare strzi si amenajare spatii verzi.

Pentru accesarea acestor fonduri si realizarea obiectivului de investiții a fost încheiat acordul cadru de servicii de proiectare nr.24351/02.12.2019.

In vederea realizării obiectivului, vor fi elaborate următoarele documentații:

 • •  fisa de proiect si a tema de proiectare conform obiectivelor privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala .

 • •  studiilor de teren (studii topografice, documentatatii cadastrale, studii geotehnice, hidrologice-dupa caz, expertize tehnice acolo unde este cazul) pentru proiectele individuale;

 • •  întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;

 • •  Elaborare cerere de finanțare aferenta proiectului individual si servicii de incarcare pe platforma MYSMIS;

 • •  întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor.

 • •  întocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de servicii si lucrări necesare pentru implementarea proiectului;

 • •  Asistenta pe perioada evaluării proiectului individual.

Pentru plata serviciilor ce vor fi realizate in cadrul contractului subsecvent nr.3000/13.02.2020, propunem alocarea sumei de 15.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 15.000 lei.

-de


 • 7. Realizarea de branșamente canalizare si extinderea ^niffas.trMjCtam%^^ canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea conditiilor de \ jt^H^șialteiea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din

Municipiul Ploiești, prin Asociația Grupul de Acțiune Locala P^^s.tL.A-eyfeorat o Strategie de Dezvoltare Locala, care a fost aprobata spre finantâf&S^^Minlsterul

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice.

Urmare acestui fapt, in cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, se vor finanța investiții in valoare totala de 4.125.000 euro, constând in reabilitare locuite sociale, infiintare centru pentru asigurare servicii sociale, modernizare scoli, extindere rețele edilitare, modernizare strzi si amenajare spatii verzi.

Pentru accesarea acestor fonduri si realizarea obiectivului de investiții a fost incheiat acordul cadru de servicii de proiectare nr.24351/02.12.2019.

In vederea realizării obiectivului, vor fi elaborate următoarele documentații:

 • •  fisa de proiect si a tema de proiectare conform obiectivelor privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala .

 • •  studiilor de teren (studii topografice, documentatatii cadastrale, studii geotehnice, hidrologice-dupa caz, expertize tehnice acolo unde este cazul) pentru proiectele individuale;

 • •  întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;

 • •  Elaborare cerere de finanțare aferenta proiectului individual si servicii de incarcare pe platforma MYSMIS;

 • •  întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor.

 • •  întocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de servicii si lucrări necesare pentru implementarea proiectului;

 • •  Asistenta pe perioada evaluării proiectului individual.

Pentru plata serviciilor ce vor fi realizate in cadrul contractului subsecvent nr. 2999/13.02.2020, propunem alocarea sumei de 107.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 107.000 lei.

 • 8. Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

Municipiul Ploiești, prin Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești, a elaborat o Strategie de Dezvoltare Locala, care a fost aprobata spre finanțare de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice.

Urmare acestui fapt, in cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, se vor finanța investiții in valoare totala de 4.125.000 euro, constând in reabilitare locuite sociale, infiintare centru pentru asigurare servicii sociale, modernizare scoli, extindere rețele edilitare, modernizare strzi si amenajare spatii verzi.

Pentru accesarea acestor fonduri si realizarea obiectivului de investiții a fost incheiat acordul cadru de servicii de proiectare nr.24351/02.12.2019.

In vederea realizării obiectivului, vor fi elaborate următoarele documentații:

• fisa de proiect si a tema de proiectare conform obiectivelor privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala .

 • •  studiilor de teren (studii topografice, documentatatii cadastrale, studii geotehnice,

hidrologice-dupa caz, expertize tehnice acolo unde este cazul) pentru proiectele individuale;                                                     /

 • •  întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;

 • •  Elaborare cerere de finanțare aferenta proiectului individual si servicii de

incarcare pe platforma MYSMIS;                          v ‘

 • •  întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor.

 • •  întocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de servicii si lucrări necesare pentru implementarea proiectului;

 • •  Asistenta pe perioada evaluării proiectului individual.

Pentru plata serviciilor ce vor fi realizate in cadrul contractului subsecvent nr. 2998/13.02.2020, propunem alocarea sumei de 2.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 2.000 lei.

Capitolul 81.02.71.01 - COMBUSTIBIL SI ENERGIE

 • C.Alte cheltuieli de investiții

l.SF DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti.

Municipiul Ploiești si-a propus realizarea unui studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului secundar de distribuție a agentului termic in municipiul Ploiești.

Sistemul secundar alimentează 86 puncte termice, are o lungime de 353,5 km respectiv 92,8 km de traseu, compus din 4 sau 3 conducte (doua de incalzire si una de apa calda de consum - in general lipsește conducta de recirculare, care este montata doar la rețelele reabilitate, in soluția preizolata), cu diametre de la Dn 25 pana la Dn 200.

Valoarea estimata a contractului este de 994.000, 00 lei fara TVA.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor de achiziție a contractului de servicii, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, diferența urmând a fi alocata la rectificarea bugetului.

Suma totala prevăzută in buget 1.000 lei.

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

 • A.Lucrari in continuare

 • 5.Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux.

In urma solicitărilor repetate din partea Asociației de proprietari Polux- Ploiești, este necesara demararea unei lucrări de aparare de maluri parau Dambu, in zona blocurilor G15, G14, zona Polux, pe o lungime de cca. 35Om, pornind din aval - 5Om pana in amonte - cca.60m.

Zona este in intravilanul Municipiului Ploiești.

Lucrările propuse vor duce la apărarea împotriva inundațiilor a locuitorilor din zona Polux, Ploiești si a obiectivelor economice existente in zona.

Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici au fost aprobați prin HCL nr. 600/20.12.2018.

Valoarea estimata a contractului este de 676.303,16 lei fara TVA, diii;&®eț Proiectare + verificarea proiectului        66.000,00 lei             Uț

AT                            6.000,00 lei                <0 '3

C+M                              604.303,16 lei           ..

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de' lUGf^ff,\ Jh61usiv proiectare, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, diferența urmând a fi alocata la rectificarea bugetara.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

 • C. Alte cheltuieli de investiții

 • 3. DALI - Modernizare str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov -limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

Municipiul Ploiești își propune realizarea proiectului de investiții “RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PE STR. ȘTRANDULUI, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI PIETONI, CONSTRUIRE STATIE CAPAT DE LINIE, INCLUSIV AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STR. STRANDULUI/DN1B”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Prin proiect vor fi realizate intervenții asupra străzilor: modernizare drum si pod peste calea ferata, devieri de rețele, extindere / deviere rețele de apa, canalizare di iluminat public.

Indicatorii tehnico economici au fost aprobați prin HCL nr. 616/ 20.12.2018.

Valoarea estimata a investiției este 59.862.836,00 lei din care C+M 48.957.671,00.

Contribuția U.A.T. Ploiești la cheltuielile neeligibile este de 264.537,00 lei si la cheltuielile eligibile este de 1.191.965,98 lei.

Pentru plata serviciilor de proiectare, conform devizului general aprobat, este necesara suma de 1.768.900 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 3.000 lei.

 • 14. PLZ strada Ștrandului

Municipiul Ploiești dorește modernizarea străzii Ștrandului prin modernizarea tramei stradale, a trotuarelor, amenajarea spatiilor verzi adiacente, consolidarea podului peste calea ferata, amenajarea unei piste de biciclete, amenajarea intersecției strada Ștrandului cu centura de N-E DN1B si punere in conformitate a rețelelor tehnico edilitare in zona intersecției strada Ștrandului cu centura de N-E.

Toate aceste obiective se regăsesc in proiectul “Modernizare str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B” care va fi realizat prin accesarea fondurilor europene Axa Prioritara 4 - Obiectivul Specific 4.1 - “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe. planttrilc de mobilitate urbană durabilă”.                                           S A

Pentru a realiza acest obiectiv a fost necesar elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal de la sensul giratoriu AFI, pana la limita Municipiului Ploiești; pentru care s-a incheiat contractul de prestări servicii nr. 27060/18.12.2018, in valoare de 38.080,00 lei, cu S.C. Intergroup Engineering S.R.L.

Pentru plata serviciilor contractate propunem alocarea din bugetul local a sumei de 40.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 40.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA IAMANDI

SEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

BMTU 397/14.02.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

CAP: 84.02.71.01

Transporturi

A. Lucrări in continuare

2. Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecțiiIn scopul creșterii fluentei traficului rutier si pietonal in Municipiul Ploiești si pentru reducerea numărului de accidente si ambuteiaje, dar si pentru scăderea poluării datorate staționarii prelungite a vehiculelor la traversarea intersecțiilor, in baza studiului de fezabilitate elaborat de Search Corporation, este necesara continuarea lucrărilor de modernizare a 12 instalații de semaforizare precum si înființarea de sisteme de semaforizare noi, a unui număr de 5 treceri pietonale nesemaforizate in prezent.

In anul 2018, au fost încheiat contractul de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 20.204/02.10.2018, avand ca obiect “Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale in Municipiul Ploiești”, cu valoarea totala de 5.299.995 lei exclusiv TVA (respectiv 6.307.000 lei inclusiv TVA)

In intersecțiile existente si modernizate, s-au utilizat automate de dirijare a circulației SWARCO ITC 2, integrabile in sistemul de management de trafic OMNIA/UTOPIA.

In anul 2018 intersecția str. C. D. Gherea cu str. Ștefan Greceanu si str. Neagoe Basarab, a fost modernizata cu sistem de semaforizare identic cu cele din intersecțiile deja modernizate.

De asemenea, au fost montate un număr de 74 de sisteme acustice pentru persoanele cu dizabilitati, la trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate (axa Nord-Sud), in conformitate cu prevederile Legii 448/2006.

Totodată, butoanele de comanda pentru trecerile de pietoni semaforizate, menite sa fluidizeze circulația auto, au fost amplasate la 3 treceri de pietoni: B-dul București - zona UPG, B-dul Independentei - zona Rond I si C. D. Gherea - trecerea de pietoni dintre McDonald’s si Mall MERCUR.

Valoarea totala a lucrărilor executate in anul 2018, in baza contactului lucrări inclusiv proiectare nr. 20.204/02.10.2018, a fost de 418.594 lei inclusiv TVA.

Valoarea totala a lucrărilor executate in anul 2019, in baza contractului de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 20204/02.10.2018, a fost de 2.513.280,77 lei inclusiv TVA

Prin urmare pentru realizarea proiectului privind “Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale in Municipiul Ploiești”, este necesar alocarea sumei de 2.845.000 lei incusiv TVA, pentru anul 2020.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihael


mandi


Nume, prenume

Funcția publică

Semntyyra j

Data

întocmit

Bogdan Voinea

Referent

Verificat

SefBMTU

V

Direcția Tehnic Investiții

Biroul Mobilitate și Trafic Urban

Tel: 0244 / 51 66 99, interior: 508

BMTU 398/14.022020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE “Achiziție aparat pentru verificarea marcajelor rutiere”

CAP: 51.02.71.01

Autoritati Publice

C.5. Aparat pentru verificarea marcajelor

Municipiul Ploiești are in derulare contractul nr. 14.639/2017 privind Indicatoare rutiere, mobilier stradal, execuție si intretinere marcaje rutiere in municipiul Ploiești,, cu o valabilitate de 24 luni.

In cadrul contractului este prevăzută execuția marcajelor rutiere longitudinale, transversal si diverse in municipiul Ploiești.

In perioada 2017-2019 au fost efectuate marcaje rutiere, in valoare totala de 954.386,47 lei inclusiv TVA.

In vederea stabiliriii calitatii marcajelor executate in municipiul Ploiești, este necesara achiziția unui aparat de verificare a marcajelor rutiere la expirarea perioadei de garanție.

In vederea inceperii procedurii de achiziție publica, solicitam alocarea sumei de 1.000 lei inclusiv TVA, pentru anul 2020, pana la prima rectificare a bugetului.

Director Executiv,

Mihaela lainandi

Nume, prenume

Funcția publică

\jȘem>țătura^

Data

ELABORAT

Bogdan Voinea

Referent

VERIFICAT

SefBMTU

o

Direcția Tehnic Investiții

Biroul Mobilitate și Trafic Urban Tel: 0244 / 51 66 99, interior: 508 //". /5fâ / dfOJ.Mo


APROBAT,

PRIMAR“Branșamente electrice semaforizare”

CAP: 84.02.71.01

Transporturi

 • B. Lucrări noi

5. Branșamente electrice semaforizare

Municipiul Ploiești are in derulare contractul (inclusiv proiectare) nr. 20204/2018 avand ca obiect “Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale in municipiul Ploiești”.

Avand in vedere faptul ca proiectul, este in derulare s-a constatat necesitatea alimentarii cu energie electrica a 3 (trei) sisteme de semaforizare montate in zona Halele Centrale (pe str. Vasile Milea si pe str. Emile Zola) si la intersecția str. Traian Vuia cu bdul Independentei.

Prin urmare pentru efectuarea lucrărilor de bransare la rețeaua de alimentare cu energie electrica, a celor trei sisteme amintite mai sus, este necesara alocarea sumei de 1.000 lei.

Director Executiv,

Mihaela.Iâmandi

T

Nume, prenume

Funcția publică

(^emnqțura^

Data

ELABORAT

Bogdan Voinea

Referent

VERIFICAT

SefBMTU

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII ȘI INVESTIȚII DRUMURI

ANEXA


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2020 -

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

Alte cheltuieli de investiții

 • 1. Creșterea numărului de spații de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spațiilor publice urbane - zone verzi/parcuri și realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

Municipiul Ploiești a încheiat Acordul Cadrul - de servicii nr.24.350/02.12.2019 - "Servicii de consultanță pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban - LOT 3 - Modernizare străzi și zone verzi”.

Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord.

A

In vederea încheierii contractului subsecvent în baza acordului cadru și demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii de proiectare, propunem alocarea sumei de 7 mii lei inclusiv TVA.

 • 2. Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru îmbunătățirea accesului la servicii al persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Municipiul Ploiești a încheiat Acordul Cadrul - de servicii nr. 24.350/02.12.2019 - ”Servicii de consultanță pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban - LOT 3 - Modernizare străzi și zone verzi”.

Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord.

A

In vederea încheierii contractului subsecvent în baza acordului cadru si

5 demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii de proiectare, propunem alocarea sumei de 153 mii lei inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela lAMANDI

SEF SERVICIU Drumuri și Investiții Drumuri, Mihail NEGRU

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE ANEXA
NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET LOCAL 2020

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

C. ALTE CHELTUIELI DEINVESTITII

 • 1. înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

In anul 2019, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile -Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate din mediul urban - Lot 1 - clădiri, incheindu-se acordul cadru de servicii nr.23649/22.11.2019. Pentru incheierea contractului subsecvent de prestări servicii, se impune alocarea sumei de 113,00 mii lei.

Suma prevăzuta, in. buget: 113,00 mii Iei.

Director Executiv,

Mihada IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN
Sef serviciu,

Carmen NITIJ

'/lac


DIRECȚIA TEHNIC JNVESTITII

M93 / /3M.20HO


NOTA DE FUNDAMENTARE

Capitolul 67.02-71 Cultura, Recreere si Religie

Unităților de cult li se poate acorda sprijin financiar sub forme de sume alocate din bugetul local, in condițiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unifâtile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, a. prevederilor Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de Guvern nr.82/2001, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1470/2002, precum si a Procedurii privind alocarea de sprijin financiar.

Pentru sprijinirea financiara a unităților de cult din Municipiul Ploiești, se propune alocarea in anul 2020 a sumei de 500,00 mii lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr.              2,0 2.0

Aprobat, Primar

Adrian Florin DOBRE


NOTA DE FUNDAMENTAREPRIVIND SUMELE PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII DE CONSULTAN1APENTRU PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNA

In anul 2019, pentru plata sau achiziția serviciilor de consultanta pentru proiectele aflate in derulare sau care se intenționează sa se depuna/realizeze, se vor avea in vedere următoarelor sume:

Cap. 70.02.71.01, Locuințe, servicii si dezvoltare publica, C: Alte cheltuieli de investiții: 57.09 mii lei, respectiv:

 • 1. Consultanta management proiecte (URBACT, LIFE, HORIZON 2020, etc.): 1,09 mii Iei

 • 2. Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investiții in sistemul termoficare : 56.00 mii Iei

Cap. 70.02.71.01, Protecția mediului, C: Alte cheltuieli de investiții- 193.09 mii lei

1. Consultanta in vederea finanțării accelerării programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA): 95,09 mii lei;

Contract de prestări servicii “Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)”- in scopul realizării documentației de: fînahtare > necesara proiectului ‘'Monitorizarea eficienta a consumului energetic local; prin^" Dispeceratul Energetic Local” nr. 3870/21.02.2019 - valoare contract: 95 09 mi Hei. -cf

• ------—

- contract cu ordin de sistare

 • 2. Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA): 98,00 mii lei;

Contract nr. 21455/29.10.2019 incheiat cu SC 3Black Business Solutions SRL

Cap. 51.02.71.01, Autorități publice, C: Alte cheltuieli de investiții- 768.37mii lei

 • 1. Servicii de consultanta in vederea intocmirii Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a Studiului de evaluare a riscului Pentru T14 A228: 30,00 mii lei

Ținând cont ca suma estimata in ultimul buget aprobat in 2019 era de 630 mii lei, preum si de stadiul procedurii de atribuire a contractului de servicii, propunem lansarea procedurii de achiziție cu clauza suspensiva si alocarea in buget la aceasta data a sumei de 30 mii lei.

 • 2. Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP 13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategicasi masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administrației: 57,12 mii lei

 • 3. Studiu "Plan de Acțiune pentru Energie Durabila pentru Orașul Ploiești”: 21,75 mii lei

Contract nr. 13445/20.06.2017 incheiat cu SC LUXTEN LIGHTING

COMP AN Y SA - rest de plata in 2020 - 21,75 mii lei;

Achitat in 2018: 59,76 mii lei

 • 4. „întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii - Statii încărcare pentru vehicule electrice” - 59,50 mii lei.

 • 5. Asistenta juridica si /sau Servicii de consultanta pentru obținerea de fonduri prin POIM 2014-2020, Programul Termoficare 2006-2020, Directiva 2018/410 a Parlamentului European si a Consiliului, alte programe termoficare : 550, 00 mii lei

Având in vedere ca prin Directiva 410/2018, mecanismul 10c, pentru modernizarea sistemului de termoficare, Municipiului Ploiești i-au fost alocați 12.4 mii euro, tinad cont ca urmeaza depunerea documentațiilor pentru mecanismul lOd, analizand programului termoficare 2006-2020, precum si precizările din ghidul POIM 7.1, 2014-2020 privind lansarea unui apel pentru municipii altele decât cele selectate, se

/7i8*X

impune alocarea unei sume de minim 530 mii lei pentru pregătirea din timp a acestor^ j — documentații precum si a documentelor juridice necesare indeplinirii cbrrditi'i-Ipr de' j \ eligibilitate.

 • 6. Consultanta pentru pregătire documentație concesionare servicii termie : 50

mii lei

Director Executiv Daniela CROITORU

Sef Serviciu

Serviciul Proiecte cu Fir.antare Internaționala,ONG Milena PERPELEA 1 A

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST


Nr. 159 din data 13.02.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2020 pentru

“PARCUL MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”

Capitolul 67.02.71.01 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 • C. Alte cheltuieli de investiții - Parc Municipal Ploiești Vest - 42,00 mii lei:

 • 1. Dotări Parc Municipal Ploiești Vest in valoare de 31,00 mii lei, urmând sa se aloce diferența de bani la următoarea rectificare, reprezentând:

 • - masa de cultura pentru sera - 2 bucăți;

 • - tractoras de tuns iarba cu accesorii - o bucata;

 • 2. SF + PT + execuție “Sistem de monitorizare video Parc Municipal Ploiești Vest” - o bucata = 1,00 mii lei, diferența urmând sa se aloce la următoarea rectificare;

Conform planului de paza si raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica la Parcul Municipal Ploiești Vest, este necesara implementarea unui sistem de supraveghere video.

 • 3. SF + PT + execuție “Garaj pentru utilaje” - o bucata = 1,00 mii lei, diferența urmând sa se aloce la următoarea rectificare;

Având in vedere numărul mare de utilaje, cat si valoarea, este necesara adapostirea acestora pentru a se evita deteriorarea.

 • 4. SF+ PT + execuție lucrare de montare tartan pentru terenurile de fotbal = 1,00 mii lei, diferența urmând sa se aloce la unnatoarea rectificare;

 • 5. Conducta BY PASS - 2 bucăți - 1,00 mii lei, diferența urmând sa se aloce la următoarea rectificare;

Conform adresei numărul 760/29.11.2016 de la pompieri este necesara montarea unei conducte BY PASS, atat la rezervorul 1, cat si la rezervorul 2, pentru a se obține autorizația de la aceștia.

 • 6. Fantana arteziana lac - 3 bucăți = 1,00 mii lei (necesara pentru recircularea apei din lac, inlaturandu-se mirosurile urate), diferența urmând sa se aloce la următoarea rectificare;

 • 9. Bolarzi retractibili - 2 bucăți = 1,00 mii lei, diferența urmând sa se aloce la următoarea rectificare;

 • 10. SF + PT + execuție Zona protecție lac - o bucata = 1,00 mii lei, diferența urmând sa se aloce la următoarea rectificare;

Conform raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica la Parcul Municipal Ploiești Vest este necesara imprejmuirea lacului artificial din cadrul parcului pentru o mai buna siguranța a cetățenilor care tranzitează zona respectiva.

 • 11. SF + PT + execuție Magazie structura ușoara - o bucata = 1,00 mii lei, diferența urmând sa se aloce la următoarea rectificare (necesara pentru a proteja mașina de curatat gheata)

 • 12. SF + PT + execuție parcare dale inierbate in zona patinoarului - o bucata = 1,00 mii lei, diferența urmând sa se aloce la următoarea rectificare;

întocmit.

Radu Elena-Adelina

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL INFORMATICA


NOTĂ


09. IAN.

DEFUNDAMENTAREPropunere buget 2020

Pentru menținerea in funcțiune a Sistemului Informatic Integrat, pentru actualizarea si adaptarea lui la noile cerințe, pentru realizarea obiectivelor informatice ale PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;

In urma analizei stării dotărilor la nivelul anului 2019 si analizei riscurilor specifice utilizării Sistemului Informatic Integrat;

Având in vedere solicitările transmise de celelalte servicii din cadrul Primăriei municipiului Ploiești;

Luând in considerare mutarea in noul sediu si necesitatea punerii in funcțiune a unor echipamente vitale, existente in camerele serverelor si nefunctionale in acest moment;

Pentru aplicarea Planului strategic de dezvoltare a Sistemului Informatic;

Serviciul Informatica face următoarea propunere de buget pentru anul 2020:

Capitolul INVESTIȚII:

 • •  Server - 2 bucăți

Deoarece serverele pe care rulează în prezent Sistemul Informatic cât si cel pe care este baza de date unică pentru primărie sunt depășite fizic și moral se impune achiziția de echipamente noi pentru migrarea acestora.

 • •  Licența Microsoft Exchange + 100 CAL - 1 bucată

 • •  Licență Microsoft Windows Server - 2 bucăți

»                                                                                                                                           J

Având în vedere ca softul de email este depășit este necesară achiziționarea unei noi soluții de email.

J

 • •  Sisteme de calcul - 10 bucăți

Având in vedere intenția realizării Biroului unic si eventualele probleme tehnice si de uzura care pot aparea la echipamentele din dotare, propunem achiziționarea a 10 sisteme de calcul.

 • •  Componentă plotter - 1 bucată

Având in vedere că plotterul existent la nivelul Direcției de Urbanism nu mai funcționează se impune achiziția componentei defecte.

• Multifuncțională A4, color - 1 bucată

Având în vedere referatul Serviciului Auditare Interna, este necesară achiziționarea unei multifuncționale centru buna desfășurare a activității.


Capitolul CHELTUIELI MATERIALE:

 • •  Contract asistentă tehnică

Pentru funcționarea, actualizarea, modernizarea si modificarea sistemului informatic integrat propunem încheierea unui contract de prestări servicii pentru executarea de servicii informatice de asistență tehnică.

 • •  Contract televiziune prin cablu

 • •  Imprimante laser A4 cu interfața de rețea - 10 bucăți

Având în vedere că pentru unele imprimante producătorul nu mai asigură software pentru funcționarea cu noile sisteme de operare, propunem achiziționarea de imprimante pentru înlocuirea celor care nu mai pot fi utilizate.

 • •  Adaptor KVM server - 5 bucăți

 • •  Acces Point Cisco multiSSID si VLAN- 18 bucata

Pentru realizarea conexiunii wireless in sediu se impune achiziționarea de acces point-uri.

 • •  Acumulatori (unitati de acumulatori) ptr UPS APC Server - 128 bucăți

Având in vedere necesitatea punerii in funcțiune a unui echipament vital, existent in camera serverelor de la etajul 3 si faptul ca el este nefunctional in acest moment, propunem achiziționarea a 128 acumulatori.

 • •  SSD min 250 Gb - 50 bucăți

Necesare pentru upgrade calculatoare.

 • •  Scanner - 1 buc.

Necesar activitatii de la Registratura Primăriei.

 • •  HDD Server - 7 bucăți

Necesare înlocuirii unor HDD uzate pe actualele servere.

SEF SERVICIU,


Mariaii


Anexe: Tabel propunere buget 2020 - investiții

Tabel propunere buget 2020 - cheltuieli materiale

ESTIMARE BUGET 2020

TVA 19%

1 euro = 4,77 lei


INVESTIȚII

Nr.crt.

Obiectul contractului/acordului-cadrul

Cantitate

Preț unitar

Valoare estimativa

Valoare estimativa

Valoare estimativa

buc

fara TVA €

fara TVA

fara TVA lei

cu TVA lei

1

Server

2

7500

15000

71550

85145

2

Licența Microsoft Exchange +100 CAL

1

9500

9500

45315

53925

3

Licența Microsoft Windows Server

2

1264

2528

12059

14350

4

Sisteme de calcul

10

750

7500

35775

42572

5

Componenta plotter

1

700

700

3339

3973

6

Multifuncționala A3/A4 (imprimare, copiere, scanare, rețea) pentru utilizare intensiva

1

2904

2904