Hotărârea nr. 48/2020

Hotãrârea nr. 48 privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale  învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2020  și estimări pentru anii 2021-2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 48

privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat,

ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 67/19.02.2020 al ordonatorului principal de credite, domnul primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana și Staicu Zoia și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 32/18.02.2020, prin care se propune aprobarea proiectelor bugetelor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și ale învățământului particular și confesional acreditat, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023;

Luând în considerare Raportul de Specialitate nr. 59/20.02.2020 al Direcției Administrați Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

5                          ~                                                        ~                     5                            ~                              ~

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget finanțe, control, administratrea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.02.2020;

Având în vedere prevederile:

 • -  Legii nr. 5/06.01.2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;

 • -  Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

 • -  Hotărârii nr. 107 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar;

 • -  Hotărârii nr. 106 din 4 februarie 2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional;

- Ordinului Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat, modificat și completat cu Ordinul nr.3470/07.03.2012 și Ordinul nr. 3480 din 26 martie 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

- Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr. 3173/07.02.2020;

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art. 129, alineat 4, litera a, art. 136, art. 139, alineat 3, litera a;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă bugetele pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat:

 • -  Centrul de Excelență conform Anexei nr. 1

5

 • -  Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul Național „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul Național “ I.L. Caragiale” , conform Anexei nr.5

 • -  Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, conform Anexei nr. 6

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 7

 • -  Colegiul Național „Nichita Stănescu”, conform Anexei nr. 8

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 9

 • -  Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” conform Anexei nr. 10

 • -  Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 11

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”,conform Anexei nr. 12

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi ,conform Anexei nr. 13

 • -  Liceul Tehnologic „Elie Radu” conform Anexei nr. 14

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei nr. 15

 • -  Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, conform Anexei nr. 16

 • -  Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 17

 • -  Școala gimnazială „Andrei Mureșanu”, conform Anexei nr. 18

 • -  Școala gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 19

 • -  Școala gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 20

 • - Școala gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 21

 • - Școala gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 22

 • -  Școala gimnazială „Emil Palade”, conform Anexei nr. 23

 • -  Școala gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 24

 • -  Școala gimnazială “Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 25

 • -  Școala gimnazială „I.A Bassarabescu„ conform Anexei nr. 26

 • -  Școala gimnazială „Ioan Grigorescu”,conform Anexei nr. 27

 • -  Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 28

 • -  Școala gimnazială “Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 29

 • -  Școala gimnazială ”Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 30

 • -  Școala gimnazială “Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 31

 • -  Școala gimnazială “Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 32

 • -  Școala gimnazială “Radu Stanian”, conform Anexei nr . 33

 • - Școala gimnazială “Rareș Vodă”, conform Anexei nr. 34

 • -  Școala gimnazială “Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 35

 • -  Școala gimnazială “Sfântul Vasile“, conform Anexei nr. 36

- Școala gimnazială “Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 37

- Grădinița Step by Step cu PP ”Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr. 38

- Grădinița cu program prelungit nr. 21, conform Anexei nr. 39

- Grădinița cu program prelungit nr. 23, conform Anexei nr. 40

- Grădinița cu program prelungit nr. 28, conform Anexei nr. 41

- Grădinița cu program prelungit nr. 30, conform Anexei nr. 42

- Grădinița cu program prelungit nr. 32, conform Anexei nr. 43

- Grădinița cu program prelungit nr. 33, conform Anexei nr. 44

- Grădinița cu program prelungit nr. 35, conform Anexei nr. 45

- Grădinița cu program prelungit nr. 38, conform Anexei nr. 46

- Grădinița cu program prelungit nr. 40, conform Anexei nr. 47

- Grădinița cu program prelungit nr. 47, conform Anexei nr. 48

- Grădinița cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 49

- Grădinița cu program prelungit “Sf Mucenic Mina”, conform Anexei nr. 50

- Grădinița cu program prelungit “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, conform Anexei nr. 51

- Grădinița cu program prelungit si program normal ”Crai Nou”, conform Anexei nr. 52

- Grădinița Step by Step „Licurici”, conform Anexei nr. 53

- Grădinița Step by Step ”Rază de Soare”, conform Anexei nr. 54

Art. 2 Aprobă bugetele pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 a următoarelor instituții de învățământ particular și confesional acreditat:

- Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 55;

- Grădinita “Ariel”, conform Anexei nr. 56;

 • -  Grădinița “Ducky - Duck”, conform Anexei nr. 57;

 • -  Grădinita “Căsuța cu povești”, conform Anexei nr. 58;

 • -  Școala “Spectrum”, conform Anexei nr. 59, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2019 de către instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, în sumă de 1.424,00 mii lei, pentru acoperirea eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare

1                                                                                                       5                                      5                      5              5

în anul 2020.

Art. 4 Suma alocată pentru burse (performanță, merit, studiu, sociale) va fi redistribuită pe unități de învățământ până cel târziu la data de 31.03.2020, urmând a fi stabilite, de către consiliul local, criteriile de acordare a burselor.

Art. 5 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL:___PRAHOVA______

Unitatea administrativ - teritorială :__PLOIEȘTI

Instituția publică:    CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA__________________

Formular: | 11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

- mii lei -

Buget 2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

202f|

202^

202^

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

133.00

14.50

11.50

100

8

131

131

131

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

133.00

14.50

11.50

100

8

131

131

131

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

133.00

14.50

11.50

100

8

131

131

131

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 Ia 10.01.17 +10.01.30)

10.01

0.00

0

0

0

0

0

0

0

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0.00

Spor de vechime

10.01.04

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Indemnizație de vacantă

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0

0

0

0

0

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Drepturi de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

0

0

0

0

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Indemnizații de hrană

10.01.17

0.00

0

0

0

0

0

0

0

[Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de masa*)

10.02.01

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

tzz:

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

.Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

[Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de soma)

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

202(J

202L

202£

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0.00

39.00

14.5

11.5

5.5

7.5

37

37

37

16.00

5.5

3.5

2.5

4.5

16

16

16

4.00

2

0

0

2

4

4

4

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.5

0.5

0.5

0.5

2

2

2

3.00

2

1

0

0

3

3

3

7.00

1

2

2

2

7

7

7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

o

2

0

2

4

4

4

0

0

4

0

2

0

2

4

4

-4© 5

r

16

9

5

2

0

14

14

2

1

1

0

0

2

2

i

-y?' r- 4' \ 1 a

.           r,

./ W

14

8

4

2

0

12

12

dW

0

0

0

0

0

0

'W.

0

-•

d>X...      V

0

..o               '

0

3

0

1

1

1

3

3

3

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

202(1

20^

202^

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

94

0

0

94

0

94

94

94

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

94

0

0

94

0

94

94

94

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

94

0

0

94

0

94

94

94

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

Suport alimentar

57.02.05

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0

Indemnizație pentru internship

59.41

0

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finan publice, nr. 1954/2005

Ordonator principal de credite,


CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA PRAHOVA PLOIEȘTI, STR. GHEORGHE DOJA NR. 98


CIF 34086147

Nr.

NOTA DE FUNDAMENTARE Privind bufetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare si cu H.G.R. NR. 30/25.01.2018 s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Județean de Excelenta Prahova pe anul 2020.

Pentru anul 2020 cheltuielile totale sunt în sumă de 133 mii lei.

La Titlul II "Bunuri și servicii" s-a prevăzut suma de 39 mii lei, din care:

- art. 20.01 ”Bunuri și servicii”: 16 mii lei, repartizată astfel:

 • a. furnituri de birou'. 4 mii lei, sumă necesară pentru achiziționarea de rechizite de birou, hârtie xerox, file concurs, legitimații elev, diplome, etc.

 • b. poștă, telecomunicații, radio, tv, internet: 2 mii lei, sumă ce acoperă cheltuielile telefonice, cheltuielile poștale legate de corespondența cu alte instituții, cablu tv și internet, domeniu/hosting pentru site-ul instituției etc.

 • c. materiale si prestări servicii cu caracter funcțional: 3 mii lei necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (servicii arhivare, diverse materiale etc).

 • d. alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: 7 mii lei sumă necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (service copiatoare si imprimante, întreținere calculatoare și site, taxă semnătură electronică).

 • - art. 20.05.30 ,, Alte obiecte de inventar": 4 mii lei necesară pentru achiziționarea de obiecte de inventar: laptopuri, imprimante, calculatoare, mobiler de birou, pentru dotarea claselor si a birourilor.

 • - art. 20.06 - ‘Deplasări’: 16 mii lei, pentru deplasări in tara si străinătate la diverse concursuri;

 • - art.20.13 - Pregătire profesionala: 3 mii lei pentru participarea si absolvirea cursurilor necesare de „Achiziții publice” si buna desfășurare a acestor achiziții prin SEAP, Cursuri de inspector Resurse Umane legate de Edusal, precum si alte cursuri necesare dezvoltării managementului Centrului de Excelenta si eventual atragerii de noi surse de finanțare.

Titlul IX „Asistenta sociala” este de 94 mii lei dar avand in vedere execuția anului 2019 necesarul pentru anul 2020 pentru acest titlu este de cel puțin 102,4 mii lei, pentru acordareajd.e,premii elevilor cu performante interne si internaționale, motiv pentru care vom proceda la rectificare bugetara in luna septembrie 2020.

DIRECTOR,*                  CONTABIL ȘEF,

Lica Tlelia Dai                        Bușii Maria-Cristina

A A

JUDEȚUL:PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică'.COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA'


Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

441

0

303

137

1

0

443

444

445

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

441

0

303

137

1

0

443

444

445

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

441

0

303

137

1

0

443

444

445

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15

0

8

6

1

0

15

15

15

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

15

0

8

6

1

0

15

15

15

] Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

15

0

8

6

1

0

15

15

15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

370

0

257

113

0

0

371

372

373

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

326

0

225

101

0

0

327

328

329

Furnituri de birou

20.01.01

6

0

5

1

0

0

6

6

6

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11

0

6

5

0

0

11

11

11

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01 03

240

0

170

70

0

0

241

242

243

1

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25

0

15

10

0

0

25

25

25

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

14

0

7

7

0

0

14

14

14

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01 09

10

0

7

3

0

0

10

10

10

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20

0

15

5

0

0

20

20

20

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10

0

10

0

0

0

10

10

10

Uniforme si echipament

20.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10

0

10

0

0

0

10

N _O1?

2

10

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2

0

2

0

0

0

I

\

2

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2

0

2

0

0

0

2

Materiale de laborator

20.09

0

0

0

0

0

0

ww

5©%

Cârti,

publicații si materiale documentare

20.11

0

0

0

0

0

0

tSI b

o 80

Pregătire profesionala

20.13

15

0

9

6

0

0

'■zW /

15

Protecția muncii

20.14

6

0

5

1

0

0

y 6

Estimări


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI ANUALE


din care credite

Tf^TAI bugetare destinate stingerii plăților restante


Buget 2020 PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021     2022     2023

Trim I Trim II Trim III Trim IV


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30

04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

11

0

6

5

0

0

11

11

11

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

11

0

6

5

0

0

11

11

11

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

6

0

0

6

0

0

7

7

7

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

6

0

0

6

o1

0

7

7

7

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

50

0

38

12

0

0

50

50

50

Burse

59.01

50

0

38

12

0

0

50

50

50

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Construcții

71 01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

0

0

0

0

0

_..... .....0

0

0

.... o

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE

PROF.


RADULESCU RODICA


CONTABIL SEF,

CRISTACHE MANUELA
JUDEȚUL:PRAHOVA

COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" , MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular. 11/01

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

- mii lei -

Buget 2020                          j            Estimări

PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE            l

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02L

49.02

441

303

137

1

0

443

444

445

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

441

303

137

1

0

443

444

445

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

6

3

3

0

0

6

6

6

învățământ primar

65.02.03.02

6

3

3

0

0

6

6

6

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

435

300

134

1

0

437

438

439

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

24

20

4

0

0

24

24

24

învățământ secundar superior

65.02.04.02

411

280

130

1

0

413

414

415

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

441

303

137

1

0

443

444

445

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

441

303

137

1

0

443

444

445

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

6

3

3

0

0

6

6

6

învățământ primar

65.02.03.02

6

3

3

0

0

6

6

6

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

435

300

134

1

0

437

438

439

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

24

20

4

0

0

24

24

. . 24

învățământ secundar superior

65.02.04.02

411

______

280

130

1

0

413

n    414

,415

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Buget 2020

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I     Trim I

Trim III Trim IV

2021

2022

2023

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

învățământ primar

65.02.03.02

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0

_____

0

0

0

0

0

0

0

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE

CONTABIL SEF,COLEGIUL DE ARTA „ CARMEN SYLVA”,PLOIEȘTI

STR.BOBALNA, NR.44

PRAHOVA

CF.2845427

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROPUNEREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006-Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si Legii nr. 1/2011 -legea Educației Naționale,s-a procedat la întocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2020, la nivelul sumei de 441,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa .

- Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de 15,00 mii lei transport la si de la locul de munca-            15 ,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltueli cu » transportul la si de la locul de munca » a fost făcută ținând cont de numărul de cadrele didactice care fac naveta , de pontajul aferent acestora si de prețul abonamentelor,biletelor folosite de aceștia.

- Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 370,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2019, creșterea prognozata a acestora si inflația prognozata in anul 2020.

-art.20.01-Bunuri si servicii-estimam suma de 326,00 mii lei,luandu-se ca baza de calcul anul 2019.

lei-costul pentru


rechizitelor copiatoare


de si


-art.20.01.01-Fumituri de birou-6.00 mii birou(creioane,hârtie,dosare,bibliorafturi,plicuri,tonere imprimante,cd-uri imprimate tipizate)pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor,atelierelor existente.

-art.20.01.02-Materiale pentru curățenie-11,00 mi lei-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

-art.20.01.03-Incalzit, iluminat si forța motrica- 240.00 mii lei-cheltuieli pentru plata incalzirii si a curentului electric; s-a avut ca baza preturile din anul 2019 si creșterea


prognozata a acestora.

-art.20.01.04-Apa,canal si salubritate-25.00 mii lei -contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal -salubritate.avand ca baza nivelul preturilor din anul 2019 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.08-Posta,telecomunicații, radio, tv, internet-14.00 mii lei-cheltuieli privind plata abonamentelor de internet, convorbiri telefonice.

-art.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional-10.00 mii lei

R


/.'O            ’i’

-art.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-20.00 mii lei-cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem incheiate cu diferite societăți pentru ‘Witivtinerca calculatoarelor,copiatoarelor,procurarea de materiale pentru ^^l^hifed....-incendiilor,servicii de intretinere a acestora(stingatoare) si alte cheltuieli care^u'^V incadreaza la celelalte articole si alineate.

art.20.05-Bunuri de natura obiectelor de inventar-10.00 mii lei-cheltuieli privind achiziționarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc

art.20.06-Deplasari,detasari,transferuri-2.00 mii lei-cheltuieli cu transportul si cazarea personalului didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe, Întruniri, olimpiade,etc.

art.20.13 - pregătire profesionala 15.00 mii lei - cursuri de perfecționare art.20.14 - protecția muncii - 6.00 mii lei

art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-11.00 mii lei-cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem incheiate cu diferite societăți.

• Titlul IX „Asistenta sociala”- 6,00 mii lei -cheltuieli pentru plata transportului elevilor si profesorilor insotitori la olimpiadele naționale

• Titlul X „Alte cheltuieli”-in suma de 50,00 mii lei.

art.59.01-burse 50.00 mii lei -cuprinde bursele acordate elevilor - 19 burse de performanta,59 burse de merit si 27 burse sociale.

Pentru anul 2021 estimam suma de 443.00 mii lei astfel

Titlul I „ Cheltuieli de personal „ in suma de 15,00 mii lei

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 371,00 mii lei

Titlul IX”Asistenta sociala” in suma de 7,00 miilei

Titlul X “Alte cheltuieli (Burse-art.59)-50.00 mii lei

Pentru anul 2022 estimam suma de 444.00 mii lei astfel:

Titlul I „ Cheltuieli de personal „ in suma de 15,00 mii lei

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 372,00 mii lei

Titlul IX”Asistenta sociala” in suma de 7,00 miilei

Titlul X “Alte cheltuieli (Burse-art.59)-50.00 mii lei

Pentru anul 2023 estimam suma de 445.00 mii lei astfel:

Titlul I „ Cheltuieli de personal „ in suma de 15,00 mii lei

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 373,00 mii lei

Titlul IX”Asistenta sociala” in suma de 7,00 miilei

Titlul X “Alte cheltuieli (Burse-art.59)-50.00 mii lei


CONTABIL SEF,
Ec.Cristache Manuela

s\

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular:     11/02 llnstitutia publica: COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA"PLOIESTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023

- mii lei -

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

11 51

25 00

25 00

25 00

25.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

11.51

25 00

25-00

25.00

25.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

11.51

25.00]

25.00

25.00

25.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

11.51

25.00

25.00

25.00

25.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

11.51

25.00   :

25.00

25.00

25.00

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului ,local(cu semnul minus)

37.10.03

-5.00

0.00

0.00

0.00

Vărsăminte din sec|iunea de funcționare

37.10.04

5.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

4 00

25 00

25 00

25 00

25.00

învățământ primar

65.10.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

4.00

25.00

25.00

25.00

25.00

iînvățământ secundar inferior

65.10.04.01

X

învățământ secundar superior

65.10.04.02

4.00

25.00

25.00

25.00

■: 25.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

11.51

25.00

25.00

25.00

/. 25.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

11.51

25.00

25.00

25.00

•'25 00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

11.51

25.00

25.00

25.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

11.51

25.00

25.00

25.00

/5t00 .

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2019

2020

2021

2022

2023

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

11.51

25.00

25.00

25.00

25.00

'. Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

11.51

25.00

25.00

25.00

25.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

11.51

25.00

25.00

25.00

25.00

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

[Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X -i

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

X

X

X

X

X

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

0.00

0.00

0.00

0.00

000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14

+ 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

I

37.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații ș£sponsorizări**)

37,10.01

X

X

x

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

(cu semnul minus)

37.10.03

-5.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10         1

4 00

60 00

25 001

25 00

25 00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

I

4.00

60.00

25 00

2500

25.00

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

4.00

60.00

25.00

25 00

25.00

Din total capitol:

i

invatamant preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0.00

0.00

0.00;

0.00

0.00

[învățământ preșcolar

65.10 03.01

invatamant primar

65.10.03.02

0.00

0.00

0.00:

0 00

0.00

Invatamant secundar ( cod 65.10.04 01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

4.00

60.00

25.00

25 00

25.00

invatamant secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

4 00

60 00

2500

2500

EXCEDENT 98.10.96

98.10

40 00

ir i •;

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

40 00

-A

DEFICIT 1) 99.10.96

99.10DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

2019

Propuneri

2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+

00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

0 00

0.00

0.00

0.001

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

0.00

0.00

0.00

o.oo!

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

.SL..7

0 00

5.00

0 00

0 00

0 00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0.00

5.00

0.00

0 00,

0 00

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

I

65.10

0.00

5.00

0.00

0.001

0.00

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

învățământ preșcolar

65.10.03.01

învățământ primar

65.10.03.02

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0.00

5.00

0.00

0 00

0.00

'        ; învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

1) finanțat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare


ORDONATOR


DE CREDITE


CONTABILJUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică: COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA"PLOIESTI


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023


Cod

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

....... ......

.......... T

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.00

65.00

25.00

25.00

25.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

4.00

60.00

25.00

25.00

25.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.00

60.00

25.00

25.00

25.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

,-----------20

20.01

4.00

60.00

25.00

25.00

25.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

0.00

25.00

6.00

6.00

6 00

Furnituri de birou

2001.01

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

5.00

5 00

5.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0.00

19.00

0 00

0 00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

15 00

8 00

8 00

8.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

8 00

Alte obiecte de inventar

20 05.30

0.00

15.00

8.00

8.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

.. ----------- _.

20.06

0.00

1001 100

1.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

2006.01

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

5 00

0.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

4 00

0-00

0.00

________0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.00

10.00

10.00

10.00

10.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0 00

5 00

000

0 00

0.00 ■

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

5.00

0.00

0 00

W':

1^0.08 i.

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0.00

5.00

0 00

0 00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

5.00

0.00

0 00

IrfeOo

Construcții

71.01.01

0.00

2.00

0.00

0.00

;Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

< •DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

2019

Propuneri

2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

0.00

3.00

0.00,

0.00;

0 00

*. Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005

ORDONATOR DE CR


CONTABIL SEF,
COLEGIUL DE DE ARTA „CARMEN SYLVA”PLOIESTI


NOTA DE FUNDAMENTARE VES

La intocmirea propunerii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a bugetelor estimate pentru anii 2021-2023, s-a tinut cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare ,precum si de Legea responsabilității bugetare nr.69/2010,republicata.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020- este de 65,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: bunuri si servicii      - suma de 60,00 mii lei;

active nefinanciare    -suma de 5,00 mii lei.

Estimările pentru alocațiile din bugetul activitatii integral sau parțial din venituri proprii pentru perioada 2021-2023 , se prezintă astfel:

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2021, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 25,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

bunuri si servicii      - suma de 25,00 mii lei;

active nefinanciare    -suma de 0,00 mii lei.

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2022, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 25,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

bunuri si servicii      -suma de 25,00 mii lei;

active nefinanciare    -suma de 0,00 mii lei.

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2023, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 25,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

bunuri si servicii      - suma de 25,00   mii lei;

active nefinanciare    -suma de 0,00   mii lei.


ADMINISTRATOR FINANCIAR, Ec.CRTSTACITF mantttft a

COLEGIUL DE ARTA „CARMEN SYLVA”PLOIESTI


NOTA

privind utilizarea excedentului din anii precedent prin care se asigură sursa de finanțare

pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2020


Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor rmetodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe rambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul current sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este însărcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar fă de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2019, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 40.619,98 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 40.619,98 lei sa fie utilizat pentru:

- suma de 40.619,98 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”).


CONTABIL,

Ec.CRISTACHF MANUELA

JUDEȚUL:__PRAHOVA__

Unitatea administrativ - teritorială :________________

Instituția publică:_CQLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEȘTI

Formular: | 11/06~^|


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021-f* /              ■

> .........o.


Cod

Realizări

Propuneri

Estimări^

’ iz „'V-' ■ V A

b Efflmări

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

605

643

683

718

753

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

|     605

643

683

i 718

753

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

605

643

683

718

753

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

10

14,55

| 16

17

18

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

14,55

16

17

16

i              18

Alocații pentru transportul Ea si de la locul de munca

1001 15

14.55

16

17

18

18

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

544,07

579

615

646

678

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

453,87

480

510

535

559

Furnituri de birou

20.01.01

30

32

34

36

38

Materiale pentru curățenie

20.01.02

28,85

35

42

44

46

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

224,21

235

246

258

270

Apa, canal si salubritate

20.01.04

48

50

53

55

58

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

8

8

9

9

10

Piese de schimb

20,01.06

11,04

12

12

13

23

13

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

19,86

21

22

24

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

31,97

33

35

37

38

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

51,94

54

57

60

62

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5,14

5

5

5

6

Dezinfectant!’

20.04.04

5,14

5

5

5

6

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

53,64

56

59

61

65

Uniforme si echipament

20.05.01

9,64

10

11

11

12

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10

10

11

11

12

Alte obiecte de inventar

20.05.30

34

36

37

39

41

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,52

2

2

2

2

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,52

2

2

2

2

Materiale de laborator

20.09

1,94

4

4

5

5

Cârti,

publicații si materiale documentare

20.11

6,851

7

8

8

9

Pregătire profesionala

20.13

6,91

7

8l

8

9

Protecția muncii

20.14

5,461

6

TT

7i

8

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

9,74

12

12

15

15

“T

declama si publicitate

20.30.01

3,16

4,

4

5

5

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2,46

4

4

5!

5

Mte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4,12

4

4

5

5

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

13,9

13

15

16.

17

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

13,9

13

15l

16

17

I

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

13,9

13

15

16.

17

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

32,23

35

36

38

40

Burse

59.01

32,23!

______35

36

38

40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +55+56+58+70+79+85)   j

[c

I !c

Ic


*. Nu se acorda tichete de masa personalului din cadru! sistemului bugetar, cu excepția ' instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005JUDEȚUL:. PRAHOVA


Unitatea administrativ-teritorială:__COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEȘTI___

Formular: | 11/01 ]

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

'"Estimări

Estimări

201S

202C

2021

202/

2023

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02)

00.01

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

544,1

643

683

718

753

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

544,07

643

683

718

753

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

544,07

643

683

718

753

Din total capitol:

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02,04.03)

65.02.04

500,1

623

662

696

730

învățământ secundar superior

65.02.04.02

500,1

581

618

650

682

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

42

44

46

48

învățământ postliceal

65.02.05

43,97

20

21

22

23

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

0

0

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

544,07

643

683

718

753

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

544,07

643

683

718

753

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65,02

544,07

643

683

718

753

Din total capitol:

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

500,1

623

662

696

730

învățământ secundar superior

65.02.04.02

500,1

581

618

650

682

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

42

44

46

48

învățământ postliceal

65.02.05

43,97

20

21

22

23

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE                     ,

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL            I

00.01 SC

0

0

0

0

0

C’ -LTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 +

7U .2+74.02+79.02)                                                        r

19.02

ol

0

0

1

0

+    ’) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează

proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

2) finanțat din excedentul anilor precedenti

*) Detalierea se face numai in execuție

•*) Nu se completează în etapa de planificare

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economij * <&V

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE

Prof. Lupu Simona

m pe

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU

C.I.F. 2845508

Nr. 683 /18.02.2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

BUGET 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021 - 2023

9

Pentru fundamentarea Bugetului pe anul 2020 s-au avut în vedere realizările anului 2019 și modificările legislative de ultimă oră, atât pentru drepturile salariale cât și pentru bunuri și servicii.

La elaborarea bugetului s-a ținut cont de Scrisoarea cadru nr. 465118/16.09.2019 transmisă de Ministerul Finanțelor publice, prin care se detaliază metodologia de elaborare a proiectului de buget de 2020 și a estimărilor pentru anii 2021 - 2023, în contextul macroeconomic.

Pentru estimările 2021-2023 metodologia prevede a se aplica media anuală a creșterii prețurilor de consum, astfel:

 • -  pentru anul 2020, o creștere de 2,6 % față de anul 2019

 • -  pentru anul 2021, o creștere de 2,5 % față de anul 2020

 • -  pentru anul 2022, o creștere de 2,4 % față de anul 2021

 • -  pentru anul 2023, o creștere de 2,2 % față de anul 2022

La aceasta data, potrivit INSSE indicele preturilor de consum pentru anul 2018 fata de anul 2017 este de 104,63%. Pentru anul 2019 nu este stabilit acest indice comparativ cu anul 2018.

Pentru titlul I - CHELTUIELI DE PERSONAL s-a avut în vedere numărul de persoane beneficiare de transport de la locul de munca la locuința de domiciliu si execuția cheltuielilor pe aceasta categorerie in anul 2019.

Pentru anul 2020 propunerea de buget la Titlul I, Cheltuieli de personal, este de 16 mii lei.

Pentru Titlul II - BUNURI ȘI SERVICII s-au avut în vedere realizările anului 2019 iar ca necesar propunem pentru anul 2019, ținând cont de procentul de creștere medie a prețurilor de consum de 104,63% față de anul 2017, suma de 579 mii lei, respectiv:

- la 20.01.01 furnituri de birou -costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri, imprimate tipizate, etc.) pentru buna funcționare a birourilor de secretariat, contabilitate, laboratoare de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica, etc.- bugetul de 32 mii lei a fost alocat in baza

/♦ V realizărilor anului 2019 actualizate cu indicele preturilor dl consum, di-1 A/l AQO/                                                                      , V, % • <'•’ J Ac

104,63%.

la 20.01.02 materiale pentru curățenie - bugetul de 35 mii lefo plecând de la realizările bugetului din 2019 actualizate cu indicele


de consum de 104,63%.

la 20.01.03 încălzit, iluminat bugetul de 235 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate in anul 2019 actualizate cu indicele preturilor de

consum de 104,63% si de subvenția solicitata pentru internat cantina.

la alin.20.01.04 apă, canal, salubritate bugetul de 50 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate in anul 2019 actualizate cu indicele preturilor de consum de 104,63% și de subvenția solicitata pentru funcționarea internatului si cantinei școlare

la alin.20.01.05 carburanți si lubrefianti bugetul de 8 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate in anul 2019 si de prevederea făcută si in bugetul de venituri proprii a acestui tip de cheltuiala pentru activitatile extrascolare, atragerea unor noi surse de venit din inchirierea autovehiculelor din dotare.

 • -  la alin.20.01.06 piese de schimb bugetul de 12 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate in anul 2019 și de estimările făcute privind necesarul de piese de schimb pentru calculatoare, utilaje, mașini și echipamente

 • -  la 20.01.08 „telefon, internet, telecomunicații” bugetul de 21 mii lei reprezintă cheltuieli de telefonie și internet

 • -  la 20.01.09” materiale cu caracter funcțional” bugetul de 33 mii lei reprezintă materiale funcționale avand ca baza realizările anului 2019 actualizate cu indicele preturilor de consum de 104,63%.

 • -  la 20.01.30”alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” la acest alineat propunerea făcută reprezintă materiale pentru reparații ale bunurilor din unitate, diverse servicii furnizate de terti necesare desfășurării activitatii: autorizații de funcționare, avize, etc., bugetul pe anul 2020 este de 54 mii lei

la 20.04.04 ”Dezinfectanți” bugetul prevăzut este de 5 mii lei, sume necesare pentru achiziția de materiale in vederea respectării prevederilor igienico-sanitare din legislație

la 20.05.01 ”uniforme și echipament” este prevăzută pentru anul 2020 suma de 10 mii lei, pentru echipamentul de protecție obligatoriu necesar în bucătărie, muncitorilor, paznicilor și personalului de la curățenie

la 20.05.03 ”lenjerie și accesorii de pat” este prevăzută pentru anul 2020 suma de 10 mii lei, pentru reîmprospătarea stocului de lenjerie și accesorii necesare dotării internatului cămin

la 20.05.30 ”bunuri de natura obiectelor de inventar” bugetul este de 36 mii lei si cuprinde obiecte necesare unității pentru desfășurarea activității în toate sectoarele.

la 20.06.01 ”deplasari interne, detasari, transferări” bugetul este de 2 mii lei pentru deplasările interne în interesul învățământului

.                • •'-*"' ; :•■■ ; .'•-» ’« \f**

la 20.11 "cărți, publicații și materiale documentare” bugetul de 7 mțrjei pentru actualizarea fondului de carte al bibliotecii școlare la 20.13 ”pregatire profesionala” bugetul de 7 mii pastreaza nivelul execuției anului 2019.                              C>f'

lei pentru anul 2020


la 20.14 ”protectia muncii” bugetul de 6 mii lei a fost propus in baza realizărilor din anul 2019 si se menține la nivelul acestuia.

 • -  la 20.30.01 "reclama și publicitate” bugetul este de 4 mii lei, suma previzionată fiind pentru anunțurile de concurs, în eventualitatea că, la nivel de unitate se vor vacanta posturi ce trebuiesc ocupate conform reglementărilor legale si este la nivelul execuției anului 2019.

 • -  la 20.30.03 "prime de asigurare non viata” bugetul este de 4 mii lei, suma previzionată fiind pentru cheltuieli efectuate cu asigurările RCA obligatorii pentru autovehiculele din dotare

 • -  la 20.30.30 "alte cheltuieli cu bunuri și servicii” bugetul este de 4 mii lei, pentru cheltuieli care nu se regăsesc la nici una din categoriile de cheltuieli clasificate.

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

- la 57.02 „ajutoare sociale in numerar” unitatea de învățământ a previzionat suma de 13 mii lei ținând cont de plățile efectuate în anul anterior și de dosarele depuse în anul școlar 2019/2020 pentru copii cu nevoi speciale; potrivit HG 423/16.06.2016, s-au avut in vedere dosarele inregistrate privind elevi cu nevoi speciale integrați în învățământul de masă

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

- La 59.01 „burse” unitatea de învățământ a previzionat suma de 35 mii lei ținând cont de plățile efectuate în anul anterior și de dosarele depuse în anul școlar 2019/2020 pentru copii cu părinți cu venituri mici - 5 dosare, orfani -18 dosare, copii cu certificate medicale pentru afecțiuni grave - 8 dosare, burse de merit - 12 dosare și burse de performanță - 2 dosare.

E<ia


DIRECTOR,

„                -! L         /

Prof. Lupu Șintona^

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular:


11/02


Instituția publica: COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

Propuneri

EstimJifc

'4 1 I -F

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

532,47

61C

T”

657

68£

716

I. VENITURI CURENTE [ cod 00.03+00.12)

'00.02

532,4"

61C

65"

68f

716

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

512,47

59C

617

645

676

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

1,98

I                     5

5

6

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

1,98

5

5

E

6

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

1,98

5

5

5

6

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

1,98

5

5

5

6

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

510,49

585

612

640

670

jturi din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

510,49

585

612

640

670

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10,05

62,76

65

68

71

74

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

167,08

220

230

241

252

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

280,65

300

314

328

344

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare                                                              37.10.04

0

0

0 0

0

IV. SUBVENȚII țcod 00.18)

00.17

20

20

40

40

40

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

20

20

40

40

40

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.1 0.38)

43.10

20

20

40

40

40

'Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

20

20

40

40

40

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49,10

i

|

497,21

678

657

I

685 |

716

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

497,21

648

657

685

716

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

55.10

497,21

648

657

685

716

Din total capitol:

nvatamânt secundar) cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

35.10.04

310,3

408

387

404

424

invatamant secundar superior

55.10.04.02 î

55,42

70

73

76

80

Invatamant profesional

55,10.04.03

254,88

338

314

328

344

nvatamânt postliceal

55.10,05

0

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

55.10.11

186,91

240

270

281

292

Internate si cantine pentru elevi

35.10.11.03

186,91

240

270

281

292

Partea VIl-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

)6.10

68,15

-68

0

0

0

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

8.10

68,15

0

0

0

0Excedentul secțiunii de funcționare

Excedentul secțiunii de dezvoltare

DEFICIT ” 99.10.96 + 99.10.97

99,10

0

68

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

38

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

30

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

532,47

610

657

685

716

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

512,47

590

617

645

676

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

512,47

590

617

645

676

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

1,98

5

5

5

6

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

1,98

5

5

5

6

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

1,98

5

5

5

6

[Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

1,98

5

5

5

6


Execuție

z

• X7*

Propuneri Estimări

"l|,a Estimări

Estimări

;■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2019

2020.P-Î

t *

2021 ■

2022:.'

2023

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

510,49

V

5Sf

% A>;,'

>c- ^■■■‘-‘612

■>''      . 64C

670

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33,10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

510,49

588

612

64C

670

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

62,76

[ 68

68

71

74

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10,14

167,08

22C

23C

241

252

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

280,65

30C

314

328

344

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

0

C

0

C

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10,03

0

C

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)_

00.17

20

20

40

40

40

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00 18

20

20

40

40

40

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

43 10

20

20

40

40

40

Subveniii centru instituții publice

43.10.09

20

20

40

40

40

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

497,21

648

657

685

716

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

497,21

648

657

685

716

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

497,21

648

657

685

716

Din totaf capitol:

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

310,3

408

387

404

424

Învățământ secundar superior

65.10.04.02

55,42

70

73

76

80

Invatamant profesional

65.10.04.03

254,88

338

314

328

344

invatamânt postliceal

65.10.05

0

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65,10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

186,91

240

270

281

292

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

186,91

240

270

281

292

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

68,15

-38

0

0

0

EXCEDENT 98.10,96

98,10

68,15

j Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96       ■

68,15

DEFICIT1 2 99.10.96

99.10           I

0

38

0

0

0

[Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

38

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+     I

17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL                                     )

00.01 SD I

ol

0

I

0.

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

30.02

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.141

30.12

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

30.14

0

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0

0

0

ol

0

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

*9.10

0

30

0

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)                     (

>3.10

0

30

0

0

0

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

5.10

0

30

0

______ol

0

Din total capitol:

invatamant secundar (cod 65.10,04.01 la cod 65.10.04.03)                                          iE

5.10.04

0

30

0

0

0

i invatamant secundar superior                                                               |e

5,10.04,03

0

30

0

0

0


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

instituția publică: COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEȘTI. Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021-£Execuție

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

497

678

657

685

716

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

497

648

657

685

716

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

497

648

657

685

716

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

42,25

T      43

[H           43

43

43

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

41,35

42

42

42

42

| Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

41,35

42

42

42

42

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0,93

1

1

1

1

| Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

0,93

1

1

1

1

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la '>0.25+20.27+20.30)

20

454,94

I           605

614

642

673

nuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

129,71

166

181

186

196

Furnituri de birou

20.01.01

3,3

5

5

j                5

6

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,11

6

6

6

7

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

18

18

28

28

28

Apa, canal si salubritate

20,01.04

2

2

12

12

12

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

2,35

5

5

5

5

Piese de schimb

20.01.06

0

5

5

5

6

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3,91

5

5

5

6

, Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

96,21

115

110

115

120

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,83

5

5

5

6

Reparații curente

20.02

0

23

28

33

35

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

166,91

220

230

241

252

Hrana pentru oameni

20.03.01

166,91

220

230

241

252

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

14,45

38

21

22

23

Alte obiecte de inventar

20.05.30

14,45

38

21

22

23

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,17

10

10

10

10

Deplasări în străinătate

20.06.02

2,17

10

10

10

10

Materiale de laborator

20.09

114,71

140

136

142

149

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.52

3

3

3

3

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

25,47

5

5

5,

5

|Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

25,47

5

5

5

5

ECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0 1

30

I

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

0

30

0

0

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

0

30

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

0

28

0

0

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

0

2

0

0

0        I

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

| Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)                                                                                      f

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97


Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate integrai din venituri proprii


NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005


ORDONATOR TERTIAR DE^fe§IȚȘ\.\

Prof I unu SimonaCOLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” PLOIEȘTI

C.I.F. 2845508

Nr.48/09.01.2020


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

BUGET 2020 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2021 - 2023, pentru bugetul finanțat din venituri proprii

Pentru fundamentarea Bugetului pe anul 2020 s-au avut în vedere realizările anului 2019 și modificările legislative de ultimă oră.

La elaborarea bugetului s-a ținut cont de Scrisoarea cadru nr. 465118/16.09.2019 transmisă de Ministerul Finanțelor publice, prin care se detaliază metodologia de elaborare a proiectului de buget de 2020 și a estimărilor pentru anii 2021 - 2023, în contextul macroeconomic.

Pentru estimarea veniturilor s-a tinut cont de realizările anului 2018 si de J                                                                                                                                                             5

obiectivele propuse pentru următoarea perioadă.

Pentru estimările 2021-2023 metodologia prevede a se aplica media anuală a creșterii prețurilor de consum, astfel :

 • -  pentru anul 2020, o creștere de 2,6 % față de anul 2019

 • -  pentru anul 2021, o creștere de 2,5 % față de anul 2020

 • -  pentru anul 2022, o creștere de 2,4 % față de anul 2021

 • -  pentru anul 2023, o creștere de 2,2 % față de anul 2022

Propunerea noastră pentru anul 2020, avand in vedere execuția pentru anul 2019, este de a se realiza venituri totale de 678 mii lei, provenite din următoarele surse de venit:

 • -  31.10.05.30 ”Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile

9                                                                                    9

publice” venituri realizate din închirieri de spații cu tarife reglementate prin HCL, în valoare de 5 mii lei

 • -  33.10.05 ”Taxe si alte venituri din învătămînt” venituri realizate din sumele

9                                                                               9

încasate pentru practica pedagogică desfășurată de profesorii noștri ca urmare a contractului încheiat cu U.P.G. Ploiești in anul școlar 2018-2019 si estimarea continuării acestei colaborări si in acest an școlar si alte venituri din invatamant, are valoarea de 65 mii lei

 • -  33.10.14 ”Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” venituri realizate din sumele încasate de la elevii cazați în internatul

9 școlar pentru masa cantină, 15 lei/zi, venituri estimate la suma de 220 mii lei

 • -  33.10.16 ”Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă” venituri realizate în cadrul Atelierului școală, din activitatea de producție patiserie și de comerț desfășurată cu personal calificat angajat, cu elevii, profesorii și maiștrii instructori îndumători, în valoare de 300 mii leicu finanțare europeana nerambursabila vor fi declarate eligibile.

 • -  40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anilor precedenti pentru acoperirea golurilor temporare de casa de casa” suma de 38.154,35 lei.

 • -  43.10.09 ”Subvenții pentru instituții publice” reprezintă subvenția acordată pentru cheltuielile cu utilitățile aferente internatului cantină, de 20 mii lei

Pentru cheltuieli din venituri proprii, propunerea noastră de buget la cheltuieli aferente Secțiunii funcționare este de 610 mii lei.

S                                 î

Pentru titlul I - CHELTUIELI DE PERSONAL - s-au avut în vedere creșterile salariale potrivit Legii 153/2017. Sumele din prevedere s-au obținut prin estimarea cheltuielilor cu practica pedagogică a profesorilor pentru anul școlar 2018/2019, conform Contractului nr. 1307/01.10.2018 încheiat cu Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești. Fondul de solidaritate previzionat este calculat prin aplicarea procentului de 2,25% la prevederile anuale de la salarii de bază (10.01.01) și de la plata cu ora (10.01.11).

Pentru anul 2019 propunerea de buget la Titlul I, Cheltuieli de personal, este de 43 mii lei.

Pentru Titlul II - BUNURI ȘI SERVICII s-au avut în vedere realizările anului 2019 iar pentru anul 2020, ținând cont de procentul de creștere medie a prețurilor de consum de 104,63% față de anul 2018, ne propunem suma de 587 mii lei, respectiv:

 • -  la 20.01.01 furnituri de birou -costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri, imprimate tipizate, etc.) pentru buna funcționare a birourilor de secretariat, contabilitate, laboratoare de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica, etc.- bugetul de 5 mii lei a fost alocat in baza realizărilor anului 2019 și a previziunilor pentru anul 2020

 • -  la 20.01.02 materiale pentru curățenie - bugetul de 6 mii lei a fost alocat plecând de la realizările bugetului din 2019

 • -  la 20.01.03 încălzit, iluminat bugetul de 18 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate în anul 2019 și sunt suportate din subvenția primită pentru internat cantina

 • -  la alin.20.01.04 apă, canal, salubritate bugetul de 2 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate în anul 2019 și sunt suportate din subvenția primită pentru funcționarea internatului cantina

 • -  la alin.20.01.05 carburanți si lubrefianti bugetul de 5 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile preconizate pentru a se realiza venituri din închirierea microbuzului școlar

 • -  Ia alin.20.01.06 piese de schimb s-a alocat suma de 5 mii lei pentru cXdltmeli aferente autovehiculelor inchiriate si a utilajelor din spațiul de producție’1^ ț

 • -  la 20.01.08 „telefon, internet, telecomunicații” bugetul de 5 mii;4ei reprezintă cheltuieli de telefonie mobila salariati

 • -  la 20.01.09” materiale cu caracter funcțional” bugetul <de 105 mif lei reprezintă mărfuri achiziționate pentru activitatea de desfacere din cadrul atelierului școlar

5

 • -  la 20.01.30”alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” la acest alineat propunerea făcută reprezintă materiale pentru reparații ale bunurilor din unități, diverse servicii necesare desfășurării activitatii, bugetul pe anul 2020 fiind de 5 mii lei

 • -  la 20.02. "Reparații curente” s-a prevăzut o sumă în cazul necesității unor lucrări ce nu suportă amânare, lucrări de maximă urgență, suma propusă fiind de 23 mii lei

 • -  la 20.03.01 "Hrana pentru oameni” bugetul de 220 mii lei a ținut cont de cheltuielile efectuate în anul precedent pentru pregătirea hranei elevilor cazați în internatul școlar. S-a tinut cont de numărul de înscriși în anul școlar

3                                       5                                                                                                               5                                     5

2019/2020 și de alocația de hrana de 15 lei pe zi pe elev si de faptul ca din acest an, la solicitare, se va prepara masa calda de prânz contra cost personalului angajat si a elevilor scolii.

 • -  la 20.05.30 "bunuri de natura obiectelor de inventar” bugetul este de 20 mii lei si cuprinde obiecte necesare unității pentru desfășurarea activității în toate sectoarele, cu preponderență activității atelierului școală, practicii elevilor.

 • -  la 20.06.02 "deplasări în străinătate” bugetul este de 10 mii lei pentru deplasările în interesul învățământului, pentru deplasările necesare in parteneriatele aflate în derulare

 • -  la 20.09 "Materiale de laborator” sunt cheltuieli cu materia primă necesară activității de producție din cadrul atelierului școală, de 130 mii lei

 • -  la 20.11 "cărți, publicații și materiale documentare” bugetul este de 3 mii lei

 • -  la 20.30.30 "Alte cheltuieli” bugetul este de 5 mii lei.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

LA Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar - Programe din fondul Social European unitatea de învățământ a previzionat suma de 30.000 lei avand in vedere necesitatea cotei de partipare obligatorii

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI "O ‘7

j _______-—i

Str.Rudului, nr.24, Municipiul Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/542341; Fax 0244/5.^794^. A?/ e-mail: colegiul_economic_ploiesti@hotmail.com; site: http://www.cevmpl.rd7 £?,

v w.

Nr. 47 / 09.01.2020


NOTA DE FUNDAMENTARE

IN VEDEREA ACORDĂRII SUBVENȚIEI PENTRU INTERNAT CANTINA

Colegiul Economic Virgil Madgearu dispune de Internat cantina pentru elevi cu o capacitate de 140 de locuri situat in Ploiești, str. Armași nr. 42 A.

In anul 2019, pentru intretinerea si buna funcționare a acestui spațiu, au fost efectuate cheltuieli cu utilitățile astfel:

Pentru incalzire, la societatea Veolia, s-a achitat strict pentru incalzire internat cantina, suma de 67.832,35 lei

Pentru consumul de energie electrica din totalul de 49.366,55 lei achitat societății de furnizare, pentru consumul de la internat cantina s-a achitat suma de 19.000 lei.

Pentru serviciile asigurate de firma de salubritate ROSAL s-a achitat suma de 29.577,87 lei, cheltuielile aferente internat-cantina fiind de 5.213,04 lei

Pentru consumul de apa, societatea APA NOVA a facturat consumuri in valoare de 20.863,50 lei, din care, pentru internat cantina consumul este de 10.829,50 lei.

- Pentru telefon, internet, cablu TV cheltuielile repartizate locației din str. Armași, pentru internat cantina sunt de 5.782,96 lei.

Totalul cheltuielilor cu utilitățile pentru activitatea spațiului de internat cantina se ridica la suma de 108.657,85 lei. Din aceasta valoare a fost incasata de la copii suma de 15.440 lei, ca regie internat cantina, pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile.

Având in vedere cele prezentate, venim cu solicitarea de a ne subvenționa cu suma de 20.000 lei pentru cheltuielile cu utilitățile la internat-cantina ce funcționează in cadrul instituției noastre.


COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU

PLOIEȘTI, STR. RUDULUI NR. 24

- ••

Nr. 46 Data 09.01.2020

Ij# /  ’    •

1 1.../ V .

1 ■

AVIZATUL

V- UȚ: :

ORDONATOR PRINCIPAL WcREDITE,

NOTA

privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2020

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1*1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2018, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 68.154,35 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 68.154,35 lei sa fie utilizat pentru:

 • - suma de 38.154,35 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”);

 • - suma de 30.000 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”).


Administrator financiar,


Prof. Lupu Simona

X    --- wj /


Ec. Ah


JUDEȚUL: PRAHOVA

C.N. "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUN.PLOIESTI


BUGET PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET

ESTIMĂRI

indicator

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

533.00

415.00

417.00

418.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

533.00

415.00

417.00

418.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

533.00

415.00

417.00

418.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.00

5.00

5.00

5.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5.00

5.00

5.00

5.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5.00

5.00

5.00

5.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

490.00

371.00

373.00

374.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

389.00

270.00

272.00

273.00

■nituri de birou

20.01.01

15.00

15.00

15.00

15.00

...ateriale pentru curățenie

20.01.02

10.00

10.00

10.00

10.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

204.00

85.00

87.00

88.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30.00

30.00

30.00

30.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30.00

30.00

30.00

30.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

10.00

10.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

90.00

90.00

90.00

90.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

50.00

50.00

50.00

50.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

50.00

50.00

50.00

50.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

13.00

13.00

13.00

13.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

13.00

13.00

13.00

13.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

5.00

5.00

5.00

Pregătire profesionala

20.13

15.00

15.00

15.00

15.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

3.00

3.00

Alte cheltuieli

20.30

15.00

15.00

15.00

15.00

|Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15.00

15.00

15.00

15.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

8.00

9.00

9.00

9.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

8.00

9.00

9.00

9.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

8.00

9.00

9.00

9.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

30.00

30.00

30.00

30.00

Burse

59.01

30.00

30.00

30.00

30.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00
CONTABIL ȘEF,


DIREC'COLEGIUL NATIONAL “ALEXANDRU IOATKW» MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.TREI IERARHI NR. 10 COD 100010

COD FISCAL 2845389

TEL/FAX 0344/802071/0344802070


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere:

*Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizata

*Proiectul de buget pe anul 2020;

 • - Execuția bugetara la 31.12.2019

 • - Eventualele creșteri de tarife precum si rata inflației.

 • - Concordanta cheltuielilor cu veniturile

 • - Baza legala ce perimite angajarea legala si bugetara

 • - Evoluția preturilor

 • - Consumul mediu de utilitati din anul precedent

 • - Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evoluție a preturilor

 • - Necesarul si planul de achiziții pe anul 2020

Bugetul necesar pentru buna desfășurare a activitatii instituției noastre pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 se prezintă astfel:

 • 2020 - 533,00 mii lei;

 • 2021 -415,00 mii lei;

2022-417,00 mii lei;

2023-418,00 mii lei;

2020

2021

2022

2023

- cheltuieli de personal - suma de

5,00

5,00

5,00

5,00

- bunuri si servicii      - suma de

490,00

415,00

417,00

418,00

- asistenta sociala      - suma de

8,00

9,00

9,00

9,00

- alte cheltuieli( burse) - suma de

30,00

30,00

30,00

30,00

La TITLUL I “CHELTUIELI DE PERSONAL”

(art.1O) - suma de 5,00 mii lei, necesar pentru salarii, pentru transport la si de la locul de munca.

La TITLUL II "BUNURI SI SERVICII”

(art 20)- suma de 490,00 mii lei; fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a luat in calcul nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2019, creșterea prognozata a acestora si inflația prognozata in anul 2020.

-Art.20.01 - Bunuri si servicii- suma de 389,00 mii lei, luandu-se ca baza de calcul anul 2019.


-art. 20.01.01 - Furnituri de birou 15,00 mii lei-costul rechizitelor de birou (haytie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri imprimate tipizate) pentru buna desfășurare a activitatii in timpul examenelor de admitere si funcționarea birourilor de contabilitate, secretariat, administrativ, bibliotecă,laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica.

-art.20.01.02 - Materiale pentru curățenie 10,00 mi lei-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

-art.20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica 204,00 mii lei-cheltuieli pentru plata incalzirii si a curentului electri; s-a avut ca baza preturile din anul 2019 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.04- Apa,canal si salubritate 30,00 mii lei - contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal, meteo, salubritate, intretinere spatii verzi, avand ca baza nivelul preturilor din anul 2019 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.08 - Posta, telecomunicații 30,00 mii lei. tv, internet, servicii de comunicații bucla locala program de buget si execuție ch. Bugetare cu primăria.

-art.20.01.09- Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 10,00 mii lei.

-art.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru intretinere 90,00 mii lei - cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem incheiate cu diferite societăți pentru intretinerea calculatoarelor, copiatoarelor, service intranet, incarcat si verificat stingatoare, ISCIR, taxa pentru evaluare externa a colegiului, servicii de legatorie-arhiva, servicii de intretinere a instalaților sanitare, termice, electrice, pardoselelor, a mobilierului școlar, igienizare si alte lucrări necesare pentru intretinerea instituției in condiții bune de funcționare, montarea de usi intre casa scării si holurile scolii, menționat in pv. lasat de la inspectorii ISU pentru prevenirea incendiilor.

Art.20.05- Bunuri de natura obiectelor de inventar 50,00 mii lei pentru achiziționarea de aparatura birotica pentru cabinetele școlare; banei si scaune pentru sălile de clasa; si a altor obiecte de inventar necesare in timpul anului.

Art.20.06- Deplasări interne, detasari, transferări 13,00 mii lei - cheltuieli cu transportul si cazarea personalului didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe, întruniri, etc.

Art.20.11- Cârti, publicații si materiale documentare, tribuna invatamantului 5,00 mii lei

Art.20.13- Pregătire profesionala 15,00 mii lei-cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar.

Art.20.14 Protecția muncii, 3,00 mii lei.

Art.20.30.30- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 15,00 mii lei, servicii de intretinere, si alte cheltuieli cu bunuri si servicii necesare pentru buna desfășurare a activitatii instituției.

La TITLUL IX-ASISTENTA SOCIALA (CQD-art.57.02.01) - 8,00 mii lei -copiii cu CES

La TITLUL X-ALTE CHELTUIELI (Burse-art.59) - 30,00 mii lei.

59.01 Burse 30,00 mii lei- acordate elevilor. In anul școlar 2020-2021-2022-2023 avem inscrisi 1062 elevi din care au dosare aprobate pentru burse in funcție de bugetul aprobat in anul 2019, astfel:

 • -  bursa de performanta 8 elevi x 100 lei x 9 luni = 7.200 lei;

 • -  bursa de merit 10 elevi x 100 lei x 9 luni = 9000 lei;

 • -  de studiu 8 elevi x 50 lei x 9 luni = 3.600 lei;

 • -  bursa de ajutor social- venit mic - 2; orfan -12; boala -4; total 18 elevi x 50 lei x 12 luni = 10.800 lei;


DIRECTOR,

Prof. Popescu •JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI Formular:


11/02


Instituția publica: CN ALEXANDRU IOAN CUZA


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

29

150

150

150

150

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

29

150

150

150

150

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

29

150     150

150

150

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

29

90

90      90

90

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

29

90

90

90

90

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

29

90

90

90

90

tClIIlUlI Ulii pIGOLQII UG OCI VIUII Ol C1IIC auuvfiaii (Wu 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+3 3.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

n

0

so

60

60

60

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0

60

60

60

60

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

0

211

150

150

150

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

211

150

150

150

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

211

150

150

150

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0

211

150

150

150

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

29

150

150

150

150

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

29

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

29

Jp

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

29

150

150

150

150

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

29

90

90

90

■go

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

29

90

90

90

OA

(Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

29

90

90

90

90DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

o

60

60

60

60

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

211

150

150

150

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

211

150

150

150

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

învățământ preșcolar

65.10.03.01

--------■-------------

învățământ primar

65.10.03.02

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

211

150

150

150

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

211

150

150

150

Invatamant profesional

65.10.04.03

învățământ postliceal

65.10.05

învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04)

65.10.07

învățământ special

65.10.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

Spitale generale

66.10.06.01

/A, 1 >

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

Servicii de sanatate publica

66.10.08

--

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

,--------------------------------------------------------------------------------------

v)j.

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

-V

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

_DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2019

2020

2021

2022

2023

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

0

60

60

60

60

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0

60

60

60

60

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

61

EXCEDENT 98.10.96

98.10

0

61

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

61

DEFICIT 1) 99.10.96

99.10

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

1) finanțat din excedentul anilor precedenti - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

*) Detalierea se face numai in execuție **) Nu se completează în etapa de planificare


CONTABIL SEF, /I
JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică:C.N.ALEXANDRU IOAN CUZA

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

Cod indicator

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

0.00

211.00

150.00

150.00

150.00

7+59)

01

0.00

0.00

150.00

150.00

150.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0

211

150

150

150

11.30)

20.01

0

87

87

87

87

Furnituri de birou

20.01:01

0

5

5

5

5

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

5

5

5

5

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

5

5

5

5

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

2

2

2

2

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0

70

70

70

70

ente

20.02

0

10

10

10

10

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

100

39

39

39

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

100

39

39

39

>6.02)

20.06

0

5

5

5

5

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

5

5

5

5

anala

20.13

0

9

9

9

9

uncii

20.14

0

0

0

0

0

Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii


Page 1NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2005


COLEGIUL NATIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.TREI IERARHI NR. 10 COD 1000'^^

COD FISCAL 2845389

TEL/FAX 0344/802071/0344802070^          :

NOTA DE FUNDAMENTARE

A BUGETULUI ACTIVITĂȚII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Prin prezenta, solicităm aprobarea Bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020, la venituri cu suma de 150,00 mii lei și la cheltuieli 150,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 0,00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii -suma de 150,00 mii lei.

La cheltuieli va fi inclus excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019 in suma din extras la 31.12.2019, suma înregistrată în contul de trezorerie 82 98.00.00, conform art.58 alin, (b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, “se va utiliza, în baza hotărârii autorității deliberative, din excedent pentrui cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent”.

Alocările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2021-2023 sunt egale pentru fiecare an cu cele alocate pentru anul 2020.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii este realizat din chiria unui chioșc alimentar în suprafață de 6 mp, și ocazional convenții de închiriere a sălii de sport pentru desfășurarea activităților sportive;

Pentru anul 2020, la venituri este de 150,00 mii lei, si la cheltuieli este de 150,00 mii lei, DIN CARE conform extrasi din excedentul anului 2019.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 0,00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 150,00 mii lei,

conform anexei nr.2.

DIREC


DIRECTOR,

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Hoabăn Marilena l\


Praf. Popețcb Rodica

I6țr

C.N "ALEXANDRU IOAN CUZA”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA
privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare

pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2020


Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1*1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2019, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 61.231,31 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 61.231,31 lei sa fie utilizat pentru:

 • - suma de 61.231,31 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”);

 • - suma de 0.00 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”).


D TOR,

PROF. POPE RODICA


CONTABIL SEF,

EC. HO AR AN MARTT RNA

■\o

1


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE MUN.PLOIEȘTIFormular:

11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023    |

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

793,89

930,00

834,00

853,00

870,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

793,89

930,00

834,00

853,00

870,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

793,89

930,00

834,00

853,00

870,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

23,91

26,00

27,00

28,00

29,001

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

23,91

26,00

27,00

29,00

30,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

23,91

26,00

27,00

29,00

30,00|

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

650,99

783,00

686,00

703,00

719,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

643,72

776,00

683,00

700,00

716,00

Furnituri de birou

20.01.01

12,25

13,00

13,00

13,00

13,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

19,11

20,00

20,00

21,00

21,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

384,46

498,00

411,00

420,00

432,00

I      Apa, canal si salubritate

20.01.04

69,59

80,00

73,00

75,00

76,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

31,45

35,00

33,00

34,00

34,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

46,09

47,00

48,00

50,00

51,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01 30

80,77

83,00

85,00

87,001

89,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1,92

2,00

2,00

2,005

2,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1,92

2,00

2,00

2,00

2,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20Î0F

0,45

1,00

1,00

1.00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,45

1,00

1,00

1,00

1,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,72

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

3,18

3,00

4,00

4,00

4,00

Protecția muncii

20.14

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57,00

7,59

8,00

8,00

9,00        9.0&,

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

7,59

8,00

8,00

9,00

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

57.02.01

7,59

8,00

8,00

9,00

59

111,40

113,00

113,00

113,00.

r-g/lfeoj

Burse

59.01

111,40

113,00

113,00

113,00

DIRECTOR

CONTABIL SEFPROF.BAJENARU CARMEN VERONICZ


Page 1


G~ "JUDEȚUL:_ PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular: 11/01


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

2019

Propuneri

2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

793,89

930,00

834,00

853,00

870,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

793,89

930,00

834,00

853,00

870,00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

793,89

930,00

834,00

853,00

870,00

Din total capitol:

|

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

1,43

2,00

3,00

3,00

3,00

învățământ primar

65.02.03.02

1,43

2,00

3,00

3,00

3,00|

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 Ia 65.02.04.03)

65.02.04

792,46

928,00

831,00

850,00

867,00

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

57,27

53,00

58,00

58,00

58,00

învățământ secundar superior

65.02.04.02

735,19

875,00

773,00

792,00

809,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

793,89

930,00

834,00

853,00

870,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

793,89

930,00

834,00

853,00

870,00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.12+65.02.50)

65.02

793,89

930,00

834,00

853,00

870,00 s

I

Din total capitol:

■ 1

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

1,43

2,00

3,00

3,00

3,00

învățământ primar

65.02.03.02

1,43

2,00

3,00

3,00

3,00|

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

792,46

928,00

831,00

850,00

,00

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

57,27

53,00

58,00

/58,oo

S--W^8,w|

i           învățământ secundar superior

65.02.04.02

735,19

875,00

773,00

,z-79'2,oo

809,00'


DIRECTOR PROF.BAJENARU CARMEN VERONICACONTABIL SEF rCOLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE


_ MUN.PLOIESTI

Nr . din.NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROIECTUL DE BUGET AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

Având in vedere adresa nr.01/08.01.2020 a Serviciului- Buget -împrumuturi din cadrul Primărie Municipiului Ploiești,privind necesitatea intocmirii bugetului pe anul 2020 si estimări pentru anii 2021-2023,unitatea noastra a procedat la intocmirea si fundamentarea bugetului avand ca sursa de finanțare bugetul local.

In cadrul bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local suma totala propusa pentru anul 2020,aferenta unitatii noastre este de 930,00 mii lei,astfel:

 • * Cheltuieli de personal

  26,00 mii lei

  783,00 mii lei


  8,00 mii lei

  113,00 mii lei


 • * Bunuri si servicii *Asistenta sociala *Alte cheltuieli(Burse)

La TITLUL I “CHELTUIELIDE PERSONAL”(art.lO)- suma de 26,00 mii lei

-art.l0.01.15-alocatiipentru transportul   = 26,00 mii lei

la si de la locul de munca

TITLUL irBUNURI SI SERVICII’fart 20)- suma de 776,00 mii lei,astfel:

-Art.20.01-Bunuri si servicii- suma de 776.00 mii /ez,luandu-se ca baza de calcul anul 2019 si indicele preturilor de consum anuntat de INSSE.

-art.20.01.01-Furnituri de birou-13.00 mii /ez-costul rechizitelor de birou(creioane,hârtie,dosare,bibliorafturi,plicuri,cerneala,tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri, imprimate ,tipizate)pentru buna funcționare a birourilor contabilitate,secretariat,laboratoarelor de limbi străine,informatica,geografie,istorie,biologie,chimie si fizica.

-art.20.01.02-Materiale pentru curatenie-20,00 mi /ez-costul materialelor pentru curățenie,igienico-sanitare.

Unitatea noastra din strada Gh.Doja nr.98 si Anexa din strada Romana nr.57 se intind impreuna pe o suprafața totala de 15000 mp,suprafața care zilnic trebuie curatata si dezinfectată,in doua schimburi.

-art.20.01.03-Incalzit, iluminat si forța motrica-498,00 mii /ez-cheltuieli pentru plata incalzirii si a curentului electric.

-art.20.01.04-Apa,canal si salubritate-80,00mii lei -contravaloarea consumului de apa si taxele pentru rampa,canal -salubritate.

-art.2d.df.08-Posta,telecomunicații,radio,tv,internet-35,OOmii Zez'-cheltuieli privind plata abonamentelor de internet,tv,convorbiri telefonice.

-ast.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu caracter functional-47.001^1 leiA

In cadrul unitatii noastre,pe parcursul unui an școlar intalnim diverse deterip^ri j^; calorifere(in timpul iernii ,cand se da drumul la căldură si cedeaza la presiune).loaktțvl<tc-baieti,băilor de la internat,geamuri si pentru o buna funcționare se achiziționează alțplfe^

?ș;


-art.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-83.00 mii /«-cheltuielile 6^ contractele pe care le avem incheiate cu diferite societăți pentru intretinerea cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

calculatoarelor,copiatoarelor,servicii de legatorie-arhiva;procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor,servicii de mentenanta a hidrantilor,verificarea instalației electrice a scolii si alte


‘\v\.20.05-Bunuri de natura obiectelor de inventor -2,00 mii /«'-cheltuieli privind achiziționarea de obiecte de inventar necesare desfășurării activitatii in bune condiții.

Ari.20.06-Deplasari,detasari,transferuri 1.00 mii /«'-cheltuieli cu transportul personalului didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe,intruniri.

Ax\..20.13-Pregatireprofesionala-3.00 mii /«-cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar,pregătire profesionala.

AA.20.14-Protecția muncii -1,00 mii /«-cheltuieli privind achiziționarea de material pentru protecția muncii

La TITLUL IX-ASISTENTA SOCIALA(art.57.02.01) -suma de 8,00 mii lei- aferenta cheltuielilor privind drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale si decontarea transportului elevilor si a cadrelor didactice insotitoare la competițiile școlare.

La TITLUL X-ALTE CHELTUIELI(Burse-art.59)-113,00 mii lei -cuprinde cheltuielile cu bursele acordate elevilor.La fundamentarea acestor cheltuieli s-a avut in vedere numărul mare de elevi din cadrul unitatii noastre ce pot beneficia de bursa de performanta,merit, studiu si de ajutor social conform criteriilor de acordare .

Specificam faptul ca in cadrul unitatii noastre avem foarte multi elevi premianti la olimpiade internaționale,concursuri naționale.

In anexa ,deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2021-2023,unde a fost luata in calcul o creștere procentuala pentru fiecare an financiar,conform indicelui preturilor de consum anuntat de INS SE.

DIRECTOR

CONTABIL SEF GRIGORE MARIA


PROF.BAJENARU CARMEN/VERONICA

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular:    11/02 Instituția publica: COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE MUN.PLOIESTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023

- mii lei -

!                DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

286,12

311

327

336

343

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

286,12

311

327

336

343

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

286,12

311

327

336

343

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

15,75

40

41

42

43

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

15,75

40

41

42

43

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

15,75

40

41

42

43

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

15,75

40

41

42

43

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

270,37

271

286

294

300

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

241,87

271

286

294

300

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0

1

1

1

1

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

241,87

270

285

293

299

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

28,5

X

X

X

X

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

28,5

X

X

X

x

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

28,5

349

327

336

343

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

256,65

349

327

7

336

' 343

% >

■< n

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

256,65

349

327

336

.. 343

Din total capitol:

y

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

256,65

349

327

336

>

343

' / #

|

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

256,65

349

327

336

V 343

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

286,12

311

327

336

343

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

286,12

311

327

336

343

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

286,12

311

327

336

343

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

15,75

40

41

42

43

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

15,75

40

41

42

43

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30 10.05

15,75

40

41

42

43

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

15,75

40

41

42

43|

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

270,37

271

286

294

300

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

241,87

271

286

294

300

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0

1

1

1

1

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

241,87

270

285

293

299

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

28,5

X

X

X

X

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

28,5

X

X

X

xl

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod sa10+kq m+A3 m+70 in+7A m+7Q im

49.10

256,65

319

327

336

343

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

256,65

319

327

336

343

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

256,65

319

327

336

343

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

256,65

319

327

336

343|

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

0

30

0

0

0

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

30

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

30

0

0

. '0 (

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

_0

30

0

0

-

.    •'O

DIRECTOR

CONTABILPROF.BAJENARU CARMEN VERCțNI^


GRIGOREJUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


DENUMIREA


INDICATORILOR


Cod indicator


Realizări


2019


2020


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


256,65


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)


Furnituri de birou Materiale pentru curățenie


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional


Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


256,65

319,00

01

256,65

319,00

20

256,65

319,00

20.01

23,70

49,00

20.01.01

2,01

5,00

20.01.02

3,99

10,00

20.01.09

2,76

10,00

14,94

20.01.30

20.02


Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)


11,30


Hrana pentru oameni


20.03

20.03.01


201,27


201,27


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)


Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar


Cârti, publicații si materiale documentare

Pregătire profesionala

Protecția muncii


20.05

20.05.01

20.05.03

20.05.30

20.11

 • 20.13

 • 20.14


20,38

0,00


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)


Mașini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe


DIRECTORPage 1


71,00

71.01


GRIGQRE, MARIA


Propuneri

349,00

24,00

0,00

230,00

230,00

Estimări

Estimări

Estimări

2021

2022

2023

327,00

336,00

343,00

327,00

336,00

343,00

327,00

336,00

343,00

327,00

336,00

343,00

50,00

52,00

53,00

5,00

5,00

5,00

10,00

11,00

11,00

10,00

11,00

11,00

25,00

25,00

26,00

0,00

0,00

0,00

236,00

242,00

247,00

236,00

242,00

247,00

35,00

36,00

36,00

5,00

5,00

5,00

10,00

11,00

11,00

20,00

20,00

20,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<0,00

0,00

0,00

. '. 0,00

0,00

0,00

■ 0.00

0,00

0,00

• 0.00

W -..COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE


PLOIEȘTI

SS[ ''

AVIZII? i ■,„  # J

ORDONATOR PRINcOl DE CREDIT

DIRECȚIA ECO?


DIRECȚIA 1;C'( )NmflCA. '.. "

NOTA DE FUNDAMENTARE VpS 2.£)

Pentru bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020, estimam următoarele sume:

-Veniturile secțiunii de funcționare        =            311,00 mii lei

Total cheltuieli                           =            349,00mii lei

-Cheltuielile secțiunii de funcționare      =            319,00 mii lei

-Cheltuielile secțiunii de dezvoltare        =             30,00 mii lei

Menționam ca diferența dintre cele doua sume fiind excedentul anilor precedenti in suma totala de 38,00 mii lei.

Veniturile aferente unitatii noastre in suma de 311,00 mii lei, provin din: -art.30.10.05-venituri din închirieri                               40,00 mii lei

-axt.33.10.05-taxe si alte venituri din invatamant-                 1,00 mii lei

-art.33.10.14-contributia elevilor si studenților pt.internat, 270,00 mii lei cămine si cantine

La stabilirea acestor sume s-a avut in vedere incasarile anului precedent.

-TITLUL IP’BUNURI SI SERVICII’fart 20)- estimam 319,00 mii Zei;fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii,analizandu-se necesitatea,oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli,asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant.In vederea vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2019,creșterea prognozata a acestora in anul 2020

-art.20.01-Bunuri si servicii-estimam suma de 49,00 mii Zez’,luandu-se ca baza de calcul consumurile anului 2019

-m \.20.01.91-Furnituri de birou-5,00 mii Zez-costul rechizitelor de birou -axt.20.01.02-Materialepentru curățenie-10,00 mii Zez-costul materialelor de curățenie necesare; -oxt.20.01.09—Materiale si prestări de servicii cu caracter functional-10,00 mii lei-achizitionarea diverselor materiale necesare desfășurării in bune condiții a activitatii;

Specificam faptul ca in cadrul unitatii noastre funcționează un internat de fete cu o capacitate de 110 locuri si cantina.

-M{.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-24,00 mii lei- alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

Axt.20.03.01-Hrana pentru oameni-230,00 mii Zez-cheltuieli privind achiziționarea de hrana pentru elevele din internat.

:\\\.20.05-Bunuri de natura obiectelor de internat-34.00 mii Zez-cheltuieli privind achiziționarea unor lenjerii si accesorii de pat pentru dotarea internatului ;procurarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc la cantina.

\x\.20.11-Carti,publicații si material documentare-3,00 mii lei

\x\.20.l3-Pregatire profesionala   -2,00 mii lei

Axt.20.14-Protectia muncii         -1,00 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-art. 70-Cheltuieli de capital        -30.00 mii lei               >!

-art.71.01.02-Masini,echipamente si mijloace de transport -art. 71.01.30-Alte active fixe                             fc/'


-5,00 inii lei -25.00 miilei Sumele propuse sunt pentru achiziționarea de mijloace fixe necesare dotariWnstittĂiei rioaăfre-:

< .....

X* <'         A. /:■•! ‘

In anexe deasemenea sunt inscrise si estimările pentru următorii ani,respectiv 202 P202if unde prevederile bugetare de la venituri si cheltuieli sunt egale si o creștere procentuala pentru fiecare an financiar,conform indicelui preturilor de consum anuntat de INSSE.

DIRECTOR,     AWWA

CONTABIL SEF, GRIGORE MARIA


Prof.BAJENARU CARMEN VERC^NICA & \

COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE

PLOIEȘTI, STR. GH.DOJA,NR.98

CUI:2845419
AVIZA

i1

ORDONATOR PRINCI            î,


NOTA


privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare


pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2020

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015.

“(1^1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2019, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 37005,81 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 37005,81 lei sa fie utilizat pentru:

 • - suma de 7005,81 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”);

 • - suma de 30000 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”).Administrator financiar, Ec. Grigore Maria


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL JEAN-MONNFT-. MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZAT

BUGET

ESTIMAI-î

indicator

31.12.2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

533.51

726.00

786.00

786.00

786.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

533.51

726.00

786.00

786.00

786.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

533.51

726.00

786.00

786.00

786.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

16.34

20.00

20.00

20.00

20.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

16.34

20.00

20.00

20.00

20.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

16.34

20.00

20.00

20.00

20.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

470.24

640.00

696.00

696.00

696.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

449.02

595.00

650.00

650.00

650.00

“urnituri de birou

20.01.01

10.23

12.00

11.00

11.00

11.00

materiale pentru curățenie

20.01.02

12.04

12.00

13.00

13.00

13.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

283.98

400.00

450.00

450.00

450.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

56.25

70.00

70.00

70.00

70.00

Transport

20.01.07

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

17.69

20.00

21.00

21.00

21.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20.29

25.00

25.00

25.00

25.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

48.54

55.00

60.00

60.00

60.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

7.20

18.00

18.00

18.00

18.00

Uniforme si echipament

20.05.01

1.57

3.00

3.00

3.00

3.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.63

15.00

15.00

15.00

15.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.97

5.00

5.00

5.00

5.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.97

5.00

5.00

5.00

5.00

Pregătire profesionala

20.13

11.86

15.00

15.00

15.00

15.00

Protecția muncii

20.14

0.19

3.00

3.00

3.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

17.00

21.00

25.00

25.00

25.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

17.00

21.00

25.00

25.00

25.00

I

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

17.00

21.00

25.00

25.00

25.00

T'TUL X ALTE CHELTUIELI

59

29.93

45.00

45.00

45.00

45.00

Burse

59.01

29.93

45.00

45.00

45.00

45.00

ISume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,


CONTABIL SEF,

EC. IULIANA ----------


PROF. LUCIA IONESCU


COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC REGINA MARIA           BUGET P^ĂNUL. 2020

PENTRU ACTIVITATEA EINANTATA DE LA BUGETUL! Î^QCXL

NOTA DE FUNDAMENTARE J

________ _______________________ _________ A

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - 20 MII LEI


TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - 640 MII LEI

TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA - 21 MII LEI

TITLULX-ALTE CHELTUIELI -45 MII LEI

TOTAL BUGET 2020 - 726 MII LEI

La intocmirea fundamentării bugetului s-au avut în vedere:

*Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizata

* Legea bugetului de stat pe anul 2020;

-Execuția bugetara la 31.12.2019

 • - Dublarea prețului gigacaloriei incepand cu data de 01.11.2019, ponderea cheltuielilor cu încălzirea fiind de 70% din totalul cheltuielilor materiale;

-Numărul de elevi bursieri;

-Numărul elevilor cu CES;

 • - Baza legala ce perimite angajarea legala si bugetara;

 • - Evoluția preturilor;

 • - Consumul mediu de utilitati din anul precedent si creșterea preturilor;

 • - Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evoluție a preturilor; -Necesarul si planul de achiziții pe anul 2020.

  Denumire indicator

  Titlu

  Articol

  Alineat

  Suma /mii LEI

  CHELTUIELI DE PERSONAL

  10

  20

  BUNURI SI SERVICII

  20

  640

  Bunuri si servicii

  20.01

  595

  Furnituri de birou

  20.01.01

  12

  Materiale pentru curățenie

  20.01.02

  12

  încălzit, Iluminat si forța motrica

  20.01.03

  400

  Apa, canal si salubritate

  20.01.04

  70

  Transport

  20.01.07

  1

  Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

  20.01.08

  20

  Materiale si prestări de servicii cu haracter funcțional

  20.01.09

  25

  Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

  20.01.30

  55

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC REGINA MARIA           BUGET PE ANUL 2020

PENTRU ACTIVITATEA

FINANȚATA DE LA BUGETUL LOCAL

Dezinfectând

20.04

04

O?

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

18

Echipamente de lucru si protecție

20.05.01

3

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5

Pregătire profesionala

20.13

15

Protecția muncii

20.14

3

Ajutoare sociale - CES si transport elevi concursuri si olimpiade

57

02.01

21

aLTE cheltuieli

59

45

Burse

59.01

45

Director,


Prof. Lucica Ionescu


Administrator financiar,

Ec. Iuliana Popescu


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular:    | <11/02 fnstitutia publica: C N Pedagogic REGINA MARIA

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizat

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

383.15

515

490

490

490

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

383.15

515

490

490

490

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

383.15

515

490

490

490

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

25.13

70

80

80

80

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

25.13

70

80

80

80

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

25.13

70

80

80

801

Alte venituri din concesiuni si 'închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

25.13

70

65

65

65     i

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

358.02

445

410

410

410!

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

358.02

445

410

410

I

410

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

118.06

135

85

85

85

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

239.96

310

325

325

325

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50,10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

418.57

530

490

490

490

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

418.57

530

490

490

490

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

418.57

530

490

490

490

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

172.42

225

165

165

165

învățământ secundar superior

65.10.04.02

172.42

225

165

165

165

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

246.15

305

325

325

325

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

246.15

305

325

325

325

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

35.42

15

X

DEFICIT1’ 99.10.96 + 99.10.97

99.10

35.42

15

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

35.42

15

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

383.15

515

490

490

490

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

383 15

515

490

490

490

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

383.15

515

490

490

490mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

tealizat

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

25.13

70

80

80

80

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

25.13

70

80

80

80

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

25.13

70

80

80

80

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

25.13

70

80

80

80

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

358.02

445

410

410

410

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

358.02

445

410

410

410

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

118.06

135

85

85

85

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

239.96

310

325

325

325

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

418.57

530

490

490

,        490

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

418.57

530

490

490

490

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

418.57

530

490

490

490

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0.83

învățământ primar

65.10.03.02

0.83

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

171.59

225

165

165

165

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

171.59

225

165

165

165

învățământ secundar superior

65.10.04.02

171.59

225

165

165

165

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

246.15

305

325

325

325

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11 03

246 15

305

325

325

325

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

35.42

15

DEFICIT1’ 99.10.96

99.10

35.42

15

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

35.42

15

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.1fi£6®^'+.7(k.10+74.10+79.10)

49.10

__ V -


# WA 5/ DÎREG^%gW ni 2            '■ Î2 =il t—>

r jJUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică:C N PEDAGOGIC REGINA MARIA


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

418.57

530.00

490.00

490.00

490.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

413.57

530.00

490.00

490.00

490.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

418.57

530.00

490.00

490.00

490.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

25.6

52

6

6

6

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

25.04

50

5

5

5

Salarii de baza

10.01.01

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

25.04

50

5

5

5

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0.56

2

1

1

1

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

0.56

2

1

1

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

392.97

473

479

479

479'

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

109.24

132

148

148

148

Furnituri de birou

20.01.01

1.46

5

5

5

5

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3

5

5

5

5

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

29.48

35

50

50

50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.93

15

15

15

15

Transport

20.01.07

2

3

3

3

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2.9

5

5

5

5

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.5

5

5

5

5

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

58.97

60

60

60

60

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

213.67

270

275

275

275

Hrana pentru oameni

20.03.01

213.67

270

275

275

2751

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

2

2

2

Materiale sanitare

20.04.02

1

1

1

Dezinfectanti

20.04.04

1

1

1

IL-Cpl

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

64.96

53

38

38

v- 38

Uniforme si echipament

20.05.01

5

3

3

3

Lenjerie si accesorii de pat

Paae 1—

20.05.03

30

10

10

1o|MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

Alte obiecte de inventar

20.05.30

59.96

20

25

25

25

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.1

3

3

3

3

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.1

3

3

3

3

Consultanta si expertiza

20.12

2

3

3

3

3

Pregătire profesionala

20.13

5

5

5

5

Protecția muncii

20.14

3

5

5

5

5

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

5

5

5

5

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

5

5

5

5

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

5

5

5

5

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

15

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

............k.,...-«i                                                        ...........« . .... , . . J,., ......iA.,. ..

.............

_..Lj


CONTARII SEF

Page 2


C N PEDAGOGIC REGINA MARIA PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE


Bugetul activității finanțate parțial sau integral din venituri proprii - AN 2020si estimări 2021/2023

VENITURI: 515 mii lei

30.05.30 - ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI ÎNCHIRIERI - 70 MII LEI

33.05.00 - TAXE SI ALTE VENITURI DIN INVATAMANT -135,00 MII LEI

33.14.00 - CONTRIB. ELEVILOR PENTRU INTERNAT SI CANTINA - 310,00 MII LEI

CHELTUIELI:530 mii lei

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - 52,00 MII LEI

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - 473,00 MII LEI

TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA(transport olimpiade) - 5,00 MII LEI

Diferența dintre cheltuieli si venituri este de 15 mii lei si reprezintă excedent cumulat la 31.12.2019.

La întocmirea fundamentării proiectului de buget s-au avut în vedere:

*aprobarea de către ISJ a normelor aferente practicii pedagogice efectuate la UPG Ploiești;

* Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice

*Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizata

*Legea Bugetului de Stat pe anul 2020;

La capitolul „Cheltuieli de personal”s-au luat in calcul:

 • - Orele estimate a se efectua in cadrul programului ECDL in sistem PCO;

-Orele pe care le vor efectua profesorii in cadrul cursului de psihopedagogie;

La capitolul „Bunuri și servicii” s - au luat în calcul și eventualele creșteri de tarife .

 • - Concordanta cheltuielilor cu veniturile;

 • - Baza legala ce permite angajarea legala si bugetara;

 • - Evoluția preturilor;

 • - Consumul mediu de utilitati din anul precedent;

-Execuția bugetara la 31.12.2019;


- Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evoluție a preturilor;

-Numărul elevilor din internat si al celor care servesc masa la cantina scolii(in creștere in anul 2020 fata de 2019);

-Tariful de masa si cazare aprobat in CA;

-Necesarul de materiale de curățenie si intretinere pentru cantina si internat;

Cheltuieli de personal - 52 mii lei

Bunuri si servicii - 473 mii lei, din care:

20.01.01 - furnitura birou - 5 mii lei

20.01.02 - material curățenie - 5 mii lei

20.01.03 - incalzit, iluminat - 35 mii lei

20.01.04 - apa, canal, salubritate - 15 mii lei

20.01.07 - transport 2 mii lei

20.01.08 - telecomunicații - 5 mii lei

20.01.09 - alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare - 60 mii lei

20.03.01 - hrana-270 mii lei

20.04. 00- materiale sanitare- 2 mii lei

20.05.00 - obiecte de inventar - 53 mii lei

20.06.01 - deplasări - 3 mii lei

20.12.00 - consultanta - 3 mii lei

20.13.00 - pregătire profesionala - 5 mii lei

20.14.00 - protecția muncii - 5 mii lei

57.02.01 - transport olimpiade - 5 mii lei

DIRECTOR,CONTABIL SEF,

Adminisfratnr finunpior,

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”

MUNICIPIUL PLOIESTI-STR. NICOLAE IORGA, NR.7


I

AVIZAT,

\ • •

ORDONATOR PRINCIPAL LIE' CREDITE,


NOTA privind utilizarea excedentului din anii precedentl prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2020

Conform art.57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1K1) Insituația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul current sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2019, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 14 920,97 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 14 920,97 lei sa fie utilizat pentru:

- suma 14 920,97 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”);

DIRECTOR,CONTABIL,

Iuliana Popescu


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: COL.NAT."MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET

ESTIMĂRI

indicator

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

940.00

994.00

995.00

997.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE icod 01+80+81+841

940.00

994.00

995.00

997.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

940.00

994.00

995.00

997.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.00

14.00

14.00

14.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13.00

14.00

14.00

14.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

13.00

14.00

14.00

14.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

700.00

745.00

746.00

748.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

519.00

521.00

521.00

521.00

Furnituri de birou

20.01.01

17.00

17.00

17.00

17.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

53.00

45.00

45.00

45.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300.00

310.00

310.00

310.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50.00

50.00

50.00

50.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

20.00

20.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

14.00

14.00

14.00

14.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

65.00

65.00

65.00

65.00

Reparații curente

20.02

120.00

120.00

126.00

127.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

35.00

75.00

70.00

70.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

35.00

75.00

70.00

70.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

1.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

5.00

5.001

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

2.00

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

15.00

17.00

18.00

19.00

Protecția muncii

20.14

4.00

4.00

4.00

4.00

Alte cheltuieli

20.30

2.00

2.00

2.00

2.00

J

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00I

2.00

2.00

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

47.00

55.00

55.00

55.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

47.00

55.00

55.00

55.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

47.00

55.00l

55.00

55.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

180.00

180.00

180.00

180.00

Burse

59.01

180.00

180.00

180.00

180.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,

PROF. TAGA GABRIEL


CONTABIL SEF,


COL. NAT. „MIIIAI VITEAZUL” PLOIEȘTI

BD.INDEPENDENTEI NR.8

COD FISCAL-2844324


NOTA DE FUNDAMENTARE


Urmare adresei primita de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul 2020 este de 940,00 mii lei, din care: cheltuieli de personal - suma de 13,00 mii Iei, respectiv :

-transport 13,00 mii lei

bunuri si servicii

- suma de 700,00 mii lei

asistenta sociala - suma de 47,00 mii lei

Baza legala pentru cheltuielile efectuate cu elevii sportivi este H.G.nr. 1447/2007 si cheltuieli privind H.G. nr.536/2016 cu stimularea performantei școlare înalte din invatamantul preuniversitar.

- alte cheltuieli( burse) -suma de 180,00 mii lei

Baza legala pentru stabilirea burselor este Legea 1/2011, Ordinul 5576/2011.

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2021-2023 se prezintă astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2021, suma este de 994,00 mii lei, din care:


 • - cheltuieli de personal - suma de

 • - bunuri si servicii - suma de

 • - aj.soc.(sportivi)       - suma de

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de


14,00 mii lei 745,00 mii lei

55,00 mii lei

180,00 mii lei


Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2022, suma este de 995,00 mii lei, din are:

 • - cheltuieli de personal - suma de 14,00 mii lei

 • - bunuri si servicii - suma de 746,00 mii lei

  - aj.soc.(sportivi)       - suma de

  55,00 mii lei

- alte cheltuieli (burse) - suma de 180,00 mii lei.

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2023, suma este de 997,00 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de

 • - bunuri si servicii - suma de

 • - aj.soc.(sportivi)       - suma de

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de


14,00 mii lei

748,00 mii lei

55,00 mii lei

180,00 mii lei.

DIRECTOR,

CONTABIL SEF,

Malacescu Mihaela


Prof. Taga Gabriel

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular:    n/02 Instituția publica: COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023

mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

137

195

181

181

181

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

137

195

181

181

181

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

47

70

65

65

65

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

47

70

65

65

65

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

47

70

65

65

65

r

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

47

70

65

65

65

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

90

125

116

116

116

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

90

125

116

116

116

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

90

125

116

116

116

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

130

195

181

181

181

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

130

100

181

181

181

Invatam

Din

ant( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

130

180

181

181

181

total capitol:

180

181

181

181

învățământ secundar superior

65.10.04.02

130

180

181

181

181

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

7

15

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

7

15

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

7

15

DEFICIT ” 99.10.96 + 99.10.97

99.10

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

137

195

181

181

181

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

137

195

181

181

181

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

47

70

65

65

65

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

47

70

65

65

65

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

47

70

65

65

65

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

47

70

65

65

65     |

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

90

125

116

116

116

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

90

125

116

116

--—--

116

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

90

125

116

116

116 |

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

130

195

181

181

lnvatamant( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

130

180

181

181

181

Din total capitol:

Invatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

130

180

181

181

181

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

130

180

181

181

181

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

7

15

EXCEDENT 98.10.96

98.10

7

15

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

7

15

DEFICIT

1> 99.10.96

99.10

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

I


ORDONATOR,TERTJAR IRU^EDITE

DIRECTQRtfA

TAGA GABRlâ.
JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică: COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEȘTI

Formular:

| 11/06 |

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

130

195

181

181

181

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

130

195

181

181

181

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

130

195

181

181

181

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7

11

12

12

12

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

7

10

10

10

10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

7

10

10

10

10 I

Contr

butii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0 12 2 2

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

0

1

2

2

2

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

123

184

169

169

169

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

59

84

69

69

69

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

57

75

60

60

60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2

9

9

9

9

Reparații curente

20.02

64

100

100

100

100

ORDONATOR TFRTIAR DF cRFniPE,CONTABIL SEF,

MALACEȘGțJ MIHAEȚA

COL.NAT.“MIHAI VITEAZUL”PLOIESTI


CIF 2844324

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Prin prezenta, solicităm aprobarea bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020 care este in suma de 195,00 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli.

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020 se prezintă la capitolul venituri in suma de 195,00 mii lei, astfel:

-venituri din închirieri in suma de 70,00 mii lei;

-venituri taxe din invatamant in suma de 125,00 mii lei.

La capitolul cheltuieli pe anul 2020 prevederea in suma de 195,00 mii lei se prezintă structurata astfel:

1) cheltuieli de personal in suma de 11,00 mii lei, reprezentând cheltuieli de personal pentru achitarea examinatorului de la cursurile ECDL :

-art. 10.01 -Cheltuieli salariale in bani- suma de 10,00 mii lei;

-art.10.03-Contributii- suma de 1,00 mii lei;

2) bunuri si servicii-in suma de 184,00 mii lei :

-art.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional -in suma de 75,00 mii lei reprezentând costul examenelor de utilizare a computerului (ECDL);

-art.20.01.30-Alte bunuri si servicii -in suma de 9,00 mii lei reprezentând alte cheltuieli cu materialele si prestări servicii executate cu terti;

-art.20.02-Reparatii curente estimam suma de 100,00 mii lei reprezentând cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem încheiate cu diferite societăți pentru execuția de lucrări de reparații in școala (igienizări interioare si exterioare, reparații instalații sanitare, lucrări la canalizarea din școala, reparații instalații electrice, placare cu parchet).

La cheltuieli este inclus excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019 in suma din extras la 31.12.2019, suma înregistrată în contul de trezorerie 98.00.00, conform art.58 alin, (b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, “se va utiliza, în baza hotărârii autorității deliberative, din excedent pentrui cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent”.

Estimările pentru alocațiile din bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru perioada 2021-2023 pentru fiecare an sunt in suma de 181,00 mii lei.


CONTABIL SEF,

Malacescu Mihaela

COLEGIUL NATIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI

AVIZAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

NOTA

privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare

pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2020


La data de 31.12.2019, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 15938,40 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (1J „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar”.

Se propune ca suma de 15938,40 lei sa se constituie sursa pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare.

Conform art. 20 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bufetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

DIRECTOR,

PROF. TAGAGAI


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică: COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVO1 TARFÎ

386,93

599,00

571,00

578,00

576,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

386,93

519,00

571,00

578,00

576,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

386,93

519,00

571,00

578,00

576,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8,13

10,00

11,00

12,00

12,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

8,13

10,00

11,00

12,00

12,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

8,13

10

11

12

12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

320,28

445,00

494,00

500,00

498,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

277,83

369,00

416,00

418,00

413,00

Furnituri de birou

20.01.01

17,8

20,00

35,00

32,00

33,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,92

6,00

20,00

12.001

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

152,43

190,00

206,00

216,00

205,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36,83

65,00

70,00

70,00

70,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

18,42

20,00

23,00

24,00

26,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,67

3,00

6,00

6,00

6,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

44,76

65,00

56,00

58,00

61,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

28,75

30,00

41,00

43,00

45,00

Uniforme si echipament

20.05.01

2,66

0,00

3,00

3,00

3,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

26,09

30,00

38,00

40,00

42,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

4,70

10,00

14,00

15,00

16,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4,7

10,00

14,00

15,00

16,00

Materiale de laborator

20.09

1,54

8

3

4

„4

Cârti,

publicații si materiale documentare

20.11

1,88

5

7

7

-

Pregătire profesionala

20.13

1,10

17,00

5,00

5,00

/°.<00

Protecția muncii

20.14

3,17

4,00

6,00

6,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1,31

2,00

2,00

2,00

I)

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,31

2

2

2

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

8,36

9

11

11

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

--------------------------------------------------Rase-1--------

57.02

8,36

9

11

11

T

---------- Jk'.DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

indicator

2019

2020

2021

2022

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

8,36

9

11

11

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

50,16

55,00

55,00

55,00

Burse

59.01

50,16

55

55

55

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0

80

0

0 (

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

80

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0,00

80

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

80

0

0

[Construcții

71.01.01

0

80

0

0

ORDOI*                     TE                                                          CONTARII RFP

COLEGIUL NATIONAL " NICHITA STANESCU"

STR.NALBEI, NR.3, PLOIEȘTI

COD FISCAL 2843949

LISTA
obiective de investiții pe anul 2020

Valoare

Finanțat din

Nr.

DENUMIREA

crt.

OBIECTIVELOR

totala

de la

de la

de la

DE INVESTIȚII

conform

bugetul

venituri

sponsorizări

SF

local

proprii

0

1

2

3

4

5

TOTAL CHELTUIELI

211,50

80,00

107,00

24,5

'Cap.65.04.02.71.01

INVATAMANT

TOTAL

211,50

80,00

107,00

24,5

A

Lucrări in curs de execuție

Contructii

186,50

80,00

82,00

24,5

1

Construcții cu structura metalica

186,50

80,00

82,00

24,5

Alte cheltuieli de investiții

25,00

25,00

2

Execuție racordare rețele tehnico-edilitare

15,00

15

3

Servicii intocmire caiet de sarcini si proiect arhitectura

10,00

10

Director,

Prof.dr. Argesanu Carmep___


Contabil sef, Marin Vasilica /


COLEGIUL NATIONAL „ NICHITA STAN ESCU”,PLOIEȘTI

STR.ALEEA NALBEI, NR.3

PRAHOVA

CF.2843949


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA DE BUGET PE ANUL 2020

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006-Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si Legii nr. 1/2011 -legea educației naționale,s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2020, la nivelul sumei de 599,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa .

- Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de 10 mii lei transport la si de la locul de munca- 10 ,00 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de personal a fost realizata ținând cont de realizările anului 2019.

- Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 445,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2019, creșterea prognozata a acestora si inflația prognozata in anul 2020.

-art.20.01-Bunuri si servicii-estimam suma de 369 mii lei,luandu-se ca baza de calcul anul 2019 si creșterea prognozata a acestora pe anul 2020;

-art.20.01.01-Furnituri de birou-20,00 mii lei-costul rechizitelor de birou(creioane,hârtie,dosare,bibliorafturi,plicuri,cerneala,tonere pentru copiatoare si imprimante,diskette,cd-uri imprimate tipizate)pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica,pentu olimpiade si cercuri pedagogice;

-art.20.01.02-Materiale pentru curatenie-6,00 mi lei-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare;

-art.20.01.03-Incalzit, iluminat si forța motrica- 190.00 mii lei-cheltuieli pentru plata incalzirii si a curentului electric; s-a avut ca baza preturile din anul 2019 si creșterea prognozata a acestora;

-art.20.01.04-Apa,canal si salubritate-65,00 mii lei -contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal -salubritate,avand ca baza nivelul preturilor din anul 2019 si creșterea prognozata a acestora;

-art.20.01.08-Posta, telecomunicații, radio, tv, intemet-20.00 mii lei-cheltuieli privind plata abonamentelor de internet, convorbiri telefonice;

-art.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu carater functional-3,00 mii

lei;

-art.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-65,00 mihlei-,'pentru amenajarea amfiteatrului școlar, pentru cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem incheiate cu diferite societăți pentru intretinerea calculatoarelor,copiatoarelor, impamantare prize, servicii de intretinere a băncilor școlare, procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor, servicii de intretinere a acestora(stingatoare) si alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate;

art.20.05-Bunuri de natura obiectelor de internat - 30,00 mii lei-cheltuieli privind achiziționarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc :

 • -  scaune elevi - 200 bucăți;

 • -  Calculatoare -10 bucăți pentru inlocuirea celor defecte in laboratoarele de informatica si alte obiecte de inventar necesare funcționarii unitatii;

art.20.06-Deplasari,detasari,transferuri-10,00    mii lei-cheltuieli cu

transportul si cazarea personalului didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe, intruniri, olimpiade,etc.;

art.20.09 - materiale de laborator - 8.00 mii lei- pentru materiale de laborator fizica, chimie si biologie;

art.20.11 cârti si publicații - 5,00 mii lei - cârti pentru biblioteca școlara si diverse publicații;

art.20.13 - pregătire profesionala 17,00 mii lei - cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice si alte categorii de personal;

art.20.14 - protecția muncii - 4,00 mii lei;

art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii- 2,00 mii lei;

TITLUL IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar ) - 9,00 mii lei; pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa conform Legii 248/201 si transport elevi la oncursuri naționale.

TITLUL X “Alte cheltuieli (Burse-art.59)- 55.00 mii lei -cuprinde bursele acordate

Cheltuieli de capital

TITLUL XIII "Active nefinanciare" ( constructii-art.7L01.01)- 80,00 mii lei pentru finalizarea construcției din panouri metalice tip container.

Având în vedere că spațiul destinat activităților didactice este insuficient, Consiliul de administrație a găsit ca soluție, mutarea amfiteatrului, care este amenajat într-o sală de clasă, intr-un spațiu nou construit din panouri metalice tip container. In acest fel, se suplimentează spațiul destinat procesului de învățământ.

Construcția realizată, va avea suprafața de 120 mp, și va avea un singur nivel(parter).

Instituția noastră dispune de suma de 131.641 lei ( 107141,62 lei din excedentul anului 2019 si 24500 lei din sponsorizări), valoarea estimativă a construcției fiind de 207.000 lei, conform proiectului de arhitectura, sumă ce nu cuprinde si costurile aferente obținerii tuturor avizelor, autorizațiilor și a proiectelor de racordare la utilități.

Menționam ca ulterior finalizării construcției, clădirea va intra in patrimoniul Primăriei Municipiului Ploiești.

Pentru anul 2021 estimam suma de 571,00 mii lei astfel:

Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de - 11,00 mii lei;

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 494,00 mii lei;

Titlul IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar) - 11,00 mii;

Titlul X “alte cheltuieli (Burse-art.59)- 55,00 mii lei;

Pentru anul 2022 estimam suma de 578,00 mii lei astfel:

Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de - 12,00 mii lei;

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 500,00 mii lei;

Titlul IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar) - 11,00 mii;

Titlul X “alte cheltuieli (Burse-art.59)-55,00 mii lei;

Pentru anul 2023 estimam suma de 576,00 mii lei astfel:

Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de - 12,00 mii lei;

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 498,00 mii lei;

Titlul IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar ) - 11,00 mii;

Titlul X “alte cheltuieli (Burse-art.59)-55,00 mii lei.

DIRECTOR,

CONTABIL SEF, Ec.Marin Vasilica


ProL Argesanu Carmen

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular:

11/02 nstitutia publica: COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI {cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

150,04

135,00

135,00

135,00

135,00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

125,54

135

135

135

135

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

125,54

135

135

135

135

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10}

00.13

39,31

45

45

45

45

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

39,31

45

45

45

45

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

39,31

45

45

45

45

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

39,31

45

45

45

45

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

86,23

90

90

90

90

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

86,23

90

90

90

90

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

86,23

90

90

90

90

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

24,5

0

0

0

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

24,5

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului localțcu semnul minus)

37.10.03

-45,37

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

45,37

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

103,54

242,00

135,00

135,00

135,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

103,54

242

135

135

135

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

103,54

242

135

135

Din total capitol:

li-

învățământ secundar superior

65.10.04.02

103,54

242

135

135

135

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

104,67

135,00

135,00

135,00

135,00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

104,67

135

135

135

1385

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

39,31

45

45

45

45

-.O ;DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

86,23

90

90

90

90

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-20,87

0

0

0

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

24,5

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-45,37

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

58,17

135,00

135,00

135,00

135,00

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

58,17

135

135

135

135

Din total capitol:

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

58,17

135

135

135

135

învățământ secundar superior

65.10.04.02

58,17

135

135

135

135

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

46,5

0

0

0

0

EXCEDENT 98.10.96

98.10

46,5

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

46,5

0

0

0

0

DEFICIT1’ 99.10.96

99.10

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

45,37

0

0

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

45,37

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

45,37

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

45,37

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

45,37

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

45,37

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

45,37

107

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

45,37

107

0

0

p

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

45,37

107

0

0

-----ÎF"—

învățământ secundar superior

65.10.04.02

45,37

107

0

0

0

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

96.10

0

107

0

0

0DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

EXCEDENT (98.10.97)

98.10

0

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

0

0

0

DEFICIT 1) ( 99.10.97)

99.10

0

107

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

107

0

0

0

Ordonator tertiar d“ /*««■•>♦*»

Contabil sef,

R/lorirt \e>îl5


Prof.dr.Argesanu (


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică: COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOI TAREI

103,54

242,00

135,00

135,00

135,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

58,17

135,00

135,00

135,00

135,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

58,17

135,00

135,00

135,00

135,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

29,84

35,00

35,00

35,00

35,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

29,56

35,00

35,00

35,00

35,00

[Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

29,56

35

35

35

35

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,28

|Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

28,33

100,00

100,00

100,00

100,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

28,33

70,00

50,00

50,00

50,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

5,00

4,00

4,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,00

1,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

28,33

70,00

45,00

45,00

45,00

Reparații curente

20.02

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

30,00

40,00

40,00

40,00

[Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

30,00

40,00

40,00

40,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

5

5

Pregătire profesionala

20.13

5,00

5,00

5,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

45,37

107

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

45,37

107,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

45,37

107,00

0,00

0,00

Â&oîi

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

45,37

107,00

0,00

0,00

/ otoo

Construcții

71.01.01

24,5

82

0

0

Alte active fixe

71.01.30

20,87

25

0

0

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0

107

0

0

Excedent (92.01.97)

92.01

0

0

0

0

-

'*Q

| Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

0

0

0

0

0

Deficit (93.01.97)

93.01

0

107

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

[Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

0

107

0

0

0

Ordonator tertiar de credite

Contabil sef,

Ec. Marin Vasilica


Prof.dr.Argesanu Ca


COLEGIUL NATIONAL „ NICHITA STANESCU”,PLOIEȘTI

STR.ALEEA NALBEI, NR.3

PRAHOVA

CF.2843949


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA DE BUGET LA ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006-Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si Legii nr.1/2011- Legea educației naționale, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, la nivelul sumei de 135,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa.

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020 la venituri prevedem sa incasam suma de 135,00 mii lei, astfel:

 • -  Venituri din inchirieri suma de 45,00 mii lei;

 • -  Venituri taxe din invatamant suma de 90,00 mii lei.

La cheltuieli pe anul 2020 avem suma de 242,00 mii lei.

Cheltuielile in structura pe anul 2020 se prezintă astfel:

 • -  Cheltuieli de personal - suma de

 • -  Bunuri si servicii      - suma de

 • - Cheltuieli de capital  - suma de

  • -  35,00 mii lei;

  • - 100,00 mii lei;

  • -  107,00 mii lei.

  s-a efectuat in baza unor calcule proprii,


Fundamentarea acestor cheltuieli analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant.

-Art.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-70.00 mii lei-cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem incheiate cu diferite societăți pentru intretinerea rețelei de calculatoare, servicii de intretinere a băncilor școlare,procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor,servicii de intretinere a acestora(stingatoare) si alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

-Art.20.05.30-Alte obiecte de inventar-30,00 mii lei-cheltuieli cu mobilier școlar;

La active fixe suma de 107,00 mii lei pentru construcția din panouri metalice tip container având destinația de amfiteatru și depozit de manuale școlare. Construcția realizată, va avea suprafața de 120 mp, și va avea un singur nivel(parter), pentru racordarea la rețeaua de energie termica, electrica, apa si canalizare, servicii intocmire caiet de sarcini si proiect de arhitectura.

Excedentul rezultat la incheierea exercițiului bugetar pe anul 2019 in suma de 107,14 mii lei, se va utiliza, in baza hotărârii autoritatii deliberative, astfel:

- suma de 107,14 mii lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru efectuarea cheltuielilor (40.10.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”)


La venituri proprii pe anii 2021-2023 la incasari si cheltuieli 135,00 mii lei.

DIRECTOR,

ProKdrCÂrgesankf^rrnen

CONTABIL SEF,

Fr N4arîn VîiQÎIir.a


COLEGIUL NATIONAL" NICHITA STANESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI ffi STR.NALBEI, NR.3                                                   ț;

COD FISCAL 2843949                                          jo 1

fifi, •? -X //

AVIZAT,


jpf

.s


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

DIRECȚIA ECONOMICA

NOTA privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2020

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor extemene rambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) însituația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcinaa cestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2019, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 107141,62 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 107141,62 lei sa fie utilizat pentru echilibrarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”).

DIRECTOR,


CONTABIL,

PROF. DR.ARGESANU CARMEN


MARIN VASILICA


JUDEȚUL:PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială '.PLOIEȘTI

Instituția publică:COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

612,22

666,00

671,00

671,00

671,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

612,22

666,00

671,00

671,00

671,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

612,22

666,00

671,00

671,00

671,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14,65

16

16

16

16

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

14,65

16

16

16

16

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

14,65

16

16

16

16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

547,57

600

594

594

594

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

480,6

542

522

522

522

Furnituri de birou

20.01.01

19,82

15

15

15

15

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,09

15

15

15

15

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

289,89

400

350

350

350

Apa, canal si salubritate

20.01.04

44,6

50

49

49

49

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

33,29

34

34

34

34

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,88

5

6

6

6

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

72,03

23

53

53

53

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1,99

2

2

2

2

Dezinfectanti

20.04.04

1,99

2

2

2

2-

_

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

39,33

20

30

30

XV

li ' '' ilv

Uniforme si echipament

20.05.01

? " / ■ ©î

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

!g > f Ș

Alte obiecte de inventar

20.05.30

39,33

20

30

30

FSl bo?

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

1

2

2

—'

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1

2

2

Deplasări în străinătate

20.06.02

Xr

Materiale de laborator

20.09

5

5

5

5

Cârti,

publicații si materiale documentare

- -----------------------------------------------------Page 1 —

20.11

2

2

2

2

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2019

2020

2021

2022

2023

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

7,95

8

10

10

10

Protecția muncii

20.14

5.91

6

6

6

6

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

11,79

14

15

15

15

Reclama si publicitate

20.30.01

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

11,79

14

15

15

15

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

18,46

18

26

26

26

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

18,46

18

26

26

26

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

18,46

18

26

26

26

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

31,54

32

35

35

35

Burse

59.01

31,54

32

35

35

35CONTABIL SEF.


JUDEȚULPRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

11/01 Instituția publică: COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023

-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

612,22

666

671

671

671

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

612,22

666

671

671

671

Din total capitol:

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

612,22

666

671

671

671

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

I

învățământ secundar superior

65.02.04.02

612,22

666,00

671,00

671,00

671,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

612,22

666

671

---

671

----------------------------------------------------------1

671

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

612,22

666

671

671

671

Din total capitol:

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

612,22

666

671

671

671

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

învățământ secundar superior

65.02.04.02

612,22

666

671

671

671

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

Invatamant (cod 65.02.03 la'65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

l

Din total capitol:          / */'■>

I

învățământ secundar /friod 65.02.04.01)10 '65.02.04.03)

65.02.04

invatamant secundar inferior

165.02.04.01

invatamant secundar sugfefrior

65.02.0z

COLEGIUL „SPIRU HARET” PLOIEȘTI

STR.Constructorilor nr.8

PLOIEȘTI, PRAHOVA

CF.2844677


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND BUGET LOCAL PE ANUL 2020

Având in vedere prevederile Legii 273/2006 Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar, număr de elevi pe nivele, filiere, profile si pe medii,si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat din sume defalcate de TVA pe baza costului standard per elev/prescolar modificat,s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2020, la nivelul sumei de 666,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

- Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de 16.00 mii lei

10.01- cheltuieli salariate in bani               16.00 mii lei

Transport la si de la locul de munca -16.00 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de personal a fost realizata pe baza cererilor depuse de către cadrele didactice navetiste la inceputul anului școlar 2019-2020 cu suma estimata pentru anul 2020 si aprobata de unitatea noastra.

- Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de         600,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2019, creșterea prognozata a acestora si inflația prognozata in anul 2020.

-art.20.01- Bunuri si servicii- estimam suma de 542,00 mii lei, luandu-se ca baza de calcul anul 2019.

-art.20.01.01- Furnituri de birou-15,00 mii lei- costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri, imprimate tipizate) pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica.

-art.20.01.02- Materiale pentru curățenie- 15,00 mii lei- costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

-art.20.01.03- încălzit, iluminat si forța motrica- 400,00 mii lei- cheltuieli pentru plata incalzirii si a curentului electric; s-a avut ca baza preturile din anul 2019 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.04- Apa,canal si salubritate- 50,00 mii lei - contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal -salubritate, avand ca baza nivelul preturilor din anul 2019 si creșterea prognozata a acestora.


-art.20.01.08- Posta, telecomunicații, radio, tv, internet- 34,00 mii lei- cheltuieli., abonamentelor de internet, convorbiri telefonice.

-art.20.01.09- Materiale si prestări de servicii cu carater funcțional- 5,00 mii lei - cheltuieli ce urmeaza a se efectua cu cataloage si registre necesare la inceputui anului școlar si materiale pentru practica in atelierele scolii.


-art.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru intretinere- 23,00 mii lei- cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem incheiate cu diferite societăți pentru intretinerea calculatoarelor, copiatoarelor, servicii de legatorie-arhiva, servicii de intretinere a băncilor școlare, procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor, servicii de intretinere a acestora (stingatoare) si alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

art 20.04- dezinfectanti - 2,00 mii lei - cheltuieli pentru achiziționarea de dezinfectanti pentru desfasurarea activitatii in cantina si cămin

art.20.05- Bunuri de natura obiectelor de internat- 20,00 mii lei- cheltuieli privind achiziționarea unor echipamente de lucru pentru personalul de Îngrijire, procurarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc, cat si scaune , banei, table școlare

art.20.06 - deplasări interne - 1.00 mii lei - cheltuieli privind deplasarea profesorilor la diferite acțiuni in interes de serviciu, iin afara localității.

Art.20.09 - Materiale de laborator - 5,00 mii lei - cheltuieli privind achiziționarea de materiale de laborator.

Art. 20.11 - Cârti, publicații si materiale documentare - 2,00 mii lei - cheltuieli privind achiziționarea de cârti, publicații si materiale documentare

art 20.13- pregătire profesionala - 8,00 mii lei - cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar

art 20.14- protecția muncii - 6.00 mii lei - cheltuieli privind servicii de medicina muncii. art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 14,00 mii lei- cheltuieli privind alte cheltuieli cu bunuri si servicii - taxa acreditare de noi specializări.

TITLUL IX - Asistenta sociala- copii CES -18.00 mii lei

 • -   Norma hrana zilnica 3 copii*24.9 lei/zi *160 = 11.95 mii lei

 • -   Norma hrana zilnica 1 copil*16.6 lei/zi*160 = 2.65 mii lei

 • -   îmbrăcăminte,incaltaminte, materiale 3 copii * 1266 lei/an= 3.8 mii lei îmbrăcăminte,incaltaminte, materiale 1 copil * 754 lei/an= 0.75 mii lei

TITLUL X “alte cheltuieli (Burse-art.59) ■ 32.00 mii lei -cuprinde bursele acordate elevilor. Menționam ca lunar in cadrul unitatii noastre un număr de 41 elevi beneficiază de bursa,astfel:

-bursa de merit = 14 elevi x 100 lei= 1.400,00 lei x 9 luni =12.600 lei

-bursa performanta = 1 elev x100 lei = 100.00 lei x 9 luni =900 lei

-bursa sociala medicale = 8 elevi x 50 lei= 400 lei x 12 luni =4.800 lei

-bursa sociala orfani = 19 elevi x 50 lei = 950 lei x12 luni=11.400 lei

 • - bursa sociala venituri mici=3 elevi x 50lei = 150.00 lei x12 luni = 1.800 iei

 • - bursa de studiu = 1 elev * 50 lei = 50 lei * 9 luni = 450 lei

  Total


  = 32.000 lei


Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2021-2023 estimam o creștere a cheltuielilor de personal si a celor cu bunuri si servicii astfel:


Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2021, suma este de 671.00 mii lei,'c

Transport la si de la locul de munca -16.00 mii lei

 • - bunuri si servicii - suma de - 594.00 mii lei

 • - alte cheltuieli ( burse) - suma de - 35.00 mii lei

 • - asistenta sociala (copii CES) - 26 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2022, suma este de 671.00 mii lei, din care:

- Transport la si de la locul de munca -16.00 mii lei

 • - bunuri si servicii - suma de ■   594.00 mii lei

 • - alte cheltuieli ( burse) - suma de- 35.00 mii lei

 • - asistenta sociala (copii CES) - 26 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2023, suma este de 671.00 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de -16.00 mii lei

 • - bunuri si servicii - suma de - 59.00 mii lei

 • - alte cheltuieli ( burse) - suma de - 35.00 mii lei

 • - asistenta sociala (copii CES) - 26 mii lei

DIRECTOR,

Prof. STROE SOFIA

/)

CONTABIL SEF, Ec.lLIE ADELA


JUDEȚUL PRAHOVA

COLEGIUL SPIRU HARET MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular:


11/02 Instituția publica:

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

388,61

452

458

458

458

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

388,61

452

458

458

458

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

388,61

452

458

458

458

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

388,61

452

458

458

458

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

17,77

25

25

25

25

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

17,77

25

25

25

25

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

17,77

25

25

25

25

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

370,84

427

433

433

433

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

370,84

427

433

433

433

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

3,8

7

8

8

8

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

361,99

410

415

415

415

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

5,05

10

10

10

10

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

411,24

499,00

458,00

458,00

458,00

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

411,24

499,00

458,00

458,00

458,00

Din total capitol:

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

83,74

117,00

82,00

82,00

82,00

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

83,74

117,00

82,00

82,00

■' 82,00

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

327,50

382,00

376,00

376,00

376,00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

327,50

382,00

376,00

376,00

376,00

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

Partea Vil-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

I                DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

26,37

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

DEFICIT1’ 99.10.96 + 99.10.97

99.10

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

21

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

49

26

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

388,61

452

458

458

458

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

388,61

452

458

458

458

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

388,61

452

458

458

458

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

388,61

452

458

458

458

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

17,77

25

25

25

25

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

17,77

25

25

25

25

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

17,77

25

25

25

25

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

17,77

25

25

25

25

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

370,84

427

433

433

433

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

370,84

427

433

433

433

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

3,8

7

8

8

8

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

361,99

410

415

415

415

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

5,05

10

10

10

10

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

362,24

473,00

458,00

458,00

458,00

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

362,24

473,00

458,00

458,00

458,00

Din total capitol:

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

34,74

91,00

82,00

82,00

82,00

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

34,74

91,00

82,00

82,00

^00

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

327,50

382,00

376,00

Z v

376,00

V'376,00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

327,50

382,00

376,00

376>

.   376,00

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

S:"

; ■

Partea Vii-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT 98.10.96

98.10

--

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

26,37

DEFICIT1’ 99.10.96

99.10

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

21

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

0

0

0

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII (cod 37.10)

00.14

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

49,00

26,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

49,00

26,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

49,00

26,00

0,00

0,00

0,00

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

_

învățământ secundar superior

65.10.04.02

49,00

26,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT (98.10.97)

98.10

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

DEFICIT 1) (99.10.97)

99.10

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

-49,00

-26,00

0,00

0,00

0,00


CONTABIL SEF

JUDEȚUL PRAHOVA

COLEGIUL SPIRU HARET MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

411,24

499,00

458,00

458,00

458,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

362,24

473,00

458,00

458,00

458,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

362,24

473,00

458,00

458,00

458,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

362,24

473,00

458,00

458,00

458,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

36,24

113,00

89,00

89,00

89,00

Furnituri de birou

20.01.01

5,01

8,00

8,00

8,00

8,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,50

9,00

9,00

9,00

9,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

8,20

47,00

33,00

33,00

33,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9,90

10,00

10,00

10,00

10,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,60

1,00

1,00

1,00

1,00

Piese de schimb

20.01.06

0,30

1,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,53

3,00

3,00

3,00

3,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6,20

34,00

25,00

25,00

25,00

Reparații curente

20.02

34,30

25,00

28,00

28,00

28,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

262,00

290,00

290,00

290,00

290,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

262,00

290,00

290,00

290,00

290,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

2,00

2,00

2,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

24,70

26,00

31,00

31,00

ZW rC-sMbO

Uniforme si echipament

20.05.01

2,90

3,00

3,00

3,00

■       3,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

13,10

10,00

15,00

15,00

fecgî *5j0O

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8,70

13,00

13,00

13,00

V' •' 13,60

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

V, >0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

------

20.11

0,30

0,00

2,00

2,00

2?0O
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2019

2020

2021

2022

2023

Pregătire profesionala

20.13

0,00

3,00

5,00

5,00

5,00

Protecția muncii

20.14

0,00

2,00

3,00

3,00

3,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4,70

12,00

8,00

8,00

8,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4,70

10,00

6,00

6,00

6,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

49

26

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

49,00

26,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

49,00

26,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

49,00

26,00

0,00

0,00

0,00

|Construcții

71.01.01

I

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

35,00

26,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

I

Alte active fixe

71.01.30

14,00

0,00

0,00

0,00

__0,00

DIREECTOR


CONTABIL SEF . i t

COLEGIUL „SPIRU HARET" PLOIEȘTI

STR.Constructorilor nr.8
PLOIEȘTI, PRAHOVA
CF.2844677
NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU
PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020 este in suma de 452,00 mii lei la venituri si 452.00 mii lei la cheltuieli si se defalca astfel;

VENITURI total suma estimata a se incasa este de 452.00 mii lei astfel;

Venituri din concesiuni si inchirieri - 25.00 mii lei

Taxe si alte veniruei din invatamant -  7.00 mii lei

Alte venituri din prestări servicii - 10,00 mii lei

Contribuția elevilor pentru internate si cantine -410.00 mii lei

CHELTUIELI; total suma estimata a se cheltui in anul 2020 este in valoare de 452.00 mii lei astfel;

- BUNURI SI SERVICII - in suma de 473.00 mii lei

-art.20.01.01- Furnituri de birou- 8.00 mii lei- costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri, imprimate tipizate) pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica.

-art.20.01.02- Materiale pentru curățenie- 9.00 mii lei- costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

-art.20.01.03- încălzit, iluminat si forța motrica- 47.00 mii lei- cheltuieli pentru plata incalzirii si a curentului electric; s-a avut ca baza preturile din anul 2019 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.04- Apa,canal si salubritate-10.00 mii lei - contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal -salubritate, avand ca baza nivelul preturilor din anul 2018 si creșterea prognozata a acestora.

 • - art.20.01.05 - combustibil - 1.00 mii lei -reprezintă c/valoarea combustibil pentru autoturismul din dotare

 • -  art.20.01.06 - piese de schimb - 1.00 mii lei - reprezentând c/val filtru ulei,piese motor pentru autoturismul din dotare

COLEGIUL „SPIRU HARET” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.Constructorilor nr.8                                                  /<'-       ,

PLOIEȘTI, PRAHOVA                                          a

■ . - <v'-‘

AVIZAT,;-

a.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

NOTA

privind utilizarea excedentului din anii preced cnt prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2020

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome» instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integrai din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor extemene rambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de onganizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 201S

“(1^1) însituația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curei*!. ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar țață de veniturile aprobate. ’J

La data de 31.12.2019, conform extrasului! de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 46.943,09 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti inswma de 46.943,09 lei sa fie utilizat pentru:

 • - suma de 20.943,09 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor (40.10.15.01 „Sume'Utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”);

 • - suma de 26.000,00 lei sa se constituie sun tu de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare ( 40.10.15.02 „ Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”);

  DIRECTOR,


CONTABIL,


/o


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială :PLOIESTI

Instituția publică:LICEUL TEHN. ADM. SERV. "VICTOR SLAVESCU”, MUN PLOIEȘTI

Formular: I 11/06 I

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023


LA


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

494

515

529

541

542

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

480

515

529

541

542

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

480

515

529

541

542

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

17.25

20

21

22

23

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

17.25

20

21

22

23

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

17.25

20

21

22

23

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

404.52

435

446

457

457

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

283.17

286

296

295

294

Furnituri de birou

20.01.01

33.87

40

41

41

41

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8

10

10

12

12

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

56

68

71

71

71

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20

23

25

25

25

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12.7

10

11

12

12

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

43

75

76

72

70

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

109.6

60

62

62

63

Reparații curente

20.02

60.87

71

70

86

87

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04         2.39

3

3

3

3

Dezinfectant!

20.04.04

2.39

3

3

3

3

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

36.6

43

45

41

41

Uniforme si echipament

20.05.01

2.15

3

3

3

3

Alte obiecte de inventar

20.05.30

34.45

40

42

38

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06          1.67

3

3

3

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.67

3

3

3

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2

4

4

4

Pregătire profesionala

20.13

3.4

10

10

10

O?

Protecția muncii

20.14

14.42

15

15

15

“^15

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

18.05

10

12

12

A*

'12DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2019

2020

2021

2022

2023

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

18.05

10

12

12

12

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

18.05

10

12

12

12

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

39.8

50

50

50

50

Burse

59.01

39.8

50

50

50

50

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

14.28

0

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

14.28

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

14.28

0

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

14.28

0

0

0

0

Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate intearal din venituri DroDrii

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit dasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005


ADM: FINANCIAR, BURDUCEL LETITIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV Șl DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI


STR. TELEAJEN NR.11 ; COD POȘTAL : 100540

TEL. 0344.801.706 ; 0244 578259./FAX 0244.578.259 ;

E_MAIL : gsasp i@yahoo.com ; Site : htti>://www.victorslavescu.licee.edu.ro/

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET LOCAL

Pentru desfasurarea procesului de invatamant pe anul 2020 sunt necesare credite bugetare in valoare de 515 mii lei, defalcate astfel :

 • -   TITLUL I

 • -   TITLUL II

 • -   TITLUL IX

 • -   TITLUL X


20 mii lei

435 mii lei

10 mii lei

50 mii lei


Cheltuieli de personal - suma de Bunuri si servicii - suma de Asistenta sociala -suma de Alte cheltuieli (burse) - suma de

Estimare buget 2021

 • -   Art. 10

 • -   Art. 20

 • -   Art. 57

 • -   Art. 59

Estimare buget 2022

 • -   Art. 10

 • -   Art. 20

 • -   Art. 57

 • -   Art. 59

Estimare buget 2023

 • -   Art. 10

 • -   Art. 20

 • -   Art. 57

 • -   Art. 59

529 mii lei

 • 21 mii lei

446 mii lei

12 mii lei

50 mii lei

 • 541 mii lei

 • 22 mii lei

457 mii lei

12 mii lei

50 mii lei

 • 542 mii lei

 • 23 mii lei

457 mii lei

12 mii lei

50 mii lei

Cheltuieli de personal -       20 mii lei

Art. 10. “Cheltuieli de personal “ = 20 mii lei, din care.

- Transport cadre didactice 20 mii lei

La fundamentarea bugetului pentru cheltuielile de personal s-a luat in calcul transportul cadrelor didactice..

Bunuri si servicii


435 mii lei


Art.20.01.01 “Furnituri de birou” =40 mii lei, avand in vedere consumul realizat si estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unitatii de invatamant. De la acest alineat se suporta valoarea rprhi7itplnr si fiirnitiirilnr dp hirnii • hsrtip rip snrk nivnri rrpinsnp rarliprp rprhi7itp si mafprialp dp


Art.20.01.02 “Materiale pentru curățenie ” = 10 mii lei, avand in vedere consumul realiză estimarea costurilor necesare in condițiile unei funcționari in condiții de igiena si Urâțenie corespunzătoare a spațiului destinat activitatilor școlare .                        ;

Art.20.01.03 “ încălzit, iluminat si forța motrica ” = 68 mii lei, avand in vedere coi estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unitatii de invatamant, luându-ise>,palcul eventuale creșteri a preturilor unitare .                                                        Y

Art.20.01.04 “Apa, canal si salubritate ” = 23 mii lei, avand in vedere consumul realizat si estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unitatii de invatamant, avand in vedere eventualitatea creșterii preturilor unitare.

Art.20.01.08 “Posta, telecomunicații, radio, Tv , internet ” = 10 mii lei , avand in vedere consumul realizat si estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unitatii de invatamant si eventuale creșteri ale preturilor unitare .La acest nivel al prevederilor se asigura si serviciile de comunicare necesare pentru buna desfășurare a examenelor de bacalaureat.

Art.20.01.09 “Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional ” =75 mii lei, s-a, avut in vedere consumul realizat si estimarea necesarului pentru materiale si prestări servicii pentru activitatea administrative ocazionata de servicii intretinere calculatoare, copiatoare, imprimante, servicii de transport valori, aplicații contabile si pt diploma , autorizări, ARACIP, SANEPID , sistem de alarma antiefractie etc.

Art.20.01.30 Alte bunuri si sevicii pentru intretinere si funcționare ” = 60 mii lei, avand in vedere consumul realizat si estimarea necesarului pentru materiale materialele utilizate in reparații in regie proprie, materiale pentru intertinerea aparaturii si echipamentelor existente .imprimate școlare etc

Art.20.02 Reparații curente = 71 mii lei, costul matetialelor pentru lucrări de reparații curente si costul serviciilor prestate priivind reparațiile curente executate pe baza de deviz (lucrări de zugrăveli interioare, inlocuit parchet in sălile de clasa, instalații de apa, iluminat)

Art.20.04.04”Dezinfectanti ” = 3 mii lei, avand in vedere consumul realizat si estimarea necesarului pentru materiale dezinfectante necesare asigurării igienizării clădirii in care unitatea școlara isi desfasoara activitatea.

Art.20.05.01 “Uniforme si echipamente ” = 3 mii lei, avand in vedere consumul realizat si estimarea necesarului pentru asigurarea de echipamente corespunzătoare in concordanta cu prevederile legale, avand in vedere controalele periodice effectuate de DSV Prahova si Politia Romana.

Art.20.05.30 “Alte obiecte de inventar ” = 40 mii lei avand in vedere estimarea necesarului pentru dezvoltarea/modernizarea dotărilor claselor, laboratoarelor si cabinetelor

Art.20.06.01 “Deplasări interne, detasari, transferări ’’ = 3 mii lei, avand in vedere cheltuielile realizate in 2016si necesarul estimat pentru participarea cadrelor didactice la concursuri si competiții (altele decât cele finanțate de la bugetul de stat) activitati de formare continua, conferințe si alte manifestări.

Art.20.11 “Cârti, publicații si materiale documentare ” = 4 mii lei, avand in vedere cheltuielile realizate in 2018 si necesarul estimat pentru dezvoltarea si modernizarea Fondului de carte necesar pentru a dezvolta capacitatea elevilor de a invata , pentru a creste atractivatea orelor si participarea elevilor,

Art.20.13 “Pregătire profesionala ” = 10 mii lei, avand in vedere finanțarea costurilor participării la programe de formare continua realizate de instituții acreditate (CCD, universități, alte instituții si organizații ).Sunt incluse perfecționări estimate si pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic

Art.20.14 “Protecția muncii ” = 15 mii lei, s-a avut in vedere cheltuielile realizate anterior si estimarea cheltuielilor ocazionate de controalele periodice necesare privind protecția muncii pentru toti salariatii

unitatii ,si totodată necesitatea efectuării de controale si pentu elevii scolii care participa la activitatile

de practica in unitati specializate, dat fiind specificul liceului.

Asistenta sociala -       10 mii lei

V. ■ ■ J

Ari. 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar = 10 mii lei, reprezintă sume necesare pentru.4 elevi 4. integrați in invatamantul de masa.                                               ''W;

Alte cheltuieli


50 mii lei


Art 59.01 “Burse “ = 50 mii lei , reprezintă sume necesare pentru acordarea următoarelor tipuri de


burse:

 • - burse medicale  =       8 elevi

 • - burse orfani      =       23 elevi

 • - burse venit mic  =        8 elevi

-burse de merit =      30 elevi

Director,

Prof. Nicoleta Sevastian


Administrator Financiar, Lfttitia Riirdunpl(p


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular:     11/02 [Instituția publica: LICEUL TEHN. ADM. SERV. "VICTOR SLAVESCU”, MUN. PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

10.05

23

42

45

46

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

10.05

23

42

45

46

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

10.05

23

42

45

46

C1. VEt

Venituri

IITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

10.05

23

42

45

46

din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

10.05

23

42        45

46

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

10.05

23

42        45

46

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

10.05

23

42

45

46

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

3.65

39

42

45

46

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

3.65

39

42

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

3.65

39

42

45

46

Din total capitol:

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

3.65         39

42

45

46

învățământ secundar superior                                                         '65.10.04.02

3.65         39

42        45

46

EXCEDENT 98.10 96 + 98.10.97                                                             98.10

6.41

0          0

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

6.41          0          0          0

0

DEFICIT1’ 99.10.96 + 99.10.97

99.10

0

16

0 0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96            q          16

0 0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

10.05

23

42

45

46^

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

10.05

23

42

45

’ 3^'

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

10.05

23        42

45

3^

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13             10.05        23

42

45- mii lei -


ADM FINACIAR, BURDUCEL LETITIA


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

10.05

23

42

45

46

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

10.05

23

42

45

46

1 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

10.05

23

42

45

46

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

3.65

39

42

45

46

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

3.65

39

42

45

46

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

3.65

39

42

45

46

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.1004

3.65

39

42

45

46

învățământ secundar superior

65.10.04.02

3.65

39

42

45

46

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

6.41

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10 96

6.41

0

0

0

0

DEFICIT 3 99.10.96 + 99.10.97

99.10

0

16

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

I

99.10.96

0

16

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+

00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

49.10

0

0

0

0

0

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică:LICEUL TEHN. ADM. SERV. "VICTOR SLAVESCU”, MUN. PLOIEȘTI

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.65

39

42

45

46

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

3.65

39

42

45

46

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01 j      3.65

39

42

45

46

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

3.65

39

42

45

46

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3.65

6

8

10

10

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1.81

3

4

5

5

Apa, canal si salubritate

20 01.04

1.84

3

4

5

5

Reparații curente

20.02

0

23

24

25

26

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

10

10

10

10

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

10

10

10

10

DEFICIT 1) 99.10.96

99.10

0

16

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare                                                     99.10.96

0

16

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0

0

0

0

0

,, Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate intearal din venituri DroDrii


NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației /0 indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finan publice, nr. 1954/2005

ADM. FINACIAR,

Dl mm ir'*r_i i ctitiaMINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV Șl DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU” MUNICIPIUL PLOIEȘTISTR. TELEAJEN NR.11 ; COD POȘTAL : 100540

TEL. 0344.801.706 ; 0244 578259./FAX 0244.578.259 ;

E_MAIL : gsasp i@vahoo.com ; Site : http://www.victorslavescu.licee.edu.ro/

NOTA DE FUNDAMENTARE VPS 0 20

Bugetul Liceului Tehnologic Administrativ si de Servicii “VICTOR SLĂVESCU” Municipiul PLOIEȘTI finatat integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020 are in componenta sa:

TOTAL VENITURI = 23 mii lei, din care

“Venituri din concesiuni si inchirieri “ 30.05.30 in suma de 23 mii lei

TOTAL CHELTUIELI = 39 mii lei, din care

- Bunuri si servicii in suma de 39 mii lei, din care :

Art. 20.01.03 “ încălzit, iluminat si forța motrica “ = 3 mii lei

Art. 20.01.04 “Apa, canal si salubritate” =3 mii lei

Art. 20.02. “Reparații curente “ =23 mii lei

Art. 20.01.30 “Alte obiecte de inventar = 10 mii lei


Adm. Financiar, Letitia Burducel

LICEUL TEHN. ADM. SERV. „VICTOR SLAVESCU”

CUI 11065838


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,


DIRECȚIA ECONOMICA

NOTA

privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2020

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externene rambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1*1) Insituația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior cu excepția ordonatorilor principali cte~credite pentru care aprobarea este în sarcinaa cestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2019, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 15989,31 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 15989,31 lei sa fie utilizat pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”).


CONTABIL,

LETITIA BURDUCEL

JUDEȚUL:PRAHOVA


Unitatea administrativ - teritorială : PRAHOVA

Instituția publică:LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANIIDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

457.89

516.00

533.00

545.00

571.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

457.89

516.00

533.00

545.00

571.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

457.89

516.00

533.00

545.00

571.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15.05

23.00

23.00

23.00

23.00

:uieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)

10.01

15.05

23.00

23.00

23.00

23.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

15.05

23.00

23.00

23.00

23.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

409.24

451.00

462.00

473.00

498.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

363.57

411.00

422.00

433.00

458.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.16

5.00

5.00

5.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.06

5.00

5.00

5.00

5.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

152.28

200.00

211.00

221.00

231.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17.6

20.00

21.00

22.00

23.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

21.64

20.00

21.00

22.00

23.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.54

3.00

3.00

3.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

164.29

158.00

156.00

155.00

168.00

Bunuri de natura obiectelor de iriventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

41.23

30.00

30.00

30.00

30.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

41.23

30.00

30.00

30.00

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.22

2.00

2.00

2.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.22

2.00

2.00

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

1.22

4.00

4.00

4.00

4.00

Protecția muncii

20.14

3.00

4.00

4.00

4.00

4.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

23.30

26.00

31.00

31.00

31.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

23.30

26.00

31.00

31.00

31.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

23.30

26.00

31.00

31.00

31.00

Ti u_UL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

10.30

16.00

17.00

18.00

19.00

Burse

59.01

10.30

16.00

17.00

18.00

19.00

CONTABIL SEF ,

Ec. Manole Mihaela

Liceul Tehnologic Anghel Saligny Municipiul Ploiești


Str. Mihai Bravu Nr. 249

Nr. 437/ 18.02.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET 2020

La fundamentarea bugetului la cheltuieli de personal s-a luat in calcul valoarea abonamentelor pentru luna decembrie a anului 2019 pentru 14 cadre didactice .

Titlul I.Cheltuieli de personal

- la art. 10.01.15 (Alocații pentru transport) = 23,00 mii lei

2.300 lei/luna x 10 luni = 23.000 lei

Titlul II. Cheltuieli cu bunuri si servicii

La fundamentarea bugetului la bunuri si servicii s-au luat in calcul consumurile anului 2019 si preturile unitare (cu TVA) la nivelul lunii decembrie 2019 .

La art. 20.01.01 = 5,00 mii lei reprezentând rechizite (hârtie scris, hârtie xerox, caiete studentesti, pixuri, dosare, bibliorafturi) conform referatelor de necesitate

La art. 20.01.02 = 5,00 mii lei reprezentând materiale pentru intretinere si curățenie necesare unitatii de invatamant conform referatelor de necesitate.

La art.20.01.03 = 200,00 mii Iei reprezentând :

energie electrica activa 85.000 kwh x 0.707 lei/kwh = 60.095 lei

gaze naturale 683.000 kwh x 0.205 lei/kwh = 140.015 lei

La art. 20.01.04 = 20,00 mii Iei reprezentând :

apa 4.500 mc x 3,17 lei/mc = 14.265 lei

gunoi menajer 14.550 kg x 0.369 lei/kg = 5.369 lei

La art.20.01.08 = 20,00 mii lei reprezentând :

Abonament telefonie fixa si internet 1.000 lei/luna x 12 luni = 12.000 lei

Abonament telefonie mobile 650 lei x 12 luni = 7.800 lei

La art. 20.01.09 = 3,00 mii lei reprezentând imprimate specifice unitatii de invatamant (cataloage, registre matricole, adeverințe elev, foi matricole) conform referatelor de necesitate.

La art. 20.01.30 = 158,00 mii lei reprezentând:
 • - diverse material electrice si sanitare necesare unitatii de invatamant conform refratelor de necesitate = 12.000 lei

 • - servicii de intretinere si reparații xeroxuri, calculatoare, imprimante = 5.000 lei

 • - Prestări servicii paza conform contract = 3.120 lei x 12 luni = 37.440 lei

 • - Asistenta tehnica contabilitate = 300 lei x 12 luni = 3.600 lei

 • - Verificare prize pamant = 1.000 lei

 • - Actualizare program legislative = 2.000 lei

 • - Reumplere tonere herox si cartușe imprimante = 5.000 lei

 • - Verificare stingatoare si hidranti = 2.500 lei

 • - Arhivare si legare documente școlare = 30.000 lei

 • - Prestări servicii RSVTI conform contract = 200 lei/luna x 12 luni = 2.400 lei

 • - acreditare unitati de invatamant 3 acreditări x 7.500 lei = 22.000 lei

 • - achiziționare si instalare hidranti cămin = 5.000 lei

 • - achiziționare si montare usi atelier cămin 10 buc x 500 lei/buc = 5.000 lei

 • - achizitinare si montare camera supraveghere = 25.000 lei

La art. 20.05.30 = 30,00 mii lei reprezentând obiecte de inventar pentru dotarea cabinetelor școlare, atelierelor de industrie ușoara si cabinetelor de asistenți medicali.

La art.20.06.01 = 2.00 mii lei reprezentând deplasări interne

La art.20.13 = 4,00 mii lei reprezentând cursuri pregătire profesionala

La art. 20.14 = 4,00 mii lei reprezentând evaluarea psihologica si medicina generala a salariatilor

Titlul IX. Asistenta sociala

La art. 57.02 Ajutoare sociale = 26,00 mii lei

alocație zilnica de hrana 151 zile școala x 16.60 lei/zi x 8 elevi = 20.053 lei

alte drepturi 377 lei x 8 elevi x 2 ori/an = 6.032 lei

Titlul X. Alte cheltuieli

La art. 59.01 Alte cheltuieli (burse) = 16,00 mii lei

burse de merit 4 elevi x 100 lei/luna x 9 luni școala = 3.600 lei

burse de studiu 4 elevi x 50 lei/luna x 9 luni = 1.800 lei

burse orfani 17 elevi x 50 lei/luna x 12 luni = 10.200 lei

^ DIRECTOR,

CONTABIL SEF ,

Ec. Manole Mihaela


•' <                  “Xr-f               \ ,

Prof. Niculae Anca


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular:     n/02 [instituția publica: LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

Cod indicator

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

3.00

10.00

10.00

10.00

10.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

3.00

10.00

10.00

10.00

10.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

3.00

10.00

10.00

10.00

10.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

3.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

3.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3.00

10.00

10.00

10.00

10.00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

19.00

61.00

10.00

10.00

10.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

-

19.00

61.00

10.00

10.00

10.00

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

19.00

61.00

10.00

10.00

10.00

Din total capitol:

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

19.00

61.00

10.00

10.00

10.00

învățământ secundar superior

65.10.04.02

19.00

61.00

10.00

10.00

10.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

3.00

10.00

10.00

10.00

10.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

3.00

10.00

10.00

10.00

./*,iOr0O

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

3.00

10.00

10.00

10.00

,a<Ao'.OQ

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

3.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.00

10.00

10.00

10.00

>10 00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

3.00

10.00

10.00

10.00

■<j6..0.0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3.00

10.00

10.00

10.00

wqo- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

19.00

61.00

10.00

10.00

10.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

19.00

61.00

10.00

10.00

10.00

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

19.00

61.00

10.00

10.00

10.00

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

19.00

61.00

10.00

10.00

10.00

învățământ secundar superior

65.10.04.02

19.00

61.00

10.00

10.00

10.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE

DIRECTOR ,

CONTABIL SEF ,


Prof. NICULAE ANCA


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică:LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

19.00

61.00

10.00

10.00

10.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

19.00

61.00

10.00

10.00

10.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

19.00

61.00

10.00

10.00

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

19.00

61.00

10.00

10.00

10.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

18.00

39.00

10.00

10.00

10.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

17.00

39.00

10.00

10.00

10.00

Reparații curente

20.02

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

1.00

2.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE


CONTABIL SEF ,

Ec. MANOLE MIHAELA


Page 1LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY PLOIEȘTI


STR. MIHAI BRAVU NR. 249

Nr. 18 / 9.01.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND VENITURILE PROPRII PE ANUL 2020

Pentru activitatea finanțata integral sau parțial din venituri proprii, la venituri s-a propus suma de 10,00 mii lei reprezentând venituri din inchirierea spatiilor apartinand unitatii de invatamant iar la cheltuieli s-a propus suma de 61,00 mii lei repartizata astfel :

Titlul II Bunuri si servicii                       =   61.00 mii lei

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii                =   39,00 mii lei

Art. 20.02 Reparații curente                    =   10,00 mii lei

Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar             =   10,00 mii lei

Art. 20.25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare =    2,00 mii lei

Diferența dintre venituri si cheltuieli de 51,00 mii lei reprezintă excedentul anului financiar precedent.


CONTABIL SEF,

Ec. Manole Mihaela


LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY MUNICIPIUL PLOIEȘTI y

STR. MIHAI BRAVU NR. 249                                   fi fi.

g'


AVIZAT,


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

NOTA

privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2020

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca. anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2019, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 51.584,44 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 51.584,44 lei sa fie utilizat pentru:

- suma de 51.584,44 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”).CONTABIL SEF,

Ec.Manole Mihaela

JUDEȚUL:PRAHOVA


Instituția publică:LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANI| 2021-2023DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

619

639

639

639

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

619

639

639

639

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

45

50

50

50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

45

50

50

50

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

45

50

50

50

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 ia 20.25+20.27+20.30)

20

479

469

469

469

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

445

440

440

440

Furnituri de birou

20.01.01

20

20

20

20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20

20

20 20

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

260

260

260

260

Apa, canal si salubritate

20.01.04

65

65

65

65

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20

15

15

15

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10

10

10

10

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

50

50

50

50

Reparații curente

20.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20

20

20

20

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20

20

20

20

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1

1

1

1

Consultanta si expertiza

20.12

10

5

5

5

Pregătire profesionala

20.13

1

1

1

1

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2

2

2

2

Reclama si publicitate

20.30.01

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2

2

2

2

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

35

60

60

60

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

35

60

60

60

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

35

60

60

60

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

60

60

60

60

Burse

59.01

60

60

60

60

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

SECȚIUNEA DE DEZ^Dt^RE^cocI

51+55+56+58+70+79+85Ț-
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Transmitem propunerile de buget ale unitatii noastre pentru anii 2020-2023 ținând cont de necesarul unei bune funcționari a instituției noastre pentru anul 2020 solicitam suma de 619,00 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal -transport la si de la locul de munca 45,00 mii lei bunuri si servicii -                        suma de 479,00 mii lei

asistenta sociala -                          suma de 35.00 mii lei

alte cheltuieli( burse) -                           suma de 60.00 mii lei

La Titlul II "Bunuri și servicii" s-a prevăzut suma de 479,00mii lei, din care:

 • - art. 20.01 ”Bunuri și servicii”: 445,00 mii lei, repartizată astfel:

 • a. furnituri birou : 20,00mii lei;

 • b. materiale curățenie : 20,00mii lei;

 • c. incalzit, iluminat si forța motrica: 260,00 mii lei pentru plata utilitatilo energie termica si electrica;

 • d. apa, canal, salubritate'. 65,00 mii lei pentru plata apa canal salubritate;

 • e. poștă, telecomunicații, radio, tv, internet:20,00 mii lei, sumă ce acoperă cheltuielile telefonice, cheltuielile poștale legate de corespondența cu alte instituții, cablu tv și internet, domeniu/hosting pentru site-ul instituției.

 • f. materiale și prestări servicii cu caracter funcțional'. 10,00 mii lei, sumă necesară pentru plata materialelor consumabile,hârtie examen,cataloage, registre școlare;

 • g. alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare:50,00 mii lei sumă necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (service copiatoare si imprimante, întreținere calculatoare și site, taxă semnătură electronică, servicii arhivare, diverse materiale întreținere si reparatiietc)materiale întreținere si reparații.

 • - art. 20.05.30 „ Alte obiecte de inventar": 20,00 mii lei necesară pentru achiziționarea de obiecte de inventar: laptopuri, imprimante, calculatoare, mobiler, pentru dotarea claselor si laboratoarelor;

 • - art.20.11 „Cârti,publicații” 1,00 mii lei manuale,cârti specialitate biblioteca;

 • - art. 20.12 „Consultanta si expertiza” 10,00 mii lei necesari pentru taxa ARACIP;

 • - art.20.13 „Pregătire profesionala”l,00mii lei cursuri cadre didactice,comisie achiziții;curs igiena îngrijitori;

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2021-2023:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2021, suma este de 639,00 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal -transport la si de la locul de munca 50,00 mii lei;

 • - bunuri si servicii -                        suma de 469,00 mii lei;

 • - asistenta sociala -                      suma de 60,00 mii lei

 • - alte cheltuieli (burse) -                   suma de 60,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2022, suma este de 639,00 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal -transport la si de la locul de munca 50,00 mii lei;

 • - bunuri si servicii -                        suma de 469,00 mii lei;

 • - asistenta sociala -                      suma de 60,00 mii lei

 • - alte cheltuieli (burse) -                   suma de 60,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2023, suma este de 639,00 mii lei, din'care: - cheltuieli de personal -transport la si de la locul de munca 50,00 mii lei; ”

suma de 469,00 mu lei suma de 60,00 mii lei suma de 60,00 mii lei


 • - bunuri si servicii -

- asistenta sociala -

 • - alte cheltuieli (burse) -


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ghita Carmen-Silviana

/rUG^


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular:     11/02 llnstitutia publica: LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE iNTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANI! 2021-2023


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

288.2

318

318

318

318

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

288.2

318

318

318

318

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

288.2

318

318

318

318

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)                                           J

00.13

13.87

18

18

18

18

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

13.87

18

18

18

18

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

13.87

18

18

18

18

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

13.87

18

18

18

18

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

274.33

300

300

300

300

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

274.33

300

300

300

300

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

274.33

300

300

300

300

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

226

318

318

318

318

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

226

318

318

318

318

învățământ postiiceal

65.10.05

226

318

318

318

318

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.01 SF

00.02

288.2

318

318

318

318 i

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

288.2

318

318

318

318*

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

13.87

18

18

18

<r-18p

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

13.87

18

18

18

--- -IO

18 ie;mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

13.87

18

18

18

18

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

13.87

18

18

18

18

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

274.33

300

300

300

300

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

274.33

300

300

300

300

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

274.33

300

300

300

300

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

226

318

318

318

318

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)

50.10

226

318

318

318

318

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

226

318

318

318

318

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

226

318

318

318

318

învățământ postliceal

65 10.05

226

318

318

318

318

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

67.49

0

0

0

0

EXCEDENT 98.10.96

98.10

67.49

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

67.49

0

0

0

0

DEFICIT 1) 99.10.96

99.10

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică:_________________

Formular. T11/06

---- BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023


Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2021

2022

2023

318

318

318

227

227

227

I

220

220

2201

20

20

20

200

200

200

7

7

7|

7

7

7l

|

91

91

I

911

30

30

30

5

5

5

25

25

25

40

40

40

15

15

15

15

15

15

3

3

3.

3

3

3

3TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)                 __

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)


(Contribuții plătite de angajator în numele angajatului


Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)


{Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional (Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Reparații curente


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)


Deplasau interne, detașări, transferați

Deplasări în străinătate


Materiale de laborator


192.24


10.01

10.01.01

10.01.11

10.03

10.03.07

10.03.08


20.06.01


20.06.02

20.09


186.89


33.83

16.75

0

16.75


LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI


NOTA DE FUNDAMENTARE     ZdZO

"’»■ ■'                   'r- -A..

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020,precum -i;   '

si anii 2021-2023 prevedem incasari de venituri provenite din concesiuni si inchirieri si taxa școlarizare școala postliceal sanitara .

Anul 2020 venituri de 318,00mii Iei si cheltuieli de 318,00mii lei

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de227 .00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 91.00 mii lei;

La Titlul II "Bunuri și servicii" s-a prevăzut suma de 91,00mii Iei, din care:

 • - art. 20.01 ”Bunuri și servicii”:30,00 mii lei, repartizată astfel:

 • a. materiale si prestări servicii cu caracter funcțional :5,00 mii lei, sumă ajutătoare pentru achiziționarea de materiale cu caracter special invatamant-cataloage,registre;

 • b. alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: 25,00 mii lei sumă necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (service copiatoare si imprimante, întreținere calculatoare și site, taxă semnătură electronică, servicii arhivare, diverse materiale pentru întreținere si reparații etc). -ar t.20.02” Repar ații curente” :40,00mii lei lucrări de reparații urgente;

 • - art. 20.06.01.Deplasări interne, detasari, transferări: 3,00mii lei

 • - art. 20.05.30 „ Alte obiecte de inventar”: 15,00 mii lei necesară pentru achiziționarea de obiecte de inventar: laptopuri, imprimante, calculatoare, mobiler, pentru dotarea claselor si laboratoarelor;

 • - art.20.09 „Materiale de laborator” 3,00mii lei dotare laboratoare de specialitate;

Anul 2021 venituri de 318,00mii lei si cheltuieli de 318,00mii lei Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de227 .00 mii lei;

 • -   bunuri si servicii - suma de 91.00 mii lei;

Anul 2022 venituri de 318,00mii lei si cheltuieli de 318,00mii lei Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de227 .00 mii lei;

 • -   bunuri si servicii - suma de 91.00 mii lei;

Anul 2023 venituri de 318,00mii lei si cheltuieli de 318,00mii lei Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de227 .00 mii lei;

 • -   bunuri si servicii - suma de 91.00 mii lei;


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ghita Carmen-Silviana

LICEUL