Hotărârea nr. 47/2020

Hotãrârea nr. 47 privind aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul local şi al bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii  al Centrului Creșă Ploieşti pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 47

privind aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și al bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 54/18.02.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget- finanțe- control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și Rapoartele de specialitate nr. 151/14.02.2020 și nr. 152/14.02.2020 ale Centrului Creșă Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local si al bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.

Având în vedere raportul de specialitate nr. 27/18.02.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 53/20.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii si prognoze din data de 19.02.2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. „a” și art. 139, alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Aprobă proiectul bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă proiectul bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești, pe anul 2020, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Centrul Creșă Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

4 Hb-


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : PLOIEȘTI

Instituția publică: CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7919.38

8559.00

9130.00

9130.00

9130.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

7919.38

8559.00

9130.00

9130.00

9130.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7919.38

8559.00

9130.00

9130.00

9130.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7379.42

8000.00

8517.00

8517.00

8517.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

7004.26

7609.00

8107.00

8107.00

8107.00

Salarii de baza

10.01.01

5784.86

6260.00

6700.00

6700.00

6700.00

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

577.12

630.00

685.00

685.00

685.00

Alte sporuri

10.01.06

96.83

100.00

102.00

102.00

102.00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacanță

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Drepturi de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

525.78

565.00

560.00

560.00

560.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

19.67

54.00

60.00

60.00

60.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

218.00

218.00

230.00

230.00

230.00

Tichete de masa*)

10.02.01

X

X

X

X

X

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

:• O

Vouchere de vacanță

10.02.06

218.00

218.00

230.00

230.00

('230:00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

ț ( v- ■    ' -

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

157.16

173.00

180.00

180.00

% 180-00,

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

I

I

Page 1DENUMIREA INDICATORILOR

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru muncă

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

____Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Page 2


Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.05

10.03.06

10.03.07

157.16

173.00

180.00

180.00

180.00

10.03.08

20

416.61      417.00

453.00

453.00

453.00

20.01

344.58      349.00

366.00

366.00

366.00

20.01.01

1.47

1.00

1.00

1.00

1.00

20.01.02

76.00

76.00

78.00

78.00

78.00

20.01.03

177.50

181.00

190.00

190.00

190.00

20.01.04

38.00

40.00

42.00

42.00

42.00

20.01.05

20.01.06

20.01.07

20.01.08

8.68

8.50

10.00

10.00

10.00

20.01.09

12.93

13.50

14.00

14.00

14.00

20.01.30

30.00

29.00

31.00

31.00

31.00

20.02

20.03

0

20.03.01

20.03.02

20.04

14.04

15.00

17.00

17.00

17.00

20.04.01

4.05

4.00

5.00

5.00

5.00

20.04.02

0

1.00

1.00

1.00

1.00

20.04.03

0

0.00

0.00

0.00

0.00

20.04.04

9.99

10.00

11.00

11.00

11.00

20.05

49.55

41.50

54.00

54.00

54.00

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.05.03

4.99

0.00

6.00

6.00

6.00

20.05.30

44.56

41.50

48.00

48.00

48.00

20.06

0.45

3.50

6.00

6.00

6.00

20.06.01

0.45

3.50

6.00

6.00

6.00

20.06.02

20.09

20.10

-■

20.11

20.12

20.13

2.64

2.00

3.00

3.00

3.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

Protecția muncii

20.14

4.60

5.00

6.00

6.00

6.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.75

1.00

1.00

1.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.75

1.00

1.00

1.00

1.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

123.35

142.00

160.00

160.00

160.00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

123.35

142.00

160.00

160.00

160.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

Ordonator tertiar de credite,
Page 3JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular:     11/02 Instituția publica: CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

Ah&A- 4-

/fec       4/-/2ogo


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

2019

2019

Propuneri

2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

886.98

900.00

950.00

950.00

950.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

886.98

900.00

950.00

950.00

950.00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

Alte venituri

36.10.50

886.98

900.00

950.00

950.00

950.00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

886.98

939.00

950.00

950.00

950.00

Asigura

Din

ri si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

889.64

939.00

950.00

950.00

950.00

total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

X

X

X

X

X

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

Crese

68.10.11

889.64

900.00

950.00

950.00

950.00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

39.00

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

39.00

o».

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

K

DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97

99.10

-2.66

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

-2.66

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări 2019

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

886.98

900.00

950.00

950.00

950.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

886.98

900.00

950.00

950.00

950.00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

I

Alte venituri

36.10.50

886.98

900.00

950.00

950.00

950.001

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

886.98

939.00

950.00

950.00

950.00

Sport

67.10.05.01

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

889.64

900.00

950.00

950.00

950.00

Din total capitol:

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

Din total capitol:

| Alte acțiuni economice

87.10.50

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT 98.10.96

98.10

o

39.00

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

39.00

DEFICIT1’ 99.10.96

99.10

-2.66

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

-2.66

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

1) finanțat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

*) Detalierea se face numai in execuție                                                CONTABIL SEF,

**) Nu se completează în etapa de planificare                                                Dinca Cristina A

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică: CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Realizări 2019

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

889.64

939.00

950.00

950.00

950.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

889.64

939.00

950.00

950.00

950.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

'Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

889.64

939.00

950.00

950.00

950.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

^Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

889.64

939.00

950.00

950.00

.950.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

889.64

939.00

950.00

950.00

4950.001

Hrana pentru animale

__201)3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

£4 / ooo |

Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția ' instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

(ig LENT’

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE

Fodor Angelica

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005


Page 1


CENTRUL ORDONATOR TERTIAR DE CREDIȚE 7;-Fodor Angelica        A Ș

’i. /c&'J „-r Jl.


î 1'


CENTRUL CRESA

STR. EREMIA GRIGORESCU, NR.11

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Cod fiscal: 31619555

Nr. 131 data 12.02.2020


avizat? e

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

NOTA privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2020

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1*1) în situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de tinaniare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar țață de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2019, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 39389,58 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 39389,58 lei sa fie utilizat pentru:

  • - suma de 39389,58 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”);

  • - suma de-----------lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de dezvoltare

pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”).

Director,

Contabil sef,

Dinca Cristina


Fodor Angelica