Hotărârea nr. 46/2020

Hotãrârea nr. 46 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 46

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 65/19.02.2020 al domnului primar Adrian-Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 1030/19.02.2020 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 31/18.02.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 58/20.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.02.2020;

În conformitate cu prevederile:

o    Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;

o    Legii nr. 6/2020 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

o Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. 19 și 49;

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. (a) și art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții, conform anexei nr. 2A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea cheltuielilor de investiții pe anul 2020, conform anexei nr. 3A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2019, în sumă de 14614 mii lei, astfel:

 • a) 13800 mii lei ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) 814 mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele dintre veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

JUDtpjL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică:SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

41953,63

63897,00

51710,00

52720,00

54830,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

38196,62

50097,00

50710,00

51720,00

53830,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

38196,62

50097,00

50710,00

51720,00

53830,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

29337,61

38710,00

40739,00

41349,00

42459,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

28283,29

37410,00

39309,00

39909,00

41009,00

Salarii de baza

10.01.01

19091,38

27000,00

28500,00

29000,00

30000,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4643,30

5100,00

5000.00

5000,00

5000,00

Alte sporuri

10.01.06

1886,23

2200,00

2500,00

2500,00

2500,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1673,52

1900,00

2000,00

2000,00

2000,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

5,63

10,00

9,00

9,00

9,00

Indemnizații de hrană

10.01.17

983,23

1100,00

1200,00

1300,00

1400,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

428,84

500.00

520,00

520.00

520,00

Vouchere ce vacanță

10.02.06

428,84

cnn nn

□UU,UU

don r.n

520,00

COA AA

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

625,48

800,00

Ci* m

J i L,uu

920,00

non

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

625,48

800,00

oin cc <7 I V.

920,00

930.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

8753,46

11267.00

9846,00

10241,00

11236,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

3243,49

3997,00

3547,00

3456,00

3949,00

Furnituri de birou

20.01.01

44,64

60,00

62,00

63,00

64,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

219,60

270,00

230.00

230,00

230,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

362,25

423,00

410,00

410,00

410,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

107,31

124,00

125,00

125,00

Carburanți si iubrifianti

20.01.05

16,01

20,00

20.00

20.00

Piese de schimb

20.01.06

I 1 ,vu

50,00

50,00

50, OOj

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

37,11

50,00

50,00

50.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1688,96

2000.00

1700,00

1608,Ctti-

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

756,61

1000,00

nnn nn

w

900, cy

Reparații curente

20.02

173,57

400,00

200,o3|

r^k2od^

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

316,89

400,00

400,00

400,00

Xf^3;00

Hrana centru oameni

20.03.01

316,89

400,00

400,00

400,00

400300

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4445,70

5750,00

5214,00

5665,00

6047,00

Medicamente

20.04.01

2690.86

3400,00

3364.00

3800.00

3987,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

Materiale sanitare

20.04.02

697,14

1000,00

800,00

800,00

890,00

Reactivi

20.04.03

925,71

1200,00

900,00

900,00

1000,00

Dezinfectanti

20.04.04

131,99

150,00

150,00

165,00

170,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

327,46

380,00,

150,00

160,00

280,00

Uniforme si echipament

20.05.01

72,89

50,00

50,00

60,00

70,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

80,70

50,00

50,00

50,00

60,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

173,87

280,00

50,00

50,00

150,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

65,63

80,00

70,00

70,00

70,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

65,63

80,00

70,00

70,00

70,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Pregătire profesionala

20.13

32,18

40,00

30,00

40,00

40,00

Protecția muncii

20.14

24,10

35,00

35,00

35,00

35,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

124,44

170,00

185,00

200,00

200,00

Reclama si publicitate

20.30.01

11,35

20,00

20,00

20,00

20,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Chirii

20.30.04

68,54

80,00

90,00

100,00

100,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

44,55

60,00

65,00

70,00

70,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

105,55

120,00

125,00

130,00

135,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

105.55

120,00

125,00

130,00

135,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

3757,01

13800,00

1000.00

1000,00

1000 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3757,01

13800,00

1000,00

1000,00

1000,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

3757,01

13800,00

1000,00

1000,00

1000,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3757,01

13800,00

1000,00

1000,00

1000,00

Construcții

71.01.01

1999,81

8233,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1484,63

5395,00

1000,00

1000,00

1000,00

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

71.01.03

3.50

172,00

Alte active fixe

71.01.30

269,07

0,00

X' s 4

Reparații capitale aferente activelor fixe

|         71.03

I

i

MANAGER            W Nf. 1   Q»                                     DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

SPITALUL u>'’                                                                                                       '

Dr. Visean Cataiin                              ~                                                       Ec- Petre victoria

PLOIEȘTI *

ci / '=_ p’A X

Page 2


SPITAL UL DE PEDIA TRIE PL OI EȘTI

Adresa: Str. MihaiEminescu nr.4-6

Cod fiscal 15513888

LISTA DE INVESTIȚII - 2020

Sursa de finanțare ~ excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedenți pentru secțiunea dezvoltare în valoare de 13.800 mii lei

-mii lei-

Nr. Crt.

Obiectivul de investiții

Valoare

I.

71.01.01 - Construcții

8.233

1.

Extindere laborator de radiologie si imagistica medicala, bloc operator si scara de evacuare exterioara

8.000

2.

Extindere Compartiment Primiri Urgente

233

II.

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

5.745

1.

Achiziție aparatura medicala Laborator analize medicale

 • a) Densitometru-1 buc

 • b) Termostat-1 buc

 • c) Pupinel - 1 buc

 • d) Centrifuga laborator 24 poziții - 1 buc

5

60

60

60

i 2.

Achiziție aparatură medicală Anestezic și Terapie Intensivă

 • a) Monitor funcții vitale de înaltă performanță - 1 buc

 • b) Monitor funcții vitale de înaltă performanță cu monitorizare Er CO? - 1 buc

 • c) Infuzomat (pompă volumetrică) - 3 buc

 • d) Analizor gaze sanguine - 1 buc

 • e) Trusa laringoscop fibra optica- 1 buc

 • f)  Achiziție statie de oxigen - 1 buc

 • g) Lampa pentru fototcrapie-1 buc

30

60

30

50

12

140

30

; '■»

1 J.

Achiziție aparatura medicala CPU

 • a) Analizor imunotestarc a parametrilor -1 buc

 • b) Analizor biochimie-1 buc

 • c) Analizor rapid sumar urina-1 buc

 • d) Laptop 8 GB ram - 1 buc

50

50

10

6

‘ 4.

Achiziție aparatură medicala- secția Chirurgie-BIoc Operator

 • a) Piesa de mana bormasina - 1 buc

 • b) Sonda convexa pentru ecograf - 1 buc

 • c)  Defibrilator - 1 buc

 • d) Lampa scialitica-1 buc

 • e) Masa operații chirurgie ortopedica - 1 buc

 • f)  Extensie ortopedica masa de operație- lbuc

 • g) Cărucior ATI pentru bloc operator-3buc

 • h) Monitor funcții vitalc-4 buc

i ) Pandant-3 buc

n

J

24

10

190

143

140

34

136 I

101

5.

Achiziție aparatură medicală-Oftalmologie Ambulatoriu

 • a) Retinoscop + oftalmoscop Beta Heine/Led 200 S - 1 buc

 • b) Tonometru portabil - 1 buc

80

. .      30

6.

1

Achiziție aparatură medicală -Dermatologie Ambulatoriu

a) Aspirator fum dermatologic - 1 buc

12

7.

Achiziție aparatură medicală -Chirurgie Ambulatoriu

a) Gipsotom - fierăstrău electric pentru taiat gips - 1 buc

5

8.

Achiziție aparatură medicală -Laborator radiologie și imagistică medicală

 • a) Computer tomograf -1 buc

 • b) Aparat radiologie cu doua posturi grafie si scopie digitalizat-1 buc

 • c) Consola stafie procesare imagini 1 buc

1.932

1.500

100

10.

Achiziție aparatură medicală -Pediatrie I

a) Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale cu stativ mobil și cos - 2 buc

10

11.

Achiziție aparatură medicală -Pediatrie II

a) Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale, mobil - 2 buc

10

12.

Achiziție aparatură medicală-Laborator balneo fizioterapie

Aparat pentru managementul durerii+recuperare -1 buc

103

13

Achiziție aparatură medicală -Endocrinologie

Ecograf portabil cu sonda liniara si soft parti moi (tiroida) -1 buc

140

14.

Achiziție aparatură medicală -Centrul de Sanatate Mintala

 • a) Plan de reeducare a mersului, tip bare paralele-1 buc

 • b) Scara plan inclinat, cu balustrade dubla-1 buc

 • 4

 • 5

15.

Achiziție aparatura - Bloc alimentar

a) Cuptor electric cu convective pentru 10 tăvi GN1/1 - 1 buc

30

III.

71.01.03- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

172

1.

Achiziție paturi de ortopedic- 2 buc

24

2.

Achiziție dulap instrumentar bloc operator- 1 buc

5

3.

Achiziție masa de inox pentru blocul alimentar-1 buc

10

4.

Achiziție scaun pentru masaj- 1 buc

5

5.

Achiziție scaun dermatologic- 1 buc

30

6.

Noptiera-2buc

10

7.

Paturi ATI pentru ortopedic-2 buc

88

Total investiții sursa de finanțare -excedent

13.800


Director Financiar Contabil

Ec. Petre Victoria

SPITAL UL DE PEDIATRIE PL OIEȘTI

Str. M. Eminescu

Cod fiscal: 15513888


NOTĂ DE FUNDAMENTARE INVESTIȚII ANUL 2

Sursă dc finanțare ~ excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar î

precedenți pentru secțiunea dezvoltare in valoare dc 13800 mii lei

Obiective de investiții:

!. Extindere laborator radiologie si imagistica medicala, Bloc operator si scara

evacuare exterioara

2.     Extindere Compartiment Primiri Urgente

8.000.000 lei

233.000 lei.

Total: 8.233.000 lei Necesitate si oportunitate:

Spitalul de Pediatrie Ploiești intenționează să extindă laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală în vederea achiziționării unui Computer Tomograf (CT). Acest lucru este necesar’

 • > Pentru extinderea arici de investigații și diagnosticarea cât mai corecta a pacienților care necesită această procedură medicală (CT);

 • >  Pentru scăderea costurilor de transport a pacienților către alte unități sanitare care deservesc acest serviciu medical, având în vedere că unii dintre pacienți pot li imobilizați și necesită un transport special cu autoturism tip Ambulanță pe care unitatea noastră nu îl are în dotare;

 • > Pentru diminuarea cheltuielilor cu aceste proceduri medicale, pe care unitatea noastră le decontează altor unități medicale care deservesc aceste servicii.

Misiunea Spitalului de Pediatrie Ploiești este aceea de a îmbunătăți sănătatea comunității din arealul pe care îl deservește și de a excela în a oferi servicii medicale dc calitate. In acest sens, se impune extinderea Blocului Operator si a Compartimentului de Primiri Urgente.

3. Achiziție aparatură medicală —Laborator de analize medicale:

 • a)  Densitometru- 1 buc.                                                    5.000 lei

 • b)  Termostat - 1 buc                                                       60.000 lei

 • c)  Pupinel - 1 buc                                                          60.000 lei

 • d)  Centrifugă laborator 24 poziții - 1 buc                                   60.000 lei

Total: 185.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului dc Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

'-necesare pentru dotarea laboratorului de analize medicale și pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

-necesare pentru îmbunătățirea calității actului medical.

4.

Achiziție aparatură medicală Anestezie si Terapie Intensiva:

a)

Monitor funcții vitale de inalta performanta -1 buc

30.000 Ici

b)

Monitor funcții vitale de inalta performanta cu monitorizare Et CO2

60.000 lei

d)

Infuzomat (pompă volumetrică) - 3 buc

30.000 lei

d)

Analizor gaze sanguine -1 buc

50.000 lei

e)

Trusă laringoscop fibră optică - 1 buc

12.000 lei

0

Statie de oxigen - I buc

140.000 Ici

g)

Lampă pentru fototerapie - 1 buc

30.000 lei

Total: 352.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea compartimentului ATI din cadrul Spitalului de Pediatrie, PRiijdști. prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:        > "

-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;^ '  ■ "

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.           ;?■ fcM jP

5.

 • a)

 • b)

o)

d)


Achiziție aparatură CPU:

Analizor imunoteslare a parametrilor -1 buc.

Analizor biochimie - 1 buc.

Analizor rapid sumar urină - 1 buc

Laptop 8 GB ram - 1 buc

Total: 116.000 Ici Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea compartimentului CPU din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în compartimentul CPU;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e) D

 • g)

 • h)

 • i)


Achiziție aparatură medicală - secția Chirurgie-Bloc Operator. Piesă de mână bormașină -1 buc

3.000 lei

24.000 lei

10.000 lei

190.000 Ici

143.000 lei

140.000 lei

34.000 lei

136.000 Ici

101.000 lei


Sonda convexa pentru ecograf -lbuc

Defibrilator - lbuc

Lampă scialitică - lbuc

Masă operații chirigie ortopedică -lbuc Extensie ortopedică masă de operație -lbuc Cărucior ATI pentru bloc operator -3buc Monitor funcții vitale -4 buc

Pandant- 3 buc

TOTAL: 781.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea secției Chirurgie-Bloc operator din cadrul Spitalului dc Pediatric Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în bloc operator;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 7. Achiziție aparatură medicală - cabinet Oftalmologie-.

  80.000 lei

  30.000 lei

  110.000 Ici


 • a)  Retinoscop + oftalmoscop Beta Heine/Led 200 S -1 buc

 • b)  Tonometru portabil - 1 buc

TOTAL:

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului de Oftalmologie din cadrul Spitalului de Pediatric Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în cabinetul de oftalmologie;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 8. Achiziție aparatură medicală - Dermatologie

  12.000 lei

  TOTAL: 12.000 Ici


 • a) Aspirator fum dermatologic -lbuc

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului de dermatogie din cadrul Spitalului de Pediatrie^Plfiiesti, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorită următoarelor considerente:

-necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții supei^^zîmc.abinefulMe dermatologie;                                                          3 Sr !&


-necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 9. Achiziție aparatură medicală -Chirurgie Ambulatoriu: a) Gipsotom - fierăstrău electric pentru taiat gips -1 buc.

Total: 5.000 lei

N e cosita te și oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului Chirurgie Ambulator din cadrul Spitalului de Pediatric Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorită următoarelor considerente:

-necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;

-necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

10. Achiziție aparatură medicală -Centrul de Sanatate Mintala:

 • a)   Plan de reeducare a mersului, tip bare paralele - 1 buc

 • b)  Scara plan inclinat. cu balustrada dubla '1 buc.

4.000 lei

5.000 Ici

Total: 9.000 Ici

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea Centrului de Sanatate Mintalii din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

'-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în Centrul de Sanatate Mintala;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 11. Achiziție aparatură medicală -Laborator radiologie și imagistică medicală:

 • a)  Computer tomograf-1 buc.                                          1.932.000 lei

 • b)  Aparat radiologie cu doua posturi gratie si scopie digitalizat - 1 buc 1.500.000 lei

 • c)  Consola statie procesare imagini - 1 buc                                  100.000 lei

Total: 3.532.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Laboratorului de radiologie și imagistică medicală din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru desfășurarea activității medical in condiții superioare în compartimentul Laborator de radiologie și imagistică medicală;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 12.    Achiziție aparatură medicală Laborator Balneofizioterapie:

a) Aparat pentru managementul durerii + recuperare -1 buc                103.000 lei

l oial: 103.000 Ici Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Laboratorului de balneofizioterapie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorită următoarelor considerente:

-necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare:

-necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 13.    Achiziție aparatură medicală - Pediatrie i:

a) Monitor pentru măsurarea funțiilor vitale cu stativ mobil și coș - 2 buc 10.000 lei Se impune dotarea secției Pediatrie 1 din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

Total: 10.000 lei 7 FA

 • 14. Achiziție aparatura medicala - Pediatrie 11:

a) Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale, mobil - 2 buc                  10.000 lei

Total: 10.000 lei

Se impune dotarea secției Pediatrie 2 din cadrul Spiralului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

75. Achiziție aparatură medicală - Endocrinologie:

a) Ecograf portabil cu sonda liniara și soft parii moi (tiroida) - 1 buc        140.000 lei

Total:   140.000 lei

Se impune dotarea cabinetului de Endocrinologie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorită următoarelor considerente:

-necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;

-necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

16. Achiziție aparatură - Bloc alimentar:

a) Cuptor electric cu convectie pentru 10 tăvi GN1/I - 1 buc

7 7. Achiziție mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

 • a)    Achiziție paturi de ortopedie - 2 buc.

 • b)    Achiziție dulap instrumentar bloc operator - 1 buc.

 • e)    Achiziție scaun pentru masaj - 1 buc

 • d) Achiziție masa inox pentru blocul alimentar - 1 buc

 • c)    Achiziție scaun dermatologic - 1 buc

 • f)    Noptiera - 2 buc

 • g)    Paturi ATI pentru ortopedie - 2 buc

  30.000 lei

  Total: 30.000 lei

  24.000 Ici

  5.000 Ici

  5.000 Ici

  10.000 lei

  30.000 Ici

  10.000 lei

  88.000 lei

  Total: 172.000 Ici


Necesitate si oj ortunitate:

Sc impune dotarea spitalului, prin achiziția unor echipamente si mobilier medical datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale și nemcdicalc (hoteliere) oferite pacienților internați, în scopul creșterii gradului de satisfacție a acestora;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

Manager,

Dr. Vișean Cătălin