Hotărârea nr. 45/2020

Hotãrârea nr. 45 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 45

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Referatul de aprobare nr. 60/18.02.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, srategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și raportul de specialitate nr. 1336/18.02.2020 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.20/18.02.2020 și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 57/20.02.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.02.2020;

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr.5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;

 • •  Legii nr.6/2020 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

 • •  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. (a) și art. 139 alin (3) lit (a) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă listele de investiții, conform Anexei nr. 2A (sursa venituri proprii) și conform Anexei nr. 2B (sursa buget local), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea investițiilor, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă destinația excedentului constituit la finele anului 2019, în suma de 5105 mii lei, astfel: suma de 1633 mii lei se va utiliza pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare - investiții prezentate în Anexa 2A, iar diferența de 3472 mii lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Art. 5 Aprobă acordarea de stimulente unui număr de 7 salariați defavorizați de Legea 153/2017: 1 chimist,1 biochimist, 1 biolog, 1 farmacist, 1 fizician medical și 2 kinetoterapeuți.

Art. 6 Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Si ACT1VITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

REALIZĂRI LA 31.12.2019

BUGET 2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI - din care:

87977

106628,00

116873,00

127883,00

128893,00

VtiS iQlâ

11 URILE ScU 1IUNII Ut FU NUI lUNAKb ■ - din care:

85137

105608,00

116873,00

127883,00

128893,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

19

21,00

22,00

22,00

22

Venituri din dobânzi

31.10.03

0

1,00

1,00

1,00

1

Venituri din prestări servicii

33.10.08

818

824,00

900,00

900,00

900

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

62967

73000,00

74000,00

75000,00

76000

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bunelul de stal

33.10.30

613

842,00

850,00

860,00

870

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

0

0,00

0,00

0,00

0

Donații si sponsorizări

37.10.01

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

340

920,00

1100,00

1100,00

1100

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariale

43.10.33

20380

30000,00

40000,00

50000,00

50000

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

2840

1020,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul șanatatii

43.10.14

2840

1020,00

0,00

0,00

0

Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echloamentetor de comunicații in sanatate

43.10.16.01

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații In urgenta In

43.10.17.01

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

90343,00

111733,00

116873,00

127883,00

128893,00

seCYiunea'BE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+85)

85154

109080,00

116873,00

127883,00

128893,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+:

01

85154

109116,00

116873,00

127883,00

128893,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 1O.i

10

33409

42533,00

42547,00

42547,00

42647,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.0

10.01

32063

40883,00

40994,00

40994,00

40994,00

Salarii de baza

10.01.01

24056

29930 00

30000 00

30000 00

30000

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4399

6000,00

6000,00

6000,00

6000

Alte sporuri

10.01.06

596

900,00

900,00

900,00

900

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

io.oi.io

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1616

2160,00

2200,00

2200,00

2200

Indemnizații plătite unor persoane din afara un

10.01.12

5

9,00

10,00

10,00

10

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de rr

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrana

10,01,17

1319

1800,00

1800,00

1800,00

1800

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

72

84.00Î

84,00

84,00

84

Cheltuieli salarlale In natura (cod 10.02.01 la 10

10.02

535

620,00

620,00

620,00

620,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

REALIZĂRI LA 31.12.2019

BUGET 2020

ESTIMĂRI

V-

2021

3 s -

2022

■> X 2023

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

, 'ii i’ \ IV -

Locuința de serviciu folosita de salariat si fam

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

535

620,00

620,00

620,00

.<#^620

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

811

1030

1033

C ,1,033

,       1033

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

91

96,00

96,00

96,00~

96

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de via(â plătite de anoaiator pentru anoaiali

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

720

934,00

937,00

937,00

937

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.1B+20.18 la 20.27+20.30)

20

51521

66321,00

73950,00

84960,00

85970,00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.C

20.01

2576

3470,00

3495,00

3822,00

4115,00

Furnituri de birou

20.01.01

90

100 00

105 00

107.00

110

Materiale pentru curățenie

20.01.02

129

200,00

155,00

155,00

155

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

987

1300,00

1400,00

1600,00

1700

Apa, canal si salubritate

20.01.04

163

200,00

220,00

250,00

300

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

19

30,00

35,00

40,00

45

Piese de schimb

20.01.06

38

100,00

50,00

60,00

80

Transport

20.01.07

51

70,00

75,00

80,00

85

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

51

70,00

75,00

80,00

90

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

513

600,00

560,00

600,00

650

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funct

20.01.30

535

800,00

820,00

850,00

900

Reparații curente

20.02

1389

1000,00

620,00

650,00

700

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

571

700,00

670,00

700,00

800,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

571

700,00

670,00

700,00

800

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.0'

20.04

45773

60008,00

68140,00

78658,00

79224,00

Medicamente

20.04.01

43998

57988,00

66050,00

76498,00

77000

Materiale sanitare

20.04.02

657

700,00

710,00

720,00

724

Reactivi

20.04.03

1002

1200,00

1250,00

1300,00

1350

Dezinfectant!

20.04.04

116

120,00

130,00

140,00

150

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2(

20.05

504

600,00

500,00

600,00

600,00

Uniforme si echipament

20.05.01

36

50,00

50,00

50,00

50

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

54

50,00

50,00

50,00

50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

414

500,00

400,00

500,00

500

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+2C

20.06

53

70,00

60,00

60,00

60,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

53

70,00

60,00

60,00

60

Deplasări in străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

28

30,00

32,00

32,00

33

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

0

5,00

5,00

5,00

5

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

34

60,00

40,00

40,00

40

Protecția muncii

20.14

100

120,00

125,00

130.00

130

Muniție, furnituri sl armament de natura actlvelo

20.15

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al a

20.18

0,00

contribuții aie aairunisîranei puoiice lotaie ia realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracta de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program Inundații pen

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor sl Inghetu

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumutur

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumutu

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuk

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Chei actlu aalri

luieii Judiciare sl extrajudiciare derivate din ni In reprezentarea Intereselor statutul, vlt dispozițiilor legale

20.25

REALIZĂRI LA 31.12.2019

ESTIMĂRI

D

ENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2020

2021

2022

2023

Tlchete cadou

20.27

/ "Sv

/ •.•<

7

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.01

20.30

493

258 00

263.00

/   263,00

7 253,004

Reclama si publicitate

20.30.01

«       S-Ș-'.

Protocol si reprezentare

20.30.02

\ X r-.tr

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

21

22,00

22,0(4

122,00'....

.rf/       22

Chirii

20.30.04

36,00

36,00

3600X

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

1

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului in r

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

472

200,00

205,00

205,00

205

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ĂLE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 51

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

TITLUL X ALTE~CHELT'UIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+5

59

224

262,00

276,00

276,00

276,00

Burse

59.01

0 00

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

59.40

224

262,00

276,00

276 00

276

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8

81

1IILUL XVII PLAI 1 LFEU1UA1ETN ANO PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-36,00

Plăti efectuate in anii precedentl si recuperate ir

85.01.01

-36,00

SECȚIUNEA DE DEZvOLIAHt (cod

51+55+56+70+841

5189

2653,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

imul viii Proiecte cu finanțare dm ronduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5189

2653,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 l

71

5189

2653,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5189

2653 00

Construcții

71.01.01

0

0 00

Mașini, echipamente si miiloace de transport

71.01.02

4009

1208,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corpo

71.01.03

18

115.001

Alte active fixe

71.01.30

1162

1330,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților co>

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

VILUL XVII PLA V EFEC TUA IE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate In anii precedentl sl recuperate Ir

85.01

Pentru buget 2020: Excedentul din anii precedent! de 5105 mii lei va fi directionat astfel: 1633


mii lei se directioneaza pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, iar diferența de 3472 mii lei,


pentru acoperirea golurilor temporare de casa in sectiur Sponsorizări din anii precedenti:246075 11 lei

ORDONATOR TERTI       tEDITE,

—f-

EC. MUSCA MARILENA


«de funcționare.

SPITALUL^

MUNICIPAL

PLOIEȘTI

1


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA 2A

HCC Zk-


LISTA PROPUNERI

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare DIN VENITURI PROPRII (EXCEDENT) pentru anul 2020

Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Cantit ate

Valoare totala

Nota de fundamentare

1

2

3

8

ART.71.01.02 - MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJ

LOACE DE TRANSPORT

1.Pompa tip infusomat

8

72

Pompele sunt necesare pentru Secția Oncologie.

2.lnjectomat

6

54

Sunt necesare Secției Oncologie un număr de

4 bucăți si Secției Interne un număr de 2 bucăți.

3. Concentrator oxigen

2

8

Sunt necesare Secției Oncologie.

4.Pat cantar cu 4 motoare

3

90

Paturile vor fi utilizate in secțiile: Fizioterapie, Hematologie si Oncologie.

5.Defibrilator

6

120

Aparatul este necesar in Secția Interne, Secția Reumatologie,Secția Oncologie, Ambulatoriul spitalului, Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare si pentru dotarea ambulantei.

6.Cărucior transport alimente

5

100

Cărucioarele sunt necesare pentru transportul si distribuirea alimentelor in Secția Oncologie -2 bucăți, Secția Interne -1 buc.,Secția Reumatologie -1 buc.si Secția ^izibțerapie -1.\ buc.

7.Aparat întins si colorat frotiuri

1

20

Aparatul este necesar in Laboratorul de analize al spitalului.

8.Masa chirurgicala

1

6

Masa va fi utilizata la Cabinetul de dermatologie.

9.Sterilizator cu aburi

1

420

Este necesar Compartimentului Sterilizare.

10.Platforma ridicătoare

1

150

Este necesara la Secția Oncologie - etaj.

11 .Cărucior - platforma cu un perete longitudinal detașabil pentru transport materiale sanitare

1

3

Acest cărucior - platforma va fi folosit la Secția Interne.

12.Electrocardiograf cu 12 derivații cu interpretare

1

15

Este necesar Secției Reumatologie.

ART.71.01.03 - MOBILIER,APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

13.Sistem UPS monofazat de tip on - line pentru instalație radioterapie model SRT 100

1

15

Este necesar la Secția Radioterapie.

14. Sistem UPS monofazat de tip on - line pentru instalație radioterapie model T200 si T300

2

100

Sunt necesare Secției Radioterapie.

ART.71.01.30- ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

15.Execuție rezervor apa potabila (continuare execuție)

15

Este necesara realizarea unui rezervor de apa potabila care sa asigure necesarul de apa potabila pentru trei zile.

16.Amenajare grupuri sanitare si schimbare conducte la Secția Oncologie- etaj

200

Numărul de toalete existente este insuficient pentru numărul de pacienti deservit.

_______

17. Realizare statie de clorinare a apelor uzate (continuare execuție)

5

Este necesara o dezinfectare a apelor b^âte~“"^ din spital, înainte de deversarea lor,in rețeaua de canalizare a orașului.          F " F-

18. Amenajare spatii depozitare in cadrul Compartimentului Hematologie

240

In urma extinderii Compartimentului Hematologie este necesara amenajarea si compartimentarea spatiilor de depozitare a diverselor materiale utilizate de acesta.

TOTAL

1633


DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL, Ec. Musca Marilena


BIROU ADMINISTRATIV - ACHIZIȚII, Ec. Anisia Lucia

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA 2B /fi- f-fCC (fa.


LISTA PROPUNERI

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de la BUGETUL LOCAL - Anul 2020

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Valoare totala

Nota de fundamentare

1

3

8

ART.71.01.30 - ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

1 .Consolidare garaj - corp T

200

Lucrările constau in confecționarea unor stâlpi de rezistenta care sunt complet deteriorați,in realizarea unor centuri de legătură intre stâlpi, precum si lucrări de camasuire a pereților interiori despărțitori. Aceștia se afla in situația de a se prăbuși.

2.Consolidare si anvelopare clădire corp C (Sterilizare)

200

Se urmărește creșterea rezistentei acesteia, imbunatatirea eficientei energetice a acestei clădiri si micșorarea pierderilor termice .

3. Cale de evacuare suplimentara Secția Oncologie - etaj, corp L - continuare faza de execuție

140

S-a executat o parte din aceasta lucrare, urmând ca in anul 2020 sa fie finalizata.

4. Anvelopare clădire corp R - Bloc alimentar

180

Se urmărește imbunatatirea eficientei energetice a acestei clădiri.

5.Expertizare clădiri

150

In urma unui control efectuat de Inspectoratul de Stat in Construcții ni s-a lasat ca sarcina expertizarea tuturor clădirilor pe care le avem in administrare.                                                             4

ART.71.01.02 - MAȘINI,ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT             Cr

6.Aparat de radiologie fix cu doua posturi in varianta digitala (grafie si scopie) - co finanțare

150

Se impune dotarea spitalului cu un aparat modern, cu doua posturi (grafie si scopie), avand un nivel scăzut de radiații.Suma de 150 mii reprezintă cofinantarea de 10% din valoarea aparatului (conform Legii nr.95/2006), diferența de 90% urmând a fi primita de la Bugetul de Stat.

TOTAL

1020

Anexa nr. 3 L A- /(CC


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE INVESTIȚII

PROPUSE A SE REALIZA IN ANUL 2020

Sursa de finanțare :Venituri proprii

Valoarea investițiilor: 1633 mii lei din care :

Pentru dotarea cu echipamente si aparatura medicala - art.bugetar 71.01.02 -Mașini, echipamente si mijloace de transport, spitalul isi propune următoarele obiective de investiții in valoare de 1058 mii lei:

 • 1. Pompa tip infusomat - 8 bucăți in valoare de 72 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aceste pompe sunt necesare pentru Secția Oncologie.

 • 2. Injectomat - 6 bucăți in valoare de 54 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea Secției Oncologie cu un număr de 4 bucăți si a Secției Interne cu un număr de 2 bucăți.

 • 3. Concentrator oxigen - 2 bucăți in valoare de 8 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aceste echipamente medicale vor fi utilizate in Secția Oncologie.

 • 4. Pat cantar cu 4 motoare - 3 bucăți in valoare de 90 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aceste paturi vor fi utilizate in Secția Fizioterapie, Secția Oncologie si Compartimentul Hematologie.

 • 5. Defibrilator - 6 bucăți in valoare de 120 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Se impune folosirea acestor aparate in Secția Interne, Secția Reumatologie, Secția Oncologie, Ambulatoriul spitalului, Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare si pentru dotarea ambulantei.

 • 6. Carucior transport alimente - 5 bucăți in valoare de 100 mii lei Necesitate si oportunitate:

Cărucioarele sunt necesare pentru transportul si distribuirea alimentelor in Secția Oncologie -2 bucăți, Secția Interne - 1 bucata, Secția Reumatologie - 1 bucata si Secția Fizioterapie - 1 bucata.

 • 7. Aparat intins si colorat frotiuri - 1 bucata in valoare de 20 mii lei Necesitate si oportunitate:

Aparatul este necesar Laboratorului de analize al spitalului.

 • 8. Masa chirurgicala - 1 bucata in valoare de 6 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Masa va fi utilizata la Cabinetul Dermatologie.

 • 9. Sterilizator cu aburi - 1 bucata in valoare de 420 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aparatul va fi utilizat de Compartimentul Sterilizare.

 • 10. Platforma ridicătoare - 1 bucata in valoare de 150 mii lei Necesitate si oportunitate:

Aceastaplatform va fi utilizata la Secția Oncologie-etaj.

 • 11. Carucior - platforma cu un perete longitudinal detașabil pentru transport materiale sanitare -1 bucata in valoare de 3 mii lei Necesitate si oportunitate:

Acest cărucior- platforma va fi folosit la Secția Interne.

 • 12. Electrocardiograf cu 12 derivații cu interpretare - 1 bucata in valoare de 15 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aparatul va fi utilizat in Secția Reumatologie.

La artbugetar 71.01.03 - Mobiler, aparatura birotica si alte active corporale sunt necesare active corporale in valoare de 115 mii lei si anume: l.Sistem UPS monofazat de tip on-line pentru instalație radioterapie model SRT 100 - 1 bucata in valoare de 15 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Este necesar la Secția Radioterapie.

2.Sistem UPS monofazat de tip on - line pentru instalație radioterapie model T200 si T300 - 2 bucăți in valoare de 100 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Sunt necesare pentru Secția Radioterapie.

La artbugetar 71.01.30 - Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) , spitalul isi propune realizarea următoarelor obiective de investiții in valoare de 460 mii lei:

 • l.Executie rezervor apa potabila (continuare execuție) - in valoare de

15 mii lei

Necesitate si oportunitate:

z-,             / ~ Zj

Este necesara realizarea unui rezervor de apa potabila care sa asigure^ necesarul de apa potabila pentru trei zile.

e e.l a tS'-

 • 2. Amenajare grupuri sanitare si schimbare conducte la Secția Oncologie - etaj - in valoare de 200 mii lei


X.


■ 't


'vS*'

Necesitate si oportunitate:

Numărul de toalete de care dispune secția este insuficient pentru numărul de pacienti deservit.

 • 3. Realizare statie de clorinare a apelor uzate (continuare execuție) -

in valoare de 5 mii lei

r. a v.


Necesitate si oportunitate:

Este necesara o dezinfectare a apelor uzate din spital, inainte de deversarea lor in rețeaua de canalizare a orașului.

4. Amenajare spatii depozitare in cadrul Compartimentului Hematologie- in valoare de 240 mii lei

Necesitate si oportunitate:

In urma extinderii Compartimentului Hematologie este necesara amenajarea si compartimentarea spatiilor de depozitare a diverselor materiale utilizate de acesta.

Sursa de finanțare: Subvenții din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii - valoarea totala a investițiilor este de 1020 mii lei si se defalca astfel:

La art.bugetar 71.01.02 - Mașini,echipamente si mijloace de transport -se preconizează achiziționarea următoarelor obiective de investiții in valoare de 150 mii lei:

l.Aparat radiologie fix cu 2 posturi in varianta digitala - 1 bucata in valoare de 150 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea spitalului cu un aparat modem, cu doua posturi (grafie si scopie) avand un nivel scăzut de radiații. Suma de 150 mii lei reprezintă cofinantarea de 10% din valoarea aparatului (conform Legii nr.95/2006), diferența de 90% urmând a fi primita de la Bugetul de Stat.

La art.bugetar 71.01.30 - Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) se

are in vedere realizarea următoarelor obiective de investiții in valoare de 870 mii lei:

 • 1. Consolidare garaj - corp T - in valoare de 200 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Lucrările constau in confecționarea unor stâlpi de rezistenta care sunt complet deteriorați, in realizarea unor centuri de legătură intre stâlpi, precum si lucrări de camasuire a pereților interiori despartitori.Acestia se afla in situația de a se prăbuși.

 • 2. Consolidare si anvelopare clădire corp C (Sterilizare) - in valoare de 200 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Se urmărește creșterea rezistentei, imbunatatirea eficientei energetice a acestei clădiri si micșorarea pierderilor termice.

 • 3.Cale de evacuare suplimentara Secția Oncologie - etaj, corp L (continuare execuție) - in valoare de 140 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Este necesara aceasta cale suplimentara de evacuare intrucat pacientii internați (spitalizare de zi si continua), personalul medical si aparținătorii, aproximativ 100 de persoane/zi in Secția Oncologie - etaj nu pot fi evacuate pe singura cale de acces existenta, in cazul unor calamitati (incendii, cutremure).

S-a executat o parte din aceasta lucrare, urmând ca in anul 2020 sa fie finalizata.

 • 4. Anvelopare clădire corp R - Bloc alimentar - in valoare de 180 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Se urmărește imbunatatirea eficientei energetice a acestei clădiri.

 • 5. Expertizare clădiri - in valoare de 150 mii lei

Necesitate si oportunitate:

In urma unui control efectuat de Inspectoratul de Stat in Construcții ni s-a lasat ca sarcina expertizarea tuturor clădirilor pe care le avem in administrare.Director financiar - contabil,

Ec.Musca Marilena