Hotărârea nr. 44/2020

Hotãrârea nr. 44 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 – 2023 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 44

privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2020

și estimări pentru anii 2021 - 2023 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 55/18.02.2020 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia și raportul de specialitate nr. 23089/18.02.2020 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune bugetul de cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Finanțe Locale pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 - 2023;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 26/18.02.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 56/20.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia Buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.02.2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;

luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alineat 4, litera a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2020 și estimarea pentru anii 2021 - 2023, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții pe anul 2020 și estimarea pentru anii 2021 -2023 a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă fundamentarea investițiilor pe anul 2020, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 februarie 2020.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ          Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


ANEXAI i A-              I voie
BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL INSTITUȚIEI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT 2019

ESTIMĂRI

PROPUNERI 2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

nr-n/zM -t-Ar>r-v

15,641.00

17,177.00

18,232.00

18,656.00

19,061.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

15,641.00

16,965.00

17,736.00

18,160.00

18,565.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

15,641.00

16,965.00

17,736.00

18,160.00

18,565.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13,995.00

14,950.00

15,333.00

15,701.00

16,046.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13,485.00

14,409.00

14,779.00

15,133.00

15,466.00

Salarii de baza

10.01.01

12,976.00

13,749.00

14,103.00

14,441.00

14,759.00

Alte sporuri

10.01.06

30.00

45.00

46.00

47.00

48.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Indemnizație pentru hrana

10.01.17

474.00

610.00

625.00

640.00

654.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

208.00

217.00

222.00

228.00

233.00

Vouchere de vacanta

10.02.06

208.00

217.00

222.00

228.00

233.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

302.00

324.00

332.00

340.00

347.00

Contribuții asiguratorie pentru munca

10.03.07

302.00

324.00

332.00

340.00

347.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

1,530.00

1,883.00

2,268.00

2,320.00

2,377.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,464.00

1,769.00

2,149.00

2,197.00

2,251.00

Furnituri de birou

20.01.01

166.00

166.00

170.00

171.00

178.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

15.00

15.00

16.00

16.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

154.00

219.00

218.00

223.00

228.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16.00

19.00

19.00

20.00

21.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

4.00

4.00

5.00

5.00

6.00

Piese de schimb

20.01.06

31.00

31.00

32.00

32.00

33.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

333.00

333.00

464.00

475.00

486.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

25.00

25.00

26.00

26.00

27.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

720.00

957.00

1,200.00

1,229.00

1,256.00

Reparații curente

20.02

10.00

20.00

21.00

21.00

21.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 ?

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

o.qo i

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

10.00

11.00

12.00

13^0;

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

10.00

11.00

12.00

13.00/DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT 2019

ESTIMĂRI

PROPUNERI

2020

2021

2022

2023

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

21.00

10.00

11.00

12.00

13.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

21.00

10.00

11.00

12.00

13.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Pregătire profesionala

20.13

1.00

20.00

20.00

21.00

21.00

Protecția muncii

20.14

4.00

4.00

5.00

5.00

5.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

20.25

20.00

50.00

51.00

52.00

53.00

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

116.00

132.00

135.00

139.00

142.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

116.00

132.00

135.00

139.00

142.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

212.00

198.00

198.00

198.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

212.00

198.00

198.00

198.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

212.00

198.00

198.00

198.00

Acti

ve fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

212.00

198.00

198.00

198.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

110.00

96.00

96.00

96.00

Alte active fixe

71.01.30

102.00

102.00

102.00

102.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

— i    - -      -        -                                     ■

85.01

ROMANIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei nr.16 Tel._0344-801053; fax:0244-546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 wwwjpfl.ro Email: finantelocale(a)spfl.rorina siwrrexFUNDAMENTARE BUGET 2020


TOTAL BUGET 17.177 mii lei

CHELTUIELI DE PERSONAL: 14.950 mii lei

Cheltuieli cu salariile in bani: 10.01  = 14.409 mii lei

10.01.01

Fonduri pentru salariile de baza ale personalului angajat                       = 13.508 mii lei

 • • Plata in ian 2020 cf execuție trezorerie la 14.01 : 1.100 mii lei x o luna = 1.100 mii lei

 • • Plăti feb-dec 2020 cf stat personal la 31.01.2020: 1.128 mii lei x 11 luni = 12.408 mii lei

(1.100 mii lei + 8 mii reinc activ cu 01.01+ 5 mii transf cu 01.01 + 12 mii 2 angaj cu 01.01 + 3 mii prov dec)

Fonduri necesare pentru promovare in grad si transe vechime 2020              = 98 mii lei

 • •       Grad : 85 mii lei / an

 • •      Vechime : 13 mii lei / an

Fonduri pentru 1 post suspendat

= 64 mii lei


= 79 mii lei


•       7.987 lei, Negoita G. (inc. in apr. '20) 8 mii x 8 luni = 64 mii lei

Fonduri pentru 2 posturi vacante

•      4.678 lei + 3.222 lei=7,90 mii lei xlO luni = 79 mii lei

Total an 10.01.01 = 13.749 mii lei

10.01.06

Spor de c.f.p.p.                2,5 mii lei/luna x 12 luni =30 mii lei

Spor pentru pers cu handicap 1,250 mii lei/luna x 12 luni = 15 mii lei

(8382 lei xl5%=1250 lei)                             Total an 10.01.06 =      45 mii lei

10.01.12

Indemnizații persoane din afara unitatii                                      =    5 mii lei

10.01.17

Indemnizație de hrana 2020, cf Legii 153/2017                          =   610 mii lei

 • •  Cheltuiala cu indemnizația de hrana plătită in ian 42 mii lei

 • •  Indemnizație de hrana feb-dec: 347 lei/luna/pers x 149 pers x 11 luni = 568 mii lei)

Cheltuieli cu salariile in natura : 10.02 = 217 mii lei

10.02.06

Vouchere de vacanta                                                 =  217 mii lei

149 pers x 1450 lei

11,5 mii x 4 luni(nov-feb) + 3 mii x 2 luni(oct si mart) + 2 mii x 6 luni

Energie electrica (13 mii lei x 12 luni)

=  155 mii lei

20.01.04 apa, canal, salubritate

Apa-canal (0,850miilei x 12 luni)

Salubritate (0,666mii lei x 12 luni)

=   19 mii lei:

=   11 mii lei

=     8 mii lei

20.01.05 carburanți

0,500 mii lei x 12 luni motorina

1 mie lei lubrifianti si altele pentru mașina

=   4 mii lei

20.01.06 piese schimb

=   31 mii lei

Cheltuieli cu contribuțiile: 10.03 - 324 mii lei

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca 2,25%                       = 324 mii lei

• 13749 miilei+45 mii lei+5 mii lei + 610 mii lei) 14.409x2.25%                 11P+

VA


BUNURI SI SERVICII

= 1.883 mii lei

20.01.01 furnituri de birou

=  166 mii lei

20.01.02 materiale de curățenie

15 mii lei

20.01.03 incalzit, iluminat

Energie termica

= 219 mii lei:

=   64 mii lei


20.01.08 posta, telecomunicații

Servicii distribuire corespondenta ( 22,75 mii x 12 luni) Telefonie mobila, fixa, net TELEKOM (2,5 mii x 12 luni) Servicii date, comunicație, internet RDS (2,5 mii x 12 luni) Terminale POS , TEL VERDE

=   333 mii

= 273 mii lei

=   30 mii

=   30 mii


20.01.09 materiale si prestări servicii cu caracter funcțional =  25 mii lei

20.01.30 alte bunuri si servicii pentru întreținere

Servicii certificare ISO

RCA + CASCO + ROVINIETA Dacia Logan

Revizie auto Dacia Logan

Convenție Asoc. de propr. Basarabi ( 0,250 mii/luna x 61uni)

Reincarcari cartușe imprimante (3,5mii x 121uni)

Servicii paza (30,50mii x 121uni)

Servicii gestionare tranzacții financiare (BRD, FIRSTBANK, POSTA) = Servicii de asistenta si consultanta informatica (l,75mii x 121uni)

Servicii intretinere INFOCKIOSC-URI (2,15mii x 12 luni)

Servicii transport valori (5 mii x 121uni)

Servicii case marcat (0,085mii x 121uni)

Servicii mentenanta imprimante, fotocopiatoare, mașini numarat bani

Servicii ordonare si reorganizare a dosarelor (2,25mii x 121uni) Servicii furnizare monitor oficial,buletin insolventa

Abonament interogare monitorizare firme ( ORC, ANAF, MO, BPI)

957 mii lei:

8 mii lei

3 mii lei

7 mii lei

2 mii lei

42 mii lei

366 mii lei

155 mii lei

21 mii lei

26 mii lei

60 mii lei

2 mii lei

10 mii lei

■     27 mii lei

=       1 mii lei


(1,5 mii xl2 luni)

Servicii publicare anunțuri concursuri si licitații

Certificat digital calificat

Servicii online de legislație (0,100mii x 12)

Servicii evaluare bunuri (executare)

Servicii mentenanta ATS (13 mii lei / luna xl2 luni)

Revizie centrala termica

Servicii dezinsectie

Servicii instalații PSI si ignifugare

Servicii inchiriere spatii infochiosc

Servicii igienizare aparate aer condiționat si ventiloconvectoare

Servicii curatare instalație termoficare


18 mii lei

5 mii lei

3 mii lei

2 mii lei

11 mii lei

156 mii lei

10 mii lei

1 mii lei

8 mii lei

5 mii lei

5 mii lei

3 mii lei


20.02 reparații curente                                         =    20 mii Iei

20.05.30 obiecte de inventar                                     =    10 mii lei

20.06.01 deplasări interne                                         =    10 mii lei

Deplasări in alte localitati - instanțe ( 834 lei xl2 luni)               =     10 mii lei

20.13 pregătire profesionala                                     =     20 mii Iei

tarif instruire l,33mii x 15 pers

 • 20.14 protecția muncii                                           =      4 mii lei

20.25 cheltuieli judiciare                                           =    50 mii lei


X. ALTE CHELTUIELI


= 132 mii lei


59.40 sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                 132 mii lei

-149 pers x 4% = 5,96 pers-lpers cu handic =4,96 pers x 2230 lei xl2 luni = 132 mii lei


XII. INVESTIȚII:


= 212 mii lei


71.01.03

71.01.03 NetWork Attached Storage -1 buc

71.01.03 Server aplicație informatica Impozite si Taxe


110 mii lei

=  24 mii lei

= 86 mii lei


71.01.30

71.01.30 Licența antivirus pentru 150 utilizatori - 1 buc

71.01.30 Licența Windows server 2016-1 buc

71.01.30 Licența server e-mail 100 utilizatori - 1 buc


102 mii lei

= 20 mii lei

=   10 mii lei

=   72 mii lei
DIRECTOR EXECUlă^,

Serviciul Public Ec. Simona Elena DolnifeaHftanțe locale PLOIEȘTI * . 1 . /
Sef ServiciuSERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

NOTA EXPLICATIVA LA PROPUNERILE Xv

PREVEDERE BUGETARA CHELTUIELI DE PERSONAL IN ANUL'2020

14.950 mii lei - propunere bugetara cheltuieli de personal totale in anul 2020 -13.995 mii lei - buget aprobat inițial la titlul cheltuieli de personal in anul 2019

955 mii lei - creștere,

955 mii lei creștere an 2020 fata de an 2019

Justificam suma de 955 mii lei după cum urmează:

 • •    139 mii lei diferența intre plata lunii ianuarie 2020 ( 1.116 miilei) si plata luna ianuarie 2019 ( 977 miilei)

 • •    98 mii lei / an, fonduri necesare promovărilor din cursul anului 2020

Grad : 85 mii lei / an

Vechime : 13 mii lei / an

 • •    64 mii lei / an, 1 post salariata aflata in creștere copil, fonduri necesare reluării activitatii

7.987 lei, Negoita G. (inc. in apr. '20) 8 mii lei x 8 luni = 64 mii lei

 • •  79 mii lei / an, 2 posturi vacante in anul 2020, fonduri necesare ocupării posturilor

4.678 lei + 3.222 lei=7,9 mii lei x 10 luni = 79 mii lei

 • •  15 mii lei / an, fonduri pentru spor de acordat in anul 2020 pentru o persoana cu handicap

8.382 lei xl5% = 1.250 lei x 12 luni = 15 mii lei

 • •  140 mii lei / an, diferente înregistrate la indemnizație pentru hrana

(55 mii lei pentru luna neplatita in 2019 + 55 mii lei o luna concedii de odihna + 30 mii lei pentru concediile medicale)

 • •  245 mii lei / an, fonduri necesare acoperirii angajărilor celor 7 persoane din cursul anului 2019 precum si promovărilor in grad si vechime din cursul anului 2019

 • •  22 mii lei / an, contribuții aferente sumelor noi fundamentate pentru anul 2020

324 mii lei an 2020 - 302 mii lei an 2019 = 22 mii lei

 • •  153 mii lei / an, sume retumate bugetului local din recuperarea plăților pentru concedii medicale

( 8281 ian +8756 feb +4138 mart + 12318 apr + 6227 mai +10477 iun +19459 iul +20860 aug +17341 sept + 25522 oct + 19185 nov)

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

ANEXA 2      kec          2oeO

LISTA DE INVESTIȚII

PE ANUL 2020

si estimări pe anii 2021-2023

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI

2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

NRCRT

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

212.00

198.00

198.00

198.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

212.00

198.00

198.00

198.00

Active fixe ( cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71.01

21Z001

198.00

198.00

198.00

1

NetWork Attached Storage -1 buc

71.01.03

24.00

2

Server aplicație informatica Impozite si Taxe -1 buc

71.01.03

86.00

96.00

96.00

96.00

3

Licența antivirus pentru 150 utilizatori -1 buc

71.01.30

20.00

20.00

20.00

20.00

4

Licența Windows server 2016 -1 buc

71.01.30

10.00

10.00

10.00

10.00

5

Licența server e-mail 100 utilizatori -1 buc

71.01.30

72.00

72.00

72.00

72.00


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

PLOIEȘTI, str. Independentei nr.16

NOTA DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIILOR

PE ANUL 2020 privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor i

 • I. INVESTIȚII NOI

1. Network Attached Storage -1 buc

Informații financiare :

 • a) Valoare totala : 24 mii lei

 • b) Credite de angajament: 24 mii lei

 • c) Credite bugetare : 24 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Programului anual de achiziții de la Biroul Achiziții Publice.

Informații nefinanciare :

Obiectivul general il reprezintă realizarea protecției serverelor pe care sunt instalate programul de impozite si taxe si cel de arhivare electronica si salvarea datelor de pe aceste servere atunci când exista avarii ale curentului electric sau din alte motive independente de utilizatori.

Serviciul Public Finanțe Locale propune implementarea proiectului de fata in vederea imbunatatirii si eficientizarii activitatii pe care o desfasoara. Beneficiarii directi ai proiectului sunt toti contribuabilii municipiului Ploiești, care au la dispoziție serviciile furnizate de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

Informații tehnice:

 • - sistem de stocare tip NAS

 • - pana la 4 HDD SAS3/SATA hot-swap

 • - rackmount IU, opțiune pentru alimentare redundanta, 1+1 hot-plug 500W

 • - conectare host: 2x lGbps ethernet RJ45

 • - read / write cache SSD

 • - Intel Xeon E3 CPU System

 • - IPMI dedicated port for management

 • - RAID levels: single / double parity

 • - Instant RAID volume availability

 • - File based: NFS, CIFS

 • - Block based: iSCSI

 • - VMware vSphere 5.x, 5.5, 6.0

 • - Microsoft Hyper-V

 • - Citrix Ready

 • - RedHatKVM

 • - TrustOS / OpenZFS file system

- Platforma SN1104z

 • 2. Server aplicație informatica Impozite si Taxe

Informații financiare:

 • a) Valoare totala : 86 mii lei

 • b) Credite de angajament: 86 mii Iei

 • c) Credite bugetare : 86 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Programului

anual de achiziții de la Biroul Achiziții Publice.

c

Informații nefinanciare:

Este necesara achiziționarea unui server pentru administrarea in condiții optime a bazei de date privind impozitele si taxele locale, atat din punct de vedere al securității cat si al performantelor de lucru ale acestuia. Având in vedere evoluția tehnologiei, actualul server este depășit atat fizic cat si moral acesta fiind achiziționat in anul 2014.

Mai trebuie menționat faptul ca un server nu poate fi partajat in foarte multe servere, deoarece resursele de sistem nu mai fac fata cerințelor de răspuns rapid intervenind un timp de așteptare mai indelungat pentru utilizator.

Informații tehnice server:

Serverul pentru aplicația informatica va conține următoarele detalii tehnice:

 • - Dual socket R3 (LGA 2011) supports Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 family; QPI up to 9.6GT/s

 • - Intel® C612 chipset

 • - Up to 1.5TB ECC DDR4 2133MHz; 24x DIMM sockets

 • - 2x PCI-E 3.0 xl6, 4x PCI-E 3.0 x8 (one x4 electricaly)

 • - Quad LAN w/ Intel® i35 0 GbE

 • - lOx SATA3 (6Gbps) ports w/ Intel C612 controller; RAID 0, 1,5, 10

 • - SAS3 (12Gbps) ports w/ LSI 3108 controller; RAID 0,1, 5, 6,10, 50, 60, SuperCap option support

 • - Integrated IPMI 2.0 and KVM with dedicated LAN

 • 3. Licența Antivirus 150 ulilizatori - 1 buc

Informații financiare:

 • a) Valoare totala : 20 mii lei

 • b) Credite de angajament: 20 mii lei

 • c) Credite bugetare : 20 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Programului anual de achiziții de la Biroul Achiziții Publice.

Informații nefinanciare:

Aceasta licența este imperios necesara pentru asigurarea protecției antivirus a rețelei de calculatoare si a serverului de posta electronica, avand următoarele caracteristici:

 • -  protecție proactiva : blochează atat atacurile cunoscute cat si cele nou aparute;

 • -  precizie : oferă o deosebita acuratețe in detectarea amenințărilor informatice;

 • -  impact minim : utilizează cat mai puține resurse de sistem;

 • -  protecție anti Phsihing : blochează paginile false care incearca sa preia datele de logare;

 • -  protecție anti spam;

 • -  protecție Email;

 • -  FireWall;

 • -  AntiAdware; antiSpyWare.

Avand in vedere ca instituția prelucrează date cu caracter personal supuse secretului fiscal, se impune achiziționarea unei licențe antivirus care sa corespunda caracteristicilor mai sus menționate.

4. Licența Windows server 2016 -1 buc


Informații financiare:

 • a) Valoare totala : 10 mii lei

 • b) Credite de angajament: 10 mii lei

 • c) Credite bugetare : 10 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Programului anual de achiziții de la Biroul Achiziții Publice.

Informații nefinanciare :

Achiziționarea de licența Windows este necesara bunei desfășurări a activitatii Serviciul Public Finanțe Locale, pentru utilizarea calculatoarelor in condiții legale.

Achiziția acestei licențe, este necesara si pentru a intra in legalitate, deoarece legislația in vigoare prevede sancțiuni contravenționale in cazul nedetinerii acesteia.

5. Licența server e-mail 100 utilizatori - 1 buc

Informații financiare:

 • a) Valoare totala: 72 mii lei

 • b) Credite de angajament: 72 mii lei

 • c) Credite bugetare : 72 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Programului anual de achiziții de la Biroul Achiziții Publice.

Informații nefinanciare :

Achiziționarea de licența server e-mail este necesara bunei desfășurări a activitatii Biroului de informatica din instituție, pentru utilizarea calculatoarelor in condiții legale.

Având in vedere ca instituția prelucrează date personale cu caracter de confidențialitate , se impune achiziționarea licenței.

Fata de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotarare.
Sef Serviciu Financiar - Contabilitate,


Ec. Doin a NitaSef Birou Achiziții Publice.


Protecția Muncii, Arhiva, Ec. Mioara Di\ighic;


Sef Birou Informatica si Administrarea Bazei de Date Ec. Adrian Roșu