Hotărârea nr. 43/2020

Hotãrârea nr. 43 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi estimări 2021-2023 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa a Persoanelor Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 43

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări 2021-2023 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Referatul de aprobare nr. 58/18.02.2020 al domnului Primar Adrian-Florin Dobre, al domnului Viceprimar George Pană și al membrilor Comisiei de buget - finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, precum și   Raportul de specialitate

nr.80037/12.02.2020 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări 2021-2023 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.21/18.02.2020 și raportul de specialitate nr. 55/20.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.02.2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a, art. 136, art. 139 alin. 3, lit. a, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări 20212023 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază conform Anexei nr. 2

Art. 3 Aprobă lista de investiții conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 februarie 2020.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ          Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Formular:     n/02 llnstitutia publica:


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


- mii lei -

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

3999

4366

3982

3997

4006

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

846

770

750

750

750

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

15.10

00.12

846

770

750

750

750

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

846

770

750

750

750

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

846

770

750

750

750

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

846

770

750

750

750

Venituri

din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

Diverse

venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-27

-15

-5

-5

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

27

15

5

5

~W,-.

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

3153

3596

3232

3247

$256!

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

3153

3596

3232

3247

325^6; ■.


;..... y /

*Z

-


,d. L


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

2019

Propuneri

2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.1 0.38)

43.10

3153

3596

3232

3247

3256

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3153

3596

3232

3247

3256

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)

45.10

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

3999

4366

3982

3997

4006

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)

  • 50.10

  • 51.10

___3999

4366

3982

3997

4006

Autorita

Din total

ti publice si acțiuni externe (cod 51.10.01)

capitol:

3997

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

4006

Autorități executive

51.10.01.03

Alltesen

Din

ricii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

3999

4366

3982

total capitol:

3982

3997

4006

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

  • 54.10.10

54.10.50

  • 55.10

3999

4366

Alte servicii publice generale

-

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

3972

4351

3977

3992

4001

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

819

755

745

745

745

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

745

//

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

745

Impozit pe spectacole

15.10.01

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

819

755

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

745' £

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

819

755

p

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

745

745

745

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2019

2020

2021

2022

2023

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

846

770

750

750

750

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

846

770

750

750

750

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-27

-15

-5

-5

-5

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

27

-15

-5

-5

-5

Alte transferuri voluntare

37.10.50

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

43.10

3153

3596

3232

3247

3256

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3153

3596

3232

3247

3256

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

3972

4351

3977

3992

4001

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)

50.10

3972

4351

3977

3992

4001

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.10.01)

51.10

Din total

capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

Autorități executive

51.10.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

3972

4351

3977

3992

4001

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

3972

4351

3977

3992

4001

Alte servicii publice generale

54.10.50

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.10

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

27

15

5

5

5DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

27

15

5

5

5

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

27

15

5

5

5

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

27

15

5

5

5

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

27

15

5

5

5

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.37+43.10.38)

43.10

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

27

15

5

5

5

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10)

50.10

27

15

5

5

5

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

27

15

5

5

5

Din

total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

27

15

5

5

5

Alte servicii publice generale

54.10.50


COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică:SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Anexai ȚA RCC BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023


Formular:    11/06


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizat

Propuneri

>.

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3999

4366

3982

3997

4006

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

3972

4351

3977

3992

4001

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3972

4351

3977

3992

4001

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3572,59

3952

3573

3573

3573

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

3442,19

3806

3442

3442

3442

Salarii de baza

10.01.01

3312,7

3595

3313

3313

3313

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

10

40

10

10

10

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacantă

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Drepturi de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Indemnizații de hrană

10.01.17

119,49

171

119

119

119

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

54,4

60

55

55

55

Tichete de masa*)

10.02.01

X

X

X

X

x . /

Vouchere de vacanță

10.02.06

54,4

60

55

55

55 P •

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

76

86

76

76

■76

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

76

86

76

76

^6

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

T I T LC

xon O7x*)n im

20

399,06

399

404

419

428

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizat

2019

Propuneri

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

2020

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

353,43

351

355

370

379

Furnituri de birou

20.01.01

40,98

37

41

41

44

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,9

5

8

8

10

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

82,46

80

80

89

89

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7,32

13

10

10

14

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

13,78

13

13

14

14

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,95

3

3

3

3

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

200,04

200

200

205

205

Reparații curente

20.02

6

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

8

15

8

8

8

_

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8

15

8

8

8

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

12,92

0

13

13

13

jDeplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

12,92

0

13

13

13

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,55

1

1

1

1

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

2,4

2

3

3

3

Protecția muncii

20.14

2,49

4

4

4

4

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

19,27

20

20

20

20

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

4,3

5

5

5

5

Chirii

20.30.04

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

2

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

14,97

13

15

15

15

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)

81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

X

X

X

X

IMcrti biteuiudic Iii dini pieueueiiil bi leuuptfrdie iii UHUi cuikiii iii btiUlIUIIHb ut: lunuțiuiidfti d

85.01.01

X

X

X

X

X J

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Realizat

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2019

2020

2021

2022

2023

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

_

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

27,23

15

5

5

5

lltfili Viii riUicuie uu nucii uaiu Um ruiiudn CAieme neiariiuur^duiitr       puSlauci ăi c

CC n-l Io CC        CC H7 j. CC no x« 11a EC 1C la CC 1O x£C OCaCC O7aCC IQaCC xm

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (cod 56.01.03)

56.01

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

58

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

27,23

15

5

5

5

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

27,23

15

5

5

5

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

14,77

0

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

12,46

15

5

5

5

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

X

X

X

X


COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ

Anexa nr. Jib 2 0-20

HCC hz/vo


Număr maxim de posturi în anul 2019

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2020 lei

Modificarea nr. de posturi în anul 2020 (+/-) față de anul 2019

Număr maxim de posturi în anul 2020

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020 mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

TOTAL SALARII

42

7179,33

42

301532

3565440

3565,44

din care:

CAPITO

UL............................

din care:

1

Funcții de demnitate publică

-

Primar

0

-

Viceprimar

0

-

Secretar

II

Funcții publice

36

36

A. Funcții publice generale

l.lnalti funcționari publici

-

Secretar general al județului și al municipiului București

2.Funcții publice de conducere

3

3

-

Secretar al municipiului, al sectorului

municipiului București, al orașului și al comunei

-

Director Grad II

1

12418

1

12418

149016

149

-

Sef serviciu Grad II

2

10691

2

21382

256584

257

-

Sef de birou

3.Funcții publice de execuție

33

33

a) Clasa 1 - studii superioare-

30

30

consilier superior gradația 2

1

7372

1

7372

88464

88

consilier superior gradația 3

8

7741

-7

1

7741

92892

93

consilier superior gradația 4

1

7935

7

8

63480

761760

.762

consilier superior gradația 5

17

8133

17

138261

1659132

1.659

consilier principal gradația 3

6065

0

0

0

consilier principal gradația 4

1

6217

-1

0

0

0

0

consilier principal gradația 5

1

6372

1

2

12744

152928

153

Număr maxim de posturi în anul 2019

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2020 lei

Modificarea nr. de posturi în anul 2020 (+/-) față de anul 2019

Număr maxim de posturi în anul 2020

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020 mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

consilier asistent gradația 3

1

4412

1

4412

52944

53

consilier asistent gradația 4

4522

0

0

0

0

consilier asistent gradația 5

4636

0

0

0

0

b) Clasa II - studii superioare de scurta

durata -

c) Clasa III - studii medii -

3

3

referent superior gradația 5

2

4636

2

9272

111264

111

referent superior gradația 3

1

1

4412

0

0

referent principal gradația 3

1

3502

-1

0

0

0

0

B. Funcții publice specifice

arhitect sef

III

Personal cu contract de muncă

6

6

a)

Personal didactic

-

Profesor, grad didactic 1

b)

Personal didactic auxiliar

Bibliotecar

c)

Personal de specialitate

3

3

Referent II, gradația 4

1

3032

-1

0

0

0

0

Referent II, gradația 5

2

3108

1

3

9324

111888

112

d>

Personal care ocupă funcții comune

3

3

Casier, Magaziner, gradația 3

1

3401

1

3401

40812

/■>

Casier, gradația 5

1

3573

1

3573

42876

Curier, gradația 4

1

3740

1

3740

44880

45a î

Personal contractual de conducere

Director

Sef Serviciu

Sef Birou

Număr maxim de posturi în anul 2019

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2020 lei

Modificarea nr. de posturi în anul 2020 (+/-) față de anul 2019

Număr maxim de posturi în anul 2020

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020 mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

Fond salarii brute

3565 mii lei

Indemnizație hrana 2080 x 2 x 41

171 mii lei

Contribuții - 2,25%

84 mii lei

Vouchere 1450 x 41

59 mii lei

Total general

3879 mii lei


COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE MANEA MARCELA


COMPARTIMENT RESURSE UMANE ANGELESCN CORNEL BOGDAN

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

LISTA DE INVESTIȚII

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020

Anexa 3 WKmii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cbd indicator

BUGET

2020

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

15,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

15,00

Active fixe ( cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71,01

10,00

1

Licențe

71.01.30

5,00

2

Sistem registru de evidenta a cererilor ptr. Eliberarea CI si stabilirea reședinței

71.01.30

10,00

3

71.01.30

0,00


COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PRIVIND LISTA DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2020

Pentru secțiunea dezvoltare, bugetul se ridică la nivelul sumei de 15 mii lei, suma ce va fi suportata integral din surse proprii, necesar pentru achiziționarea de:

  • -  licențe antivirus in vederea protejării bazei de date 2 mii lei

  • -  Licențe offices 3 mii lei

  • -  Sistem registru de evidenta a cererilor ptr eliberarea CI si stabilirea reședinței 10 mii lei


COMPARTIMENTUL, FINANCIAR CONTABILITATE MANEA MARCELA