Hotărârea nr. 42/2020

Hotãrârea nr. 42 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2022 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 42

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2022 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând referatul de aprobare nr. 56/18.02.2020 al primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre și al Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze formată din consilierii locali: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Raportul de specialitate nr. 1064/18.02.2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2022;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 29/18.02.2020 al Direcției Economice și de raportul de specialitate nr. 52/20.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

având în vedere Avizul comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din data de 19.02.2020;

având în vedere Contractul de prestări servicii nr. 4456/13043/28.06.2019 încheiat între U.A.T.- Municipiul Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, cât și H.C.L. nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr.4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate;

în conformitate cu Legea nr. 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 48 din Legea nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020 și art. 15 din Legea nr. 6/2020 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 227/08.09.2015 - privind Codul Fiscal, actualizată;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori

5     5^/5

indirect o participație majoritară, actualizată;

având în vedere prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 88, art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 alin. 3 lit. a din Ordonanța de ~                        ~                    ~                  5                                                                                                     5

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice,

5                                          5                               ~                                                                 ~                       5                             ~

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 februarie 2020.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL . MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                                                 A

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. :.' q

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești                                              " -

Cod unic de inregistrare: RO1343872

HCC fin-


;‘.l

«o Ș ■

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI^

pe anul 2020


mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2019

Propuneri an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

7=5/4

8

9

10

11

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

12,209.78

10,820.49

88.62

11,870.49

11,870.49

109.70

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12,195.40

10,806.86

88.61

11,856.86

11,856.86

109.72

100.00

a)

Subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

b)

Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

14.38

13.64

94.84

13.64

13.64

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

II.

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)

7

11,470.20

10,491.81

91.47

11,566.80

11,566.80

110.25

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11,470.15

10,491.81

91.47

11,566.80

11,566.80

110.25

100.00

A.

Cheltuieli cu bunuri si servicii

9

2,036.81

2,600.26

127.66

2,600.26

2,600.26

100.00

100.00

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

50.97

57.93

113.66

57.93

57.93

100.00

100.00

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

8,785.09

7,824.18

89.06

8,799.18

8,799.18

112.46

100.00

C0

Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)

12

8,031.84

7,166.21

89.22

8,216.21

8,216.21

114.65

100.00

C1

Cheltuieli cu salariile

13

7,355.39

6344.66

86.26

7,144.66

7,144.66

112.61

100.00

C2

Bonusuri

14

676.45

821.55

121.45

1 071.55

1 071.55

130.43

100.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

78.73

75.00

Cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

418.06

343.17

82.09

343.17

343.17

100.00

100.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

256.47

239.80

93.50

239.80

239.80

100.00

100.00

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

597.28

9.44

1.58

109.43

109.43

1,158.69

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

0.06

0.00

0.00,

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III.

REZULTATUL

BRUT( prof it/p ierdere)

22

739.58

328.68

44.44

303.68

303.68

92.39

100.00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

23

200.28

32.06

16.01

32.06

32.06

100.00

100.00

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

539.30

296.62

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

49.76

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2019

Propuneri an 2020

%

Estimări an 2021

p      4

Estimări an 2022

%

9=7/5*100

10=8/7*100

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28 si 29.

30

489.55

296.62

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

48.95

29.66

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

440.59

252.12

a)

-Dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

-Dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

-Dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

48.95

14.83

VI

VEnitURi din Fonduri EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

Cheltuieli materiale

38

bl

Cheltuieli cu salariile

39

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

Cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

Alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

43

230.15

253.68

110.23

100.00

100.00

39.42

100.00

1

Alocații de la buget

44

Alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

96.08

253.68

264.03

100.00

100.00

39.42

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

117

119

101.71

119.00

119

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariati total

49

117

118

100.85

118

118

100.00

100.00

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2019

Propuneri an 2020

%

X

EstimârL an 2021 ,

,Jfr

Estimări, an 2022 .

! < ■■ ■ ■ ■

%

9=7/5*100

10=8/7*100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000

50

5,635.28

4,937.67

87.62

6,0.03'86

V- €

,6.003.86

■121.59

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

51

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)

52

104.23

91.58

87.86

100.48

100.48

109.72

100.00

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)

53

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000

55

939.43

969.62

103.21

974.42

974.42

100.49

100.00

9

Plăti restante

56

10

Creanțe restante

57

983.88


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Carmen Zaharia

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: R01343872

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

ANEXA NR:2

m 4#/eoae


Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

An 2019

Propuneri an 2020 din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2019

cf.Ordin 3818/2019

Cf.HCL

547/19.12.2019

Triml

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

8

9

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

11,581.59

12,615.42

12,615.42

12,209.78

3,225.41

6,550.12

9,500.05

10,820.49

88.62

105.42

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

11,562.89

12,597.44

12,597.44

12,195.40

3,222.00

6,543.30

9,489.82

10,806.86

88.61

105.47

a)

din producția vanduta (Rd.4+ftd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

11,562.89

12,597.44

12,597.44

12,195.40

3,222.00

6,543.30

9,489.82

10,806.86

88.61

105.47

a1)

din vanzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

11,512.06

12,572.22

12,572.22

12 156.74

3,216.20

6,531.18

9,470.40

10 781.63

88.69

105.60

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - servicii publice

6,445.23

7,595.51

7,595.51

7,453.97

1,951.62

3 981.80

5,745.74

5,890.76

79.03

115.65

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - Rampa Teleaien

308.37

431.63

416.40

363.51

118.88

258.04

308.92

331.09

91.08

117.88

a3)

din redevente si chirii

6

3.23

3.22

3.22

3.23

0.81

1.61

2.42

3.23

99.90

100.00

a4)

alte venituri

7

47.60

22.00

22.00

35.43

5.00

10.50

17.00

22.00

62.09

74.43

b)

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

f1)

din amenzi si penalități

15

f2)

din vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4j

din valorificarea certificatelor CO2

20

fȘL

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

18.70

17.98

17.98

14.38

3.41

6.82

10.23

13.64

94.84

76.90

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferente de curs

25

0.01

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

7.65

d)

din dobânzi

26

18.691

17.98

17.98

14.36

3.41

6.82

10.23

13.64

94.96

76.83

alte venituri financiare

27

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

An 2019

Propuneri an 2020 din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2019

cf.Ordin 3818/2019

Cf.HCL

547/19.12.2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

8

9

3|

Venituri extraordinare

28

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

11,189.28

12,396.83

12,396.83

11,470.20

3,116.19

6,516.11

9,311.24

10,491.81

91.47

102.51

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120) din care:

30

11,189.21

12,396.68

12,396.67

11,470.15

3,116.19

6,516.11

9,311.24

10,491.81

91.47

102.51

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

1,874.44

2,548.02

2,548.01

2,036.81

771.11

1,462.98

2,103.55

2,600.26

127.66

108.66

A1

Cheltuieli privind stocuri e

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

281.43

367.05

367.05

241.46

102.81

240.04

349.02

435.41

180.32

85.80

al

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

151.50

195.62

195.62

98.21

41.06

121.25

186.12

230.04

234.23'

64.83

b1J

cheltuieli cu piesele de schimb

35

63.60

86.26

86.26

16.10

13.38

54.35

92.04

107.32

666.58

25.31

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

38.85

44.32

44.32

35.92

12.67

23.99

34.12

46.26

128.78

92.46

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

44.36

52.95

52.95

34.32

8.36

40.53

70.95

76.64

223.30

77.37

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

85.56

118.48

118.48

108.95

53.38

78.25

91.94

128.72

118.15

127.34

Leb

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

51.84

341.34

341.34

215.15

37.24

114.20

138.65

154.75

71.93

415.03

a)

cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

41

16.91

299.93

299.93

179.79

28.00

94.80

108.30

114.60

63.74

1,063.22

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:

42

25.71

27.73

27.73

27.08

6.36

12.72

19.08

25.44

93.94

105.33

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

12.00

12.00

12.00

12.00

3.00

6.00

9.00

12.00

100.00

100.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

13.71

15.73

15.73

15.08

3.36

6.72

10.08

13.44

89.12

109.99

°)

prime de asigurare

45

9.22

13.68

13.68

8.28

2.88

6.68

11.27

14.71

177.66

89.80

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terii (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd. 67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1,541.16

1,839.63

1,839.63

1,580.20

631.07

1,108.74

1,615.89

2,010.10

127.21

102.53

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

2.91

3.00

3.00

0.02

2.50

5.00

7.50

10.00

50,000.00

0.69

b1) | cheltuieli privind consultanta juridica

49

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

20.93

24.00

24.00

23.42

5.50

11.00

18.00

24.00

102.48

111.90

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

12.00

14.00

14.00

15.45

3.00

6.00

10.50

14.00

90.61

128.75

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

C2)

- Cheltuieli ae reciama st puoncnaie, JfTI care:

53

8.93

10.00

10.00

7.96

2.50

5.00

7.50

10.00

125.63

89.14

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch.cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

Nr. Ort

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

An 2019

Propuneri an 2020 din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2019

cf.Ordin 3818/2019

Cf.HCL

547/19.12.2019

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

8

9

d1±

ch. de sponsorizare in domeniul medical si s

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport din care:

59

d3)

pentru cluburile sportive

60

d4)

cheltuieli de sponsorizar pentru alte acțiuni si activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

3.91

5.01

5.01

4.89

2.21

4.41

5.82

5.82

119.02

125.06

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

48.13

69.00

69.00

50.55

0.06

46.12

95.78

95.84

189.59

105.03

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

3.95

7.42

7.42

2.53

0.06

3.72

7.38

7.44

- interna

65

0.00

0.22

0.22

0.00

0.06

0.12

0.18

0.24

- externa

66

3.95

7.20

7.20

2.53

0.00

3.60

7.20

7.20

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

18.83

237.29

237.29

27.23

217.43

224.77

232.11

239.45

879.38

144.61

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

12.31

12.40

12.40

10.40

2.60

5.20

7.80

10.40

100.001

84.48

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de Ierți, din care:

69

1,433.27

1,485.18

1,485.18

1,463.67

399.67

809.24

1,245.67

1,621.39

110.78

102.12

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

527.29

616.00

616.00

611.16

155.22

316.82

490.34

625.27

102.31

115.91

i2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

i3<

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

6.57

7.50

7.50

6.38

0.00

6.00

13.00

13.00

203.76

97.11

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

I5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011

76

0.00

0.00

0.00

0.00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

I)

alte cheltuieli

78

0.87

3.75

3.75

0.02

1.10

3.00

3.20

3.20

16,000.00

2.30

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

47.78

64.50

64.50

50.97

18.74

33.77

46.02

57.93

113.66

106.68

a)

ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale

81

c)

ch.cu taxa de licența

82

3.06

5.52

5.52

3.25

0.90

1.80

2.70

3.60

110.77

106.21

ch.cu taxa de autorizare

83

2.82

8.12

8.12

2.82

6.40

8.70

9.50

10.30

365.25

100.00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.00

0.03

f)

ch. cu alte taxe si impozite

85

41.90

50.86

50.86

44.87

11.44

23.27

33.82

44.03

98.13

107.09

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) di care:

86

8,146.64

9,303.02

9,303.02

8,785.10

2,295.90

5,103.03

7,202.65

7,824.18

89.06

107.84

co

Cheltuieli de natura salariata (Rd.88+Rd.92)

87

7,475.66

8,526.27

8,526.27

8,031.83

2,100.88

4,661.82

6,569.54

7,166.21

89.22

107.44

Nr. Cri

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

An 2019

Propuneri an 2020 din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2019

cf.Ordin 3818/2019

Cf.HCL

547/19.12.2019

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

8

9

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

7,027.03

7,659.53

7,659.53

7,355.39

1,923.84

4,076.64

5,794.82

6,344.66

86.26

104.67

a) salarii de baza

89

5,228.88

5,873.07

5,873.07

5,657.84

1.472.90

2,943.12

4,260.13

4,625.46

81.75

108.20

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

1,798.15

1,786.46

1,786.46

1,697.55

450.94

1,133.52

1,534.69

1,719.20

101.28

94.41

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

448.64

866.74

866.74

676.45

177.04

585.18

774.72

821.55

121.45

150.78

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

117.40

202.61

202.61

101.98

33.98

67.96

101.94

114.47

112.25

86.87

- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b > tichete de masa;

96

294.62

402.84

402.84

346.22

126.56

253.12

375.68

409.98

118.42

117.51

c) vouchere de vacanta;

97

169.65

169.65

163.40

171.10

171.10

171.10

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

17.92

17.92

17.92

0.00

60.00

60.00

60.00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

36.62

73.72

73.72

46.93

16.50

33.00

66.00

66.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

64.87

100.00

100.00

78.73

25.00

50.00

75.00

75.00

95.26

121.37

a) ch. cu plalile compensatorii aterente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotarari udecatoresti

102

64.87

100.00

100.00

78.73

25.00

50.00

75.00

75.00

95.26

121.37

c) ch. de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

'Cheltuieli aferente contractului de mandâfsi a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:

104

388.69

418.06

418.06

418.06

105.09

245.63

343.17

343.17

82.09

107.56

a) pentru directori/directorat

105

165.60

187.23

187.23

187.23

41.40

106.30

140.80

140.80

75.20

componenta fixa

106

165.60

165.82

165.82

165.82

41.40

82.80

117.30

117.30

70.74

componenta variabila

107

21.41

21.41

21.41

0.00

23.50

23.50

23.50

b) pentru consiliul ae administratie/consiliul de supraveghere, din care:

108

223.09

230.83

230.83

230.83

63.69

139.33

202.37

202.37

87.67

103.47

componenta fixa

109

223.09

230.83

230.83

230.83

63.69

139.33

202.37

202.37

87.67

103.47

componenta variabila

110

c) pentru AGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

217.42

258.69

258.69

256.47

64.93

145.59

214.95

239.80

93.50

117.96

D.Z (Rd din

dte cheltuieli de exploatare

115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122),

care:

114

1,120.35

481.14

481.14

597.28

30.45

-83.67

-40.98

9.44

1.58

53.31

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

An 2019

Propuneri an 2020 din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2019

cf.Ordln 3818/2019

Cf.HCL

547/19,12.2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

8

9

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:

115

741.01

993.54

993.54

25.18

0.00

0.00

0.00

0.00

3.40

- către bugetul general consolidat

116

1.89

5.00

5.00

25.13

1,329.63

- către alti creditori

117

739.12

988.54

988.54

0.05

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0.17

0.50

0.50

0.18

105.88

c)

cheltuieli aterenie irans eruritor pentru pia'a personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

30.35

42.84

42.84

35.60

9.30

19.10

29.90

39.20

110.11

117.30

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

121

63.86

104.38

104.38

64.28

21.15

49.75

81.64

113.53

176.62

100.66

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126>, din care:

122

284.96

-660.12

-660.12

472.04

0.00

-152.52

-152.52

-143.29

-30.35

165.65

J1L

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

123

1,052.97

407.91

407.91

552.93

29.66

52.51

fi.1)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

0.00

29.66

f1.2)

provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

17.92

0.00

0.00

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

768.01

1,068.03

1,068.03

80.89

0.00

152.52

152.52

172.95

213.81

10.53

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:

127

768.01

1,068.03

1,068.03

80.89

0.00

152.52

152.52

172.95

213.81

10.53

- din participarea salariatilor la profit

128

17.92

17.92

17.92

0.00

60.00

60.00

60.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

2.48

2.48

3.68

- venituri din alte provizioane

130

27.35

59.30

59.30

59.28

0.00

92.52

92.52

112.95

190.53

216.75

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0.07

0.15

0.15

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

85.71

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

132

a1j

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

135

0.07

0.15

0.15

0.06

85.71

bit

aferente creditelor pentru investiții

136

b2i

aferente creditelor pt. activitatea curenta

137

ic)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profitfpierdere) (Rd.1-Rd.29j

140

392.31

218.59

218.59

739.58

109.22

34.01

188.82

328.68

44.44

188.5|

venituri neimpozabile

141

782.00

1,065.54

1,065.54

80.41

92.52

152.52

152.52

172.95

215.09

10.28

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

1,810.69

1,432.95

1,432.95

592.55

3.16

6.31

9.76

44.68

7.54

32.73

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

227.36

93.76

93.76

200.28

3.18

-17.95

7.37

32.06

16.01

88.09

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din explotare, din care: |rd.2>

144

11,562.89

12,597.44

12,597.44

12,195.40

3,222.00

6,543.30

9,489.82

10,806.86

88.61

105.47

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

Nr. Cri

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

An 2019

Propuneri an 2020

din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2019

cf.Ordin 3818/2019

Cf.HCL

547/19.12.2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

8

9

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natura saiariala (Rd.87 >, din care:

147

7,475.66

8,526.27

8,526.27

8,031.83

2,100.88

4,661.82

6,569.54

7166.21

89.22

107.44

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura saiariala, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari;

148

0.30

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura saiariala aferente reîntregirii acestora, pentru intregui an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariate sau/si a creșterii numărului de personal;

149

904.90

0.30

0.30

917.82

109.26

c)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura saiariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;

150

1,498.34

917.82

917.82

3

Cheltuieli cu salariile iRd.88)

151

7,027.03

7,659.53

7,659.53

7,355.39

1,923.84

4,076.64

5,794.82

6,344.66

86.26

104.67

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

116

118

118

117

119

119

119

119

101.71

100.86

5

Nr. mediu de salariati

153

108

117

117

117

117

118

118

118

100.85

108.33

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura saiariala ((Rd.147-Rd.93-

Rd.98l/Rd.153)/12‘1000

154

5,677.67

5,915.77

5,915.77

5,635.28

5,888.60

6,403.76

6,033.52

4,937.67

87.62

99.25

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura saiariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

155

3,567.74

4,860.51

7

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)

156

107.06

107.67

107.67

104.23

27.54

55.45

80.42

91.58

87.86

97.36

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153

158

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare=QPF*p

162

- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2

163

Plăti restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

482.76

983.88

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

An 2019

Propuneri an 2020 din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2019

cf.Ordin 3818/2019

Cf.HCL

547/19.12.2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

8

9

"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

"-de la operatori cu capital privat

167

451.73

571.74

"-de la bugetul de stat

168

396.88

"-de la bugetul de local

169

"-de la alte entitati

170

31.03

15.26

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171

CONDUCĂTORUL UNITATII                                CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Râul Petrescu                                                   FINANCIAR CONTABIL


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872

ANEXA NR:3 L 0-

ho.tr 2/^0


Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.

INDICATORI

Prevederi an 2018

%

Prevederi an 2019

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:

12,615.42

11,581.59

91.81

12,615.42

12,209.78

96.78

1 .Venituri din exploatare

12,597.44

11,562.89

91.79

12,597.44

12,195.40

96.81

2.Venituri financiare

17.98

18.70

104.00

17.98

14.38

79.98

S.Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL UNITATII Râul PetrescuCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Carmen Zaharia

Â

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872


ANEXA NR:4 £ fe- HCC tit}.

4^/ 2DJ2O

/Z

Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare                 f

Nr.Crt

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2019

Valoare

Aprobat

Realizat preliminat

an 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SUKSt ut HNANIARL Ă

INVESTIȚIILOR, din care:

230.15

93.44

253.68

100.00

100.00

1

Surse proprii, din care:

230.15

93.44

253.68

100.00

100.00

a) - amortizare

b) - profit

230.15

93.44

253.68

100.00

100.00

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

denumire sursa

denumire sursa

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

.230.15

93.44

253.68

100.00

100.00

1

Investiții in curs, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

215.65

93.44

239.45

100.00

100.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

215.65

93.44

239.45

Autoturism

Trim II

50.00

70.00

Pompa de nămol

Trim II

12.75

12.75

Statie automata prelevare probe uzate (2 l/l)

Trim II

22.50

45.00

Frigider

Trim II

3.00

Sistem calcul AIO

Trim II

7.40

Sistem calcul AIO

Trim III

7.40

Sistem calcul AIO

Trim IV

11.10

Sistem de calcul cu sistem de operare inclus (3)

Trim III

12.00

8.40

Sistem de calcul cu sistem de operare inclus (4)

Trim II

12.00

10.80

Swich WS-C2960X-24TS-L (et2)

Trim II

12.00

11.34

10.50

Centrala telefonica cu call-center /2tel

Trim IV

5.00

4.83

Terminal mobil pentru citiri repartitoare cost

Trim II

8.00

Soft Vnware vSphere 6 essentials Plus Kit (Server)

Trim II

16.00

Server

Trim II

30.00

29.41

Server

Trim II

16.00

| Windows server

Trim III

Nr. Crt.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2019

Valoare

Aprobat

Realizat preliminat

an 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Roter cu funcție de firewall

Trim III

Imprimanta laser color

Trim III

Copiator multifuncțional

Trim III

14.00

12.85

13.00

Licența Windows 10 Pro 64 (2)

Trim II

2.20

Licența Windows 10 Pro 64 (2)

Trim III

2.20

Licența Windows 10 Pro 64 (3)

Trim IV

3.30

Licența Windows 10 Pro 64 (3)

Trim II

Licența Windows 10 Pro 64 (3)

Trim III

3.60

2.46

Licența Windows 100 Pro 64 (3)

Trim IV

3.60

2.46

Office (3)

Trim III

3.60

2.46

Office (3)

Trim IV

3.60

2.46

MS Office (2)

Trim II

2.20

MS Office (2)

Trim III

2.20

MS Office (3)

Trim IV

3.30

Licența Windows 10 useri

Trim III

Licența Windows 10 useri

Trim IV

Corel DRAW Graphics Suite X8

Trim III

Soft Vmware vSphere 6 essentials Plus Kit

Trim II

17.70

Basic Support/Subscription

Vmware vSphere 6

Trim II

4.20

Soft de management al documentelor

Trim II

Sistem calcul cu sistem operare si pachet Office (4)

Trim III

Sistem calcul cu sistem operare si pachet Office (3)

Trim IV

txtindere perioada licența pt. soluția antivirus

Trim II

7.00

5.98

6.00

Aparate aer condiționat {3 buc)

Trim III

Soft contabilitate

Trim III

Sistem supraveghere video (sediu)

Trim III

Proiect si montare stâlpi camere video supraveghere

Trim II

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

Lucrări de investiții clădire sediu R.A.S.P., P-ta Victoriei (obținere autorizație securitate la incendiu)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

14.50

0.00

14.23

0.00

0.00

a) Pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

14.50

14.23

0.00

0.00

Lucrări de investiții clădire sediu

R.A.S.P., P-ta Victoriei (termopan

14.50

2.64

R.A.S.P., anexa , P-ta Victoriei (rețea in vederea alimentarii cu apa calda)

Trim II

14.23

Nr. Crt.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2019

Valoare

Aprobat

Realizat preliminat

an 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8 7

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

Proiect si montare stâlpi camere video supraveghere

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL UNITATII Râul Petrescu

CONDUCĂTORUL COMPARTIN FINANCIAR CONTABIL Carmen Zaharia

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872

ANEXA NR:5 ffo.


Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

Nr. crt.

Masuri

Termen de realizare

An 2019

An 2020

An 2021

An 2022

Preliminat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut(+/-)

Plăti restante

Rezultat brut(+/-)

Plăti restante

Rezultat brut(+/-)

Plăti restante

Rezultat brut(+/-)

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.1

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

1

Măsură 1 ......................

X

X

2

Măsură 2.......................

X

X

3

Alte masuri

X

X

TOTAL Pct. 1

X

X

Pctll

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct.l

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

3

Alte cauze

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.111

TOTAL GENERAL Pctl+Pct.11


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL Carnjen Zaharia