Hotărârea nr. 41/2020

Hotãrârea nr. 41 privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 41

privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 53/18.02.2020 al Primarului municipiului Ploiești Adrian Dobre și al consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Oana Claudia Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 205/13.02.2020 al Poliției Locale Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 28/18.02.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 51/20.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.02.2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul

2020;


În temeiul art. 19, art. 49 si art. 67 din Legea nr. 273/2006 (actualizată), privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, litera a) și art. 139, alin. 3, lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2020, conform anexei nr.1 și anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Finanțarea cheltuielilor se asigură integral din bugetul local.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Poliția Locală a municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Politia Locala Ploiești

ANEXAI <i’«

f/ec

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACȚIUNILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN BUGETUL LOCAL, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021 - 2023

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2019

PROPUNERI

2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

19.173,81

20.105,00

20.105,00

20.105,00

20.105,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

19.173,81

20.031,00

20.031,00

20.031,00

20.031,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

19.173,81

20.031,00

20.031,00

20.031,00

20.031,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

18.500,05

19.300,00

19.300,00

19.300,00

19.300,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

15.150,74

15.865,00

15.865,00

15.865,00

15.865,00

Salarii de baza

10.01.01

14536,60

15.198,50

15.198,50

15.198,50

15.198,50

Alte sporuri

10.01.06

21,71

37,50

37,50

37,50

37,50

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,14

2,00

2,00

2,00

2,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Alte drepturi salariale in bani (ore de noapte)

10.01.30

592,29

625,00

625,00

625,00

625,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

3012,50

3.085,00

3.085,00

3.085,00

3.085,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

2693,40

2.763,00

2.763,00

2.763,00

2.763,00

Tichete de vacanta

10.02.06

319,10

322,00

322,00

322,00

322,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

336,81

350,00

350,00

350,00

350,00

[Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

336,81

350,00

350,00

350,00

350,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

673,76

731,00

731,00

731,00

731,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

544,86

588,00

588,00

588,00

588,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,97

20,00

20,00

20,00

,20,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,20

2,00

2,00

2,00

o

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

141,22

90,00

90,00

90,00

\V90,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16,88

15,00

15,00

15;0ț>,

?/z-^15,00

.....

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2019

PROPUNERI

2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

147,99

165,00

165,00

165,00

165,00

Piese de schimb

20.01.06

11,86

15,00

15,00

15,00

15,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

110,49

80,00

80,00

80,00

80,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

31,12

76,00

76,00

76,001

76,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

74,13

125,00

125,00

125,00

125,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

62,58

54,00

54,00

54,00

54,00

Uniforme si echipament

20.05.01

60,86

34,00

34,00

34,00

34,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1,72

20,00

20,00

20,00

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,12

2,00

2,00

2,00

2,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,12

2,00

2,00

2,00

2,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

2,98

4,00

4.00J

4,00

4,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

29,42

35.00

35,00

35,00

35,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

33 80

48.00

48,00

48,00

48,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1,65

3,00

3,00

3,00

3,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

32,15

45,00

45,00

45,00

45,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

74,00

74,00

74,00

74,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

74,00

74,00

74,00

74,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

74,00

74,00

74,00

74,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

74,00

74,00

74,00

74,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

55,00

55,00

55,00

55,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

19,00

19,00

19,00

19,00


o° POLITIAVa


PLOIEȘTI


BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE, Buciumeanu CostinPOLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


AVIZAT,

Primar, Adrian Dobre

Anexa nr.2 ( 4-

ktCC

LISTA

poziția alte cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de bunuri____________________

repartizate 2020 _________________________

LEI

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

UM

Clasif.

Bug.

Cantitate

Valoare

I

INVESTIȚII NOI

1.

Licențe software

buc.

71.01.30

74

4.000

2.

Autoturism

buc.

71.01.02

1

55.000

3.

Xerox Work Centre

buc.

71.01.30

1

15.000

Total investiții pe anul

2020

74.000

Director General Adjunct, Vaithi Adrian


■ X POLITIA locală

£ MUNICIPIULUI J