Hotărârea nr. 40/2020

Hotãrârea nr. 40 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 si estimări pentru anii 2021-2023 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 40

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 si estimări pentru anii 2021-2023 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 57/18.02.2020 al comisiei de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia-Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Andrei Gheorghe, precum și Raportul de Specialitate nr. 1247/18.02.2020 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 30/18.02.2020 al Direcției Economice și nr. 50/20.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.02.2020 ;

În temeiul Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - privind bugetul de stat pe anul 2020, a Legii nr. 6/2020- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 - privind educația fizică și sportul cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii de Guvern nr.1447/2007- privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. „a” și alin. 7, lit. „f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă bugetul pe baze sportive conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă bugetul pe secții sportive conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Club Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 februarie 2020.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ          Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea adminișțrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular:     11/02 Instituția publica: CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Execuție preliminată

Propuneri

Estimări

2018

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

14348

16956

13500

i

17150

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

Impozit pe spectacole

15.10.01

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

370

742

906.9

1000

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

370

742

906.9

1000

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

370

742

906.9

1000

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

Alte venituri

36.10.50

45

124

150

150

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

33

116

6.1

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

Alte transferuri voluntare

37.10.50

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.1 0.38)

43.10

2022

Estimări Estimări


2023DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Execuție preliminată

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

13900

15974

12437

16000

16000

16000

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

1073

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

15415

16956

13500

17000

17000

17000

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

Muzee

67.10.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

Case de cultura

67.10.03.06

Cămine culturale

67.10.03.07

Universități populare

67.10.03.09

Presa

67.10.03.10

Edituri

67.10.03.11

Centre culturale

67.10.03.14

-1

Grădini botanice

67.10.03.15

Alte servicii culturale

67.10.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

17000

Sport

67.10.05.01

15415

16956

13500

17000

17000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

țf        '

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

;/ s -6

-

00.10

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)


Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)         _________

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

Donații și sponsorizări**)

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

Din total capitol:             _________ _______ _________ ____________

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11 +67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte

Scoli populare de arta si meserii

Case de cultura

Cămine culturale

Universități populare

Presa

Edituri

Centre culturale

Grădini botanice

_

Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

Sport

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Cod indicator

Realizări

Execuție preliminată

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

2022

2023

00.12

00.13

30.10

30.10.05

370

742

906.9

1000

1000

1000

30.10.05.30

36.10.50

45

124

150

150

150

150

37.10

37.10.01

33

116

6.1

X

X

X

49.10

50.10

67.10

67.10.03

67.10.03.03

67.10.03.04

67.10.03.05

67.10.03.06

67.10.03.07

67.10.03.09

67.10.03.10

67.10.03.11

67.10.03.14

0 -.

67.10.03.15

67.10.03.30

67.10.05

V-

67.10.05.01

14342

16956

13500

17000

17000

-~iC/W?oq

67.10.50VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.37+43.10.38)

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 +43.10.16.02+43.10.16.03)

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67 10.03.09 la cod

67.10.03.11 +67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte

Scoli populare de arta si meserii

Case de cultura

Cămine culturale

Universități populare

Presa

Edituri

Centre culturale

Grădini botanice

Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

Sport

Cod indicator

Realizări

Execuție preliminată

2018

2019

Propuneri   Estimări    Estimări    Estimări

2020      2021      2022     2023

00.01 SD

  • 43.10

43.10.14

43.10.16

43.10.16.01

43.10.19 1073

  • 49.10

  • 67.10

67.10.03

67.10.03.03   ,

67.10.03.04

67.10.03.05

67.10.03.06

67.10.03.07___|

67.10.03.09

67.10.03.10


67.10.03.11

67.10.03.14

67.10.03.15 __

67.10.03.30

67.10.05

67.10.05.01             1073

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Execuție preliminată

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50
JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică:CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA NR.1 ( &

HcC Hn.


Formular:    11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Execuție preliminată

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

15415

16956

13500

17000

17000

17000

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

14342

16956

13500

17000

17000

17000

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

14342

16956

13500

17000

17000

17000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4829

6642

7000

6685

6685

6685

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

4683

6370

6710

6392

6392

6392

Salarii de baza

10.01.01

4683

5962

6290

5962

5962

5962

Indemnizații de hrană

10.01.17

408

420

430

430

430

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

142

150

153

153

153

Vouchere de vacanță

10.02.06

142

150

153

153

153

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

146

130

140

140

140

140

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

146

130

140

140

140

140

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

9455

10217

6400

10215

10215

10215

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

4560

4499

2710

5010

5010

5010

Furnituri de birou

20.01.01

16

15

20

20

20

20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

33

35

50

50

50

50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1574

1711

800

1800

1800

Apa, canal si salubritate

20.01.04

287

271

150

300

300

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

64

77

100

100

iocf

100

Piese de schimb

20.01.06

21

13

20

20

fes

Transport

20.01.07

125

58

20

70

Șl

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

324

206

150

250

250

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

.. îk '

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2116

2113

1400

2400

2400

'■ ‘ '<<2400DENUMIREA INDICATORILOR

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri siservicii__                    ___

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

Indemnizație pentru internship

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

Pa

Cod

Realizări

Execuție preliminată

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2018

2019

2020

2021

2022

2023

20.02

403

500

100

100

100

20.03

317

350

200

400

400

400

20.03.01

317

350

200

400

400

400

20.03.02

20.04

17

25

35

35

35

35

20.04.01

16

20

30

30

30

30

20.04.02

1

5

5

5

5

5

20.04.03

20.04.04

20.05

208

278

200

275

275

275

20.05.01

120

205

150

200

200

200

20.05.03

20.05.30

88

73

50

75

75

75

20.06

508

392

250

430

430

430

20.06.01

347

230

150

250

250

250

20.06.02

161

162

100

180

180

180

20.09

20.10

20.11

4

4

5

5

5

5

20.12

20.13

38

2

20.14

52

45

50

50

50

50

20.30

3348

4622

2450

3910

3910

3910

20.30.01

20.30.02

20.30.03

27

42

50

50

50

50

20.30.04

147

148

100

150

150

150

20.30.06

20.30.07

20.30.09

131

1043

300

300

300

Of

20.30.30

3043

3389

2000

3410

3410

59

58

97

100

100

100

"a;/ i

59.40

58

97

100

100

100

' \Zqd

59.41

z.

70

1073

0

0

0

0

' 0

ige 2DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Realizări

Execuție preliminată

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1073

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1073

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

538

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

268

Alte active fixe

71.01.30

267

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97
Page 3


CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA NR 2 M

H*. bo/loto

PROPUNERE BUGET 2020 - BAZE SPORTIVE - CHELTUIELI MATERIALE


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROP.

BUGET 2020

DIN CARE

HIPODROM

DOROFTEI

STADION

OLIMPIA

VEGA

LICEU

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3470

583

555

863

468

519

482

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3470

583

555

863

468

519

W

Bunuri si servicii

20.01

2640

358

350

763

368

429

372

Furnituri de birou

20,01.01

20

3

7

3

3

3

1

Materiale pentru curățenie

20.01.02

50

10

5

10

10

10

5

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

800

150

100

250

150

100

50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

150

40

15

50

25

10

10

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

50

10

30

5

5

a

0

Piese dc schimb

20.01.06

20

5

3

5

5

î

1

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

150

40

40

40

20

5

5

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1400

100

150

400

150

300

300

Reparații curente

20.02

500

80

80

80

80

80

100

Hrana

20.03

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

50

10

10

10

10

5

5

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

50

10

10

10

10

5

5

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0
Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

5

Pregătire profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20.14

50

10

10

10

10

5

5

Alte cheltuieli

20.30

125

125

0

0

0

0

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

50

50

Chirii

20.30.04

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

75

75

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

100

100

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

0

0

0

0

0

0

Active fixe

71.01

0

0

0

0

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0


SEF SERVICIU FINANCL^^0NTABILITATE,


CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

PROPUNERE BUGET 2020 - SECȚII SPORTIVE


ANEXA NR.3 Z A-


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROP.

BUGET 2020

DIN CARE

ATLETISM

BASCHET

BOX

FOTBAL

GIMNASTICA

HANDBAL

JUDO

KARATE

NATATIE

PATINAJ

HVS

VOLEI

SAMBO

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2930

334

550

283

350

130

430

167

79

163

99

77

183

85

Bunuri si servicii

20.01

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport

20.01.07

20

20

Hrana

20.03

200

20

20

20

10

10

35

15

10

10

10

10

20

10

Hrana pentru oameni

20.03.01

200

20

20

20

10

10

35

15

10

10

10

10

20

10

Medicamente si materiale sanitare

20.04

35

3

5

3

5

2

5

2

7

2

1

0,

4

2

Medicamente

20.04.01

30

3

4

2

4

2

4

2

1

2

1

0

3

2

Materiale sanitare

20.04.02

5

1

1

1

1

1

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

150

70

10

10

20

15

25

5

5

10

5

5

20

70

Uniforme si echipament

20.05.01

150

10

10

10

20

15

25

5

5

10

5

5

20

10

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detasari, transferări

20.06

250

35

15

15

10

25

30

10

5

55

25

10

10

5

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

150

15

15

15

10

10

30

10

5

10

5

10

10

5

Deplasări în străinătate

20.06.02

100

20

15

45

20

Alte cheltuieli

20.30

2275

246

500

235

305

78

335

135

58

86

58

52

129

58

Chirii

20.30.04

100

70

15

15

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

300

300

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1875

246

200

165

290

78

320

135

58

86

58

52

129

58

CONTRACTE

186

120

115

200

38

200

105

28

71

22

22

89

28

INDEMNIZAȚII

45

45

35

30

25

60

15

15

20

20

20

TAXE, VIZE,

ARBITRAJ

15

35

15

60

15

60

15

15

15

16

10

40

1015 : V \ *