Hotărârea nr. 4/2020

Hotãrârea nr. 4 privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2020  în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 4

privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2020 în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 2/13.01.2020 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 597/17.12.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 5/22.01.2020, prin care se propune aprobarea cotizației anuale a municipiului Ploiești pe anul 2020;

Luând în considerare Raportul de Specialitate nr. 14/28.01.2020 al Direcției Economice;

Având în vedere Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 29.01.2020;

Ținând cont de prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 123/2008 privind aprobarea proiectului european de înființare a „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile” din Ploiești, județul Prahova și nr. 326/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii o

Regenerabile ”AE3R Ploiești-Prahova”;

Luând act de adresa de înaintare a „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile” din Ploiești, Județul Prahova înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 23090/15.11.2019;

În conformitate cu art. 7 din Statutul Agenției pentru Eficiență Energetică și o

Energii Regenerabile „AE3R Ploiești-Prahova”;

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 128, coroborat cu art. 129, alin 2, lit. e și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă cotizația Municipiului Ploiești pe anul 2020 reprezentând echivalentul în lei a 2500 euro/lună, în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile”, pentru promovarea și implementarea proiectelor în domeniul eficienței energetice.

Art. 2 Direcția Economică și Direcția Relații Internaționale vor duce la

5                                                 5                        5                        5                              5

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV