Hotărârea nr. 39/2020

Hotãrârea nr. 39 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu,,  Ploieşti pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 - 2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 39

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 - 2023

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr. 63/18.02.2020 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr. 570/12.02.2020 al Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Având în vedere raportul Direcției Economice nr. 24/18.02.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.49/20.02.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.02.2020;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. (4), lit. a) și art. 139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 - 2023, al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista dotărilor independente pe anul 2020 conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2020 conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă Programul de activitate al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2020 conform Anexei nr. 4 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea adminjstrativ-teritorială TEATRUL TOMA CARAGIU CPLOIESTI Formular:     11/02 Instituția publica:


'fA/ex-? ÂZ, /

//«- 33/goao


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


■ mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

09.01

14298

18970

21085

24519

27865

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

759

766

800

850

900

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

759

766

800

850

900

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

759

764

800

850

900

.Venituri din prestări de servicii

33.10.08

759

764

800

850

900

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

X

2

X

X

X

Donații și sponsorizări")

37.10.01

X

2

X

X

X

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

13449

16204

20265

23665

26965

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

13449

16204

20265

23665

26965

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.1 0.38)

43.10

13449

16204

20265

23665

26965

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

13429

15504

19750

22900

25950

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

20

700

515

765

1015

49.10


TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)


Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE { COD 65.10+66.10+67.10+68.10)


63.10


14298

i

14208,     16970


16970


24515


Cultura.recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

Din total capitol:


14208?     16970DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

|Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

14208

16970

21065

24515

27865

! Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

14208

16970

21065

24515

27865

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) _

00.01 SF

14187

16270

20550

23750

26850

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

759

766

800

850

900

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

759

766

800

-----------------------------------

850

900

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

759

766

800

850

900

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

759

764

800

850

900

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

759

764

800

850

900

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

X

2

X

X

X

Donații și sponsorizări”)

37.10.01

X

2

X

X

X

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

13428

15504

19750

22900

25950

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

13428

15504

19750

22900

25950

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

43.10

13428

15504

19750

22900

25950

;Subven(ii pentru instituții publice

43.10.09

13428

15504

19750

22900

25950

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

14187

16270

20550

23750

26850

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

14187

16270

20550

23750

' 26850

Cultura, recreeresi religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

14187

16270

20550

23750

*  26850

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

'5

\ 26850

167.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

14187

16270

20550

w

237&Q

i        l Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

14187

16270

20550

23750V O 26850

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+

00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

21

700

515

765

1015

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

21

700

515

765

1015

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

21

700

515

765

1015

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 +43.10.37+43.10.38)

43.10

21

700

515

765

1015

'Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

21

700

515

765

1015

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

21

700

515

765

1015

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

21

700

515

765

1015

Cultura, recreeresi religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

21

700

515

765

1015

Din total capitol:

■Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 167.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)

I

67.10.03

21

700

515

765

1015

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

21

700

515

765

1015

1) finanțat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică:EATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

14208

16970

21065

24515

27865

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

14187

16270

20550

23750

26850

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

14187

16270

20550

23750

26850

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

10854

13225

16400

19180

21930

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

10348

12640

15440

17990

20500

Salarii de baza

10.01.01

9381

11510

13990

16300

18600

iSporuri pentru condiții de munca

10.01.05

384

430

500

550

600

Drepturi de delegare

10.01.13

38

50

50

50

50

Indemnizații de hrană

10.01.17

542

650

900

1090

1250

; Alte drepturi salariale in bani

i      10.01.30

3

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

228

240

510

650

800

Vouchere de vacanță

10.02.06

228

240

510

650

800

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

278

345

450

540

630

| Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

47

60

80

100

120

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

231

285

370

440

510

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

3179

2865

3950

4350

4680

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2614

2187

3191

3518

3774

Furnituri de birou

20.01.01

14

15

20

25

30

(Materiale pentru curățenie

20.01.02

15

15

20

25

^'"o'TsO

|încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

283

315

350

375

. . . . 40g

(Apa, canal si salubritate

20.01.04

17

20

25

<30

V ,-<35

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

25

25

30

35

I     |Piese de schimb

20.01.06

9

10

15

v ' 25

(Transport

20.01.07

30

35

40

: 45 .

x     ; 50

(Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

41

50

55

60*      'Os

i Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1708

1202

2086

2303

'Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Parua 1

20.01.301

472

500

550

600

650
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2019

2020

2021

2022

2023

Reparații curente

20.02

8

55

50

50

50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

267

315

325

350

375

(Uniforme si echipament

20.05.01

15

20

25

30

.Alte obiecte de inventar

20.05.30

267

300

305

325

345

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

20

30

38

46

55

iDeplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3

5

8

11

15

Deplasări în străinătate

20.06.02

17

25

30

35

40

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1

1

1

1

1

Pregătire profesionala

20.13

1

5

5

5

5

Protecția muncii

20.14

22

10

30

35

40

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

246

262

310

345

380

Reclama si publicitate

20.30.01

68

70

75

80

85

Protocol si reprezentare

20.30.02

2

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

26

30

35

40

45

Chirii

20.30.04

152

160

200

225

250

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

154

180

200

220

240

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

154

180

200

220

240

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

21

700

515

765

1015

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

21

700

515

765

1015

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

21

700

515

765

1015

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

21

700

515

765

1015

i Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

21

686,5

500

750

1000

'Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

5

5

5

I Alte active fixe

71.01.30

13,5

10

10

10

Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția ' instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2005

TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI

ANEXA NR.2 L 4-

LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2020

INFORMAȚII FINANCIARE


CONTABIL SEF, Irina Neacsu
Nr. crt.

Denumire

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii lei)

Sursa de finanțare a fi aplicata

1

MICROFON HEADSET

5

4

20

Buget local

2

PACHET MICROFON DE MANA (RECEPTOR+TRANSMITATOR)

5

5,5

27,5

Buget local

3

CAMION CAROSAT cu lift 7.5 T

1

187

187

Buget local

4

Proiectare arhitectura, structura si instalații cu rol de securitate la incendiu in vederea obținerii avizului ISU si, ulterior execuției, in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu

1

250

250

Buget local

5

Execuție lucrări construcții si instalații in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu

1

200

200

Buget local

6

COMPLETARE SISTEM SUPRAVEGHERE

1

2

2

Buget local

7

Licența calculator

1

13,5

Buget local

TOTAL

700

TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI                         =/fTî’

C h

LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2020 % tX O

X '■ w'

NOTA DE FUNDAMENTARE -INFORMAȚII FINANCIARE SI NEFINANCIARE

Investițiile propuse a se realiza in anul 2020, conform art.42,45,46 din legea 273/2006, se refera la achiziția de dotări independente in valoare de 930 mii lei.

Pentru SECȚIA REVISTA-SUNET

1

MICROFON HEADSET

5 buc.

4.000 lei/buc

20.000 lei

2

PACHET MICROFON DE

MANA(RECEPTOR+TRANSMITATOR)

5 buc.

5.500 lei/buc

27.500 lei

Reperele 1 si 2 sunt necesare pentru completarea stocului de microfoane de tip headset

Pentru Serviciul Administrativ

3

CAMION CAROSAT cu lift 7.5 T

lbuc.

187.000 lei/buc

187.000 lei

4

Proiectare arhitectura, structura si instalații cu rol de securitate la incendiu in vederea obținerii avizului ISU si, ulterior execuției, in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu

1

250.000lei

250.000 lei

5

Execuție lucrări construcții si instalații in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu

1

200.000lei

200.000 lei

6

COMPLETARE SISTEM SUPRAVEGHERE

1

2.000 lei

2.000 lei

Reperul 3 - Camion carosat cu lift 7.5 t.- avand in vedere desele deplasări ale instituției noastre cu spectacole in tara, am apelat la extemalizarea transportului de decor, luând in calcul dimensiunile mari ale elementelor, care nu incap inautoutilitara noastra Iveco sau remorca Malumet. Astfel ca o astfel de achiziție s-ar amortiza in timp, economisind sumele de prestări servicii pentru firmele de transport.

n *.,7

Reperul 4 - Proiectare arhitectura, structura si instalații cu rol de securitate la

obținerii avizului ISU si, ulterior execuției, in vederea obținerii autorizaț^^^^fpj^ifă^ț incendiu. In urma Raportului de neconformitati efectuat la finalul anului ffeScuQi acum .phftm parcurge etapa finala de proiectare, in vederea obținerii avizului ISU, pe baza^^țiiaM^Bfi^Wri^r sa demaram lucrările de execuție a operațiunilor care vor reieși din aceasta proil^revy'>? >

Reperul 5 - Execuție lucrări construcții si instalații in vederea obținerii autorizației dC-securitate la incendiu. In urma unui viitor aviz ISU, vom putea demara lucrările de execuție necesare. Lucrările vor fi identificate nominal, doar după ce proiectul ce urmeaza a fi efectuat va obține aviz din partea ISU.

Reperul 6 - Sistemul de camere de supraveghere necesita o camera adiționala care sa incadreze curtea teatrului de animație, in special pe timp de noapte.

ALTE INVESTIȚII

7. Licențe

Licențele sunt necesare pentru echipamentele existente.

DIRECTOR GENERAL,

Mihaela Rus—„

TEATRUL < -W feWCARAGIUȘ:

13.500 leiCOMPARTIMENT ACHIZIȚII, Anca Antbnescu

JUDEȚUL: PRAHOVA TEATRUL TOMA CARAGIU

ANEXA NR.3      HCC fa, 3^/^)


FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE ANUL 2020

Număr maxim de posturi în anul 2019

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2020

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2020 (+/-) față de anul 2019

Număr maxim de posturi în anul 2020

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020

mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

TOTAL SALARII

162

18.357

5

167

995.035

11.940.420

11.940

din care:

II

Funcții publice

Inalti funcționari publici

Funcții publice de conducere

Funcții publice de execuție

Clasa 1 - studii superioare-

Clasa II - studii superioare de scurta durata -

Clasa III - studii medii -

Funcții publice specifice

1

III

Personal cu contract de muncă

162

18.357

5

167

995.035

11.940.420

11.940

Personal de specialitate

123

5.985

3

126

754.110

9.049.320

9.049

1

Personal care ocupă funcții comune

25

5.209

2

27

140.643

1.687.716

1.688

Personal contractual de conducere

14

7.163

0

14

100.282

1.203.384

1.203

Fond salarii brute

11940

creșteri salariale

Concedii medicale FNUASS

0

Indemnizație de hrana

650

Tichete de vacanta

240

Brut

12830

Viramente (2,25% - CAM)+(CAS)

345

Totalgeneral-----------

13175COMPARTIMENT FINANCIAR - COțJT

NEACSU IR.WCOMPARTIMENT RESURSE UMANE, STEFANOV EUGENIA
Nr. crt.

Secția

Tipul proiectul ui

Denumire proiect

Posibili parteneri

Perioada

Deviz estimativ (mii lei)

A

o

?/ / 4^

Colaboratori, prestări servicii artistice

Producție spectacole (decor, costume, recuzita, tipărituri

Publicitate

TOTAL

1

Drama

Animație

Mediu

Evenimente dedicate Zilei Culturii

Naționale- susținerea cu titlu gratuit a spectacolului Prostia omeneasca si a spectacolului Piatra din casa, de Vasile Alecsandri

Consiliul Județean Prahova

ASSC

15 ianuarie

0

0

0

0

2

Revista

Mediu

Suflet pereche

Concert Nico

&Friends

Regia: Gcorgc Liviu

Frincu

31 ianuarie

0

0

2

2

3

Drama

Mare

A douăsprezecea noapte, de W.

Shakespeare, regia Cristi Juncu

20 februarie

0

0

2

2 7

R O

4

Revista

mic

Suflet pereche Spectacol dedicat zilei de Dragobete

24

februarie

0

0

(i

0

5

Revista,

Drama

mediu

Spectacol dedicat femeilor din viata noastra si expoziție de pictura

Sala teatrului

1-8 martie

0

0

0

0

6

Drama

Revista

Animație

mic

Toma Caragiu -Patron și inspirator.

Conferința Emil Boroghina

Evocare prilejuită de comemorarea dispariției marelui actor Toma Caragiu, proiecții video cu marele artist, invitați oameni de cultura

Foyerul principal și sala teatrului

4 martie

15

0

0,5

15,5

7

Animație

mare

Spectacol pentru tineret, Istoria IeRockgiifica, regia Attila Vizauer

martie -aprilie

50

40

1

91

8

Revista

mediu

Sorry, Charlie de Troy Shearer, regia Dragos (im pan

20 martie

35

40

2

77

o i/ /âw In*/

9

Animație

mare

Festivalul International de Teatru pentru copii si tineret, ediția a 111-a

Primăria Ploiești Asociația Viitor Art

Sala Teatrului pentru copii

230

0

20

250

♦Ai { .    ■ >


26 - 31 mai

10

Drama

mare

Text contmporan, regia Andrei si Andreea Grosu

1 iunie

70

70

2

142

11

Drama Revista

mediu

Garden Party -eveniment outdoor

iunie

20

20

2

42

12

Animație Revista

mic

Concertele

ARTUNA concerte de jazz in aer liber

Filarmonica Paul Constantines cu

iulie

5

5

1

11

13

Animație

mare

Baronul Munchaussen. de Rudolf Erich Raspe, regia Calin Mocanu

30 septembrie

40

30

1

71

14

Drama

mediu

Avanpremiera spectacolului

Lucruri pe care le știu a fi adevarate de Andrew Bovell, regia Eusebiu Tudoroiu

iunie -septembrie

50

50

2

102

15

Animație

mediu

Basm Romanesc -regia Mi hai Androne

iunie-septembrie

20

15

2

37

16

Revista

mare

Musical Omul din La Mancha, de Dale Wasserman, regia Ion Radu Burlan

10 octombrie

50

40

2

92

Drama


Drama, Revista Animație


Mare


mare


Text contemporan, regia Cristian Tudor Popescu Festivalul International de teatru Toma Caragiu, ediția a X-a

noiembrie


decembrie


de autor (achiziții texte, traduceri, muzica originala, compozitii)COPYro, UCMR - ADA etc.


Plăti colaboratori in spectacole/reprezentații


TEATRUL TOM A CARAGIU

ESll


Nr.

Depart. coord.

Titlul, profilul și caracterul manifestării

Parteneri

Locul si data desfășurării

Deviz estimat Mii lei- organizare si susținere Festival

TOTAL

Mii lei

Drepturi de reprezenta re, onorarii participant i (200109)

Transport decor si participând festival (200107)

Cazare

Participând (200109)

Chirii spatii pentru desfășurare a evenimentel or (203004)

Publicitate

(203001)

1

TTC

Drama

Revista

Animație

FESTIVALUL International de teatru TOMA CARAGIU, ediția a X-a

Parteneri media

Sala

Teatrului

Alte spatii culturale

425

15

40

20

27,50

527,50

2

Animație

FESTIVALUL International de teatru pentru copii si tineret IMAGINARIU M, ediția a IlI-a

Parteneri media

Sala

Teatrului pentru copii

200

10

20

0

20

250

s M

Z'Zy1 VDirectoftGene