Hotărârea nr. 38/2020

Hotãrârea nr. 38 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploieşti  pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 38

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiești pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 52/18.02.2020 al domnului primar Dobre Adrian Florin și al comisiei de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr. 332/13.02.2020 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești;

Luând în considerare raportul de specialitate al Direcției Economice nr.8/18.02.2020 (Nr. Registru Special 9/18.02.2020) și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 48/20.02.2020;

Având în vedere raportul Consiliului Administrativ din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu din data de 10.02.2020 prin care a fost aprobată propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.02.2020;

În conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a Legii nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

În temeiul art. 129, alin. 4, litera ”a” și art. 139, alin. 3, lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimativ pe anii 2021 - 2023 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții pe anul 2020 a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă nota de fundamentare a cheltuielilor de personal pe anul 2020 a Filarmonicii ”Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă programul minimal al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

FILARMONICA "PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023                         ANEXA NR.1 t A HCC

^0 -    Q.02o

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

31,12,2019

TOTAL VENITURI - din care:

12.802,00

15.318,00

16.390,00

16.390,00

16.390,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

12.564,00

15.088,00

15.980,00

15.980,00

15.980,00

Venituri din concesiuni si chirii

30.10.05.30

35 00

35 00

35 00

35 00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

18,001

30,00

30,00

30,00

30,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, sportive

33.10.19

493,00

430,00

430,00

430,00

430,00

Alte venituri

36.10.50

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

29,00

24,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

12.024,00

14.569,00

15.485,00

15.485,00

15.485,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

238,00

230,00

410,00

410,00

410,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

238,00

230,00

410,00

410,00

410,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12.802,00

15318,00

16390,00

16390,00

16390,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

12.564,00

15088,00

15980,00

15980,00

15980,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

12.564,00

15088,00

15980,00

15980,00

15980,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

10.004,00

12694,00

13084,00

13084,00

13084,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

9.400,00

11950,00

12299,00

12299,00

12299,00

Salarii de baza

10.01.01

8.389,00

10626,00

10867,00

10867,00

10867,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

550,00

725,00

802,00

802,(i<5*

•; 802.00

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

---s—

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

445,00

564,00

595,00

595,00

595,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

16,00

35,00

35,00

35,00

35,001

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

186.00

199 00

209.00

209,00

209,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

ll0.02.06

Vouchere de vacanta

10.02.06

186,00

199,00

209,00

209,00

209,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

418,001

545,00

576,00

576,00

576,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

204,00

268,00

268,00

268,00

268,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Contribuția asiguratorie de munca

10.03.07

210 00

269 00

300 00

300 00

300 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la ?n ?7+?n im

20

2.430,00

2239,00

2741,00

2741,00

2741,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.881.00

1508,00

1985.00

1985,00

1985,00

Furnituri de birou

20.01.01

9 00

9 00

9 00

9 00

9 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

63,00

90,00

65,00

65,00

65,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5,00

5,00

5,00

5,00|

5,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

34,00

35,00

35,00

35,00

35,00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

209,00

215,00

215,00

215,00

215,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.529,00

1122,00

1624,00

1624 00

1624,00

Reparații curente

20.02

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

/ A’*r

.4.

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

165,00

145,00

170,00

7*70/00

.z ;'" 4 170,00

Uniforme si echipament

20.05.01

f ( /

i.-î

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

165,00

145,00

170,00

1-76.Q.0

. X/ 17^00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

113,00

310,00

310,00

3iâ,oo;

•'n    340;00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

109,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Protecția muncii

20.14

1700

17 00

17.00

17,00

17 00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

Reabilitare infrastructura proqram inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteoroloqie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inqheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0 00

0 00

0 00

0 00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intr>rp=:olnr ctatnliiî AAtrivit riicnnvitulnr Innal»

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

162,00

165,00

165.00

165,00

165,00

Reclama si publicitate

20.30.01

36 00

37 00

37 00

37 00

37 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

9 00

9 00

9 00

9 00

9 00

Prime de asiqurare non-viata

20.30.03

’ 2000'

2000

20,00

20.00

2000

Chirii

20.30.04

5,00

5 00

5 00

5 00

5 00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

92 00

94 00

94 00

94 00

94 00

TITLUL X ALTE CHELTUIELII (cod 59)

59

130,00

155,00

155,00

155,00

155,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

130,00

155,00

155,00

155,00

155,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

238,00

230,00

410,00

4100

f     410,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

nai...

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

238,00

230,00

410,00

410,00

410,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

238,00

230,00

410,00

410,00

410,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

238,00

230,00

410,00

410,00

410,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

130,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

218,00

100,00

410,00

410,00

410,00

Alte active fixe

71.01.30

20,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

J


CONTABIL SEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA DELIA


FILARMONICA “PAUL CONSTANTINESCU”

PLOIEȘTI


LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2020

-mii lei-

Nr. Crt.

Nominalizarea obiectivelor de investiții

U.M.

Cantitate

Valoare

Ltotala

A

Obiective de investiții in cont.

B

Obiective de investiții noi

230

C

Alte chelt. de investiții, din care:

230

I

Achiziții de imobile

II

Dotări independente, din care:

230

1.

Microbuz 8+1 locuri

buc

1

130

2.

Ecran Led interior

buc

1

100

III

Chelt. pt elaborarea studiilor de prefezab, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

IV

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

TOTAL

230


CONTABIL ȘEF,

Tvardochlib Iascinschi Adriana Delia

FILARMONICA “PAUL CONSTANTINESCU”

PLOIEȘTI


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea cheltuielilor de investiții pentru anul 2020

Informații financiare:

 • -  Valoarea totală a investițiilor: 230 mii lei;

 • -  Valoarea creditelor de angajament: 230 mii lei;

 • -  Valoarea creditelor bugetare: 230 mii lei;

 • -  Termen de realizare: 2020;

 • -  Analiza cost-beneficiu:

Listă investiții

Denumire investiție

Cantitate

Preț unitar

Valoare lei

1.

Microbuz 8+1 locuri

1

130.000

130.000

2.

Ecran Led interior

1

100.000

100.000

TOTAL

230.000

Informații nefinanciare:

Investițiile propuse a fi achiziționate in cursul anului 2020 sunt prioritare pentru desfășurarea activității instituției, in ultimii trei ani investițiile fiind de valoare mică. Astfel, in anul 2016 investițiile au fost in valoare de 17 mii lei, in anul 2017 investițiile au fost de 779 mii lei, in anul 2018 de 583 mii lei, iar in anul 2019 de 238 mii lei.

Colaborarea cu mari artiști naționali si internaționali este una complexă aducând rezultate din ce in ce mai bune, implicit mărindu-se numărul de transporturi pentru achiziții, distribuire materiale promoționale, transport persoane pentru multitudinea de evenimente specificate.

In anul 2020 instituția intenționează să ocupe toate posturile vacante, având in vedere numărul din ce in ce mai mare de evenimente și creșterea gradului de dificultate a interpretărilor muzicale.

Transformarea sălii “Ion Baciu” in sală studio de concerte, este una dintre cele mai importante reușite ale Municipiului Ploiești, un pas in viitor, devenind astfel a doua sala din România (după Sala Radio) care oferă posibilitatea de a realiza inregistrări audio/video la calitate Ultra HD in direct (in timpul spectacolului); și pentru asta ne dorim în continuare să evoluăm.

Director,

Mateescu Vlad


Contabil sef,

Tvardochlib Iascinschi Adriana DeliaJUDEȚUL: PRAHOVA

Filarmonica " Paul Constantinescu" Ploiești


FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE ANUL 2020


ANEXA NR.3

C* /tec fa.


Număr maxim de posturi în anul 2020

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2020

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2020 (+/-) față de anul 2019

Număr maxim de posturi în anul 2020

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020

mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x11 luni

5=2x4x11 luni

TOTAL SALARII

137

40498

0

137

864919

9514109

9514

din care:

1

Funcții publice personal contractual

18

19739

0

18

109530

1204830

1205

Funcții de conducere- personal contractual

1

9256

0

1

9256

101816

102

Clasa 1 - studii superioare-

1

9256

0

1

9256

101816

102

Funcții personal contractual execuție

17

10483

0

17

100274

1103014

1103

Clasa 1 - studii superioare-

12

6837

0

12

82044

902484

902

Clasa II - studii superioare de scurta durata -

Clasa III - studii medii -

5

3646

5

18230

200530

201

II

Personal cu contract de muncă - cultură

119

20759

0

119

755389

8309279

8309

Personal de specialitate

107

6470

0

107

692290

7615190

7615

Personal care ocupă funcții comune

9

3372

0

9

30348

333828

334

z''

Personal conducere

3

10917

3

32751

360261

360  1

r.„:

■iCONTABIL SEF, TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA DELIAFond salarii brute 11 luni

9514

Viramente 11 luni (Condiții rele

605

Viramente 11 luni (CAS)

250

Viramente 11 luni (Contrib. asiguratorie)

250

Promovări in grad+vechime:sal bazai

371

Promovări in grad+vechime(cond grele)

68

Viramente salarii dec,2019

741

Viramente salarii dec,2019 (Condiții grele)

52

Indemnizație de hrana dec.2019

45

Viramente salarii dec,2019 CAS

18

Viramente salarii dec,2019 CAM

19

Indemnizație de hrana

519

Indemnizație de vacanta

199

Total general

12651

'salariul minim garantat


10,01,01

10,01,05

10,03,01

10,03,07

10,01,01

10,01,05

10,01,01

10,01,05

10,01,17

10,03,01

10,03,07

10,01,17

10,02,06

10638

239,3599725


2080

1450

pentru indemnizație de hrana pentru indemnizație vacanta

10626

10.01.01

Salarii de baza

725

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

564

10.01.17

Indemnizații de hrană

35

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani(sentinta)

199

10.02.06

Vouchere de vacanta

268

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

2

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj (sentința)

2

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate (sentința)

2

10.03.04

Contribuții de

2

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizatii(sentinta)

269

10,03,07

Contribuția asiguratorie de munca

JUDEȚUL: PRAHOVA

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești

ANEXA 4 Cftr RCt


Plan minimal

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare

Posibili parteneri

Deviz estimativ

1

2

3

4

5

1. Stagiunea de concerte simfonice 67 si 68

ianuarie -iunie septembrie-decembrie

Filamonica "Paul Constantnescu" Ploiești, alte locații

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

517,00

2. Manifestări dedicate jazz-ului

 • 2.1 Festivalul International de Jazz-Ploiești Jazz festival

 • 2.2 Festivalul Jazz on the Rooftop

 • 2.3 Spectacole de jazz

 • 2.4 Participarea formației Ploiești Jazz Trio la diferite festivaluri, concerte, spectacole in tara si

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești, tara si străinătate

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, altele.

280,00

3. Manifestări dedicate folclorului

 • 3.1 Spectacole de folclor

 • 3.2 Participarea Orchestrei Populare "Flacara Prahovei" la diferite manifestări in tara si străinătate

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești, tara si străinătate

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

30,00

4. Pregătirea și participarea Corului Filarmonicii "Paul Constantinescu” Ploiești la diferite manifestări culturale (spectacole, festivaluri, concursuri etc) în țară și străinătate

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Primăria

Municipiului

Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

200,00

5. Manifestări organizate împreună cu Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești

Tot timpul anului

Filarmonica "Paul Constantinescu” Ploiești, Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești, altele.

Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești, altele.

10,00

6. Balul Filarmonicii

Decembrie

Palatul Culturii Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

30,00

7. Proiecte educative: lecții concert de muzică simfonică, populară, jazz, ateliere de muzică etc.

Tot timpul anului

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești, instituții de învățământ, altele.

Instituții de învățământ, firme private, ONG-uri etc.

5,00

8.. Diferite alte manifestări culturale organizate pe plan național și internațional (Zilele Ploieștiului, Festivalul International de Poezie "Nichita Stanescu", Târgul de Crăciun, manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri, spectacole pe plan local sau in străinătate, concerte, concursuri, ateliere de lucru,susținerea elevilor si studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

50,00

TOTAL BUGET ESTIMAT

112200