Hotărârea nr. 37/2020

Hotãrârea nr. 37 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 59/18.02.2020 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr. 225/13.02.2020 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Casei de Cultură ”I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 22/18.02.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 47/20.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.02.2020;

În conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. „a” și art. 139, alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2020 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă Fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2019, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură ”I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

CASA DE CULTURA "ION LUCA CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANEXA 1 C A

Hec
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL? SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2019

PROPUNERI

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI - din care:

1,437.79

1,698.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

1,437.79

1,698.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

40.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

22.87

23.00

23.00

23.00

23.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

1,374.92

1,675.00

1,675.00

1,675.00

1,675.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) .

1,437.79

1,698.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,437.79

1,698.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,437.79

1,698.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

814.65

883.00

883.00

883.00

883.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

781.99

847.00

847.00

847.00

847.00

Salarii de baza

10.01.01

746.33

800.00

800.00

800.00

800.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Indemnizații de hrana

10.01.17

35.66

47.00

47.00

47.00

47.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

15.15

16.00

16.00

16.00

16.00

Ivouchere de vacanta

10.02.06

15.15

16.00

16.00

16.00

16.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

17.51

20.00

20.00

20.00

20.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

Contribuția asiquratorie pentru munca

10.03.07

17.51

20.00

20.00

20.00

20.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

623.14

815.00

815.00

815.00

815.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

609.22

750.00

750.00

750.00

750.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

34.94

81.00

81.00

81.00

81.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.53

2.00

2.00

2.00

2.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

2.50

3.00

3.00

3.00

3.00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

REALIZĂRI 2019

PROPUNERI 2020

ESTIMĂRI

2021

2022 •

2023

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.75

12.00

12.00

12.00

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

476.25

499.00

499.00

499.00

499.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

78.25

146.00

146.00

146.00

146.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

O.O0

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.96

30.00

30.00

30.00

30.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.04

25.00

25.00

25.00

25.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

1.92

5.00

5.00

5.00

5.00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0.89

16.00

16.00

16.00

16.00

Protecția muncii

20.14

2.40

4.00

4.00

4.00

4.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

4.70

13.00

13.00

13.0

13.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.46

1.00

1.00

1.00

1.00

Chirii

20.30.04

4.24

12.00

12.00

12.00

12.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

ANEXA 2 7/5

PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURALE^ ■   0

ALE

CASEI DE CULTURA "Ion Luca CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

2020

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

2020 inițial (lei)

1

2

3

4

5

1. Ziua Culturii Naționale, 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a VlII-a, participări la alte manifestări in tara, alte colaborări cu instituții si asociații de cultura;

15-Jan

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Gelu Nicolae

Ionescu, Roxana

Bărduț

850.00

2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

  • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STĂNESCU", ed.a XXXI-a

  • 2.2 Concursul județean de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a XH-a

  • 2.3 Târg de carte Ploieștiul citește

  • 2.4 Editare carte,catalog,

  • 2.5 Alte acțiuni culturale.

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Roxana Bărduț

13000.00

3. Ziua Internaționala a Poeziei -Caravana Poeziei

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae

Ionescu, Roxana

Bărduț

1000.00

4.Expoziția SALONUL ARTELOR 2020

Aprilie-Mai /Octombrie-Noiembrie

Galeria de Artă,Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Roxana Bărduț

4000.00

5, Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a XlV-a

Mai

Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Roxana Bărduț

3000.00

6, Festivalul Național "I.L. CARAGIALE" ediția a XVII-a Concurs național de proza scurta Concurs național de teatru amator

Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolae

Ionescu, Roxana Bărduț

12200.00

7. Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală PLOIEȘTI 2020

Iulie-septembrie

Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Roxana Bărduț

156000.00

8. Tabăra Internațională de creație plastică "DAN PLATON"

- ediția a XlV-a

Iuiie-septembrie

Ploiești și alte localități din județul Prahova

Gelu Nicolae Ionescu, Roxana Bărduț

/ 144000.00

t § '

9. FESTIVALUL CASTANILOR - In memoriam Gabi Dobre, Concurs național de muzică folk, ediția a XXI-a.

Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești și alte locații din Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu , Roxana Bărduț

65000.00-''

10. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XVII-a

Octombrie -Noiembrie

Casa de Cultură "LL.Caragiale" , Muzeul "Iulia Hasdeu" Câmpina

Gelu Nicolae Ionescu, Roxana Bărduț

8400.00

ll.UNIVERSITATEA POPULARA "DIMITRIE GUȘTI" Organizarea de simpozioane, colocvii, prelegeri, conferințe etc.)

pe tot parcursul anului școlar

Municipiul Ploiești Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, Asociația Pensionarilor etc.

Gelu Nicolae Ionescu, Roxana Bărduț

22000.00

12.Pregătirea și participarea Coralei Paul Constantinescu a Casei de Cultură "LL.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate; Organizarea unor manifestări de gen în Municipiul Ploiești

Tot timpul anului

Ploiești sau alte localități din țară și din străinătate

Gelu Nicolae Ionescu, Roxana Bărduț

33550.00

13. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Participarea la ateliere, Excursii culturale, Editare cărți: Antologiei Cenaclului Atitudini 2020, Calendarului selectiv al evenimentelor culturale pentru anul 2021) și alte cărți. Alte

Tot timpul anului

Casa de Cultură "LL.Caragiale", Muzeul de Artă "Ion Ionescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gelu Nicolae Ionescu, Roxana Bărduț

36500.00

14. PROIECTE EDUCAȚIONALE

  • 1. Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun! - ateliere, colaborări cu instituții de învățământ;

  • 2. Atelierele lui Moș Crăciun

  • 3. Ateliere de Paște;

  • 4. Alte activități educaționale.

Tot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “I.L. Caragiaie”, alte locații

Gelu Nicolae Ionescu, Roxana Bărduț

11000.00

15. PROGRAMUL CULTURAL FOLCLOR - anasamblu de dansuri populare Prahova

  • 15.1 FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a XV-a,

  • 15.2 Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "Emilia Comișel", ediția all-a

  • 15.3 Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova la diferite manifestări în municipiul Ploiești, în țară și în străinătate 15.4.Tabără-cantonament

15.1

Decembrie

15.2 iulie-septembrie 15.3 Tot timpul anului 15.4. august-septembrie

Casa de Cultură a Sindicatelor, Filarmonica" Paul Constantinescu" și alte locații din municipiu, din țară sau din străinătate

Gelu Nicolae Ionescu, Roxana ■ Bărduț

75000.00

16. Diferite alte manifestări culturale și Tot timpul     Ploiești sau alte localități Gelu Nicolae

activități educaționale organizate pe anului         din țară și din străinătate Ionescu, Roxana

plan național și internațional (Târgul                                              Bărduț

de Crăciun, spectacole pe plan local sau în străinătate, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,ateliere de lucru, excursii culturale, achiziționare de cărți, editare carte, susținerea elevilor și studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "Ion Luca Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

13500.00

TOTAL BUGET ESTIMAT

499000.00


CONTABIL SEF,

Adriana Mihai

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
JUDEȚUL: PRAHOVA

CASA DE CULTURĂ ION LUCA CARAGIALE A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ pe anii 2019 - 2020


ANEXA nr.3

M Hq.


Număr maxim de posturi în anul 2020

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2020

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2020 (+/-) față de anul 2019

Număr maxim de posturi în anul 2020

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020

mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

I

TOTAL SALARII

din care:

11

21652,00

11

65782,00

789384,00

800,00

~r

Funcții publice specifice

I

I.

Personal cu contract de muncă

11

~T

Personal de specialitate

3

7122,00

3

21366,00

256392,00

260,00

1

Referent de Specialitate studii S gr.5

0

2

Referent de Specialitate studii S gr.5

0

3

Referent de Specialitate studii S gr.5

0

4

Referent de Specialitate studii S gr.4

1

5

Referent de Specialitate studii S gr.2

0

6

Inspector Sp. studii S achiziții publice gr.5

1

7

Inspector Sp. studii S contabilitate gr.5

1

L

Pen

sonal care ocupă funcții comune

6

3838,00

6

23028,00

276336,00

280,00

1

Inspector studii M resurse umane gr.5

1

2

Referent studii medii gr.4

1

3

Casier studii M gr.3

1

4

Magaziner studii M gr.4

1

5

Secretar dactilograf studii M gr.3

1

6

îngrijitor studii M/G gr.5

0

7

Șofer studii M/G gr.5

1

Personal contractual de conducere

2

10692,00

2

21384,00

256608,00

260,00

1

Manager/Director

1

2

Contabil Șef

1

2019


Propunere

Salarii brute

800,00

hrană

47,00

contrib. asig. ptr. muncă 2,25%/<-y

20,00

vouchere vacanță               ‘-^adecult

’RÂ                      16,00

Total general          ,   - - 2

1 le |i                    883,00COMPARTIMENT FINANCIAR - CO
E UMANE