Hotărârea nr. 36/2020

Hotãrârea nr. 36 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021- 2023 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 36

privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii

2021- 2023 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr. 61/18.02.2020 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia și Raportul de specialitate nr. 2696/19.02.2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești ;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 25/18.02.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 46/20.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 19.02.2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, Legii nr. 6/2020 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139, alin. 3, lit. a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Bugetul de cheltuieli pe anul 2020, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat pe următoarele activități: Buget „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, conform Anexei nr. 1, Buget „Servicii de sănătate publică”, conform Anexei nr. 2, Buget „Alte instituții și acțiuni sanitare”, conform Anexei nr. 3, Buget „Asistență acordată persoanelor în vârstă”, conform Anexei nr. 4, Buget „Asistență socială în caz de boli și invalidități”, conform Anexei nr. 5, Buget „Ajutoare pentru locuințe”, conform Anexei nr. 6, Buget „Cantina de ajutor social”, conform Anexei nr. 7, Buget „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr. 8, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Lista de investiții pentru „Servicii de sănătate publică”, conform Anexei nr. 9, Lista de investiții pentru „Asistența acordată persoanelor în vârstă”, conform Anexei nr. 10, Lista de investiții pentru „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr. 11, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări 2019

Propuneri

2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

CHELTUIELI CURENTE

01

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

5 00

5.00

5,00

5.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Realizări 2019

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

10.725,00

12.102,00

12.080,00

12.080,00

12.080,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

10.703,00

12.080,00

12.080,00

12.080,00

12.080,00

CHELTUIELI CURENTE

01

10.703,00

12.080,00

12.080,00

12.080,00

12.080,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10.533,00

11.882,00

11.882,00

11.882,00

11.882,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

10.128,00

11.437,00

11.437,00

11.437,00

11.437,00

Salarii de baza

10.01.01

8.624,00

9.480,00

9.480,00

9.480,00

9.480,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1.106,00

1.464,00

1.464,00

1.464,00

1.464,00

Indemnizații de hrana

10.01.17

398,00

493,00

493,00

493,00

493,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

177,00

188,00

188,00

188,00

188,00

Tichete de vacanta

10.02.06

177,00

188,00

188,00

188,00

188,00

Contribuții

10.03

228,00

257,00

257,00

257,00

257,00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

228,00

257,00

257,00

257,00

257,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

143,00

168,00

168,00

168,00

168,00

Bunuri si servicii

20.01

23,00

33,00

33,00

33,00

33,00

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

300

3.00

300

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

17,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

105,00

110,00

110,00

110,00

110,00

Medicamente

20.04.01

31,00

36 00

36,00

36 00

3600

Materiale sanitare

20.04.02

69,00

69,00

69,00

69,00

69,00

Dezinfectanti

20.04.04

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

5,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Protecția muncii

20.14

10,00

10,00

10,00

10 00

10,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

27,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

27,00

30 00

30,00

30,00

30.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

22,00

22,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

22,00

22,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

22,00

22.00

0,00

0,00

0,00

Active fixe

71.01

22,00

22,00

0,00

0.00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

22,00

22,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură biroțioâ^răRȘSstiye corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe               ‘

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00


ORDONATOI


DIREC


/<? Nr. 1

t? ADMINISTRAȚIA

# SERVICIILOR -iRMEOft^DlTE/          / u

fiOMUNITARE^y              /

■RAC7~ SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

Realizări 2019

Propuneri

2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

CHELTUIELI CURENTE

01

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

45.00

45.00

45,00

45,00

45,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0,00

0,00

0.00

0 00

0,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

45,00

45 00

45,00

45,00

45 00

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04
BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2019

PROPUNERI 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.914,00

2.263,00

2.221,00

2.221,00

2.221,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1.914,00

2.228,00

2.221,00

2.221,00

2.221,00

CHELTUIELI CURENTE

01

1.914,00

2.228,00

2.221,00

2.221,00

2.221,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.460,00

1.670,00

1.670,00

1.670,00

1.670,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

1.395,00

1.599,00

1.599,00

1.599,00

1.599,00

Salarii de baza

10.01.01

1.159,00

1.303,00

1.303,00

1.303,00

1.303,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

123,00

144,00

144,00

144,00

144,00

Alte sporuri

10.01.06

32,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Indemnizații de hrana

10.01.17

81,00

92,00

92,00

92,00

92,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

34,00

35,00

35,00

35,00

35,00

[Tichete de vacanta

10.02.06

34,00

35,00

35,00

35,00

35,00

Contribuții

10.03

31,00

36,00

36,00

36,00

36,00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

31,00

36,00

36,00

36,00

36,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

451,00

557,00

550,00

550,00

550,00

Bunuri si servicii

20.01

293.00

356,00

349,00

349,00

349,00

Furnituri de birou

20.01.01

4 00

4.00

4,00

4.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

19,00

20,00

20,00

20,00

20,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

70,00

85,00

85,00

85,00

85,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

176,00

212,00

205,00

205,00

205,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana

20.03

141,00

150,00

150,00

150,00

150,00

| Hrana pentru oameni

20.03.01

141,00

150,00

150,00

150,00

15C.00

Medicamente si materiale sanitare

120.04

2,00

22,00

22,00

22,00

: '22,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

20,00

20,00

20,00

k'^z20,00

Dezinfectanti

20.04.04

2,00

2,00

2,00

2,00

/ 2;00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

7,00

17,00

17,00

17,00

-17,00

Uniforme si echipament

20.05.01

3,00

3,00

3,00

3,00

1 5 , \   3,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

4,00

4,00

4,00

k     " 4,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4,00

10,00

10,00

10,00

■ C- <-10,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

3,00

3,00

3,00

3,00

’ Z 3,00

[Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2019

PROPUNERI 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

Protecția muncii

20.14

3,00

5,00

5,00

5,00

5,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0 00

35,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe

71.01

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

[Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

35.00

000

0,00

0,00
BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realiizari 2019

PROPUNERI

2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

44.074,00

43.886,00

49.906,00

49.906,00

49.906,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

44.074,00

43.886,00

49.906,00

49.906,00

49.906,00

CHELTUIELI CURENTE

01

44.074,00

43.886,00

49.906,00

49.906,00

49.906,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

15.834,00

17.330,00

17.330,00

17.330,00

17.330,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

14.851,00

16.266,00

16.266,00

16.266,00

16.266,00

Salarii de baza

10.01.01

13.241,00

14.405,00

14.430,00

14.430,00

14.430,00

CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

25,00

Indemnizații de hrana

10.01.17

1.610,00

1.836,00

1.836,00

1.836,00

1.836,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

649,00

698,00

698,00

698,00

698,00

Tichete de vacanta

10.02.06

649,00

698,00

698,00

698,00

698,00

Contribuții

10.03

334,00

366,00

366,00

366,00

366,00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

334,00

366,00

366,00

366,00

366,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

153,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Bunuri si servicii

20.01

153,00

120 00

120 00

120 00

120 00

| Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

153,00

120,00

120,00

120,00

120,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

27.687,00

25.980,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

27.687,00

25.980,00

32.000 00

32.000,00

32.000,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

27.687,00

25.980 00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

400,00

456,00

456,00

456,00

456,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

400

456

456

456

456

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


NERĂt,1


SERVICIILOR rn u *1 c

* '>■

RE V

ANEXA NR. 6BUGETUL OE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări 2019

Propuneri 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

120,00

165,00

165,00

165,00

165,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

120,00

165,00

165,00

165,00

165,00

CHELTUIELI CURENTE

01

120,00

165,00

165,00

165,00

165,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Bunuri si servicii

20.01

2.00

5,00

5,00

5,00

5,00

| Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

118,00

160,00

160,00

160,00

160,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

118,001

160,00

160 00

160,00

160 00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

118,00

160,00

160.00

160 00

160,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,juucjul: rKfltiuvA

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI 68.02.15 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări 2019

PROPUNERI 2020

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.406,00

2.653,00

2.653,00

2.653,00

2.653,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2.406,00

2.653,00

2.653,00

2.653,00

2.653,00

CHELTUIELI CURENTE

01

2.406,00

2.653,00

2.653,00

2.653,00

2.653,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

701,00

820,00

820,00

820,00

820,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

670,00

783,00

783,00

783,00

783,00

Salarii de baza

10.01.01

581,00

666,00

666,00

666,00

666,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

50,00

67,00

67,00

67,00

67,00

Indemnizații de hrana

10.01.17

39,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

16,00

19,00

19,00

19,00

19,00

|Tichete de vacanta

10.02.06

16,00

19,00

19,00

19,00

19,00

Contribuții

10.03

15,00

18,00

18,00

18,00

18,00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

15,00

18,00

18,00

18,00

18,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.703,00

1.832,00

1.832,00

1.832,00

1.832,00

Bunuri si servicii

20.01

226,00

297.00

297 00

297,00

297 00

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

4 00

4 00

400

4,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

55,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

149,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Reparații curente

20.02

17,00

20,00!

20,00

20,00

20,00

Hrana

20.03

1.458,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

I Hrana pentru oameni

20.03.01

1.458,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

1,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Uniforme si echipament

20.05.01

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Protecția muncii

20.14

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Sume aferente persoanelor ctbhandicap rrâlf cadrate

59.40

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

i                  ,/șy Nl-1

ORDONATORAR$ț?|NS|l36DiTE, O

SERVICIILOR m

*EFSERJ

FLOREN1
CIAR CONTABILITATE,BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări 2019

PROPUNERI 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

19.789,00

20.121,00

21.433,00

21.433,00

21.433,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

19.662,00

19.951,00

21.313,00

21.313,00

21.313,00

CHELTUIELI CURENTE

01

19.662,00

19.951,00

21.313,00

21.313,00

21.313,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11.902,00

13.165,00

13.165,00

13.165,00

13.165,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

11.444,00

12.665,00

12.665,00

12.665,00

12.665,00

Salarii de baza

10.01.01

10.828,00

11.922,00

11.922,00

11.922,00

11.922,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

89,00

106,00

106,00

106,00

106,00

Alte sporuri

10.01.06

54,00

72 00

72 doi

72,00

72,00

Indemnizații de hrana

10.01.17

473,00

565,00

565,00

565,00

565,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

201,00

215,00

215,00

215,00

215,00

|îichete de vacanta

10.02.06

201,00

215,00

215,00

215,00

215,00

Contribuții

10.03

257,00

285,00

285,00

285,00

285,00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

257,00

285,00

285,00

285,00

285,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.410,00

3.156,00

2.763,00

2.763,00

2.763,00

Bunuri si servicii

20.01

2.06500

2.585.00

2.410,00

2.410,00

2.410.00

Furnituri de birou

20.01.01

48,00

50 00

50 00

50 00

50 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

26,00

30,00

30,00

30,00

30,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1.078,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

79,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

20,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

79,00

85,00

85,00

85,00

85,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01 09

35,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

700,00

1.000,00

825,00

825,00

825,00

Reparații curente

20.02

224,00

250,00

150,00

150,00

150,00

Hrana

20.03

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0,00

5,00

0,00

0,00

Wr

| Dezinfectant!

20.04.04

5,00

//r

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

26,00

188,00

75,00

75,00

7fc

Uniforme si echipament

20.05.01

1,00

38,00

15,00

15,00

1M:

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25,00

150,00

60,00

60,00

60®0

Deplasări, detasari, transferări

20.06

2,00

10,00

10,00

10,00

10,00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări 2019

PROPUNERI 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

Protecția muncii

20.14

6,00

10 00

10 00

10 00

10 00

Alte cheltuieli

20.30

35,00

45,00

45,00

45,00

45 00

Reclama si publicitate

20.30.01

2,00

4 00

4 00

4 00

4 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

1 00

1,00

1 00

1 00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

33,00

40 00

40 00

40 00

40 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

5.332,00

3.620,00

5.375,00

5.375,00

5.375,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

5.332.00

3.620,00

5.375,00

5.375.00

5.375,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

9,00

20,00

20 00

20,00

20 00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

5.323,00

3.600,00

5.355,00

5.355,00

5.355,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

18,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

18,00

10,00

10,00

10,00

10,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

127,00

170,00

120,00

120,00

120,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

127,00

170,00

120,00

120,00

120,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

127,00

170,00

120,00

120.00

120 00

Active fixe

71.01

127.00

170001

120.00

120,00

120,00

Mașini, echipamente si mijloace de trans[x>rt

71.01.02

0,00

150 00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

127,00

20 00

120 00

120,00

120.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,MINISTRATIA ERVICIILOR -SOCIALE COMUNITARE


LISTA INVESTIȚII

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2020 CABINETE MEDICALE ȘCOLARE


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții ,. Cantitatea Valoarea inițiala M

0                 F “ 2      TMINISTRAȚIA£J SERVICIILOR

SOCIALE W COMUNITARESEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, TUTO1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

22.000

1. PACHET UNIT STOMTOLOGIC, PUPINEL, COMPRESOR

1

22.000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

1. Arhitectura si rezistenta

2. Branșamente utilitati

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

22.000


LISTA INVESTIȚII

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2020 CĂMIN DE BATRANI

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții ., Cantitatea Valoarea inițiala M

0          12     3

I. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

35.000

AUTOVEHICUL

1

35.000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

1. Arhitectura si rezistenta

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

V. Investiție noua

TOTAL 5

0

TOTAL GENERAL 1+2+3+4+5

35.000

R GENERAL,

DA*T'C^

•V Nr. 1 V

DMINISTRATIAțĂ

SERVICIILOR 2 SOCIALE

COMUNITARELISTA INVESTIȚIIAlte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2020 ACTIVITATE PROPRIE

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli

U/

Cantitatea

Valoarea inițiala

de Investiții

M

0

1

2

3

1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

170.000

SISTEM ELECTRONIC DE DIRIJARE SI ORDONARE A FLUXULUI DE PERSOANE

1

100.000

PROIECTARE SI EXECUȚIE SISTEM

ANTIEFRACTIE , TVCI SI CONTROL ACCES

PENTRU IMOBI SITUAT IN STR. VĂLENI, NR. 32, CORPC

1

20.000

AUTOVEHICUL

1

50.000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

1. Arhitectura si rezistenta

0

REALIZARE TERMOSISTEM FAȚADA CANTINA SOCIZ

1

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

1

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

170.000