Hotărârea nr. 35/2020

Hotãrârea nr. 35 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 35

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 62/18.02.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia și Raportul de Specialitate nr.1100/13.02.2020 al Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 23/18.02.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 45/20.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.02.2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020 și a Legii nr. 6/2020 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art. 129, alineat 4, litera a, art. 136 și art. 139, alineat 3, litera a;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții pe anul 2020 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă numărul de personal, permanent, precum și fondul de salarii, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI                                                                           Anexa nr. 1 la H.C.L. nr...'.„ /2020

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"

Formular:   11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12.559

12.759

16.550

16.638

16.721

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

11.168

11.500

12.550

12.638

12.721

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11.168

11.500

12.550

12.638

12.721

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.776

8.20C

8.778

8.778

8.778

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

7.427

7.834

8.399

8.399

8.399

Salarii de baza

10.01.01

7.003

7.326

7.865

7.865

7.865

Drepturi de delegare

10.01.13

10

10

10

10

Indemnizații de hrană

10.01.17

424

498

524

524

524

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

182

186

186

186

186

|Vouchere de vacanță

10.02.06

182

186

186

186

186

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

167

180

193

193]

193

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

167

180

193

193

193

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

3.292

3.190

3.662

3.750

3.833

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.293

2.363

2.665

2.729

2.789

Furnituri de birou

20.01.01

10

10

11

11

12

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14

14

16

16

17

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

322

320

350

359

366

Apa, canal si salubritate

20.01.04

229

2001

252

258

264

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

250

250

263

269

275

Piese de schimb

20.01.06

40

40

42

43

/w

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32

32

36

37

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

67

67

74

76

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.329

1.430

1.621

1.660

l>.®7

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

445

360

489

501

[Hrana pentru animale

20.03.02

445

360

489

501

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

38

40

42

43

Page 1DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

Medicamente

20.04.01

13

15

16

16

17

Materiale sanitare

20.04.02

25

25

26

27

28

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

148

120

142

146

149

Uniforme si echipament

20.05.01

35

40

42

43

44

Alte obiecte de inventar

20.05.30

113

80

100

103

105

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3

5

5

5

5

Consultanta si expertiza

20.12

20

21

21

21

Pregătire profesionala

20.13

0

0

0

0

Protecția muncii

20.14

13

15

16

16

17

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

352

267

282

289

295

Reclama si publicitate

20.30.01

12

15

16

16

17

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

45

45

53

54

55

Chirii

20.30.04

16

20

21

22

22

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

279

187

192

197

201

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

100

110

110

110

110

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

100

110

110

110

110

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.391

1.259

4.000

4.000

4.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1.391

1.259

4.000

4.000

4.000

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.391

1.259

4.000

4.000

4.000

Construcții

71.01.01

1.352

1.249

3.000

3.000

3.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

39

10

500

500

500

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

500

500

500


SEF SERV. FIN. - CONTAB.,

TATARU LILIANAPage 2JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorialâ PLOIEȘTI

Formular:    11/O2 llnstitutia publica: ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

12.559

12.759

16.550

16.638

16.721

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.397

1.500

1.500

1.500

1.500

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.771

10.000

11.050

11.138

11.221

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

1.391

1.2.59’

4.000

4.000

4.000'

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

12.559

12.759

16.550

16.638

16.721

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

I

;63.10

i

12.559

12.759

16.550

16.638

16.721

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

12.559

12.759

16.550

16.638

16.721

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

12.559

12.759

16.550

16.638

16.721

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

11.168

11.500

12.550

12.638

12.721

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

: 00.02

1.397

1.500

1.500

1.500

1.500

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

1.397

1.500

1.500

1.500

1.500

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

I

00.14

1.397

1.500

1.500

1.500

1.500

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

1.397

1.500

1.500

1.500

1.500

j

(Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.397

1.500

1.500

1.500

_ 1-500J1

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

9.771

10.000

11.050

11.138

11.22$

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

9.771

10.000

11.050

11.138

h

11.221

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

43.10

9.771

10.000

11.050

11.138

V

11.221

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.771

10.000

11.050

11.138

11.2211DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

11.168

11.500

12.550

12.638

12.721

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

11.168

11.500

12.550

12.638

12.721

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

11.168

11.500

12.550

12.638

12.721

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

.67.10.50

11.168

11.500

12.550

12.638

12.721

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+

00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

100.01 SD

1.391

1.259

4.000

4.000

4.000

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

1.391

1.259

4.000

4.000

4.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

1.391

r

1.259;     4.000

4.000

4.000

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.37+43.10.38)

43.10

1.391

1.259

4.000

4.000

4.000

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

1.391

1.259

4.000

4.000

4.000'

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

1.391

1.259

4.000

4.000

4.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

1.391

1.259

4.000

4.000

4.000

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

1.391

1.259

4.000

4.000

4.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

1.391

1.259

4.000

4.000

4.000


SEF SERV. FIN. - CONTAB.,

TATARU LILIANAADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"

LISTA DE INVESTIȚII 2020

mii lei

Nr.crt

DENUMIRE

Buget

DOTĂRI

10

1

Grup sudura

10

LUCRĂRI TOTAL

1.249

INVESTIȚII NOI

917

1

Adăpost feline - SF+ PT

30

2

Rețea de alimentare cu apa plaja

351

3

Gard plaja

4

4

Lacuri păsări de apa

132

5

Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa -execuție

50

6

Rețea de canalizare plaja (T1 -Ixecutie si diriginte de șantier)

200

7

Rețea electrica parc si gradina zoo (SF, PT, Execuție si diriginte de șantier)

150

INVESTIȚII IN CONTINUARE

332

1

Chioșc intrare gradina zoo - extindere, reamenajare (SF+PT+Executie)

160

2

Adăpost animale exotice - reabilitare (PT+executie

100

3

Pod metalic - PT - reabilitare - proiect tehnic

25

4

Grup sanitar gradina zoo -tamplarie termopan

24

5

Azil câini comunitari - tamplarie termopan

23

TOTAL INVESTIȚII (DOTARI+LUCRARI)

1.259


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE” PLOIEȘTIAnexa nr.3 la H.C.L. nr. .3.5 ./2020


NOTE DE FUNDAMENTARE

DOTĂRI

 • 1. GRUP SUDURA

VALOARE 10.000 LEI

Dotarea cu un grup de sudura este necesara pentru desfasurarea activitatii atelierului de reparații si intretinere in condiții normale (in parc in gradina zoo, in plaja,... in zonele in care nu exista rețea de energie electrica).

Specificații tehnice:

 • -  Electrozi utilizabili: 0 1,6  0 5,0 mm;

 • -  Pentru toate categoriile de lucrări;

 • -  In regim intensiv de lucru;

 • -  Utilizabil atat in spatii inchise, cat si in exterior;

 • -  Posibilitatea de a suda otel carbon si slab aliate, otel inox, etc.;

 • -  Fiabil, robust, ușor de intretinut;

 • -  Protecție termica cu termostat.

 • -  Combustibil: Benzina.

 • -  Cablu pentru sudat (L = 10 m cu clește pentru sudat).

 • -  Cablu pentru masa (L = 10 m cu clește pentru masa).

INVESTIȚII NOI

 • 1. ADĂPOST FELINE - studiu de fezabilitate $i proiect tehnic VALOARE 30.000 lei

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.191 din 2002 privind grădinile zoologice și acvariile publice și a Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere

Af

■*-

—)

țfc-                        A”**4*

•       •   •                                                                                                                                      " O

a autorizației de mediu, grădinile zoologice trebuie să asigure adăpost și îngrijire la standarde ridicate.                                                                     '■ °

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești1 a~ demarat un program de reabilitare a grădinii zoologice prin reorganizarea zonelor de adăpost și amenajarea unor suprafețe mai mari de teren pentru asiguararea microclimatului adecvat fiecărei specii de animale și păsări cazate în grădina zoologică.

Investiția vine în întâmpinarea nevoii reale de amenajare a unui adăpost adecvat speciei - feline pentru care nu există un adăpost; se impune construirea unei clădiri care să corespundă legislației în vigoare, pentru specia respectivă.

Adăpostul este necesar pentru ca animalele să poată fi închise pentru intervenții sanitar-veterinare și trebuie prevăzut cu două - trei compartimente pentru a putea fi separate. Suprafața utilă interioară a adăpostului trebuie să fie de minim 70 m2, să fie prevăzut cu geam de vizitare securizat în partea din față unde animalele pot fi observate de către vizitatori și când sunt închise, să fie racordat la rețeaua de canalizare și rețeaua electrică. Deasemeni adăpostul trebuie prevăzut cu uși duble metalice (una dintre uși va fi acționată electric, cealaltă va fi acționată manual, ambele uși vor fi prevăzute cu sisteme de siguranță) la intare și la ieșire, cu un sistem de aerisire deoarece urina și fecalele pe care le produc au un miros foarte puternic și iritant. Suprafața exterioară (țarc exterior) a adăpostului va fi de aproximativ 1600 mp. De asemenea în țarcul exterior al adăpostului se va amenaja/construi un bazin cu apă de dimensiunile de 15-20 metri pătrați și o adâncime de aproximativ 60 - 100 cm, va fi racordat la rețeaua de apă și canalizare.

Realizarea obiectivului de investiție, prin amenajarea adăpostului contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru animalele din colecția Grădinii Zoo, sporirea gradului de confort și sănătate corespunzător, un mediu adecvat pentru viața păsărilor și animalelor pentru respectarea Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a a autorizației de mediu.

La proiectare se va avea în vedere prevederile din tema de proiectare.

 • 2. REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ PLAJĂ

VALOARE 351.000 lei

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă pentru zona plajă din cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice din cadrul parcului, o țintă importantă în scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul i^lblicijLluivi/zitajpr. respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Realizarea obiectivului de investiție propus va duce la creșterea^petenj^dului turistic al zonei, care nu poate fi exploatat la maxim fără realizarea un uf sistem de utilități, și la crearea de noi oportunități investiționale din partea agenților economici.

Rețeaua de alimentare cu apă duce la ridicarea standardului de viață a publicului vizitator prin crearea premiselor pentru dezvoltarea economică a zonei.

Investiția „Rețea de alimentare cu apă în plajă - întocmire proiect tehnic și execuție” este impusă de crearea unui confort minim de sănătate și existența pentru publicul vizitator dar și pentru asigurarea condițiilor optime de îndeplinire a normelor de sănătate pentru publicul vizitator dar și pentru clienții teraselor agenților economici care își desfășoară activitatea în zona plajă din cadrul Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

Lucrările specifice realizării acestui obiectiv de investiții vor avea ca scopuri: 1. asigurarea necesarului cu apă potabilă la debitul și presiunea necesară către toți consumatorii din zona plajă;

 • 2. racordarea unui număr de patru agenți economici, momentan (preconizându-se o creștere a numărului acestora), prin care vor fi deservițiun număr mediu de vizitatori/an, estimat la aproximativ 20 000 persoane;

 • 3. pe termen scurt și mediu creșterea calității condițiilor de trai a publicului vizitator și a agenților economici care își desfășoară activități economice;

 • 4. pe termen lung creșterea atractivității zonei de plajă, atât pentru potențiali investitori (agenți economici), dar care poate deveni un punct de atracție pentru mii de vizitatori.,

Scenariul recomandat de elaborator și aprobat de investitor este Scenariul II prin care se propune realizarea unei rețele de apă potabilă individuală în zona plajă compusă din:

 • -  conductă de aducțiune, ce va asigura alimentarea consumatorilor din zona plajă (sursa de apă este reprezentată de un puț existent de mare adâncime, ce este localizat în partea centrală a plajei, în partea de sud a Parcului Memorial “Constantin Stere” cu un debit de Q=2 1/s;

 • -  rețeaua de distribuție apă;

 • -  alimentarea cu apă a publicului vizitator se va face prin cișmele stradale;

Conducta de aducțiune va fi executată din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PN6 PE80 conform STAS 10617/2-1984 cu D 63mm, pe o lungime totală de 155m, și tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PN6 PE80 cu D 32 mm, pe o lungime de 388m. Pozarea conductelor se va face pe un strat de nisip de 15 cm grosime.

Rezervor de inmagazinare. In perspectiva extinderii comercianților și mai ales a celor de tip restaurant, în vederea acoperirii vârfurilor de consum, se va realiza în cadrul investiției un rezervor de inmagazinare apă potabilă (rezervor din beton armat) cu o capacitate de 25 mc.

Stație corecție clor se va realiza pe conducta de admisie apă brută în rezervorul de inmagazinare; stația realizează injecția de hipoclorit de sodiu.

r* z-T- ■ l.

4 ’ -w ; *1

Cișmelele de apă stradală, se vor amplasa la distanțe de aproximativ 100 m'îihre ele, și vor fi de tipul robinet cu clapetă, pentru a nu permite apei ^ă^rgă d^câț^ttinci când e nevoie. Cișmelele vor fi montate pe un postament d^^ipt^^onform instrucțiunilor producătorului. Se vor monta un număr de 6 cișmele.

Cămine de vane. Pe rețeaua de distribuție s-au prevăzut șapte camere de vane în principalele noduri ale acesteia, pentru izolarea tronsonului de conductă ce trebuie remediat în cazuri de avarie a rețelei.

în principal pentru realizarea scenariului propus se vor executa următoarele lucrări de suprafață:

 • -  terasamente traseu alimentare cu apă plajă;

 • -  montaj conductă și elemente caracteristice;

 • -  montaj cișmele;

 • -  realizare branșament alimentare cu apă;

 • -  cuplare branșament în căminul existent.

Valoarea investiției este de 451 000 lei (cu TVA).

Documentația (studiul de fezabilitate) a fost elaborată de S.C. ICD FAC1LITIES SOLUTIONS S.R.L. are avizul C.T.E. și indicatorii tehnico-economici aprobați.

în cursul anului 2018 a fost aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici și a fost obținută Autorizația de Construire nr. 184/14.11.2019. Au fost demarate procedurile de achiziție publică ce au dus la încheierea Contactului de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) 81/17.09.2019 (7130/17.09.2019) în valoare de 358 180 lei și a Contractului de prestări servicii de dirigenție de șantier nr. 90/22.10.2019 (8153/22.10.2019) în valoare de 6 000 lei. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 9832/23.12.2019.

Pentru anul 2020 urmează achitarea lucrărilor în valoare de 351 000 lei (inclusiv achitarea serviciilor de dirigenție de șantier în valoare de 6 000 lei), constituindu-se credit de angajament.

3. GARD PLAJA

VALOARE- 4.000 LEI

Gard plaja este o lucrare de investiții demarată în anul 2018, pentru care s-a întocmit proiect tehnic si au fost demarate lucrările execuție.

Pentru protejarea investițiilor din zona Plaja si înlocuirea actualului gard care prezintă o stare avansata de uzura (face nota discordanta cu mediul înconjurător si cu destinația zonei de agrement) s-a impus execuția unui nou gard imprjmuitor pe porțiunea de la DN 1B., poarta 2, poarta 3 pana la gardul din beton. Lungimea gardului este de aproximativ 1.000 m.

A                   ■                                                      l°"i                *

In cursul anului 2018 a fost aprobat studiul de tezabilitlf^^i^hdicatorjf tehnico-economici prin H.C.L. 14/30.01.2018 și a fost obținută Construire nr. 152/14.12.2018. Au fost demarate procedurile de achiziție^u^pă^^i dus la încheierea Contactului de achiziție publică de lucrări (proiectare șiexScuție) 9803/31.10.2018 în valoare de 291 807,40 lei și a Contractului de prestări servicii de dirigenție de șantier nr. 11 254/13.12.2018 în valoare de 3 500 lei. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 9727/18.12.2019.

Pentru anul 2020 urmează achitarea serviciilor de dirigenție de șantier, constituindu-se credit de angajament.

4. LACURI PĂSĂRI DE APA

VALOARE- 132.000 LEI

Realizarea obiectivului de investiție propus prin reamenajarea celor două lacuri destinate păsărilor și animalelor de apă crează condiții mai bune de viață pentru acestea, un confort de sănătate corespunzător, un mediu adecvat pentru viața păsărilor și animalelor care le populează și încadrează obiectivul la prevederile ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de amitere a Autorizației de mediu.

Amplasamentele lacurilor de păsări ce fac obiectul investiției propuse se întind, unul pe o suprafață de 475mp - cel de nutrii și păsări de apă, iar celălalt pentru păsări de apă, pe o suprafață de 1105 mp, fiind situate în Grădina Zoologică integrată Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.

în cursul anului 2017 a fost aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici prin H.C.L. 312/30.08.2017, în anul 2018 fost obținută Autorizația de Construire nr. 141/19.11.2018. Au fost demarate procedurile de achiziție publică ce au dus la încheierea Contactului de achiziție publică de lucrări (proiectare + execuție) nr. 9804/31.10.2018 în valoare de 354 526 lei și a Contractului de prestări servicii de dirigenție de șantier nr . 10 583/22.11.2018 în valoare de 4 500 lei. . Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8869/18.11.2019.

Pentru anul 2020 urmează achitarea lucrărilor în valoare de 132.000 lei constituindu-se credit de angajament.

Amenajare și alimentarea cu apă a lacului din zona plajă din cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice din cadrul parcului, o țintă importantă în scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul publicului vizitator, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Lacul de agrement din zona plajă din cadrul Parcului Memorial “Constantin Stere” are o suprafață de aproximativ 10 ha și în prezenteste secat, iar amenajarea exterioară deteriorată complet (locul de amprentă a vechiului lac este plin de vegetație -vegetație, tufiș, copaci, etc.)

Scenariul recomandat de elaborator și aprobat de investitor este Scenariul II care propune ca soluție tehnică, captarea de apă din surse de suprafață, din cursuri de apă, respectiv captare de apă prin intermediul unei prize din râul Teleajen cu canal de aducțiune gravitațional.

Lac plajă - amenajare și realimentare cu apă este o lucrare de investiții demarată în anul 2018, pentru care s-a întocmit documentația tehnică si au fost demarate lucrările execuție.

In cursul anului 2018 a fost aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici prin H.C.L. 43/26.02.2018 și a fost obținută Autorizația de Construire nr. 36/12.10.2018. Au fost demarate procedurile de achiziție publică ce au dus la încheierea Contactului de achiziție publică de lucrări 10701/27.11.2018 în valoare de 806 939,49 lei și a Contractului de prestări servicii de dirigenție de șantier nr. 10739/27.11.2018 în valoare de 3 000 lei.

Pentru anul 2020 urmează achitarea lucrărilor în valoare de 47.000 lei și achitarea serviciilor de dirigenție de șantier în valoare de 3.000 lei, constituindu-se credit de angajament.

6. REȚEA DE CANALIZARE PLAJĂ Proiect tehnic, execuție si diriginte de șantier

VALOARE 200.000 LEI

Rețeaua de canalizare pentru zona plajă din cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice din cadrul parcului, o țintă importantă în scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta celor două

responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul publicului ±zîtatpr,jrespectȚv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.                                   4?' <

Realizarea obiectivului de investiție propus va duce la creștere^pQte^^iUi turistic al zonei, care nu poate fi exploatat la maxim fără realizarea ufttă«^ââm de utilități, și la crearea de noi oportunități investiționale din partea agenților economici.

Rețeaua de canalizare duce la ridicarea standardului de viață a publicului vizitator prin crearea premiselor pentru dezvoltarea economică a zonei.

Investiția „Rețea de canalizare în plajă - întocmire proiect tehnic și execuție” este impusă de crearea unui confort minim de sănătate și existența pentru publicul vizitator dar și pentru asigurarea condițiilor optime de îndeplinire a normelor de sănătate pentru publicul vizitator dar și pentru clienții teraselor agenților economici care își desfășoară activitatea în zona plajă din cadrul Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

Realizarea unui sistem individual de canalizare a apelor menajere în zona Plajă care să colecteze apele uzate provenite din multiplele activități prestate în acest perimetru si deversarea acestora într-o stație modernă de epurare a apelor uzate, aliniază obiectivul de investiție la prevederile legislative, asigură condițiile pentru emiterea autorizației de mediu și un agrement civilizat.

La execuție, rețeaua de canalizare constă în:

 • -  colector gravitațional de ape menajere care are punctul de plecare la grupul sanitar existent și punctul final la stația de epurare, pozată în punctul cel mai de jos al terenului, rețea în procedeu unitar, toate apele uzate sunt evacuate printr-o singură rețea;

 • -  racorduri individuale ale agenților economici și grupurilor sanitare existente cu posibilitate de extindere;

 • -  legături canalizare la stația de epurare;

 • -  gura de vărsare.

Stația de epurare este o instalație complet biologică care va funcționa după principiul SBR (epurare secvențială prin amestecare și creștere nivel). Epurarea apelor uzate menajere colectate din zona Plajă se va realiza prin intermediul stației de epurare tip biologic cu un debit maxim de 34 mc/zi.

La proiectare se va avea în vedere prevederile din studiul de fezabilitate.

La execuție se vor respecta prevederile din proiect precum și cele din normele și standardele în vigoare.

Valoarea investiției este de 500. 000 lei (cu TVA) - 200.000 lei Consiliul Local Ploiești si 300.000 lei Consiliul Județean Prahova.

Documentația (studiul de fezabilitate) a fost elaborată de S.C. ICD FACILITIES SOLUTIONS S.R.L. are avizul C.T.E. și indicatorii tehnico-economici aprobați.

7. REȚEA ELECTRICĂ PARC SI GRĂDINĂ ZOO - studiu de labilitate? A

......' „J

LO^


proiect tehnic, execuție,diriginte de șantier


VALOAREA 150.000 lei


, v%'. ■

X.Z, ' —- -

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii Municipiului Ploiești și cei din localitățile învecinate, fiind vizitat anual de un număr de aproximativ 250 000 de persoane care sunt în căutarea unui loc de relaxare și de divertisment.

Parcul Memorial „Constantin Stere” Ploiești deține un potențial imens de dezvoltare din punct de vedere economic și turistic. Parcul are o o poziționare avantajoasă fiind mărginit de DN 1B, drumul național care leagă Municipiul Ploiești de Municipiul Buzău. Totodată parcul dispune de spații adecvate de agrement (teren sportiv, locuri de joacă, lac natural în care se poate pescui), teatru de vară în aer liber, Grădina zoologică și oferă posibilitatea unor plimbări de agrement. Toate aceste obiective integrate în parc constituie un potențial real de dezvoltare economico-socială în zona menționată.

Investiția „Rețea de alimentare cu energie electrică parc și grădină zoo -studiu de fezabilitate, proiect tehnic, execuție” este impusă de necesitatea de a transforma Parcul Memorial “Constantin Stere” Ploiești într-un loc de recreere modem, cu multiple posibilități de atracție pentru un public de toate vârstele, într-un loc educațional unde se pot organiza activități educaționale și culturale, diverse, mai ales că există un teatru de vară în aer liber, precum și un loc de atracție a unor investiții privateîn urma cărora să se obțină venituri la bugetul local prin creșterea numărului de plătitori de taxe și impozite și prin crearea de noi locuri de muncă.

Investiția mai sus menționată trebuie să soluționeze următoarele probleme tehnice:

 • -  alimentarea cu energie electrică din sursa de bază;

 • -  stabilirea traseelor coloanelor de alimentare cu energie electrică;

 • -  amplasarea tabloului electric de alimentare și comandă;

 • -  descrierea instalației de protecție împotriva electrocutării;

 • -  planuri de securitate și sănătate în muncă;

 • -  rețeaua electrică să fie realizată prin montaj subteran (actuala rețea electrică în proporție de peste 80% este aeriană și este foarte greu de întreținut fiind amplasată într-o zonă împădurită);

 • -  să asigure necesarul de energie electrică pentru agenții comerciali ce își desfășoară activități economice pe teritoriul parcului.

Valoarea investiției este de 450. 000 lei (cu TVA) - 150.000 iei Consiliul Local Ploiești si 300.000 lei Consiliul Județean Prahova.


INVESTIȚII ÎN CONTINUARE

 • 1. CHIOȘC INTRARE GRĂDINA ZOO - EXTINDERE ȘI REĂMEN AJĂRE Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și execuție

VALOARE 160.000 LEI

Având în vedere faptul că suprafața casieriei aflată în grădina zoologică măsoară aproximativ 5,50 mp, suprafață insuficientă în vederea desfășurării în condiții optime a activității casierelor, considerăm oportună extinderea casieriei de la intrarea în grădina zoologică, respectiv a chioșcului în care se află casieria.

De asemenea, ținând cont de faptul că grădina zoologică este vizitată de un număr foarte mare de persoane, îndeosebi familii cu copii mici, se dorește redarea un aspect cât mai atrăgător și modem al chioșcului în care se află și casieria grădinii zoologice.

Prin extinderea casieriei zoo se are vederea instalarea a două puncte de încasare, care în perioadele foarte aglomerate (Sărbătorile Pascale, 1 mai, Rusalii, Sfânta Maria, zilele de weekend, etc.) să funcționeze simultan în vederea evitării aglomerației la intrarea în grădina zoo, dar și a reducerii semnificative a timpului de așteptare la plata biletelor de intrare în grădina zoologică.

Propunem extinderea chioșcului de la intrarea în grădina zoologică și în vederea asigurării securității valorilor bănești și a bunurilor materiale aflate în casieria zoo, conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2. ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE ȘI EXTINDERE Proiect tehnic + execuție

VALOARE 100.000 lei

/X

In conformitate cu prevederile Legii nr.191 din 2002 privind grădinile zoologice și acvariile publice și a Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, grădinile zoologice trebuie să asigure adăpost și îngrijire la standarde ridicate.

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești a demarat un program de reabilitare a grădinii zoologice prin reorganizarea zonelor de adăpost și amenajarea unor suprafețe mai mari de teren pentru asiguararea microclimatului adecvat fiecărei specii de animale și păsări cazate în grădina zoologică.

Investiția vine în întâmpinarea nevoii reale de amenajare a unui adăpost adecvat speciei -păsări exotice seriema, screamer, găini de rasă, etc. deoarece în momentul de față adăpostul din Grădina Zoologică în care sunt cazate este impropriu, această volieră fiind amenajată în anul 1970. în ultima perioadă voliera nu a suferit nici o lucrare de

Ro%

(fi!

reparație sau amenajare fiind într-un stadiu avansat de degradare; îiuurma uneiȚtîrtțjnî un copac a căzut peste gardul îmrejmuitor, degradândul în proporție <ie ^0 - 40,%;

Adăpostul care va fi amenajat trebuie să aibă compartimente șSpațațg.o^ntru fiecare rasă, să aibă cotețe din lemn unde păsările să fie închise pe tim^-O'&oapte. Voliera trebuie acoperită în totalitate pentru a preveni ca păsările din exterior să inte în contact direct cu păsările din volieră.

Realizarea obiectivului de investiție, prin amenajarea adăpostului contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru animalele din colecția Grădinii Zoo, sporirea gradului de confort și sănătate corespunzător, un mediu adecvat pentru viața păsărilor și animalelor pentru respectarea Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a a autorizației de mediu.

La proiectare se va avea în vedere prevederile din tema de proiectare.

Valoarea investiției este de 300. 000 lei (cu TVA) -100.000 lei Consiliul Local Ploiești si 200.000 lei Consiliul Județean Prahova.

3. POD METALIC PLAJĂ - REABILITARE (proiect tehnic) VALOARE 25.000 lei

Parcul Memorial „Constantin Stere” reprezintă un loc important de recreere și relaxare pentru locuitorii orașului Ploiești și locuitorii localităților învecinate.

Ținându-se cont de faptul că anual aproximativ 300.000 de persone vizitează parcul, dintre care marea majoritate este compusă din școlari și preșcolari, bunici cu nepoți, trebuie să fim siguri că nimic din parc nu reprezintă un risc pentru vizitatori.

Podul actual s-a uzat și reprezintă un pericol real pentru persoanele ce vizitează Parcul Memorial Constantin Stere, Ploiești. Din cauza acestui lucru, reabilitarea podului este o necesitate și o urgență.

Prin reabilitarea podului, eliminăm riscul unui eventual accident.

 • 4. GRUP SANITAR GRĂDINA ZOO - tâmplărie termopan

VALOARE 24.000 lei

Datorită numărului mare de vizitatori din ultima perioadă, Grădina Zoologică fiind vizitată de aproximativ 300 000 de persoane care vin pentru recreere și relaxare, ținandu-se cont de acest lucru este necesară dotarea toaletei din incinta Grădinii Zoologice cu următoarele:

 • - uși termopan - 4 buc

 • - cabine termopan cu ușă - 4 buc

 • - vase toaletă - 5 buc

 • - pișoare - 2 buc

  • - oglinzi - 3 buc

  • - suport hirtie igienică - 5 buc

  • - dozator săpun lichid - 5 buc

  • - chiuvetă adulți - 3 buc

  • - chiuvetă copii - 3 buc

  Menționez ca una din cabine să cu dizabilitați.  amenajată cu accesori baie pentru persoane


 • 5. AZIL CÂINI COMUNITARI - tâmplărie termopan

VALOARE 23.000 LEI

Având în vedere faptul că 8 uși de termopan de acces interior și exterior de la clădirea administrativă și boxele postoperatorii sunt într-o stare avansată de degradare , datorită vechimii și uzurii, acestea făcând legătura dintre și înspre boxele unde sunt cazați câinii aflati în tratament, zilnic se spală și se dezinfectează în aceste clădiri pentru a asigura un mediu steril atat angajatilor care lucrează în acest serviciu și câinilor ce sunt cazați aici. De aceea este necesară inlocuirea acestor uși pentru a proteja mediul interior de cel exterior unde datorită activității specifice a serviciului sunt frecvente bacterii, viruși și paraziți ce se pot transmite de la animal la om .

Informațiile referitoare la dimensiunile și deschiderile ușilor sunt:

 • -  ușa nr.l - 2080 cm L/1420 cm 1, ușă dublă, geam termopan pe toata suprafața;

 • -  ușa nr.2 - 2080 cm L/1400 cm 1, ușă dublă, geam termopan pe toata suprafața;

 • -  ușa nr.3 - 2080 cm L/1420 cm 1, ușă dublă, geam termopan pe toata suprafața;

 • -  ușa nr. 4 - 2080 cm L/1450 cm 1, ușă dublă, geam termopan pe toată suprafața;

 • -  ușa nr. 5 și 6 - 2075 cm L/1465 cm 1, ușă dublă, geam termopan pe toată suprafața;

 • -  ușa nr. 7 și 8 - 2080 cm L/1470 cm 1, ușă dublă, geam termopan pe toată suprafața.

Pentru anul 2020 urmează achitarea lucrărilor în valoare de 23.000 lei, constituindu-se credit de angajament.


JUDEȚUL: PRAHOVA

Anexa nr.4


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE'" PLOIEȘTI

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ pe anul 2020

Număr maxim de posturi în anul 2020

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2020

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2020 (+/-) față de anul 2019

Număr maxim de posturi în anul 2020

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020

mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020

mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2020

mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

_

128

4,766

0

128

610

7.326

7.326

TOTAL SALARII

din care:

1

iul

Personal cu contract de muncă

128

4,766

0

128

610

7.326

7.326

Personal de specialitate

24

6,35

0

24

152

1.829

1.829

Personal care ocupă funcții comune

91

3,97

0

91

361

4.335

4.335

Personal contractual de conducere

13

10,02

0

13

130

1.563

1.563

Fond salarii brute

7.263

Spor condiții

0

ore noapte+indemnizatii delegare

73

Viramente (2,25%)

180

voucher vacanta

186

indemnizație hrana

498

Total general: mii lel c^\

8.200

o'kD!®STRM'A £

CONSTAW™ RE ~ V DlWiX;

/ *SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE