Hotărârea nr. 34/2020

Hotãrârea nr. 34 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a contribuţiei proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecţie pentru obiectivul MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL, cod SMIS 127261

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA NR. 34 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, precum și a contribuției proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru obiectivul „MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL” , cod SMIS 127261

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 48/17.02.2020 al domnului primar Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate comun nr. 1493/17.02.2020 al Direcției Tehnic - Investiții și nr. 108/17.02.2020 al Direcției Relații Internaționale, prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, precum și a contribuției proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru obiectivul ”MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL” ;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 41/18.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Raportul de specialitate nr. 19/18.02.2020 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr.55/18.02.2020 al Direcției Gestiune Patrimoniu;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.02.2020;

Având în vedere:

  • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

  • - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești);

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești (S.I.D.U.) 2014 - 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30.05.2016;

- Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

  • - art. 7 alin. 6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

  • -  solicitarea de clarificare nr. 4 înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 25948/18.12.2019 transmisă de Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia ca urmare a evaluării tehnice și financiare a cererii de finanțare cu cod SMIS 127261 cu titlul “MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI

  • - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL”, prin care ni se solicită includerea în cheltuieli neeligibile a lucrărilor aferente reconstruirii pasajului de cale ferată Podul Înalt, împreună cu toate cheltuielile generate de acestea, având în vedere faptul că activitățile de construire/extindere/reabilitare a podurilor/pasajelor de cale ferată nu sunt eligibile în cadrul apelului de poiecte POR/2017/4/401/1;

  • - adresa nr. 1202/27.01.2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 1892/28.01.2020, prin care ni se solicită Hotărârea Consiliului Local de actualizare a documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI

  • - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL”, în conformitate cu Instrucțiunea nr. 112/2019 a Autorității de Management pentru POR (A.M.POR) cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), lit. b) și alin. 4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă proiectul „MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL

9                                                                                                                 9 1

MULTIMODAL” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL”, în cuantum de 65.704.829,07 lei, inclusiv TVA, din care C+M este 51.526.036,10 lei, inclusiv TVA.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Ploiești, în cuantum de 6.729.826,10 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului în cuantum de 5.526.254,61 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.203.571,49 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL” .

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL

9                                                                                                                 9 1

MULTIMODAL”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 Se împuternicește primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Poiești.

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Tehnic - Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică.

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, precum și la cunoștința persoanelor interesate de către Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Dată în Ploiești, astăzi, 18 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe SÎRBU-SIMION

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV