Hotărârea nr. 33/2020

Hotãrârea nr. 33 privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITA ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 495/16.11.2018

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 33

privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITA ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL"

> '

aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 495/16.11.2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 47/17.02.2020 al domnului primar Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate comun nr. 1494/17.02.2020 al Direcției Tehnic - Investiții și nr. 107/17.02.2020 al Direcției Relații Internaționale, prin care se propune actualizarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiți ”MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITA ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.495/16.11.2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 40/18.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Raportul de specialitate nr. 18/18.02.2020 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr.54/18.02.2020 al Direcției Gestiune Patrimoniu;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.02.2020;

Având în vedere:

 • - prevederile Programului Operațional Regional 2014  -  2020, Axa

Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e -Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

 • - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești (P.M.U.D.);

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești (S.I.D.U.) 2014 - 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30.05.2016;

- Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 495/16.11.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL”;

 • -  solicitarea de clarificare nr. 4 înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 25948/18.12.2019 transmisă de Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia ca urmare a evaluării tehnice și financiare a cererii de finanțare cu cod SMIS 127261 cu titlul “MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI -LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL”, prin care ni se solicită includerea în cheltuieli neeligibile a lucrărilor aferente reconstruirii pasajului de cale ferată Podul Înalt, împreună cu toate cheltuielile generate de acestea, având în vedere faptul că activitățile de construire/extindere/reabilitare a podurilor/pasajelor de cale ferată nu sunt eligibile în cadrul apelului de poiecte POR/2017/4/401/1;

 • - adresa nr. 1202/27.01.2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 1892/28.01.2020, prin care ni se solicită Hotărârea Consiliului Local de actualizare a documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI -LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL”, în conformitate cu Instrucțiunea nr. 112/2019 a Autorității de Management pentru POR (A.M.POR) cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 7, alin. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 907/29.11.2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), lit. b) și alin. 4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea documentației tehnico- economice, faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITA ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 495/16.11.2018, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de 65.704.829,07 lei, inclusiv TVA, din care C+M este 51.526.036,10 lei, inclusiv TVA.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești în cuantum de 6.729.826,10 lei, cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului în cuantum de 5.526.254,61 lei, cu TVA, cât și contribuția de 2% a Municipiului Ploiești din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 1.203.571,49 lei, cu TVA, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Tehnic - Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică.

5     >                     5                        5                               5                        5                        5

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și la cunoștința persoanelor interesate de către Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

5                            ~

Dată în Ploiești, astăzi, 18 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe SÎRBU-SIMION

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

ANEXA la Hotărârea ConsiliuluiLo


DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEIAnaliza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Traseul se desfasoara de la intersecția cu Șoseaua Vestului pana la intersecția cu accesele de la Coca Cola SA respectiv Selgros.

Strada ce face obiectul acestei documentații se încadrează in categoria a-II-a de importanta.

Structura rutieră existentă nu asigură în plan profil longitudinal și profil transversal elementele geometrice corespunzătoare unei străzi de categoria a Il-a și nu conferă o rezistență durabilă.

Datorită neuniformității suprafeței de rulare nu sunt asigurate în mod satisfăcător confortul și siguranța circulației.

Agregatele naturale folosite la întreținere si modul de aștemere a acestora nu asigură o rezistență corespunzătoare ducând la numeroase defecțiuni.

îmbrăcămintea existentă permite infiltrarea apelor de suprafață și nu asigură impermeabilizarea structurii rutiere.

Starea actuală a străzii Gheorghe Gr. Cantacuzino afectează siguranța circulației mijloacelor de transport in comun, mărește durata de transport, generând disconfort și aspect neîngrijit, cheltuieli de întreținere ridicate pentru menținerea în stare corespunzătoare în toate anotimpurile.

Starea tehnică a infrastucturii străzii Gheorghe Gr. Cantacuzino este necorespunzătoare, atât din punct de vedere al suprafeței de rulare cu degradări multiple (gropi, denivelări longitudinale și transversale, făgașe), cât și din punct de vedere al elementelor de siguranța a circulației, determinat de absența indicatoarelor rutiere, etc.

Analizând starea tehnică a străzii Gheorghe Gr. Cantacuzino, se pot defini deficiențele principale, si anume:

 • • gropi în partea carosabilă: 5 %;

 • • fisuri și crăpături: 40 %;

 • • faianțări: 10 %;

 • • denivelări: 30 %;

 • • făgașe: 5 %;

 • • tasări locale: 10 %.

Necesitatea promovării investiției

Proiectul de investiții “MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO IN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITA ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL” se înscrie in contextul general de dezvoltare durabila, economico-sociala, in politicile si programele regionale, județene si locale, fiind in același timp relevant difi^punct de vedere al strategiilor comunitare care vizeaza optimizarea factorilor de dezvoltare locali.

In prezent, pe strada Gheorghe Gr. Cantacuzino atât circulați^pietonala cat si traficul auto prezintă disfunctionalitati majore, si anume:               el WW®

 • • Traficul este intens, si pnn urmare este necesara organizarea circulației „pentru autocare si microbuze, care sa faciliteze accesul in terminalul multimodaT^^A^*^^

 • • Este necesara construirea unei clădiri pentru săli de așteptare, dispeceratf'spatii administrative, grupuri sanitare, deoarece in prezent in zona nu exista infrastructura specifica pentru deservirea acestor nevoi;

 • • Lipsa locurilor de parcare pentru autoturismele care intra in municipiul Ploiești generează nevoia de a amenaja in cadrul terminalului zone pentru aceasta funcțiune.

 • • Nu sunt prevăzute spatii pentru parcarea bicicletelor si a motocicletelor/ scuterelor. Aceste mijloace de transport alternative pentru autovehicule devin din ce in ce mai

populare si reprezintă tendința de transport pentru locuitorii orașelor mari.

Din cele descrise mai sus, rezulta necesitatea de a organiza si imbunatati traficul de calatori pe strada Gheorghe Gr. Cantacuzino.

Investiția propusa va aduce confort, siguranța si condiții civilizate modului de călătorie cu mijloacele de transport in comun si va oferi alternative de transport public accesibile.

Modernizarea străzii Gheorghe Gr. Cantacuzino a apărut ca necesitate urgentă cauzată pe de o parte de starea precară a drumului, iar pe de altă parte de asigurarea confortului și a siguranței circulației în consens cu legislația în vigoare și a cerințelor traficului modem.

In urma analizei Studiului de trafic si a Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești, a rezultat necesitatea reabilitării si extinderii pârtii carosabile de la doua benzi de circulație la patru benzi de circulație (lățime = 14 m) in zona pasajului CFR Podul înalt, incadrat de trotuare cu lățime cuprinsa intre 1,00 m si 4,00 m si piste de biciclisti cu latimea de 1.00 m.

Realizarea Terminalului Multimodal, a modernizării străzii Gheorghe Gr. Cantacuzino si a extinderii pârtii carosabile de la doua benzi la patru benzi de circulație in zona pasajului CFR Podul înalt este asociata cu următoarele beneficii pentru locuitorii din zona, si anume:

 • • îmbunătățirea transportului public local/zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport,

 • • reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme;

 • • reducerea emisiilor de echivalent CO2 provenite din transport;

 • • reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf;

 • • din punct de vedere funcțional va creste siguranța si confortul in trafic.

 • • de asemenea, se va realiza o creștere a calitatii vieții si a standardului de viata, precum si a condițiilor sociale in comunitățile afectate de realizarea terminalului multimodal;

 • • salariații care fac naveta de acasă la serviciu cu autovehicule;

noxe si a volumului de praf;

 • • pietonii, care vor beneficia de condiții imbunatatite de deplasare sii^guț^nță^^

 • • bicicliștii care vor avea un spațiu special amenajat pentru circulații.^ 7' '

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice        v*

Obiectivul general al proiectului il reprezintă reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport, prin dezvoltarea rețelei stradale si a unui sistem de transport multimodal de persoane.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • • Reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport prin dezvoltarea rețelei stradale si a unui sistem de transport multimodal de persoane in scopul eficientizarii transportului de persoane si al imbunatatirii impactului transportului asupra mediului cat si creșterea siguranței traficului de persoane in Municipiul Ploiești;

 • • Ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a condițiilor de viata ale locuitorilor si ale activitatilor productive desfășurate in zona localităților si eliminarea stării de stres;

 • • Imbunatatirea calitatii calatorilor cu transportul public si modurile nemotorizate, prin creșterea standardelor de calitate si siguranța in utilizarea acestor moduri de transport;

 • • Scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public si creșterea frecventei transportului public, fara a inrautati condițiile de trafic in aria de studiu si in afara acesteia;

 • • Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor si a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele;

 • • Construirea unei clădirii cu rol de statie de așteptare pentru transport persoane si a infrastructurii de deservire a acestuia in zona;

 • • Realizarea unor servicii multimodale de calitate, respectiv asigurarea facila a schimbului mijloacelor de transport in condiții de maxima siguranța si confort atat pentru locuitorii Municipiului Ploiești cat si pentru persoanele aflate in vizita sau tranzit prin Municipiul Ploiești;

 • • Implementarea unui sistem de urmărire, planificare si management a transportului multimodal de persoane in Municipiul Ploiești, utilizând facilitățile de transport in comun auto preorășenesc si orășenesc (autobuze si microbuze), transport in comun electrificat urban (troleibuz), taxi de persoane si biciclete;

 • • Asigurarea unor spatii generoase de oprire, staționare si parcare special amenajate pe tipuri de mijloace de transport (autobuz, maxi-taxi, microbuze, taxi, biciclete);

 • • Transferul unei parti din cota modala a transportului individual cu autoturisme către transportul public si modurile nemotorizate de transport;

 • • Stimularea promovării si publicității a sistemului de transport multimodal de persoane in Municipiul Ploiești;


 • • Ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare; j

 • • încadrarea obiectivului in strategia de dezvoltare a localităților urbin^l

Particularități ale amplasamentului                               \

Conform Planului Urbanistic General, amplasamentul se afla in întravitânul

Municipiului Ploiești, pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino si este un important nod de tranzit rutier (intrarea în orașul Ploiești pe DN 72 dinspre Targoviste), dar și pietonal, având în vedere obiectivele socio-economice din zonă.


Terenurile pe care se vor realiza acest obiectiv de investiții nu se afla intr-o zona de interes arheologic sau in vecinătatea unor zone sau clădiri aflate pe lista cu monumente istorice sau de arhitectura.

Terenurile necesare realizării obiectivului de investiții fac parte din patrimoniul Municipiului Ploiești, conform HG 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, orașelor si comunelor din județul Prahova.

Amplasamentul obiectivului de investiții nu este expus inundațiilor sau unor fenomene de instabilitate de tipul alunecărilor de terenA

In conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007 obiectivul de investiții se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

Terenul total ocupat de obiectivul de investiție este situat in zona de Vest a Municipiului Ploiești, si are o suprafața de 49.139 mp din care:

 • • Teren Modernizare strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, inclusiv Pasaj CFR Podul înalt, cu o suprafața de 35.197 mp;

 • • Teren Amenajare Terminal Multimodal, cu o suprafața de 13.942 mp.

Descrierea investiției

Proiectul presupune realizarea următoarelor lucrări:

 • • Lărgire strada Gheorghe Gr. la 4 benzi in zona Pasaj CFR Podul înalt;

 • • Amenajare sens giratoriu intersecție strada General Eremia Grigorescu cu strada Gheorghe Gr. Cantacuzino;

 • • Amenajare sens giratoriu intersecție terminal multimodal cu strada Gheorghe Gr. Cantacuzino;

 • •  Lărgire Pasaj CFR Podul înalt in urma lărgirii la 4 benzi a străzii Gheorghe Gr. Cantacuzino;

 • • Realizare terminal multimodal.

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții:

 • • Se va moderniza si se va extinde partea carosabila a străzii Gheorghe Gr. Cantacuzino de la doua benzi la patru benzi de circulație in zona pasajului CFR Podul înalt pentru a facilita mijlocul de transport public prin crearea benzilor unice;

 • • Se vor realiza piste de biciclisti de tip bike rentai si bike sharing;

 • • Totodată, se va amenaja un terminal multimodal pe amplasamentul depoului al SC Transport Calatori Express SA, avand ca scop interactionarea a mai multe mijloace de A transport pentru calatori si mărfuri. Intr-un terminal de pasageri, oamenilor li se oferă/ posibilitatea de a intra cu un mijloc de transport (ca pieton, cu bicicleta, cu mașina; cu autobuzul sau tramvaiul, etc.) si de a-si continua calatoria cu un altul.

Ca masuri secundare identificate, se vor realiza:

 • • Refacerea accesului de cale ferata in zona Podul înalt.

 • • Refacerea acceselor rutiere auto si pietonale;

 • • Reconfigurarea rețelelor edilitare din corpul drumului sau care se intersectează cu acesta.

Pentru realizarea investiției propuse sunt necesare următoarele lucrări:

 • 1. Modernizare rețea rutiera stradala Iar șire la 4 benzi si pasai nou CF in zona Podul înalt, reabilitare strada Gheeorge Gr. Cantacuzino. tronson Șoseaua Vestului-limita oraș

 • • Lungimea totala a străzii Gheorghe Gr. Cantacuzino supusa modernizării este de 1.085 ml si se afla in intravilanul municipiului Ploiești. Viteza de proiectare este de 25 km/h. Strada se incadreaza in categoria străzi de categoria a Il-a si in categoria de importanta “C” pentru lucrări de construcții.

 • • Lărgirea de la doua la patru benzi de circulație din zona pasaj CFR Podul înalt are ca scop reducerea emisiilor de echivalent CO2 din trafic si introducerea benzilor unice pentru mijlocul de transport in comun.

 • •  Drumurile de acces laterale care intersectează strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, se vor amenaja pe o lungime de 15m-25m, cu aceeași structura rutiera flexibila ca pe strada Gheorghe Gr. Cantacuzino;

 • •  Refacerea accesului de cale ferata in zona Podul înalt.

 • 1.1. Amenajare sens giratoriu pe strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, intersecție cu strada Gen. Eremia Grigorescu:

Din analiza situației din teren si a datelor culese a rezultat necesitarea amenajării unui sens giratoriu la intersecția străzii Gheorghe Gr. Cantacuizno cu strada Gen. Eremia Grigorescu.

Acest sens giratoriu este necesar pentru a facilita deplasarea mijlocului de transport in comun datorita realizării benzilor unice.

La amenajarea sensului giratoriu s-a prevăzut un spațiu de siguranța de 1,00 m lățime pavat cu pavele autoblocante si încadrat cu borduri de beton 20x25 cm cu lățime libera de maxim 2 cm. Benzile de circulație din sensul giratoriu au o lățime de 2x5.50 m.

 • 1.2. Amenajare sens giratoriu pe strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, intersecție cu terminalul multimodal:

Din analiza situației din teren si a datelor culese a rezultat necesitarea amenajării unui sens giratoriu la intersecția străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino cu accesul in Terminalul Multimodal.

.                 .      .                               ,                      , .         4 A\X

Acest sens giratoriu este necesar sa reglementeze accesul in'^Terminâlț^\ Multimodal.

Prin realizarea sensului giratoriu se va facilita accesul pietonal |pfe terminalul multimodal, realizând legătura pietonala dintre stațiile de autobuze/troleîbfize si acesta? 9

De asemenea, va fi un punct de întoarcere accesibil pentru autobuzele b^en^șți; ^5 Aceasta intersecție va fi semaforizata având in vedere amploarea traseului- din zona străzii Gheorghe Gr. Cantacuzino si de necesitățile de transport multimodal ale zonei.

La amenajarea sensului giratoriu s-a prevăzut un spațiu de siguranța de 1,00 m lățime, pavat cu pavele autoblocante si încadrat cu borduri de beton 20x25 cm cu lățime libera de maxim 2 cm. Benzile de circulație din sensul giratoriu vor avea o lățime de 2x4.00 m.

 • 2. Realizare Terminal Multimodal de transport pasageri:

Terminalul propus este un spațiu urban in care se organizează fluxurile de circulație auto si pietonale. In cadrul acestui complex se propun:

 • •  Sistematizare teren, amenajare platforma circulații si parcări auto pentru mijloace de transport;

 • • Amenajarea unui număr de 119 de locuri de parcare si 5 locuri de parcare ce sunt destinate pentru persoanele cu dizabilitati, pentru autovehicule proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park and ride”;

 • • Amenajarea unui număr de 10 locuri pentru autobuze;

 • •  Amenajarea unui număr de 4 locuri pentru troleibuze;

 • •  Amenajarea unui număr de 7 locuri pentru microbuze si maxi-taxi;

 • •  Amenajare stafie pentru taxiuri;

 • •  Amenajarea unui loc special de parcare si preluare a bicicletelor denumita platforma „bike-rental/ bike-sharing” ce cuprinde 20 de locuri. In municipiul Ploiești s-ar crea un avantaj major prin utilizarea „Bike-rental”, atunci când se utilizează o bicicleta in loc de o mașina, deoarece se realizează economie, pe de o parte de combustibil, iar pe de alta parte de spațiu destinat locurilor de parcare, dar se realizează in același timp si o scădere semnificativa a poularii. „Bike-sharing” poate contribui in mare măsură la reducerea congestionarii traficului pe drumurile publice in orele de vârf, oferind reduceri semnificative ale costurilor atat pentru persoanele fizice cat si pentru autoritatile locale;

 • • Amenajarea unui număr de 8 locuri pentru motociclete

 • •  Amenajare trotuare si piste de biciclisti;

 • •  Construire clădire, cu sala de așteptare si spatiile anexe (vânzare bilete, dispecerat, spatii administrative si tehnice, grupuri sanitare, etc;

 • •  Amenajare spatii verzi si plantari de copaci;

 • •  Amplasare stații autobuz/troleibuz si mobilier urban;

 • •  Construirea unei stafii de incarcare pentru mașini electrice si hibride;

 • • Amenajare platforma depozitare containere deșeuri;

 • •  împrejmuire teren.

  INDICATORI TEHNICO


  ECONOMICIPRINCIPALII___________________________________________________ ,

INVESTIȚIEI, indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de^iifegsMu^^ exprimată în iei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

I Valori art.l din HCL

Valoare totala, lei inclusiv TVA

lei

65.704.829,07

C+M, lei inclusiv TVA

lei

51.526.036,10

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

lei

5.526.254,61

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

lei

1.203.571,49

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (INV) II inclusiv TVA

Valoarea totala a investiției (INV), lei inclusiv TVA

lei

65.704.829,07

(1 euro = 4,5744 lei)

euro

14.363.595,02

din care:

Construcții - montaj (C+M) , lei inclusiv TVA

lei

51.526.036,10

euro

11.263.998,80

III DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

45 luni de la semnarea contractului de finanțare.

ANEXA 1 * Analiza Cost Beneficiu - Scenariul I Recomandat

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21. ScA Et1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bar*

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL at obiectivului de investit» - SCENARIUL 1 Recomandat

«Modernizare Str.Gh.Gr.Cantacuzino in zona Pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare Str.Gh.Gr.Cantacuzino tronson Șoseaua Vestului - Limita oraș, inclusiv Terminal Multimodal"

Nr.crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fora TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

3.454.500,00

656.355,00

4.110.855,00

1.3

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea Inițiala

407.935,00

77.507,65

485.442,65

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

3.264.300,00

620.217,00

3.884.517,00

Total capitol 1

7.126.735,00

1.354.079,65

8.480.814,65

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

90.000,00

17.100,00

107.100,00

Total capitol 2

90.000,00

17.100,00

107.100,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

578.530,00

109.920,70

688.450,70

3.1.1

Studii teren

553.733,00

105.209,27

658.942,27

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

24.797,00

4.711,43

29.508,43

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

31.196,00

584,44

31.780,44

3.3

Expertizare tehnica

34.370,00

6.530,30

40.900,30

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5

Proiectare

2.126.935,00

404.117,65

2.531.052,65

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

1.144.080,00

217.375,20

1.361.455,20

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

72.448,00

13.765,12

86.213,12

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

44.424.00

8.440,56

52.864,56

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL 1 Recomandat

„Modernizare Str.Gh.Gr.Cantacuzino in zona Pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare Str.Gh.Gr.Cantacuzino, tronson Șoseaua Vestului - Limita oraș, inclusiv Terminal MultimodaT

Nr.crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

865.983,00

164.536,77

1.030.519,77

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

102.150,00

19.408,50

121.558,50

3.7

Consultanta

728.180,00

138.354,20

866.534,20

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

665.180,00

126.384,20

791.564,20

3.7.2

Auditul financiar

63.000,00

11.970,00

74.970,00

3.8

Asistenta tehnica

811.564,00

154.197,16

965.761,16

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

322.000,00

61.180,00

383.180,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

215.740,00

40.990,60

256.730,60

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

106.260,00

20.189,40

126.449,40

3.8.2

Dirigentie de șantier

489.564,00

93.017,16

582.581,16

Total capitol 3

4.412.025,00

833.112,05

5.246.037,95

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

34.918.700,00

6.634.553,00

41.553.253,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

397.630,00

75.549,70

473.179,70

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesite montaj

702.171,26

133.412,54

835.583,80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesite montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

4.889.585,62

929.021,27

5.818.606,89

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

40.008.086,88

7.772.536,51

48.680.623,30

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1.021.500,00

194.085,00

1.215.585,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

766.125,00

145.563,75

911.688,75

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

255.375,00

48.521,25

303.896,25

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

430.605,00

0

430.605,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferente ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

178.424,00

0

178.424,00

5.2.3

Cota aferente ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

35.685,00

0

35.685,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

216.496,00

0

216.496,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1.214.232,00

230.704,08

1.444.936,08

DEVIZ GENERAL al obiectivului de Investiții - SCENARIUL 1 Recomandat

.Modernizare Str.Gh.Gr.Cantacuano in zona Pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare Str.Gh.Gr.Cantacuzino, tronson Șoseaua Vestului - Limita oraș, Inclusiv Terminal Multimodal"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare tara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

M

M

tel

1

2

3

4

5

5.4

Cheltuieli pentru informare sl publicitate

83.300,00

15.827,00

99.127,00

Total capitol 5

2.749.637,00

440.616,08

3.190.253,08

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

55.287.383,88

10.417.445,19

65.704.829,07

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

43.299.190,00

8.226.846,10

51.526.036,10

* In preturi la data de iulie 2017 1 euro = 4,5744 Lei

Data: 06 decembrie 2019

întocmit,

Beneficiar/lnvestitor, UAT Municipiul Ploiești


INTERGRQljfesWINEERING SRI