Hotărârea nr. 308/2020

Hotãrârea nr. 308 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 308

privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 396/31.08.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu - Simion și Zoia Staicu, precum și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 11733/31.08.2020 prin care se propune aprobarea rectificarii bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 57/31.08.2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr.5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, Legii nr. 6/2020 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.1, Comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 31.08.2020;

În temeiul art.129, alin.4, lit.a, art.139, alin.3, lit.a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 , privind codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă rectificarea Bugetului de cheltuieli pe anul 2020, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, pentru următoarele activități: buget „Servicii de sănătate publică”, conform Anexei nr.1, buget „Asistență acordată persoanelor în vârstă” conform Anexei nr. 2, buget ,,Asistență socială în caz de invaliditate” confrom Anexei nr. 3, buget ,,Cantina de ajutor social” conform Anexei nr. 4, buget ,,Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale” conform Anexei nr. 5, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aproba Lista de investiții pentru „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

ANEXA NR. 1 L-ft


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2020 A VÂND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE


DENUMIREA I N D1C A T O RIL O R

Cod indicator

ANGAJAMENT E BUGETARE 27.08.2020

BUGET ALOCAT

INFLUENTE

+ /-

>   / 1

/

IfvKhiniNi tu .

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL'NCflONARE+SEC| IUNEA DE DEZVOLTARE,

7,109.00

12,394.00

8.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

7,087.00

12,372.00

8.00

15,3X0.00

CHELTUIELI CURENTE

01

7,087.00

12,372.00

8.00

12,380.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,974.00

12,092.00

0.00

12,092.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

6,665.00

11,647.00

0.00

11,647.00

Salarii de baza

10.01.01

5,642.00

9,660.00

0.00

9.660.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

717.00

1,464.00

0.00

1,464.00

Alte sporuri

10.01.06

20.00

30.00

0.00

30.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

286.00

493.00

0.00

493.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

159.00

188.00

0.00

188.00

| Tichete de vacanta

10.02.06

159.00

188.00

0.00

188.00

Contribuții

10.03

150.00

257.00

0.00

257.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

150.00

257.00

0.00

257.00

TITL UL II BUNURI SI SER VICII

20

89.00

250.00

0.00

250.00

Bunuri si servicii

20.01

16.00

33.00

0.00

33.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

3.00

0.00

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

10.00

0.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01 30

14.00

20.00

0.00

20.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

33.00

161.00

0.00

161.00

Medicamente

20.04.01

0.00

36.00

0.00

36.00

Materiale sanitare

20.04.02

28.00

110.00

0.00

110.00

Dezinfectanti

20.04.04

5.00

15.00j

0.00

15.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

33.00

46.00

0.00

46.00

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

33.00

46.00

0.00

46.00

Protecția muncii

20.14

7.00

10.00

0.00

10.00

TITL UL XI AL TE CHEL TUI ELI

59

24.00

30.00

8.00

38.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

24.00

30.00

8.00

38.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

22.00

0.00

22.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

22.00

22.001

0.00

22.00

TITLUL .XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

22.00

22.00

0.00

22.00

Active fixe

71.01

22.00

22.00

0.00

22.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

22.00

22.00

0.00,

22.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00
SEF SERVICII FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA M^NEA^


ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA - CĂMIN DE BATRAN1

ANEXA NR. 2

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2020 A VÂND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL                 .

PROPUS SPRE RECTIFICARE                                      X M

__

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANGAJAMENT E BUGETARE 27.08.2020

BUGET ALOCAT

INFLUENIT

+ / - f,

.

V

S     ■Aij'rȚ-

^opt;ii8Ege?j fficTIFlȚÂRE

frtâ

t i/

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FIJNC’I lONARE+SECl IUNEA DE DEZVOLTARE;

1,527.00

2,402.00

2.0(1

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1,527.00

2,367.00

2.00

Xdft&soo

CHELTUIELI CURENTE

01

1,527.00

2,367.00

2.00

2,'3'69:0ff

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,055.00

1,670.00

0.00

1,670.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

1,000.00

1,599.00

O.OO1

1,599.00

Salarii de baza

10.01.01

842.00

1,303.00

0.00

1,303.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

79.00

144.00

0.00

144.00

Alte sporuri

10.01.06

21.00

60’001

0.00

60.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

58.00

92.00

92.00

Cheltuieli sala riale in natura

10.02

33.00

35.00

0.00

35.00

Tichete de vacanta

10.02.06

33.00

35.00

0.00

35.00

Contribuții

10.03

22.00

36.00

0.00

36.00

Contribuție asigurătorie de munca

10.03.07

22.00

36.00

0.00

36.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

471.00

696.00

0.00

696.00

Bunuri si servicii

20.01

290.00

401.00

o.ocT

401.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

4.00

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

20.00

0.00

20.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

65.00

1 10.00

0.00

1 10.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.00

25.00

0.00

25.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

3.00

5.00

0.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.00

15.00

0.00

15.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

196.00

222.00

0.00

222.00

Reparatii curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana

20.03

129.00

160.00

0.00

160.00

Hrană pentru oameni

20.03.01

129.00

160.00

0.00

160.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

24.00

51.00

0.00

51.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

15.00

31.00

0.00

31.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

9.00

20.00

0.00

20.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

9.00

22.00

0.00

22.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

3.00

0.00

3.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

4.00

0.00

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05 30

9.00

15.00

0.00

15.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0.00

3.00

0.00

3.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0 00

3.00

0.00

3.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

4.00

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

19.00

55.00

0.00

55.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.00

1.00

2.00

3.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.00

1.00

2.00

3.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

35.00

0.00

35.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

0.00

35.00

0.00

35.00

Active fixe

71.01

0.00

35.00

0.00

35.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

35.00

0.00

35.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR Gt>L4+AL jo/l!>ANz45m^ N1 XX

Nr. 1

ADMINISTRAȚIA

SERVICIILOR -SOCIALE

COMUNITARE <7


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA MANEA

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2020 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE


FLORENTINA MANEA


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANGAJAMENTE BUGETARE 27.08.2020

BUGET ALOCAT

INFLUENTE

+ /-

PROPUNERE

RECTIFICARE v\»

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC'IIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

32,461.00

43,886.00

3,284.00

sr-47,'l^UO

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

32,461.00

43,886.00

3,284.00

47,17(^00

CHELTUIELI CURENTE

01

32,461.00

43,886.00

3,284.00

47,170.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,356.00

17,330.00

0.00

17,330.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

10,668.00

16,266.00

0.00

16,266.00

Salarii de baza

10.01.01

9,478.00

14,405.00

0.00

14,405.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1.00

25.00

0.00

25.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

ooo

0.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

1,189.00

1,836.00

0.00

1,836.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

448.00

698.00

0.00

698.00

Tichete de vacanta

10.02.06

448.00

698.00

0.00

698.00

Contribuții

10.03

240.00

366.00

0.00

366.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

240.00

366.00

0.00

366.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

82.00

120.00

0.00

120.00

Bunuri si servicii

20.01

82.00

120.00

0.00

120.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

82.00

120.00

0 00

120.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

20,732.00

25,980.00

3,300.00

29,280.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

20,732.00

25,980.00

3,300.00

29,280.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

20,732.00

25,980.00

3,300.00

29,280.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

291.00

456.00

-16.00

440.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

291.00

456.00

-16.00

440.00

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

ADMINISTRAȚIA SER1VIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.15.02 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

ANEXA NR. 4 LĂ      W" /&><&>

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2020 A VÂND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

MII LEI

PROPUS SPRE RECTIFICARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANGAJAMENTE BUGETARE 27.08.2020

BUGET ALOCAT

INFLUENTE + /-

4 PROPUNERE RECTIFI(£\F^ ?

V.'

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCJ IONARE+SEC| 1UNEA DE DEZVOLTARE!

2,028.00

2,887.00

1.00

2,88&l)l)

......o.

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2,028.00

2,882.00

1.00

2,883.00

CHELTUIELI CURENTE

01

2,028.00

2,882.00

1.00

2,883.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

497.00

820.00

0.00

820.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

470.00

783.00

0.00

783.00

Salarii de baza

10.01.01

403.00

666.00

0.00

666.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

36.00

67.00

o.oo

67.00

Alte sporuri

10.01.06

W

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

31.00

50.00

0.00

50.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

17.00

19.00

0.00

19.00

Tichete de vacanta

10.02.06

17.00

19.00

0.00

19.00

Contribuții

10.03

10.00

18.00

o.oo

18.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

10.00

18.00

0.00

18.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

1,530.00

2,061.00

0.00

2,061.00

Bunuri si servicii

20.01

244.00

357.00

0.00

357.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

4.00

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.00

4.00

0.00

4.00

încălzit. Iluminat si forța motnca

20.01.03

44.00

70.00

0.00

70.00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

7.00

10.00

0.00

10.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

5.00

9.00

0.00

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.00

40.00

0.00

40.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

181.00

220.00

0.00

220.00

Reparatii curente

20.02

0.00

20.00

0.00

20.00

Hrana

20.03

1,267.00

1,644.00

0.00

1,644.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1,267.00

1,644.00

0.00

1,644.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

3.00

9.00

0.00

9.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

3.00

0.00

3.00

Dezinfectant!'

20.04.04

2.00

6.00

0.00

6.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

15.00

26.00

0.00

26.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.00

26.00

0.00

26.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

3.00

0.00

3.00

Protecția muncii

20.14

1.00

2.00

0.001

2.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.00

1.00

1.00

2.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.00

1.00

1.00

2.00

CHEL TUI ELI DE CA PITAL

70

0.00

5.00

0.00

5.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

0.00

5.00

0.00

5.00

Active fixe

71.01

0.00

5.00

0.00

5.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

5.00

0.00

5.00


SEP SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINA MANEA

r\ r\

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.50.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SI ASISTENTEI SOCIALE - ACTIVITATEA PROPRIE

ANEXA NR. 5 L-rf'

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2020 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE


MiȚteP.x'-""""

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Angajamente bugetare 27.08.2020

BUGET ALOCAT

INFLUENTE

+ /-

A 7, țPROPlINERE ; &ECWK AKE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL'NC l'IONARE+SEC | IUNEA DE DEZVOLTARE)

14,102.00

20,599.00

1,765.00

\r^64:bo

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

14,096.00

20,338.00

1,765.00

*£/oâiijp:

CHELTUIELI CURENTE

01

14,096.00

20,338.00

1,765.00

22,103.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8,335.00

12,965.00

0.00

12,965.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

7,954.00

12,460.00

0.00

12,460.00

Salarii de baza

10.01.01

7,501.00

11,667.00

0.00

11,667.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

63.00

123.00

0.00

123.00

Alte sporuri

10.01.06

40.00

90.00

0.00

90.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

350.00

580.00

0.00

580.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

203.00

215.00

0.00

215.00

Tichete de vacanta

10.02.06

203.00

215.00

0.00

215.00

Contribuții

10.03

178.00

290.00

0.00

290.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

178.00

290.00

0.00

290.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

2,186.00

3,657.00

0.00

3,657.00

Bunuri si servicii

20.01

1.790.00

2.926.00

0.00

2,926.00

Furnituri de birou

20.01.01

39.00

65.00

0.00

65.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14.00

35.00

0.00

35.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

986.00

1,465.00

0.00

1,465.00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

84.00

150.00

0.00

150.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

9.00

25.00

0.00

25.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

71.00

115.00

0.00

115.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

16.00

125.00

0.00

125.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01 30

571.00

946.00

0.00

946.00

Reparații curente

20.02

33.00

160.00

0.00

160.00

Hrana

20.03

50.00

57.00

0.00

57.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

50.00

57.00

o.ool

57.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

106.00

152.00

0.00

152.00

Materiale sanitare

20.04 02

51.00

69.00

0.00

69.00

Dezinfectând

20.04.04

55.00

83.00

0.00

83.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

185.00

274.00

0.00

274.00

Uniforme si echipament

20.05.01

31.00

38.00

0.00

38.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

8.00

16.00

0.00

16.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

146.00

220.00

0.00

220.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0.00

10.00

0.00

10.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

10.00

0.00

10.00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

0.00

3.00

0.00

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

5.00

0.00

5.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

5.00

o.ool

5.00

Protecția muncii

20.14

10.00

10.01)

0.00

10.001

Alte cheltuieli

20.30

10.00

55.00

0.00

55.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00,

4.00

0.00

4.00

Protocol si rej rezentare

20.30.02

0.00

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

9.00

50.00

0.00

50.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

3,569.00

3,706.00

1,760.00

5,466.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

3,569.00

3,706.00

1,760.00

5,466.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

4.00

106.00

0.00

106.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

3,565.00

3,600.00

1,760.00

5,360.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

6.00

10.00

5.00

15.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

6.00

10.00

5.00

15.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

261.00

0.00

261.00

CHELTUIEL1 DE CAPITAL

70

6.00

261.00

0.00

261.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

6.00

261.00

0.00

261.00

Active fixe

71.01

6.00

261.00

0.00

261.00

Construcții                           ________

71.01.01

0.00

40.00

0.00

40.00

Mașini, echipamente si mijloace dsztraAăfvH C Z/>\

71.01.02

o.ool

155.00

0.00

155.00

Mobilier, aparatură birotică și al/Et^etive țțfj^irale <

71.01.03

6.00

41,001

0.00

41.00

Alteactivefixe----p ADW)mSTP.AȚlA^\-----

71.01.30

0.00

25.00

0.00

25.00

DIRECTOR,GiyqkRAIg£R\/|CHL0R - SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, ionda\di>ț v SOCIALE             florentina manea ,!

TARE y

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

VIZAT, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, PRIMAR, ADRIAN FLORIN DOBRE

DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR ECONOMIC,

LISTA INVESTIȚII

ANEXA NR. 6   „ r /

Alte cheltuieli de investitii, defalcarea pe categorii de bunuri an 2020 ACTIVITATE PROPRIE

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții

U/ M

Cantitatea

Valoarea inițiala

Influente + / -

Valoarea finala

0

1

2

3

3

3

1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

261,000

0

261,000

SISTEM ELECTRONIC DE DIRIJARE SI ORDONARE A FLUXULUI DE PERSOANE

1

100,000

0

100,000

PROIECTARE SI EXECUȚIE SISTEM ANTIEFRACTIE , TVCI SI CONTROL ACCES PENTRU IMOBIL SITUAT IN STR, VĂLENI, NR. 32, CORP C

1

20,000

0

20,000

AUTOVEHICUL

1

50,000

0

50,000

SCARA METALICA ACCES BIROURI

1

20,000

-20,000

0

CONSTRUCȚIE PROVIZORIE ( MODUL) / BIROU RELAȚII CU PUBLICUL PENTRU IMOBIL DIN STR. VĂLENI, NR. 32

1

20,000

20,000

40,000

REMORCA AUTO

1

5,000

0

5,000

STATIIDE LUCRU

5

35,000

0

35,000

UPGRADE SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE SI ANTIEFRACTIE PENTRU CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARAADAPOST SITUAT IN B-DUL PETROLULUI, NR. 8A

1

5,000

0

5,000

SCANNER

1

6,000

0

6,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

0

0

1. Arhitectura si rezistenta

0

0

0

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

0

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

0

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

261,000

0

261,000

DIRECTOR GENERAL, DINu/oN DAN


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, MANEA FLORENTINA