Hotărârea nr. 307/2020

Hotãrârea nr. 307 privind preluarea din concesiunea SC Hale și Piețe SA a două suprafețe de teren din imobilul strada Griviței cu număr cadastral 131076

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 307

privind preluarea din concesiunea S.C. Hale și Piețe S.A. a două suprafețe de teren din imobilul strada Griviței cu număr cadastral 131076

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 395/28.08.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 221/28.08.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.505/28.08.2020 la Direcția Relații Internaționale referitor la preluarea din concesiunea S.C. Hale și Piețe S.A. a două suprafețe de teren din imobilul strada Griviței cu număr cadastral 131076;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 304/31.08.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte;

Luând în considerare faptul că bunul ce face obiectul prezentei hotărâri aparține domeniului public al municipiului Ploiești și se află în concesiunea S.C. Hale și Piețe S.A.;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.85/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. nr.14432/06.07.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Hale și Piețe S.A, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Avizul din data de 27.08.2020 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1 și alin. 2 lit.c), art.139, art.196 alin(1) lit.a) și ale art. 286, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă preluarea din concesiunea S.C. Hale și Piețe S.A. a celor 2 (două) suprafețe de câte 1 m.p. fiecare, identificate conform planului ce constituie Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, în vederea implementării unui proiect pe fonduri europene pentru amplasarea/instalarea unor stații de încărcare electrice în municipiul Ploiești.

Art.2 Se aprobă modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea nr. 191/28.05.2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești nr. 14432/06.07.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Hale si Piete S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009, în sensul prevederilor articolelor 1 și 2 din prezenta hotărâre, Act adițional prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și orice alte documente necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Gestiune Patrimoniu și S.C. Hale și Piețe S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

4NE7# MM Lfr (H

383100


SCHIȚA ANEXA

Scara 1:500
383100LEGENDA:

Parcela Margine drum Trotuar

Parcare

Statii de incarnare


e Cămin vizitare §H Hidrant rm Rigola

Lampadar


Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Sistem de referintazMarea Neagra 1975

.STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMPLASARE/INSTALARE A UNUI NUMĂR DE 14 STATII DE ÎNCĂRCARE ELECTRICE IN ORAȘUL PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA’. FAZA SF. - Str. Grivitei (Parcara)FN- Nr.cad.131076 (partal)

Mntergroup

Autorizație seria RO-B-J 0946/2016           twMufe»

Site:             www.intergfroup.rol2/                ^7 ■

Nr. hreglsuenr~3*MÎIW2000      CERTIFICAT

CUI><     RG               ftr      %

Beneficiar

Municipiul Ploiești

Persana fizica autorizata:                AUTOflfZA&e     Ș

/y      P'CA’         r              *}

GhIRIC AGeorgeta ValentjTa \ “■fafO-MB-F

/           T       's'H Nfi,f6p          *

PRSiM^-F^469 V k-k! UJ, ,

\ TYnrwV7"WRin* J’

V-                      .X

Data 08.2020

Scara 1:500

Faza

Denumire planșa:

Schița anexa

Specialitate: TOPO               Cod planșa: 1

Anexa nr. 2 la HCL nrJ^2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

5


- *5’’ V W ■ -i i

ACT ADIȚIONAL NR.               "Â .

la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a servicfi^i^publțc^de' întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor.

târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești si a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. /2020 între:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA reprezentată prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, denumit în continuare concedent, pe de o parte,

Si

S.C. Hale și Piețe S.A. cu sediul în Ploiești, str. Griviței, nr. 15, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/496/1991, cod unic de înregistrare 1356295, reprezentată prin doamna Mariana Pepelea având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional care modifică și completează prevederile contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009, după cum urmează:

  • 1) Capitolul II - „Obiectul contractului de delegare de gestiune prin concesiune”, art.2.1, din contractul de concesiune se completează cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

„ se modifică în sensul excluderii din suprafața concesionată a celor 2 (două) suprafețe de câte 1 m.p. fiecare din imobilul strada Griviței cu număr cadastral 131076 'fespeefiv-2-mp—identificate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.”

  • 2) Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009 rămân neschimbate.

  • 3) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul; Ploiești si a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009 și s-a încheiat în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

CONCEDENT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Primar,

Adrian Florin Dobre

CONCESIONA^

  • S.C. HALE SI PIEȚE S.A.

Director General, Mariana Pepelea

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU Director Executiv, Nicoleta Crăciunoiu

Serviciul Contracte Sef Serviciu

Viorica Pătrascu

Vizat,

DIRECȚIA ECONOMICĂ Director Executiv, Manuela Tărăcilă

DIRECTOR ECONOMIC Angela Stanciulescu


SERVICIUL JURIDIC jr. Andrei Honciuc


Vizat,

Direcția Juridic, Contencios, Achiziții Publice, Contracte