Hotărârea nr. 305/2020

Hotãrârea nr. 305 privind rectificarea bugetului local al Municipiului  Ploiesti pe anul 2020

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 305

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 394/28.08.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr.53/27.08.2020 al Direcției Economice prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020;

Având în vedere:

  • - prevederile Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020;

  • - Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările

și completările ulterioare;

  • - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 135/2020 pentru rectuificarea bugetului de stat pe anul 2020;

  • - Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiesti nr .4420/26.08.2020.

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.08.2020;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a si art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2020 conform Anexei nr.2 si a notelor de fundamentare aferente care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aproba virările de credite ale bugetelor de cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat conform anexelor nr : 3,4,5,6,7,8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de lucru al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 31 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROPUNERE BUGET LOCAL PE ANUL

2020 VENITURI -


0,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget conf HCL 273/21.08.2020

Execuție

18.08.2020

Realizat0/» an

Influenta

Prevedere rectificată

VENITURI - TOTAL

0001

721.471,24

340.835,45

47,24

7.455,87

728.927,11

VENITURI PROPRII

0101

442.758,29

304.787,22

68,84

0,00

442.758,29

I. VENITURI CURENTE

0002

490.010,25

336.488,60

68,67

6.955,87

496.966,12

A. VENITURI FISCALE

0003

454.383,90

318.583,26

70,11

6.955,87

461.339,77

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

260.472,00

168.923,05

64,85

0,00

260.472,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,35

0,00

0,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,35

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,35

0,00

0,00

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERS. FIZICE

0006

258.852,00

167.835,16

64,84

0,00

258.852,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

339,96

38,63

0,00

880,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

339,96

38,63

880,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

167.495,20

64,93

0,00

257.972,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972,00

166,875,49

64,94

256.972,00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea bugetului local

04,02,04

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

619,71

61,97

1.000,00

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

1.087,54

67,13

0,00

1.620,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

1.087,54

67,13

0,00

1.620,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

1.087,54

67,13

1.620,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

124.993,00

102.507,03

82,01

0,00

124.993,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

124.993,00

102.507,03

82,01

0,00

124.993,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

109.817,00

91.890,69

83,68

0,00

109.817,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

12.834,29

81,23

15.800,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

94.017,00

79.056,40

84,09

94.017,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

8.643,44

78,39

0,00

11.026,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.539,77

78,66

4.500,00


Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

5.084,89

78,23

6.500,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

18,78

72,23

26,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

1.972,90

47,54

4.150,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

47.153,18

68,42

6.955,87

75.874,77

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

48.177,90

32.633,43

67,74

6.955,87

55.133,77

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv, comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

42.635,19

28.937,08

67,87

5.262,76

47.897,95

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

5.542,71

3.696,35

66,69

1.693,11

7.235,82

AL TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0,00

0,10

#DIV/0!

0,00

Taxe hoteliere

120207

0,00

0,10

#DIV/0!

0,00

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

150,00

46,96

31,31

0,00

150,00

Impozit pe spectacole

150201

150,00

46,96

31,31

150,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PEDESFASURAREA

DEACTIVITATI

1602

20.591,00

14.472,69

70,29

0,00

20.591,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

12.799,51

81,01

0,00

15.800,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

8.001,04

80,01

10.000,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

4.798,47

82,73

5.800,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

160203

4.757,00

1.653,85

34,77

4.757,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea deactivitati

160250

34,00

19,33

56,85

34,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe

180250

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

35.626,35

17.905,34

50,26

0,00

35.626,35

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.782,35

4.878,69

55,55

0,00

8.782,35

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

8.782,35

4.878,69

55,55

0,00

8.782,35

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societarilor si companiilor naționale

300201

462,35

462,35

100,00

462,35

Venituri din concesiuni si închirieri

30020530

8.320,00

4.415,79

53,07

8.320,00

Venituri din dividende

300208

0,00

0,55

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.844,00

13.026,65

48,53

0,00

26.844,00

VENITURI DIN PRESTA RI DE SER VICII SI ALTE ACT IVIT ATI

3302

12.460,00

7.126,59

57,20

0,00

12.460,00

Venituri din prestări de servicii

330208

12.148,00

6.940,20

57,13

12.148,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

18,16

55,03

33,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

29,00

32,04

110,48

29,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activi tati

330250

250,00

136,19

54,48

250,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

21,20

92,17

0,00

23,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3,00

9,36

312,00

3,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

11,84

59,20

20,00

AMENZI, PENA LITA TI SI CONFISCĂRI

3502

13.317,00

5.359,85

40,25

0,00

13.317,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

5.333,36

40,10

13.300,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

26,49

155,82

17,00

DI VERSE VENITURI

3602

1.037,00

512,01

49,37

0,00

1.037,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

Taxe speciale

360206

700,00

311,42

44,49

700,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5

11,25

225

5

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

181,80

74,20

245,00

Alte venituri

360250

87,00

7,54

8,67

87,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

7,00

7,00

100,00

0,00

7,00

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-37.210,29

-11.434,00

30,73

465,00

-36.745,29

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

37.210,29

11.434,00

30,73

-465,00

36.745,29

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

100,00

7,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

932,94

939,05

100,65

0,00

932,94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

932,94

939,05

100,65

0,00

932,94

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

932,94

932,94

100,00

932,94

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

0,00

6,11

#DIV/0!

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

230.528,05

3.407,80

1,48

500,00

231.028,05

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

230.528,05

3.407,80

1,48

500,00

231.028,05

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

3.882,05

2.821,09

72,67

0,00

3.882,05

A. De capital

0019

0,00

3,47

0,00

0,00

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

3,47

0,00

B. Curente

0020

3.882,05

2.817,62

72,58

0,00

3.882,05

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,85

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

247,00

162,00

65,59

247,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

925,05

925,05

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

48,67

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

2.710,00

2.606,10

96,17

2.710,00

SUBVENȚII DE LA ALTE administratii

4302

12,00

0,00

500,00

512,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

430234

12,00

0,00

12,00

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

500,00

500,00

Fond social FSE

48.02.02

226.634,00

586,71

0,26

0,00

226.634,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

226.634,00

586,71

0,26

226.634,00VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

455.499,65

327.641,75

71,93

7.420,87

462.920,52

I. VENITURI CURENTE

0002

452.542,65

324.872,80

71,79

7.420,87

459.963,52

A. VENITURI FISCALE

0003

454.383,90

318.583,26

70,11

6.955,87

461.339,77

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

260.472,00

168.923,05

64,85

0,00

260.472,00

AM. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,35

0,00

0,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,35

0,00

0,00

Impozit pe profit de ta agenti economici

010201

0,00

0,35

0,00

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

258.852,00

167.835,16

64,84

0,00

258.852,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

339,96

38,63

0,00

880,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

339,96

38,63

880,00

COTE SI SUME DEFA LCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

167.495,20

64,93

0,00

257.972,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972,00

166.875,49

64,94

256.972,00

। Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

619,71

61,97

1.000,00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea buget local

040204

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

1.087,54

67,13

0,00

1.620,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

1.087,54

67,13

0,00

1.620,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

1.087,54

67,13

1.620,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

124.993,00

102.507,03

82,01

0,00

124.993,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

124.993,00

102.507,03

82,01

0,00

124.993,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

109.817,00

91.890,69

83,68

0,00

109.817,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

12.834,29

81,23

15.800,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

94.017,00

79.056,40

84,09

94.017,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

8.643,44

78,39

0,00

11.026,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.539,77

78,66

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500,00

5.084,89

78,23

6.500,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

18,78

72,23

26,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

1.972,90

47,54

4.150,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

47.153,18

68,42

6.955,87

75.874,77

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

48.177,90

32.633,43

67,74

6.955,87

55.133,77

Sume defalcate din T. V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

42.635,19

28.937,08

67,87

5.262,76

47.897,95

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5.542,71

3.696,35

66,69

1.693,11

7.235,82

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0,00

0,10

0,00

0,00

Taxe hoteliere

120207

0,10

D1X£PE SERVICII SPECIFICE

1502

150,00

46,96

31,31

0,00

150,00

Impozit pe spectacole

150201

150,00

46,96

31,31

150,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZA REA UTILIZA RII

BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACT IVIT ATI

1602

20.591,00

14.472,69

70,29

0,00

20.591,00

A

■?: v ' .........

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

12.799,51

81,01

0,00

15.800,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,000,00

8.001,04

80,01

10.000,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane Juridice

16020202

5.800,00

4.798,47

82,73

5.800,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

160203

4.757,00

1.653,85

34,77

4,757,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

19,33

56,85

34,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCA LE

1862

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe

180250

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-1.841,25

6.289,54

-341,59

465,00

-1.376,25

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.782,35

4.878,69

55,55

0,00

8.782,35

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

8.782,35

4.878,69

55,55

0,00

8.782,35

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

462,35

462,35

100,00

462,35

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

8.320,00

4.415,79

53,07

8.320,00

Venituri din dividende

300208

0,00

0,55

Alte venituri din proprietate

300250

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

310203

0,00

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-10.623,60

1.410,85

-13,28

465,00

-10.158,60

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE A CTIVITA TI

3302

12.460,00

7.126,59

57,20

0,00

12.460,00

Venituri din prestări de servicii

330208

12.148,00

6.940,20

57,13

12.148,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

18,16

55,03

33,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

29,00

32,04

110,48

29,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

136,19

54,48

250,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

21,20

92,17

0,00

23,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3,00

9,36

312,00

3,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

11,84

59,20

20,00

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

13.317,00

5.359,85

40,25

0,00

13.317,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

5.333,36

40,10

13.300,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

26,49

155,82

17,00

DIVERSE VENITURI

3602

792,00

330,21

41,69

0,00

792,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

0,00

Taxe speciale

360206

700,00

311,42

44,49

700,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5,00

11,25

225,00

5,00

Taxa reabilitare termica

360223

4DIV/0!

Alte venituri

360250

87,00

7,54

8,67

87,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-37.215,60

-11.427,00

30,70

465,00

-36,750,60

Donatii si sponsorizări

370201

0,00

0,00

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-37.222,60

-11.434,00

30,72

465,00

-36.757,60

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

100,00

7,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

2.957,00

2.768,95

93,64

0,00

2.957,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2.957,00

2.768,95

93,64

0,00

2.957,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

2.957,00

2.768,95

93,64

0,00

2.957,00

B. Curente

0020

2.957,00

2.768,95

93,64

0,00

2.957,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,85

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

247,00

162,00

65,59

247,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

2.710,00

2.606,10

96,17

2.710,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

265.971,59

13.193,70

4,96

35,00

266.006,59

I. VENITURI CURENTE

0002

37.222,60

11.434,00

30,72

-465,00

36.757,60

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

37.222,60

11.434,00

30,72

-465,00

36.757,60

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

37,222,60

11.434,00

30,72

-465,00

36.757,60

DIVERSE VENITURI

3602

245,00

181,80

74,20

0,00

245,00

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

181,80

74,20

245,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUBVENȚIILE

3702

37.222,60

11.434,00

30,72

-465,00

36.757,60

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

37.222,60

11.434,00

30,72

-465,00

36.757,60

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

932,94

939,05

100,65

0,00

932,94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

932,94

939,05

100,65

0,00

932,94

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

932,94

932,94

100,00

932,94

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

6,11

«DIV/01

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

INCASARI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

227.559,05

638,85

0,28

500,00

228.059,05

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

925,05

52,14

500,00

1.425,05

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

925,05

52,14

0,00

500,00

1.425,05

A. De capital

0019

925,05

52,14

500,00

1.425,05

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

3,47

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

925,05

925,05

Subvemii de la BS proiecte UE

420269

0,00

48,67

0,00

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

#DIV/0!

500,00

500,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

430234

12,00

12,00

Fond social FSE

48.02.02

226.634,00

586,71

0,26

0,00

226.634,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

226.634,00

586,71

0,26

226.634,00-CHELTUIELI-

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget 2020 cf HCL 243/05.08.2020

Execuție 18.08.2020

Realizat% an

Influente (+/-)

Prevedere rectificată

721.471.24

330.228,35

7.455,87

728.927.11

CHELTUIELI - TOTAL

5002

721.471,24

330.228,35

45,77

7.455,87

728.927,11

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

61.141,81

40.585,62

66,38

20,00

61.161,81

Cheltuieli de personal

10

30.000,00

19.404,00

64,68

30.000,00

Bunuri si servicii din care:

20

21.564,82

19.030,00

88,25

0,00

21.564,82

Bunuri si servicii (utiiitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicatii, consultante si cxnertizc. nrotectia

20

14.554,82

12.192,00

83,77

14.554,82

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

7.010,00

6.838,00

97,55

7.010,00

Alte transferuri

55,18

1.375,61

1.375,61

100,00

1.375,61

TAjutor social isprijin persoana itztca

57

40,00

35,00

87,50

40,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

5.960,00

427,00

7,16

5.960,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitali leeate de

59.11

1.218,00

301,00

24,71

1.218,00

Sume aderente persoannor cu

59,40

300,00

189,00

63,00

300,00

Active nefinanciare

71

1.064,37

205,00

19,26

20,00

1.084,37

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-380,99

-380,99

100,00

-380,99

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

36.474,87

22.140,48

60,70

-90,24

36.384,63

chelt personal (alegeri)

10

40,00

40,00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

400,00

58,00

14,50

20,00

420,00

Fonduri de rezerva

50

1.057,39

0,00

0,00

-150,24

907,15

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3.651,00

2.462,00

67,43

3.651,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

0,00

0,00

428,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.948,00

19.630,00

63,43

0,00

30.948,00

Rambursare credit B.C.R.

10.915,00

6.840,00

62,67

10.915,00

Rambursare credit B.R.D.

11.863,00

4.620,00

38,94

11.863,00

Rambursare credit C.E.C.

4.315,00

4.315,00

100,00

4.315,00

Rambursare credit EXIM

3.855,00

3.855,00

100,00

3.855,00

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-9,52

-9,52

100,00

-9,52

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-dezvoltare

85

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.595,19

7.005,00

66,11

0,00

10.595,19

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,19

0,00

0,00

1,19

Dobânzi

30

10.594,00

7.005,00

66,12

10.594,00

ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

22.860,00

14.998,00

65,61

35,00

22.895,00

Protecția civila TOTAL-din care:

2.855,00

2.682,00

93,94

35,00

2.890,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

126,00

61,00

48,41

126,00

Cheltuieli privind carantina -Covid 19

2.710,00

2.605,00

96,13

2.710,00

Active nefinanciare primărie

71

19,00

16,00

84,21

35,00

54,00

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

0,00

0,00

Politia Locala - total, din care:

20.005,00

12.316,00

61,56

0,00

20.005,00

Cheltuieli de personal

10

19.202,00

11.862,00

61,77

19.202,00

Bunuri si servicii

20

729,00

450,00

61,73

729,00

Active nefinanciare Politie

71

74,00

4,00

5,41

74,00

INVATAMINT

6502

50.878,86

17.989,31

35,36

2.455,11

53.333,97

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

580,00

154,00

26,55

0,00

580,00

Transport profesori

580,00

154,00

26,55

580,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

16.744,15

10.154,00

60,64

-10,00

16.734,15

Reparatii curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

3.294,00

1.524,00

46,27

50,00

3.344,00

primul ghiozdan

20

150,00

0,00

0,00

150,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50,00

37,50

75,00

50,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5.602,71

3.335,00

59,52

1.633,11

7.235,82

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrati in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin.10 si art.l alin c.

57

968,00

506,00

52,27

261,00

1.229,00

Stimulent educațional legea AS<trt

57

5,00

5,00

100,00

5,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254,00

189,00

0,98

19.254,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.456,00

805,00

55,29

1.456,00

Active nefinanciare primărie

71

2.594,00

1.452,00

55,98

461,00

3.055,00

Active nelinanciare scoli ("Școala

Mirhit:»           Rn Sf Vinari

71

181,00

0,00

0,00

60,00

241,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-172,16

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

-0,03

0,00

SANATATE

6602

19.234,00

8.219,79

42,74

8,00

19.242,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

12.092,00

7.000,00

57,89

12.092,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

250,00

75,00

30,00

0,00

250,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

250,00

75,00

30,00

250,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.121,00

593,00

52,90

0,00

1.121,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

79,00

79,00

100,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

514,00

50,34

1.021,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

45,00

26,00

57,78

45,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

24,00

80,00

8,00

38,00

i rănsterun către instmiiu publice (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

1.420,00

460,00

32,39

0,00

1.420,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

374,00

93,50

400,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020,00

86,00

8,43

1.020,00

Active nefinanciare Primărie

71

4.254,00

32,00

0,75

4.254,00

Active nefinanciare ASSC cabinete

71

22,00

22,00

100,00

22,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-12,21

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

61.120,96

38.905,58

63,65

387,00

61.507,96

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.120,00

1.443,10

68,07

75,00

2.195,00

Iluminat ornamental

835,00

835,00

100,00

835,00

Spectacole artificii

34,00

18,10

53,24

34,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

649,00

478,00

73,65

75,00

724,00

Acțiuni culturale

602,00

112,00

18,60

602,00

Susținerea cultelor

59

1.090,00

700,00

64,22

1.090,00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

54.630,00

34.941,00

63,96

-300,00

54.330,00

Casa de Cultura

1.575,00

727,00

46,16

100,00

1.675,00

Teatrul "Toma Caragiu"

15.044,00

9.193,00

61,11

-400,00

14.644,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

14.219,00

8.382,00

58,95

14.219,00

Club Sportiv Municipal

13.392,00

9.696,00

72,40

13.392,00

Administrația Parcului C-tin Stere

10.400,00

6.943,00

66,76

10.400,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.189,00

1.004,00

45,87

462,00

2.651,00

Teatrul "Toma Caragiu"

700,00

200,00

28,57

-38,00

662,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230,00

208,00

90,43

230,00

Casa de Cultura

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.259,00

596,00

47,34

500,00

1.759,00

Active nefinanciare

71

1.185,00

913,00

77,05

150,00

1.335,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-93,04

-93,04

-93,04

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,48

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80.979,72

57.224,92

70,67

5.002,00

85.981,72

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

40.785,00

26.296,00

64,47

-127,50

40.657,50

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330,00

11.261,00

64,98

17.330,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12.965,00

8.393,00

64,74

12.965,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

508,00

61,95

820,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

8.000,00

5.076,00

63,45

-127,50

7.872,50

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.670,00

1.058,00

63,35

1.670,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

7.238,00

4.126,34

57,01

80,50

7.318,50

Reparatii crese

200,00

150,00

75,00

-50,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

82,00

68,33

120,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.657,00

1.901,00

51,98

3.657,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

1.331,00

64,58

2.061,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

696,00

352,00

50,57

696,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe ( taxe poștale)

5,00

0,34

6,80

5,00

Bunuri si servicii crese

439,00

310,00

70,62

130,50

569,50

optijiiiiicd piiiievicioi ut* mieics public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la

60,00

0,00

0,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

610,00

388,56

63,70

-11,00

599,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

456,00

291,00

63,82

-16,00

440,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10,00

6,00

60,00

5,00

15,00

c) Cantina sociala

1,00

0,56

56,00

1,00

2,00

d) Centrul Crese

142,00

90,00

63,38

-3,00

139,00

d) Căminul de batrani

1,00

1,00

100,00

2,00

3,00

Alte transferuri interne

55,18

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.007,00

26.489,30

82,76

5.060,00

37.067,00

Asistenta sociala in caz de _______________invaliditate__

25.980,00

20.732,00

79,80

3.300,00

29.280,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

160,00

29,30

18,31

160,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.161,00

2.161,00

100,00

2.161,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.706,00

3.567,00

96,25

1.760,00

5.466,00

Active nefmanciare - total din care:

71

416,00

1,00

0,24

0,00

416,00

Active nefinanciare primărie

115,00

1,00

0,87

115,00

ALUVC HUllhilIlUlillt V. U1IIIIIUI uu

35,00

0,00

0,00

35,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

261,00

0,00

0,00

261,00

Active nefinanciare Cantina sociala

5,00

0,00

0,00

5,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-76,28

-76,28

100,00

-76,28

LOCUINȚE, SERV1C11 mdezv.

___________puri ir.t___________

7002

65.658,72

32.590,46

49,64

300,00

65.958,72

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.950,00

9.703,00

64,90

14.950,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

29.831,00

21.687,00

72,70

300,00

30.131,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1.904,00

1.179,00

61,92

1.904,00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

27.927,00

20.508,00

73,43

300,00

28.227,00

Iluminat public

5.644,00

5.600,00

99,22

5.644,00

Mentenanta iluminat public

1.479,00

542,00

36,65

1.479,00

întreținere ceasuri publice

34,00

21,00

61,76

34,00

Reparatii curente fond imobiliar

300,00

216,00

72,00

300,00

600,00

Total prestări SGU

20.470,00

14.129,00

69,02

20.470,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

16.860,00

82,00

0,49

16.860,00

OUIllC dlCIGIHC pvi^uanciui uu

59.40

132,00

68,00

51,52

132,00

Active nefinanciare Primărie

71

3.702,26

924,00

24,96

3.702,26

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

212,00

155,00

73,11

212,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-28,54

-28,54

-28,54

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

30.860,36

21.718,77

70,38

-580,00

30.280,36

Bunuri si servicii -total din care:

20

25.275,50

18.249,00

72,20

100,00

25.375,50

Salubritate - total, din care:

23.433,00

16.834,00

71,84

100,00

23.533,00

Salubritate cai publice si dezapezire

16.500,00

12.459,00

75,51

16.500,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

5.030,00

2.536,00

50,42

5.030,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de ne domeniul

247,00

183,00

74,09

100,00

347,00

■'ii leirtona, in cazul neinaep mini obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de

1.656,00

1.656,00

100,00

1.656,00

Apa meteo

1.270,00

980,00

77,17

1.270,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului (monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

572,50

435,00

75,98

572,50

Active nefinanciare

71

5.625,09

3.510,00

62,40

-680,00

4.945,09

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-40,23

-40,23

100,00

-40,23

Alte transferuri pentru investitii

55.13

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

39.051,00

36.850,00

94,36

0,00

39.051,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din

40

38.850,00

36.850,00

94,85

0,00

38.850,00

Subvenție

38.850,00

36.850,00

94,85

38.850,00

Active nefinanciare

71

201,00

0,00

0,00

201,00

TRANSPORTURI

8402

242.615,75

32.000,42

13,19

-81,00

242.534,75

Bunuri si servicii -total, din care:

20

5.070,00

2.556,00

50,41

380,00

5.450,00

Reparatii curente străzi

3.570,00

2.267,00

63,50

380,00

3.950,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energic electrica semafoare, etc.)

1.500,00

289,00

19,27

1.500,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

37.461,00

26.120,00

69,73

37.461,00

TVA

493,00

493,00

100,00

493,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

196.902,00

1.799,00

0,91

196.902,00

Active ncfmanciare

71

3.428,33

1.771,00

51,66

-461,00

2.967,33

riau eieciiiiiiimi unri pieccuunn si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-707,12

-707,12

100,00

-707,12

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-31,46

-31,46

100,00

-31,46

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

455.511,65

317.29632

69.66

7.408,87

462.920.52

A UTORITA 77 PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

54.117,44

39.953,62

73,83

0,00

54.117,44

Cheltuieli de personal

10

30.000 00

19.404,00

64,68

0,00

30.000 00

Bunuri si servicii

20

14.554,82

12.192,00

83,77

0,00

14.554 82

cheltuieli cf ctr .1/20 R.A.S.P

7.010,00

6.838,00

97,55

0 00

7.010,00

Alte transferuri

55,18

1.375,61

1.375 61

100 00

0,00

1.375,61

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate:

57

40,00

35,00

87,50

0,00

40,00

Alte cheltuielii cotizații membru

59

1.218 00

301,00

24,71

0 00

1.218,00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

300,00

189 00

63,00

0,00

300,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-380,99

-380,99

0,00

-380,99

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

36.046,87

22.140,48

61,42

-90,24

35.956,63

Bunuri si servicii - din care:

20

400 00

58,00

14,50

60,00

460 00

chelt personal

10

#D1V/O!

40,00

40,00

Bunuri si servicii 1. alegeri i

20

400 00

58 00

14,50

20 00

420,00

Fonduri de rezerva

50

1.057,39

0 00

0 00

-150,24

907 15

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3.651,00

2.462,00

67,43

0,00

3.651,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.948,00

19.63000

63,43

000

30.948,00

Rambursare credit B.C.R.

10,915,00

6.840.00

62 67

0,00

10.915.00

Rambursare credit B R D.

11.863 00

4.620,00

38 94

0 00

11.863,00

Rambursare credit C.E.C.

4.315 00

4.315.00

100.00

0,00

4.315,00

Rambursare credit EXIM

3.855,00

3.855,00

100,00

0 00

3.855,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-9,52

-9,52

0,00

-9,52

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.595,19

7.005,00

66,11

0,00

10.595,19

Bunuri si servicii ■comisioane ■

20

1,19

0 00

0,00

0 00

1,19

Dobânzi

30

10.594,00

7.005.00

66,12

0,00

10.594.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

22.767,00

14.978,00

XDIV/OI

0,00

22.767,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

126,00

61.00

48 41

0 00

126 00

Bunuri si servicii Protecția civila)

126 00

61,00

48.41

0,00

126,00

Cheltuieli privind carantina -Covid 19

2.710,00

2.605,00

96,13

0,00

2.710,00

Politia Locala - total din care:

19.931,00

12.312,00

61,77

0,00

19.931.00

Cheltuieli de personal

10

19.202,00

11.862,00

61,77

0,00

19.202,00

Bunuri si servicii

20

729,00

450 00

61,73

0,00

729 00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

INVATAMINT

6502

28.849,86

16.348,34

56,67

1.934,11

30.783,97

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

580,00

154 00

26,55

0,00

580,00

Transport profesori

580 00

154,00

26,55

0,00

580 00

Bunuri si servicii -art 104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr .1/2011

20

16.744,15

10.154,00

60,64

-10,00

16.734,15

reparatii curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

3.294,00

1.524,00

46,27

50,00

3.344,00

primul ghiozdan

150 00

0,00

0 00

0,00

150,00

Transferuri către instituții publice

51

50 00

37,50

75,00

0,00

50.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l aline.

55

5.602,71

3.335,00

59,52

1.633,11

7.235,82

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

0,00

.asistenta sociaia l urepiuri copn elevi cu cerințe educaționale speciale integrati in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a

57

968,00

506,00

52,27

261,00

1.229,00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

5,00

5,00

100,00

0,00

5,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural i

59

1.456,00

805,00

55,29

0,00

1.456,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-172,16

0,00

0,00

SANATATE

6602

13.538,00

7.705,79

56,92

8,00

13.546.00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

12.092,00

7.000,00

57,89

0,00

12.092,00

Bunuri si servicii

20

250 00

75,00

3000

0 00

250,00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

250,00

75,00

30,00

0,00

250,00

Transferuri către instituții publice

51

1,121 00

593 00

52,90

0.00

1.121 00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100.00

79,00

79,00

0 00

100 00

Spitalul Municipal Ploiești

1.021 00

514 00

50,34

0,00

1,021,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

24,00

80,00

8,00

38,00

Alte cheltuieli i Centrul de Transfuzie)

57

45,00

26,00

57,78

0,00

45,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-12,21

0,00

0,00

CULTURA RECREERE ST RELIGIE

6702

57.746,96

36.991,06

64,06

-225,00

57.521,96

Bunuri si servicii - total- din care:

20

2.120,00

1.443,10

68,07

75,00

2.195,00

iluminat ornamental

835,00

835,00

100,00

0,00

835,00

spectacole artificii

34,00

18,10

53,24

0,00

34,00

acțiuni culturale

602,00

112,00

18,60

0,00

602,00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

649,00

478,00

73,65

75,00

724,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

54.630,00

34.941,00

63,96

-300,00

54.330,00

Casa de Cultura

1.575,00

727,00

46,16

100,00

1.675,00

Teatrul "Toma Caragiu"

15.044,00

9.193,00

61,11

-400,00

14.644,00

Filarmonica "Paul Constantincscu"

14.219,00

8.382,00

58,95

0,00

14.219,00

Club Sportiv Municii -al

13.392,00

9.696,00

72,40

0,00

13.392,00

Administrai ia Parcului C-tin Stere

10.400,00

6.943,00

66,76

0,00

10.400,00

Susținerea cultelor

59

1.090,00

700,00

64,22

0,00

1.090,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-93,04

-93,04

0,00

-93,04

ASIGURAM SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80.563,72

57.223,92

71,03

5.002,00

85.565,72

Cheltuieli de personal - total din care:

10

40.785,00

26.296,00

64,47

-127,50

40.657,50

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330,00

11.261,00

64,98

0,00

17.330,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12.965,00

8.393,00

64,74

0,00

12.965,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

508,00

61,95

0,00

820,00

Crese

8.000,00

5.076,00

63,45

-127,50

7.872,50

Cheltuieli de i ersonal Căminul de batrani

1,670,00

1.058,00

63,35

0,00

1.670,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

7.238,00

4.126,34

57,01

80,50

7.318,50

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

82,00

68,33

0,00

120,00

Bunuri si servicii crese

439,00

310,00

70,62

130,50

569,50

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.657,00

1.901,00

51,98

0,00

3.657,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

1.331,00

64,58

0,00

2.061,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

696,00

352,00

50,57

0,00

696,00

Ajutoare pentru incalzire locuinte(taxe poștale)

5,00

0,34

6,80

0,00

5,00

rei»aratii crese (pmp >

200,00

150,00

75,00

-50,00

150,00

Lenea 350/2005

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.007,00

26.48930

82,76

5.060,00

37.067,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25,980,00

20.732,00

79,80

3.300,00

29.280,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.161,00

2.161,00

100,00

0,00

2.161,00

Ajutoare । entru incalzirea locuințelor

160,00

29,30

18,31

0,00

160,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.706,00

3.567,00

96,25

1.760,00

5.466,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate din care pentru:

59.40

610,00

388,56

63,70

-11,00

599,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

456,00

291,00

63,82

-16,00

440,00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor

Sociale Comunitare

10,00

6,00

60,00

5,00

15,00

Cantina sociala

1,00

0,56

56,00

1,00

2,00

Centrul Crese

142,00

90,00

63,38

-3,00

139,00

Căminul de batrani

1,00

1,00

100,00

2,00

3,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-76,28

-76,28

0,00

-76,28

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

44.884,46

31.429,46

70,02

300,00

45.184,46

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.950,00

9.703,00

64,90

0,00

14.950,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

29.831,00

21.687,00

72,70

300,00

30.131,00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1.904,00

1.179,00

61,92

0,00

1.904,00

Alte cheltuieli - total din care:

27.927,00

20.508,00

73,43

300,00

28.227,00

iluminat public

06

7.123,00

6.142,00

86,23

0,00

7.123,00

intretinere ceasuri publice

34,00

21,00

61,76

0,00

34,00

Reparatii curentei fond imobiliari

300,00

216,00

72,00

300,00

600,00

Total prestări SGU

20.470,00

14.129,00

69,02

0,00

20.470,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

132,00

68,00

51,52

0,00

132,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-28,54

-28,54

0,00

-28,54

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

25.235,27

18.208,77

72,16

100,00

25.335,27

Bunuri si servicii -total din care:

20

25.275,50

18.249,00

72,20

100 00

25.375 50

Salubritate -total din care:

23.433,00

16.834 00

71 84

100 00

23.533,00

Salubritate cai publice si dezapezire

16.500,00

12.459 00

75,51

0,00

16.500 00

Dezinsectie dezinfectie deratizare

5.030 00

2.536,00

5042

0,00

5.030,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre

247,00

183,00

74,09

100,00

347,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinîrii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.656,00

1.656,00

100,00

0,00

1.656,00

ara meteo

1.270,00

980,00

77,17

0,00

1.270,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleaien

572,50

435,00

75,98

0,00

572,50

Alte tansferuri

55,18

000

0,00

0,00

Plati efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

-40,23

-40,23

0,00

-40,23

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

38.850.00

36.850.00

94.85

0,00

38.850,00

Subvenții-

40

38,850.00

36.850,00

94,85

0 00

38.850,00

TRANSPORTURI

8402

42316,88

28.461,88

67,26

380,00

42.696,88

Bunuri si servicii - din care:

20

5.070,00

2.556,00

50,41

380 00

5.450 00

reparații curente străzi

3.570,00

2.267 00

63 50

380,00

3.950,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

1.500,00

289,00

19,27

0,00

1.500,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0.00

0 00

0,00

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

37,461,00

26.120,00

69,73

0,00

37.461,00

TVA

493 00

493,00

0,00

493,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-707,12

-707,12

0,00

-707,12

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

265.959,59

12.932,03

47,00

266.006,59

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

7.024,37

632,00

9,00

20,00

7.044,37

Proiecte finanțate prin FSE

58

5.960 00

427 00

7,16

5.960,00

Active nefînanciare

71

1.064,37

205,00

19,26

20,00

1.084,37

AL TE SER VICII PUBLICE GENERA LE

5402

428,00

0,00

0,00

0,00

428,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

0,00

0,00

428,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

93,00

20,00

21,51

35,00

128,00

Active nefinanciarei Protecția civila

71

19,00

16,00

84,21

35 00

54,00

Active nefînanciarei Politia Locala

71

74,00

4,00

5,41

74 00

INVATAMANT

6502

22.029,00

1.640,97

7,45

521,00

22.550,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254,00

189 00

0,98

19.254,00

Active nefinanciare

71

181 00

0,00

0.00

60 00

241,00

Active nefinanciare

71

2.594,00

1.452 00

55,98

461 00

3.055 00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-0,03

0,00

SANATATE

6602

5.696,00

514,00

9,02

0,00

5.696,00

Active nefinanciare

71

4.254,00

32,00

0,75

VW

4.254,00

Active nefinanciare cabinete școlare - ASSC

22,00

22,00

100,00

22,00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare)-total, din care:

51

1.420,00

460,00

32,39

0,00

1.420,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

374,00

93,50

0,00

400,00

Sț italul Municipal Ploiești

1,020.00

86,00

843

1.020,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

3.374,00

1.914,52

56,74

612,00

3.986,00

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

2.189,00

1.004,00

45,87

462,00

2.651,00

Teatrur'Toma Caradu"

700,00

200,00

28,57

-38 00

662,00

Filarmonica "Paul Constantin eseu"

230 00

208,00

90,43

230,00

Casa de cultura

0 00

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

l .259 00

596,00

47,34

500,00

1.759,00

Active nefinanciare

71

1,185,00

913 00

77,05

150,00

1.335 00

Alte transferuri pentru investitii

55,13

0,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-2,48

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

416,00

1,00

0,24

0,00

416,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional

58

0,00

Active nefînanciare

71

416.00

1,00

0D1NIW.

0,00

416.00

Active nefinanciare primărie

115,00

1 00

0,87

115,00

Active nefinanciara Căminul de batrani

35.00

0,00

000

35,00

Active nefinanaciare cantina sociala

5 00

0,00

5 00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

261,00

0,00

0,00

261,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

20.774,26

1.161,00

5,59

0,00

20.774,26

Active nefinanciare i rimarie

71

3.702,26

924 00

24.96

3.702.26

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe

71

212,00

155,00

73,11

212,00

Proiecte finanțate nrin FSE

58

16.860,00

82,00

0,49

16.860,00

55,13

0,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

5.625,09

3.510,00

62,40

-680,00

4.945,09

Active nefinanciare

71

5.625,09

3.510,00

62,40

-680 00

4.945,09

Alte transferuri i entru investitii

55,13

0 00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

201,00

000

0,00

0,00

201,00

Active ne fin an ci are

71

201,00

0,00

0,00

201,00

TRANSPORTURI

8402

200.298,87

3.538,54

1,77

-461,00

199.837,87

Active nefinanciare

71

3.428,33

1.771,00

51,66

-461,00

2.967.33

Proiecte finanțate prin FSE

58

196.902,00

1.799,00

0,91

196.902,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-31,46

-31,46

-31,46

Către

: MUNICIPIUL/ORAȘUL/COMUNA...........................

In atentia

: Domnului/Doamnei Primar

Referitor

: Decizie Director General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 4420/26.08.2020

De la

: Domnul Marinei RIZEA - Director General

Data

: 26.08.2020

Nr. înregistrare

: 8031

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția Generala Regionala a

Finanțelor Publice Ploiești

Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Locale*ANAF


j^^Pinsnțetof Puofco • Pââeșii /

Str. Aurelțyiâicu, hr. 22’,, V ,'V.         -

Ploiești 100025. ------- . • ■-

Tel: 0244 / 4O77l'o'7

1-^ L O <“


Prin prezenta va transmitem "Fisa cu sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2020 cu repartizare pe trimestre ” care cuprinde indicatori aprobati aprobati prin O.U.G. nr. 135/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P Ploiești nr. 4420/26.08.2020.

Motivat de cele de mai sus, va rugam sa procedați de urgenta la modificarea bugetului local pentru anul 2020 in conformitate cu prevederile legale in vigoare si sa transmiteți cate un exemplar din formularele aferente impreuna cu anexele corespunzătoare la Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești -Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor si la Trezoreria locala de care aparțineți.


Document care conține cline cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 Elaborai: Atis MELNIC-'S.S •VE.E.B.1.7 A. T CP. D.G.R.F.P Ploiesti/Adresa U.A.T. nr. 8031/26.08.2020

MINISTERUL FINANȚELOR DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A

PUBLICE

FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI


DECIZIA


NR. 44 2 0Directorul General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Public numit prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala nr.

3440/24.12.2019

in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 34/22.01.2009 privind organizarea . funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, Legii nr, 273/29.06.2006 privind finanțele public locale, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 5/06.01.2020 pentru aprobare bugetului de stat pe anul 2020, Scrisorii Ministerului Finanțelor Publice nr. 472003/08.01.202 privind metodologia de întocmire a bugetului pe anul 2020 si estimări 2021-2023, Scrisoi Ministerului finanțelor Publice nr. 472150/06.02.2020privind repartizarea pe trimestre a sumek defalcate din taxa pe valoarea adaugat pentru bugetele locale aprobate prin Legea bugetului c stat nr. 5/2020, înregistrata la Direcția Generala Regionalea a Finanțelor Publice Ploies sub nr. 3387/06.02.2020 si la Activitaea de Trezorerie si Contabilitate Publica sub n 1153/06.02.2020, Decizie Inspectoratul Școlar Județean Prahova nr. 492/17.02.2021 Hotararea Consiliului Județean Prahova nr. 14/20.02.2020, Decizia Directorului General. D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3523/13.04.2020, Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 50/2020 privin rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, Scrisoarea M.F.P. nr. 473211/21.04.2020, înregistrat la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10224/21.04.2020 si la A.T.C.P. sub nr. 3677/22.04.2020, Decizi Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3542/22.04.2020, Decizia Directorului General. D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3545/22.04.2020, Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești n 3556/27.04.2020, H.G.R. nr. 329/23.04.2020 privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa p valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 din Fondul de rezerx bugetara la dispoziția Guvernului prevăzut in bugetul de stat pe anul 2020, Scrisoarea M.FA nr. 473320/29.04.2020, înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10704/30.04.2020 si la A.T.C.I sub nr. 3861/30.04.2020, Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3606/30.04.202 Scrisoarea M.F.P. nr. 473310/30.04.2020, înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub n 10712/30.04.2020 si la A.T.C.P. sub nr. 3873/30.04.2020, Decizia Directorului General . D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3607/30.04.2020, Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești n 3710/18.05.2020, Legea nr. 115/08.07.2020 privind aprobarea Ordonanței de Urgență Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, Rectificarea i Legea nr. 115/08.07.2020 publicata in Monitorul Oficial nr. 652/23.07.2020, Scrisoarea M.F.P. n 474631/29.07.2020, înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 18344/29.07.2020 si la A.T.C.P. su nr. 6886/29.07.2020, Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 4245/29.07.202 solicitarea comunei Măgurele transmisa prin adresa nr. 4111/06.08.2020 înregistrata i D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 19128/06.08.2020 si la A.T.C.P. sub nr. 7240/10.08.2020 si i conformitate cu prevederile art. 6, al. (11) din Legea nr. 5/2020 pentru aprobarea bugetului c stat pe anul 2020, O.U.G. nr. 135/14.08.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe ani 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare, Scrisoarea M.F.i nr. 474686/20.08.2020, înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 20309/20.08.2020 si la A.T.C.I sub nr. 7693/20.08.2020, Scrisoarea M.F.P. nr. 474749/26.08.2020, înregistrata la D.G.R.F.i Ploiești sub nr. 8029/26.08.2020 si la A.T.C.P. sub nr. 20787/26.08.2020 si Referatul Sefuh Serviciului Sinteza Asistenta Elaborare si Execuție Bugete Locale nr. 8030/26.08.2020,


DECIDE:           J Ș /’

■>,& C'

Art. 1. Repartizarea in trimestrul III a sumei de 4.216 mii lei, reprezentând “Sun defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate nivelul județelor”, indicator 11.02.01, asa cum este inscris in Anexa nr. 1;

Art. 2. Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 21.779 mii It reprezentând “Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea drepturih asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare”, indicați 11.02.02, asa cum este inscris in Anexa nr. 2;

Art. 3. Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de -169 mii k reprezentând “Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru plata stimulenteh educaționale acordate copiilor din familii defavorizate in acopul stimulării participării , invatamantul preșcolar cf. Lege 248/2015”, indicator 11.02.02, asa cum este inscris Anexa nr. 3;

Art. 4. Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 2.736 mii k reprezentând “Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea drepturih copiilor cu cerințe educaționale speciale integrati in invatamantul de masa”, indicau 11.02.02, asa cum este inscris in Anexa nr. 4;

Art. 5. Repartizarea sumei de 1.069 mii lei, reprezentând “Sume defalcate din taxa f. valoarea adaugata pentru acordarea suportului alimentar din 150 unitati de invatamai preuniversitar de stat, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 9/2020 pentru sem.l al anului scol. 2020 -2021”, indicator 11.02.02, asa cum este inscris in Anexa nr. 5;

Art. 6. Repartizarea sumei de 1.916 mii lei, reprezentând “Sume defalcate din taxa f. valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantuiui particular si a celui confesional penti cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile si alte drepturi salariate in bani stabilite pr, lege si contribuțiile aferente acestora” indicator 11.02.09, asa cum este inscris in Ane> nr. 6;

Art. 7. Repartizarea sumei de 97 mii lei, reprezentând “Sume defalc te^jr^î^a^ valoarea adaugata pentru cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intr^fatâăi^rentaf \ unităților de invatamant particular si confesional acreditate sau automatei"^&viîhri\ M indicator 11.02.09, asa cum este inscris in Anexa nr. 7;                pZ\            /,£

Art. 8. Repartizarea sumei de 136 mii lei, reprezentând “Sume defalcate din taxa f. valoarea adaugata pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale specia, integrati in invatamantul de masa” indicator 11.02.09, asa cum este inscris in Anexa nr. I

Art. 9 . Repartizarea in trimestrul III, pentru Comuna Măgurele, a sumei de 940 mii lei, reprezentând "Cote defalcate din impozitul pe venit”, indicator 04.02.01, asa cum esi inscris in Anexa nr. 9;

Art. 10. Serviciul Sinteza Asistenta Elaborarea si Execuția Bugetului Local va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 11. Serviciul Sinteza Asistenta Elaborarea si Execuția Bugetelor Locale va comunic unităților administrativ teritoriale sumele alocate si va publica pe site-ul instituției prezent.

Data in Ploiești, astazi 26.08.2020

DIRECTt


Marinei


A O GENERALĂ MZEA REGIONALĂ

A FINANȚELOR mo PUBLICE 3 PLOIEȘTI

\ * ’C

VtOMĂVlJ^

MwW /

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA ELABORĂRII SI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE


ANEXA NR. 2

la Decizie nr. 4420/26 08.2020

SITUAȚIA DE REPARTIZARE SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL U.A.T. - DREPTURI ASISTENTI PERSONALI SI INDEMNIZAȚII PERSOANE CU HANDICAP PENTRU ANUL 2020

INDICATOR 11.02.02

mii lei

UNITATE ADMINISTR. TERITORIALA

AN 2020

MODIFICARE CF. REFERAT NR. 8030/26.08.2020 OUG

AN 2020

Nr

Cod

135/2020

crt

int

TOTAL

TRI

TR II

TR III

TR IV

TOTAL

TRI

TR li

TR III

TR IV

TOTAL

TRI

TR II

TR III

TR IV

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

TOTAL GENERAL

108,815.00

30,437.00

28,044.00

25,173.00

25,161.00

21,779.00

0.00

0.00

14,742.00

7,037.00

130,594.00

30,437,00

28,044.00

39,915.00

32,198.00

2

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

TOTAL MUNICIPII

28,685.91

8,023,90

6,802.52

6,636.13

7,223.36

5,585.41

0.00

0.00

3,151.95

2,433.46

34,271.32

8,023.90

6,802.52

9,788.08

9,656.82

4

501

MUN. CAMPINA

4,922.41

1,376.90

1.268.61

1,138.74

1,138.16

1,071.78

900.00

171.78

5,994.19

1,376.90

1.268.61

2,038.74

1,309.94

5

502

MIJN PI.OIFSTÎ

23,763.50

6.647 00

5 533 91

5,497.39

6,085.20

4,513.63

2,251.95

2,261.68

28,277.13

6.647 00

5533.91

7,749.34

8,346.88

6

101 AL ORAȘE

16,909.92

4,729.93

4,558.06

3,911.89

3,710.04

3,301.98

0.00

0.00

2,207.89

1,094.09

20,211.90

4,729.93

4,558.06

6,119.78

4,804.13

7

601

AZUGA

561.71

157.12

144 76

129.94

129.89

95.17

95 17

0 00

656.88

157.12

144.76

225.11

129 89

8

602

BAICOI

2,232.86

624.56

575.46

516.54

516.30

704.74

704.74

2,937.60

624.56

575.46

516,54

1,221 04

9

603

BOLDEȘTI SCAIENI

1.160.38

324.57

299.06

268.44

268.31

265.68

265.68

0.00

1,426.06

324.57

299.06

534.12

268.31

10

604

BREAZA

2,817.23

788.02

726.06

651.73

651.42

428.70

188.70

240 00

3,245.93

788.02

726.06

840.43

891.42

11

605

BUȘTENI

788.50

220.55

203.21

182.41

182.33

287.65

287.65

0.00

1,076.15

220.55

203.21

470.06

182 33

12

606

COMARNIC

1,727.25

483.13

445.15

399.58

399.39

474.04

474.04

0.00

2,201.29

483.13

445.15

373.62

399.39

13

607

MIZ1L

1,505.49

421.11

380.00

348.28

348.10

392.18

392.18

0.00

1,897.67

421.11

388.00

740.46

348.10

14

608

PLOPENI

993.4ÎI

277.87

456.02

229.81

29.71

-101.81

-101.81

0.00

891.60

277.87

456.02

128.00

29.71

15

609

SINAIA

1,112.98

311.32

286 84

257.47

257 35

328.02

326.02

0.00

1,439.00

311.32

286.84

583 49

257.35

16

610

SLANIC

1,012.10

283.10

260.84

234.14

234.02

-61.18

-61.18

0.00

950.92

233.10

260.04

172.96

234.02

17

611

URLATI

1,350.47

377.74

348.05

312.41

312.27

298.35

149.00

149.35

1,648.82

377.74

348.05

461.41

451.62

18

612

VĂLENII DE MUNTE

1,647.54

460.84

424.61

381 14

380.95

192.44

192.44

0.00

1,839.98

460.84

424.61

573.58

300.95

19

TOTALCOMUNE

63,219.17

17,683.17

16,683.42

14,624.98

14,227.60

12,891.61

0.00

0.00

9,382.16

3,509.45

76,110.78

17,683.17

16,683.42

24,007.14

17,737.05

20

701

ADUNATI

241.57

67.57

62.26

55.88

55.86

29.46

29.46

0.00

271.03

67.57

I62.26

85.34

55 86

21

702

ALBEȘTI PALEOLOGU

1,330.94

372.28

343.01

307 90

307 75

305.57

155.57

150.00

1,636.51

372.28

343.01

463.47

457.75

22

703

ALUNIS

481.77

134.76

124.16

111.45

111.40

116.43

43.00

73.43

598.20

134.76

124.16

154.45

184.83

23

704

APOSTOLACHE

411.25

115.03

105.99

95.14

95.09

138.05

138.05

0.00

549.30

115.03

105.99

233.19

95 09

24

705

ARICEȘTI RAHTIVANI

1,369.44

383.05

352.93

316.80

316.66

178.13

• 178.13

1,547.57

383.05

352.93

316.80

494.79

25

706

ARICEȘTI ZELETIN

383.50

107.27

90 84

88 72

88.67

-85.03

-85.03

0.00

298.47

107.27

98.04

369

88.67

26

707

BABA ANA

682.71

190.96

175.95

157.94

157.86

246.74

246.74

0.00

929.45

190.96

175.95

404.68

157.86

27

708

BALTA DOAMNEI

313.68

87.74

80 84

72.57

72.53

3.71

3.71

317.39

87,74

80.84

72.57

76.24

28

709

BALTESTÎ

757.68

211.93

195.27

175.28

175.20

-67.66

-67.66

0.00

690.02

211.93

195 27

107.62

175 20

29

710

BĂNEȘTI

481.53

134.69

124.10

111.40

111.34

216.02

216 02

0.00

697.55

134.69

124.10

327.42

111.34

30

711

BARCANESTI

1,338.57

374.42

344.98

309.66

309.51

31.34

31.34

0.00

1,369.91

374.42

344.98

341.00

309.51

31

712

BATRANI

468.30

130.99

120.69

10834

108.20

103.10

20.00

83.10

571.40

130.99

120.69

128.34

191.38

32

713

BERI EA

615.13

172.06

158.53

142.30

142.24

107.68

57.68

50.00

722.81

172.06

158.53

199.98

192 24

33

714

BERCENI

768.91

215.07

198.16

177.88

177.80

52.33

52.33

821.24

215.07

198.16

177.88

230.13

34

715

BOLDEȘTI GRĂDIȘTEA

478.80

133.93

123.40

110.76

110.71

97.94

48.97

43 97

576.74

133.93

123.40

159.73

159 60

35

716

BLEJOI

1,431.88

400.52

369.03

331.25

331.08

161.43

161.43

0.00

1,593.31

400.52

36903

492.68

331 08

36

717

BREBU

836.25

233.63

215.26

193.22

193.14

287.63

137.00

150.63

1,122.88

233.63

215.26

330.22

343.77

37

718

BRAZI

1,145.50

320.41

295.22

265.00

264.S7

434.58

434.58

0.00

1,580.08

320.41

295.22

699.58

264 87

38

719

BUCOV

975.62

272.89

251.44

225.70

225.59

262.72

262.72

0.00

1,238.34

272.89

251.44

488.42

225 59

39

720

CALUGARENI

313.96

87.82

80.91

72.63

72.60

176.03

50 00

126.03

489.99

87 82

80.91

122.63

198.63

40

721

CARBUNESTI

322.16

90.11

83.03

74.53

74.49

16.70

16.70

0.00

338.86

90.11

83.03

91.23

74.49

41

722

CEPTURA

485.48

135.80

125.12

112.31

112.25

190.33

50.00

140.33

675.81

135.80

125.12

162.31

252 58

42

723

CERASU

956.93

267.67

246.62

221 37

221.27

171.65

100.00

71.65

1,128.58

267.67

246.62

321 37

292.92

43

724

CHIOJDEANCA

260.69

72.92

67.19

60.31

60.27

128.97

128.97

0.00

389.66

72.92

67.19

189.28

60.27

44

725

CIORAN1

732.43

204.87

188.76

169.44

169.36

137.08

137,08

0.00

869.51

204.87

18876

306.52

169 36

45

726

COCORASTI COLT

360.42

100.81

92.89

83.38

83.34

127.67

127.67

488.09

100.81

92.89

83.38

211.01

46

727

COCORAST1I MISLII

524.55

146.72

135.19

121.35

121.29

160.40

160.40

0.00

684.95

146.72

135.19

281.75

121.29

47

728

COLCEAG

1,263.09

353.30

325.53

292.20

292.C6

117.23

117 23

0.00

1,380.32

353.30

325.53

409 43

292 06

48

729

CORNU

906.44

253.54

233.61

209.69

209.60

162.47

162.47

0.00

1,068.91

253.54

233.61

372.16

.09.60

49

730

COSM INELE

181.84

50.86

46.86

42.07

42.05

■13.05

-13 05

0.00

168.79

50.86

46.86

29.02

| 42 05

50

731

DRAJNA

1,144.94

320.25

295.08

264.87

264.74

177.06

177.06

0.00

1,322.00

320.25

295.08

441.93

51

732

DRAGANEST!

846.92

236.B9

218.27

195.92

195.84

160.50

_

160.50

__1,007.42

236.89

218.27

195.92

Ț356.34

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA ELABORĂRII SI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALEANEXA NR. 3 la Decizie nr. 4420/26.08.2020


SITUAȚIA DE REPARTIZARE SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL U.A.T. - LEGEA 248/2015

PENTRU ANUL 2020

INDICATOR: 11.02.02


mii lei

UNITATE ADMINISTR. TERITORIALA

AN 2020

MODIFICARE CF. REFERAT NR. 8030/26.08.2020SI OUG 135/2020

AN 2020

Nr crt

Cod int

DENUMIRE

TOTAL

TRI

TR II

TR III

TR IV

TOTAL

TRI

TR II

TR III

TR IV

TOTAL

TRI

TR II

TR III

TR IV

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

TOTAL GENERAL

624.00

175.00

161.00

144.00

144.00

-169.00

0.00

0.00

-169.00

0.00

455.00

175.00

161.00

-25.00

144.00

2

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

TOTAL MUNICIPII

20.50

5.92

5.18

4.78

4.62

•15.50

0.00

0.00

-15.50

0.00

5.00

5.92

5.18

-10.72

4.62

4

501

MUN. CAMPINA

10.00

2.98

2.47

2.36

2.19

-10.00

10.00

0.00

2.98

2.47

-7.64

2.19

5

502

MUN PLOIEȘTI

10.50

2.94

2.71

242

2.43

-5.50

-5.50

5.00

2.94

2.71

-3.08

2.43

6

TOTAL ORAȘE

79.00

22.14

20.41

18.22

18.23

-26.50

0.00

0.00

-26.50

0.00

52.50

22.14

20.41

-8.28

18.23

7

601

AZUGA

1.00

0.28

0.26

0.23

0.23I

0.00

0.00

1.00

0.28

0.26

0.23

0.23

8

602

BAICOI

10.00

2.80

2.58

2.31

2.31

-5.00

-5.00

5.00

2.80

2.58

-2.69

2.31

9

603

BOLDEȘTI SCAIENI

10.00

2.80

2.58

2.31

2.31

-2.50

-2.50

7.50

2.80

2.58

-0.19

2.31

10

604

BREAZA

7.50

2.10

1.94

1.73

1.73

0.00

0.00

7.50

2.10

1.94

1.73

1.73

11

605

BUȘTENI

5.00

1 40

129

1.15

1.16

0.00

0.00

5.00

1.40

1.29

1.15

1.16

12

606

COMARNIC

2.00

0.56

0.52

046

0.46

-2.00

-2.00

0.00

0.56

0.52

-1.54

0.46

13

607

MIZIL

17.00

4.77

4.39

3.92

3.92

-2.00

-2.00

15.00

4.77

4.39

1.92

3.92

14

608

PLOPENI

2.50

0.70

0.65

0.58

0.57

-2.50

-2.50

0.00

0.70

0.65

-1.92

0.57

15

609

SINAIA

1.00

0.28

0.26

0.23

023

1.00

-1.00

0.00

0.28

0.26

-0.77

0.23

16

610

SLANIC

3.00

0.84

0.77

0.69

0.70

0.00

0.00

3.00

0.84

0.77

0.69

0.70

17

611

URLATI

7.50

2.10

1.94

1.73

1.73

-4.00

-4.00

3.50

2.10

1.94

-2.27

1.73

18

612

VĂLENII DE MUNTE

12.50

351

3.23

2.88

2.88

-7.50

-7.50

5.00

3.51

3.23

-4.62

2.88

19

TOTAL COMUNE

524.50

146.94

135.41

121.00

121.15

-127.00

0.00

o.dol

-127.00

0.00

397.50

146.94

135.41

-6.00

121.15

20

701

ADUNATI

7.00

1.96

1.81

1.62

1.61

-1.00

-1.00

6.00

1.96

1.81

0.62

1.61

21

702

ALBEȘTI PALEOLOGU

5.00

1.40

1.29

1.15

1.16

0.00

0.00

5.00

1.40

1.29

1.15

1.16

22

703

ALUNIS

2.50

0.70

0.65

0.58

0.57

0.50

0.50

3.00

0.70

0.65

1.08

0.57

23

704

APOSTOLACHE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

24

705

ARICEȘTI RAHTIVANI

0.00

0.00

0.00

0.00

o.co

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

706

ARICEȘTI ZELETIN

3.00

0.84

0.77

0.69

0.70

-1.00

-1.00

2.00

0.84

0.77

-0.31

0.70

26

707

BABA ANA

1.50

0.42

0.39

0.35

0.34

-1.00

-1.00

0.50

0.42

0.39

-0.65

0.34

27

708

BALTA DOAMNEI

5.00

1.40

1.29

1.15

1.16

-2.50

-2.50

2.50

1.40

1.29

-1.35

1.16

28

709

BĂLTEȘTI

4.00

1.12

1.03

0.92

0.93

0.00

0.00

4.00

1.12

1.03

0.92

0.93

29

710

BĂNEȘTI

1.50

0.42

0.39

0.35

0.34

-0.50

0.50

1.00

0.42

0.39

-0.15

0.34

30

711

BARCANESTI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31

712

BATRANI

7.00

1.96

1.81

1.62

1.61

3.00

3.00

10.00

1.96

1.81

4.62

1.61

32

713

BERTEA

7.50

2.10

1.94

1.73

1.73

-1.50

•1.50

6.00

2.10

1.94

0.23

1.73

33

714

BERCENI

12.50

3.51

3.23

2.88

2.88

-9.50

-9.50

3.00

3.51

3.23

-6.62

2.88

34

715

BOLDEȘTI GRĂDIȘTEA

7.50

2.10

1.94

1.73

1.73

-1.50

-1.50

6.00

2.10

1.94

0.23

1.73

35

716

BLEJOI

3.50

0.98

0.90

0.81

0.81

3.50

3.50

7.00

0.98

0.90

4.31

0.81

36

717

BREBII____ ______

5.00

1.4CT

1.29

1.15

______ 1.16

-5.00

5.00

0.00

1/40

1.29

-3.85

1.1&MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI

ANEXA NR. 4 la Decizie nr. 4420/26.08.2020


ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA ELABORĂRII SI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE

SITUAȚIA DE REPARTIZARE SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL U.A.T. PRIVIND DREPTURILE COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE PENTRU ANUL 2020

INDICATOR 11.02.02

mit lei

UNITATE ADMINISTR. TERITORIALA

MODIFICARE CF. REFERAT NR. 8030(26.08.2020 SI

AN 2020

Nr crt

Cod int

AN 2020

OUG 135/2020

DENUMIRE

TOTAL

TRI

TR II

TR III

TR IV

TOTAL

TR!

TR II

TR III

TR IV

TOTAL

TRI

TR II

TR III

TR IV

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

TOTAL GENERAL

1,886.00

528.00

486.00

436.00

436.00

2,736.00

0.00

0.00

1,810.00

926.00

4,622.00

528.00

486.00

2,246.00

1,362.00

2

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

TOTAL MUNICIPII

602.06

168.54

155.17

139.18

139.17

921.94

0.00

0.00

544.24

377.70

1,524.00

168.54

155.17

68342

516.87

4

501

MUN. CAMPINA

127.69

35.74

32.93

29.52

29.50

167.31

167.31

0.00

295.00

35.74

32.93

196.B3

29.50

5

502

MUN PLOIEȘTI

474.37

132 80

122 24

109 66

109.67

754.63

376 93

377 70

1,229.00

132.80

122 24

486.59

487.37

6

TOTAL ORAȘE

439.56

123.07

113.27

101.63

101.59

686.44

0.00

0.00

503.12

183.32

1,126.00

123.07

113.27

604.75

284.91

7

601

AZUGA

20.43

5.72

5.26

4.72

4.73

21.57

21.57

0.00

42.00

5.72

5.26

26.29

4.73

8

602

BAICOI

58.77

16.45

15.14

13.59

13.59

64.23

64.23

123.00

16.45

15.14

13.59

77.82

9

603

BOLDEȘTI SCAIENI

62.58

17.52

16.13

14.47

14.46

103.42

103.42

0.00

166.00

17.52

16.13

117.89

14.46

10

604

BREAZA

66.67

18.66

17.18

15.41

15.42

85.33

85.33

152.00

18.66

17.18

15.41

100.75

11

605

BUȘTENI

12.70

3.56

3.27

2.94

2.93

24.30

24.30

0.00

37.00

3.56

3.27

27.24

2.93

12

606

COMARNIC

20.63

5.78

5 32

4.77

4.76

71.37

71.37

0.00

92.00

5.78

5.32

76.14

4.76

13

607

MIZIL

44.28

12.40

11.41

10.24

10.23

47.72

47.72

0.00

92.00

12.40

11.41

57.96

10.23

14

608

PLOPENI

17.39

4.87

4 48

4.02

4.02

25.61

25 61

0.00

43.00

4.87

4.48

29.63

4.02

15

609

SINAIA

17.81

4.99

4.59

4.12

4.11

18.19

18.19

0.00

36.00

4.99

4.59

22.31

4.11

16

610

S LAN IC

9.45

2.65

2.44

2.18

2.18

19.55

19.55

0.00

29.00

2.65

2.44

21.73

2.18

17

611

URLATI

20.44

5.72

5.27

4.73

4.72

65.56

31.80

33.76

86.00

5.72

5.27

36.53

38.48

18

612

VĂLENII DE MUNTE

88.41

24.75

22.78

20.44

20.44

139.59

139.59

0.00

228.00

24.75

22.78

160.03

20.44

19

TOTAL COMUNE

844.38

236.39

217.56

195.19

195.24

1,127.62

0.00

0.00

762.64

364.98

1,972.00

236.39

217.56

957.83

560.22

20

701

ADUNATI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

21

702

ALBEȘTI PALEOLOGU

9.57

2.68

2.47

2.21

2.21

20.43

10.43

10.00

30.00

2.68

2.47

12.64

12 21

22

703

ALUNIS

1.57

0.44

0.40

0.36

0.37

3.43

1.43

2.00

5.00

0.44

0.40

1.79

2.37

23

704

APOSTOLACHE

14.06

3.94

3.62

3.25

3.25

16.94

16.94

0.00

31.00

3.94

3.62

2019

3.25

24

705

ARICEȘTI RAHTIVANI

28.39

7.95

7.32

6.56

6.56

39.51

12.00

27.61

68.00

7.95

7.32

18.56

34.17

25

706

ARICEȘTI ZELETIN

0.00

O.CO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

707

BABA ANA

6.35

1.78

1.64

1.47

1.46

11.65

5.00

6.65

18.00

1.78

1.64

6.47

8.11

27

708

BALTA DOAMNEI

12.77

3.58

3.29

2.95

2.95

16.23

16.23

29.00

3.58

3.29

2.95

19.18

28

709

BĂLTEȘTI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

710

BĂNEȘTI

3.14

0.88

0.81

0.73

0.72

3.86

3.86

0.00

7.00

0.88

0.81

4.59

0.72

30

711

BARCANESTI

25.54

7.15

6.58

5.90

5.91

0.46

0.46

0.00

26.00

7.15

6.58

6.36

5.91

31

712

BATRANI

4.72

1.32

1.22

1.09

1.09

11.28

7.28

4.00

16.00

1.32

1.22

8 37

5.09

32

713

BERTEA

1.57

0.44

0.40

0.36

0.37

2.43

2.43

0.00

4.00

0.44

0.40

2.79

0.37

33

714

BERCENI

9.44

2.64

2.43

2.18

2.19

15.56

15.56

0.00

25.00

2.64

2.43

17.74

2.19

34

715

BOLDEȘTI GRADÎSTEA

3.14

0.88

0.81

0.73

0.72

1.86

0.93

0.93

5.00

0.88

0.81

1.66

1.65

35

716

BLEJOI

21.30

5.96

5.49

4.92

4.93

27.70

27.70

0.00

49.00

5.96

5.49

32.62

4.93

36

717

BREBU

12.78

3.58

3.29

2.95

2.96

19.22

19.22

0.00

32.00

3.58

3.29

22.17

2..96

37

718

BRAZI_________________

__30,00

8.40

7.73

6.94

___6.93

35.00

35.00

0.00

65.00

8.40

___7.73

41.94

5.93

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA ELABORĂRII SI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE

SITUAȚIE DE REPARTIZARE SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU SALARII, SPORURI,INDEMNIZAȚII SI ALTE DREPTURI SALARIALE PENTRU INVATAMANTUI PARTICULAR SAU CONFESIONAL ACREDITAT PENTRU ANUL 2020

INDICATOR 11.02.09

mii lei

UNITATE ADMINISTR. TERITORIAL

AN 2020

MODIFICARE CE. REFERAT NR. 8030/26.08.2020SI OUG 135/2020

AN 2020

Nr crt

Cod int

DENUMIRE

TOTAL

TRI

TRII

TR III

TR IV

TOTAL

TRI

TRII

TR III

TR IV

TOTAL

TRI

TR II

TR IU

TRIV

A

B

c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

TOTAL GENERAL

6,640.00

1,664.00

1,659.00

1,659.00

1,658.00

1,916.00

0.00

0.00

391.00

1,525.00

8,556.00

1,664.00

1,659.00

2,050.00

3,183.00

2

401

Cons. Județean

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

3

TOTAL MUNICIPII

5,126.00

1,284.00

1,280.00

1,280.00

1,282.00

1,500.00

0.00

0.00

177.00

1,323.00

6,626.00

1,284.00

1,280.00

1,457.00

2,605.00

4

501

Campina

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

502

Ploiești

5,126.00

1,284.00

1,200.00

1.280 00

1,282.00

1,500.00

177 00

1.323 00

6.626 00

1,284 00

1,280.00

1,457.00

2,605.00

6

TOTAL ORAȘE

638.00

160.00

160.00

160.00

158.00

176.00

0.00

0.00

94.00

82.00

814.00

160.00

160.00

254.00

240.00

7

601

Azuga

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

8

602

Baicoi

455.00

114.00

114.00

114 00

113.00

125.00

94.00

31.00

580.00

114.00

114.00

208.00

144.00

9

603

Boldești Scaieni

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

10

604

Breaza

183.00

46.00

46.00

46.00

45.00

51.00

0.00

51.00

234.00

46.00

46.00

46 00

96.00

11

605

Bușteni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

606

Comarnic

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

607

Mizil

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

14

608

Plopeni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

15

609

Sinaia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

610

Slanic

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

17

611

Urlati

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

612

Văleni de Munte

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

TOTAL COMUNE

876.00

220.00

219.00

219.00

218.00

240.00

0.00

0.00

120.00

120.00

1,116.00

220.00

219.00

339.00

338.00

20

701

Adunati

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

702

Albești Paleologu

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

703

Alunis

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

23

704

Apostolache

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

705

Aricestii Rahtivani

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

706

Aricestii Zeletin

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

707

Baba Ana

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

708

Balta Doamnei

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

709

Băltești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

710

Bănești

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

30

711

Barcanesti

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

31

712

Batranî

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

713

Bertea

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

714

Berceni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

715

Boldești Grădiște

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

716

Blejoi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

717

Brebu

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

oo?

M oo T.-

37

718

Brazi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■7 OQ0.

1 ''no‘,60

38

719

Bucov

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6oo

o.oO

39

720

Caluuareni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00.

.'0.QO

țS';Q.OO

/?■

^5? )

la-

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA ELABORĂRII SI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE

SITUAȚIE DE REPARTIZARE SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII PENTRU INVATAMANTUL PARTICULAR SAU CONFESIONAL ACREDITAT PENTRU ANUL 2020

INDICATOR 11.02.09

- mii lei -

UNITATE ADMINISTR. TERITORIAL

AN 2020

MODIFICARE CF. REFERAT NR. 8030/26.08.2020 SI OUG 135/2020

AN 2020

//*/

Nr crt

Cod int

DENUMIRE

TOTAL

TRI

TRII

TR III

TR IV

TOTAL

TRI

TRII

TR UI

TR IV

TOTAL

TRI

TR II

TRIII

TRIV

A

B

c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

“T

TOTAL GENERAL

514 00

129 00

128.00

128 00

129 (JO

97 00

O.oo

Ou

22.00

75.00

6)1 bo

129.00

12S.00

150.00

204.00

7

~3UT

r.ons Județean

w

erou

truc

“nu“ou

ouu

UT3U

rar

000

O.O0

0 00

0750

0.00

3

TOTAL MUNICIPII

411.00

103.00

103.00

103.00

102.00

77.00

0.00

0.00

13.00

64.00

488.00

103.00

103.00

116.00

166.00

4

501

Campina

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

502

Ploiești

411 00

103.00

103.00

103 00

102 00

77.00

13.00

64 00

488 00

103.00

103.00

116.00

166.00

6

TOTAL ORAȘE

42.00

11.00

10.00

10.00

11.00

9.00

0.00

0.00

4.00

5.00

51.00

11.00

10.00

14.00

16.00

7

601

Azuga

o.oo

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

602

Baicoi

28.00

7 00

7.00

7.00

7.00

6.00

4.00

2.00

34.00

7.00

7.00

11.00

9.00

9

603

Boldești Scaieni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

604

Breaza

14 00

4.00

3.00

3.00

4.00

3.00

0.00

3.00

17.00

4.00

3 00

3 00

7.00

11

605

Bușteni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

606

Comarnic

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

13

607

Mizil

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

14

608

Plopeni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

609

Sinaia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

610

Slanic

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

611

Urlati

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

612

Văleni de Munte

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

TOTAL COMUNE

61.00

15.00

15.00

15.00

16.00

11.00

0.00

0.00

5.00

6.00

72.00

15.00

15.00

20.00

22.00

20

701

Adunati

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0 00

21

702

Albești Paleologu

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

22

703

Aiunis

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

704

Apostolache

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

705

Aricestii Rahtivani

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

25

706

Aricestii Zeletin

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

707

Baba Ana

o.ob

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

708

Balta Doamnei

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ob

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

28

709

Băltești

o.ool

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

29

710

Bănești

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

711

Barcanesti

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31

712

Batrani

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

713

Bertea

o.ob

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

714

Berceni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

715

Boldești Grădiște

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

35

716

Bleioi

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

. O.0C

36

717

Brebu

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GO.bq

37

718

Brazi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

38

719

Bucov

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0(T

0.00

|£ - 0.00

39

720

Caluuareni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

721

Cart) unești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#,<2.£r


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA ELABORĂRII SI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE


Anexa nr. 8

la Decizie nr 4420/26.08.2020


SITUAȚIE DE REPARTIZARE SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU FINANȚAREA DREPTURILOR COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE INTEGRAT! IN INVATAMANTUL PARTICULAR SAU CONFESIONAL ACREDITAT PENTRU ANUL 2020

INDICATOR 11.02.09


UNITATE ADMINISTR. TERITORIALA

SUME ALOCATE

MODIFICĂRI CF REFERAT NR. 8030/26.08.2020 SI O.U.G. NR. 135/2020

SUME ALOCATE

Nr crt

Cod int

DENUMIRE

AN 2020

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

AN 2020

TRIM 1

TRIM 1!

TRIM ill

TRIM IV

AN 2020

TRIMI

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

TOTAL GENERAL

7.00

2.00

2.00

2.00

1.00

136.00

0.00

0.00

56.00

80.00

143.00

2.00

2.00

58.00

81.00

2

4C1

CONSILIUL JUDEȚEAN

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

TOTAL MUNICIPII

5.71

1.63

1.63

1-63

0.82

116.11

0.00

0.00

43.16

72.95

121.82

1.63

1.63

44.79

73.77

4

501

MUN CAMPINA

0.00

0

0

0

0.00

0.00

116 11

0.00

0.00

0.00

121 82

0.00

163

000

1

0.00

44 79

0.00

73-/7

5

507

MUN PIOIESTI

5 71

1 63

1 63

1 63

0 8?

43 16

72 95

5

TOTAL ORAȘE

1.29

0.37

0.37

0.37,

0.18

19.89

0.00

0.00

12.84

7.05

21.18

0.37

0.37

Î3.21’1

7 23

7

601

AZUGA

0.00

0

0

0

0.00

000

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

8

602

BAICOI

041

0.12

0.12

0.12

0.05

4.59

3.44

1.15

5.00

0.12

0.12

3.56

1.20

9

603

BOLDEȘTI SCA1ENI

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00]

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

10

604

605

BREAZA

0.88

0.25

0.25

0.25

0.13

15.30

9.40

5.90

16.18       0.25

0.25

9.65

6.03

11

BUȘTENI

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00       0.00

0.00

000

0.00

12

606

COMARNIC

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

607

MIZIL

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

608

PLOPENI

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

609

SINAIA

0.00

0

0

0

000

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo      ooo

ooo

0.00

16

610

SLANIC

000

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00       0.00

0.00

0.00

0.00

17

611

URLATI

0 00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

18

612

VĂLENII DE MUNTE

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

o.ao

0.00

19

|TOTAL COMUNE

0

0

0

0

0

G.00

0.00

0.00

n.oo

0.00

0.00

o.oa

0.00

0.00

0.00

20

701

ADUNATI

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

702

ALBEȘTI PALEOLOGU

0.00

0

0

0

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

22

703

ALUNIS

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

24

704

705

APOSTOLACHE

0.00

0|

0

0        0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool         0.00

ARICEȘTI RAHTIVANI

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

706

ARICEȘTI ZELETIN

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

ooo

0.00

0.00

26

707

BABA ANA

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

27

708

BALTA DOAMNEI

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

28

709

BĂLTEȘTI

0.00

0

0

0         0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

29

710

BĂNEȘTI

0.00

0

0

0

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

30

31

711

BARCANESTI

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

712

BATRANi

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

713

BERTEA

0.00

0

0

0

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

714

BERCENI

0 00

0

Q

0        0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

0.00

0.00

ooo'

0,00

34

715

BOLDEȘTI GRĂDIȘTEA

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

716

BLEJOI

0,00

0         0

0

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

717

BREBU

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

718

BRAZI

0.00

0

0

o.co

0.00

0.00

0 00

ooo

0 00

0 00

ooo

ooo

38

719

BUCOV

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

39

720

CALUGARENI

0.00

0

0

b

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

721

CARBUNEST1__

0.00

___0

6

0

_____000

000

_ 0 00

0.00

__ 0.00

0.00

ooo

ooo

_________0.00

42

723

CERASU

b.oo

o’

0

0

0.00

0.00

---

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4X--0.00

43

724

CHIOJDEANCA

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

o.ob

0.00

0.00

0.00

0.00

4  ' ^9X0

44

725

CIORANI

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

< .«.><0:00

45

726

COCORASTI COLT

0.00

0

0

I0

0.00

ooo

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

o.oo

,,       0:00

46

727

COCORASTII MISLII

0.00

0

0

0

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

' ■ ' zb.00.

47

728

COLCEAG________________

___     0.00

_____ _ 0

0

Of______0.00

0.00

__

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- , d:ooMUNICIPIUL PLOIEȘTI

.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST Nn /ffffdin data            2c?

/</£ /

M          te

APROBAT/7 ’ -^7 W

PRIMAR / *

Adrian Florin D0BRE

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ALOCAT OBIECTIVULUI „PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” PE ANUL 2020

Având in vedere posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, a fost alocata suma de 649,00 mii lei cu TVA la Titlul II - Cheltuieli cu bunuri si servicii - pentru obiectivul “PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”, aprobata prin HCL nr. 204/12.06.2020. Ținând cont de facturile de energie electrica, cat si de cele de prestație salubritate de valori foarte mari, se propune majorarea bugetului cu suma de 75,00 de mii lei cu TVA, ajungandu-se la valoarea de 724,00 mii Iei cu TVA.

Bugetul rectificat se va prezenta astfel:                                              -mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

BUGET HCL NR.

204/12.06.2020

Execuție bugetara la data de 20.08.2020

Facturi neachitate si lucrări executate si nefacturate

Influente (+/-)’

Prevede re finală

Cod indicator

Denumire / tip cheltuieli

Suma

20.01.01

Furnituri de birou

5,00

2,82

0,00

0.00

5,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

20,00

17,85

0,00

0.00

20,00

20.01.03

încălzit, iluminat și forța motrică

330,00

329,95

54,36

+ 55

385,00

.20.01.04

Apa, canal și salubritate

3,00

2,78

18,35

+19

22,00

20.01.05

Carburanți și lubrifianți

62,00

21,77

0,00

0.00

62,00

20.01.06

Piese de schimb

10,00

0

1,00

0.00

10,00

20.01.30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

140,00

60,01

24,70

0.00

140,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

50,00

37,35

3,09

0.00

50,00

20.14

Protecția muncii

25,00

3,65

0

0.00

25,00

20.30.03

Prime de asigurare non-viată

3,00

1,69

0

0,00

3,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,00

0,46

1,00

+1.00

2,00

TOTAL:

649,00

478,33

102,5

+75.00

724,00

♦ 20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica: iluminat ambiental, pompe de , gfirpuiȚdc


pompare apa, chiller patinoar, grup pompare instalație de irigatii.

Suma prevăzută la data de 03.08.2020: 330,00 mii lei/an;

Consumul estimat pentru lunile următoare este de 130 mii lei;

De plătit: 1) rest factura nr. 9528323473/15.06.2020 aferenta perioadei 01.05.2020-31.05.2020 in cuantum de 11.400,00 lei;

2) factura nr. 9530209436/04.07.2020 aferenta perioadei 01.06.2020-30.06.2020 in cuantum de 19.044,16 lei;

3) factura nr. 9533585403/04.07.2020 aferenta perioadei 01.07.2020-31.07.2020 in cuantum de 23.915,49 lei;

Suma necesara prin rectificare bugetara: 55,00 mii lei.

♦ 20.01.04 - Apa, canal și salubritate: facturi de prestație salubritate.

Suma prevăzută inițial: 0,25 mii leii /luna x 12 luni = 3 mii lei/an.

De plătit: 1) factura nr. 4225821/15.06.2020 aferenta lunii mai in cuntum de 6.543,76 lei;

  • 2) factura nr. 4297193/15.06.2020 aferenta lunii iunie in cuantum de 11.807,22 lei;

Suma necesara prin rectificare bugetara: 19,00 mii lei.

  • ♦ 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii: taxe privind utilizare resurse de apa si rovinieta autovehicul.

Suma prevăzută inițial: 1 mii lei/an.

De plătit: factura nr. 2013967/15.04.2020 de la Administrația bazinala de apa Buzau-Ialomita in valoare de 726,93 lei.

Suma necesara prin rectificare bugetara: 1,00 mii lei.

Cheltuielile aferente salarizării personalului intra in grija SERVICIULUI RESURSE UMANE,

ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV.


Sumele prevăzute in prezenta propunere sunt cu T.V.A.

Sef Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest,

Coifttantiii Donald Nicolae

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA

APROBAT, VICE PRIMAR

Cristian Mi hai

NOTA DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE

In anul 2019, Municipiul Ploiești a organizat procedura simplificata intr-o singura etapa, prin mijloace electronice, pe loturi, privind atribuirea de acorduri-cadru de lucrări avand ca obiect «Reparatii curente la unitățile de invatamant preuniversitar din Municipiul Ploiești: Lot 1 - Colegii/Licee, Lot 2 - Scoli si Lot 3 -Grădinițe si crese», incheindu-se 3 trei acorduri-cadru de lucrări pe loturi (lot I -licee, lot II - scoli si lot III- grădinițe si crese).

Pentru decontarea lucrărilor de reparatii curente executate la grădinițe, se impune suplimentarea bugetului alocat capitolului 65.02.03, subcapitol 01, titlu art.20, alin.02 (grădinițe) cu suma de 50,00 mii lei prin redistribuire de la cap.68.02, subcapitol 11, titlu art.2O, alin. 02 (crese).

Buget rectificat cap. 65.02.03, subcapitol 01, titlu art.20, alin.02: 693,00 mii lei.

Director Executiv Adjunct,                  Sef serviciu,

Madalina CRĂCIUN


Carmen NITU


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon.+4 0244-541.071

Fax:    +40244-513.670

E-mail: serviciipubllceffirasp.ro

Web:


Nr. inreg.


Către:


www.rasp.ro

^5' z?f- &>2o


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Economica

Serviciul Buget-Imprumuturi

In atentia: d-nei Popescu Alina Alexandra

Referitor: referitor rectificare buget salubritate pe anul 2020 pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2020 PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Va transmitem nota de fundamentare privind rectificarea bugetului pe anul 2020 pentru activitatea de salubritate la Capitolul „Protecția Mediului” pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, astfel:

Prin H.C.L. 49/2020 valoarea totala a bugetului aprobat pentru Capitolul Protecția Mediului -Salubritate pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare pentru anul 2020 este de 247.000 lei cu TVA. Din aceasta suma, au fost emise de către operatorul de salubritate facturi in valoare de 217.268,80 lei, pentru activitatile prestate in perioada ianuarie-iunie 2020 (inclusiv cartoteca 2019 in valoare de 51.479,40 lei cu TVA) din bugetul alocat ramanand suma de aproximativ 29.731,20 lei, insuficienta pentru asigurarea continuității acestei activitati.

Prin rectificarea bugetului cu suma de 100.000 lei se ajunge la o valoare de aproximativ 347.000 lei, suma ce va acoperi prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de. ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare pana la sfârșitul lunii sepembrie - anul 2020.

Menționam ca pentru asigurarea continuității acestei activitati pana la sfârșitul anului 2020 (lunile octombrie, noiembrie, decembrie) este necesara o noua rectificare bugetara.

Va mulțumim pentru colaborare.


Șef Birou Salubritate si Verificări Cai Publice,


Calin B gdan
APROBAT, VICEPRIMAR • Cristian Mihai GANEA

NOTA DE FUNDAMENTARE - 2020 -

I. reparatii curente străzi in municipiul ploiești

Municipiul Ploiești are in administrare rețeaua stradala compusa dintr-un număr de 888 străzi, 22 de poduri si pasaje cu o suprafața totala (carosabil + trotuare +parcari ) de aproximativ 2 644 722 mp.

In prezent 40% din suprafața străzilor se afla intr-o stare necorespunzatoare desfășurării traficului pietonal si auto in condiții de siguranța si confort.

Aceasta situație se datoreaza faptului ca nu s-au efectuat lucrări de intretinere/ reparatii curente/ reparatii capitale asupra structurii rutiere existente.

Lucrările de reparatii curente se executa periodic pentru compensarea parțiala sau totala a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii datorita traficului si condițiilor meteorologice, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare si siguranța circulației pe perioada dintre doua intervenții.

Lucrările de reparatii accidentale sunt generate din cauze neprevăzute cum ar fi eliminarea defecțiunilor produse de : accidente de circulație, alunecări de teren, calamitati naturale, etc.

De asemenea, se vor executa lucrări de intretinere / reparatii pe străzile unde se intervine la rețelele edilitare, acolo unde este cazul.

Conform datelor deținute in prezent, referitoare la evaluarea stării de degradare a imbracamintilor rutiere, ținând cont de natura degradărilor si severitatea acestora, precum si de durata de viata reziduala a structurilor actuale, propunem alocarea din bugetul anului 2020 pentru lucrările de reparatii si intretinere străzi, a sumei de 380.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 380.000 lei (inclusiv TVA).

II. reparatii curente fond imobiliar

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Investiții, a încheiat acordul cadru de lucrări nr.1061/16.01.2020 pentru obiectivul „Reparatii curente fond imobiliar” cu S.C. CATEN CONSTRUCT S.R.L.

Având in vedere numeroasele solicitări de reparatii curente la imobile proprietatea municipiului Ploiești, primite de la Direcția de Evidenta si Valorificare Patrimoniu, propunem alocarea sumei de 300.000 lei, (inclusiv TVA).

Suma totala prevăzută in buget: 300.000 lei (inclusiv TVA).

Suma alocata obiectivelor de investitii sus menționate se dhftmueâ’za <dih\ obiectivul:                                                                       V^\

Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI                      x :

C.Alte cheltuieli de investitii;                                     -l-50}

10. Rețea de microstatii cu senzori pentru determinarea indicatorilor de calitate a aerului;

Suma prevăzută in bugetul local este de 0,00 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIU INVESTIȚII Mariana STOCHITA


SEF SERVICIU SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihaif^EGRU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                                                                                                                                                             «7 t -r

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII                                                                                                                                          APROBAT      j//$ / jf/0

ANEXA 3                                                                                                                                                  PRIMAR     /T

Adriaiflifcrin DOBILE

LISTA                                                                        I

obiective de investitii pe anul 2020 Rectificare 9                                                                                -     >

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 8

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 9

Observatii

de la bugetul loca'

dc la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

;20:2SjC0Q

: 475.00 .

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

Toi ai : :

: :-:zi6;45:::

:t-')M.37

■: T064..H.:

■ ■20.00

: tmio

ftOQ : :■:■

: • 1 084.47 : ■

216.45

1 0 37

1

Dotări informatica

216.45

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

2

Servicii de consultanta pentru obținere de fonduri prin POIM 2014-2020

0.00

550.00

0.00

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

0.00

550.00

3

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești"

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

4

Întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Servicii de consultanta in vederea intocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228”

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

7

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Cererea de proiecte POC A/661/2/1 (CP13/2O19 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategicasi masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administrației publice loxcale pentru regiunea mai puțin dezvoltata in cadrul POC A 2014 - 2020

0.00

57.12

0.00

0.00

57.12

0.00

57.12

0.00

0.00

57.12

8

Consultanta pentru pregătire documentație concesionare servicii termie

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

9

Inscripționare denumire sediu Municipiul Ploiești

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

10

Realizarea sistemului de supraveghere video a paraului Dambu, Municipiul Ploiești -Faza 1

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

20.00

35.00

0.00

0.00

35.00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

B

TOTAL_________________ ___ ____

Lucrări noi

: :0;00:: : :<

0.00

19;0fl

1.00

oae:

o.oo

::<Q;00-::::

0.00

1.00

35.00 . :

0.00

:54;0o-: : >

1.00

•: :-:O;0o::

0.00

010(1

0.00

1.00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Achiziționare 4 sirene electrice (2 buc-1200w si 2 buc-600w) de alarmare si avertizare a populației in situatii de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Achiziție 8 cofrete(panouri de comanda) pentru sirenele electrice de alarmare a populației in situatii de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2U-). ...^

3

Aparate nebulizare KOX Basic

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

35.00

51.00

0.00

0.00

5„i-Q<K

Cap.6S.02.71.01

/■>•’ ■ V-

țkta

INVATAMANT

t

■iotai.-.

: 2:594.101 ■.

:. :<i;uo :

•::a:59iB0 •<

■461.00,..

: o.no: • ■

■ •, 3-055.01).

B

Lucrări noi

12 669.99

240.42

0.00

0.00

240.42

0.00

240.42

0.00

0.00

V 240.4?     ;

1

2

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" (proiectare+ execuție)

0.00

14.28

0.00

0.00

14.28

0.00

14.28

0.00

0.00

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala

Gimnaziala Gri itore Moi sil)                 __ ____

0.00

53.63

0.00

0.00

53.63

0.00

53.63

0.00

0.00

53.63

TI      z

Nr. cit

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

3

Reamenajare imobil str, Elena Doamna in grădiniță cu program prelungit (proiectare si execuție)

3 037.12

4

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T. A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)inclusiv proiectare

8 800.00

S

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

389.00

6

RTE Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

7

RTE Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

0.00

8

RTE Construire sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

9

Modernizare punct termic la Colegiul „Spini Haret"

166.60

10

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”

277.27

11

Execuție lucrări pentru demolări construcții /magazii, unitari de invatamant

0.00

12

Execuție lucrări Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

13

Execuție lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Sc.George Cosbuc, Grădiniță nr.23, Grădiniță Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf.Apostol Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

0.00

14

Branșament apa Colegiul National Pedagogic Regina Maria

0.00

Mi. r.h«hunii di

1

Actualizare indicatori tehnico-economici - Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord

0.00

2

Actualizare indicatori tehnico-economici Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Carastiale”

0.00

3

Documentatii necesare obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0.00

4

Dotare Școala Primara nr.22 cu centrale termice

0.00

5

Expertize tehnice clădiri - unitati de invatamant

0.00

6

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

7

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

0.00

8

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentatii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivuTConstruire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentatii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

10

SF PT RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0.00

11

Documentatii - Sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

12

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0.00

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 8

Influente (+'-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 9

Observatii

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.51

0.00

0.00

0.51

0.00

0,51

0.00

0.00

0.51

2 814..

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

7.46

0.00

0.00

7.46

0.00

7.46

0.00

0.00

7.46

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

461.00

462.00

0.00

0.00

462.00      1

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 8

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 9

Observatii

de la bugetul loca

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

0.00

16.31

0.00

0.00

1631

0.00

16.31

0.00

0.00

16.31

14

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumati in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

15

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

16

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

17

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

18

ET Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

8.81

0.00

0.00

8.81

0.00

8.81

0.00

0.00

8.81

19

DALI ,DTAC, PT, doc. avize-Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

20

Servicii proiectare lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Școala Gimnaziala George Cosbuc, Grădiniță cu program prelungit nr.23, Grădiniță cu program prelungit Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf. Apostol Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

21

Dotare sala sport cu turbine de încălzire Școala Gimnaziala Mihai Eminescu

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

22

Verificare documentatii tehnice-eficientizare energetica Colegiul Tehnic National Al. I.Cuza

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

23

Verificare documentatii tehnice-eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr.23 municipiul Ploiești

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

24

Verificare documentatii tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai -Sala sport.

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

25

Verificare documentatii tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei in mun.Ploiesti

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

26

Dotare cu centrala termica grădiniță "Cheita de aur"

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

27

Achiziție imobil situat in Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1

0.00

1 620.00

0.00

0.00

1 620.00

0.00

1 620.00

0.00

0.00

1 620.00

28

Proiectare-Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „I.L.Caragiale

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

29

Proiectare - Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord.

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

:.5 254:00 .

* 25400 «

■: :5-254:0<»:-

:<).oo :.

:cxiuca :

A

Lucrări in continuare

0.00

130.00

0.00

0.00

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

^-i^iSîo !

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a 11 a

0.00

130.00

0.00

0.00

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

£ /'’lȘQ.-oi..-,.

•»

B

Literari noi

14 730.38

3 000.00

0.00

1 000.00

4 000.00

0.00

3 000.00

0.00

1 000.00 /

,   4 000.00

-X       l.

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

14 730.38

3 000.00

0.00

1 000.00

4 000.00

0.00

3 000.00

0.00

1 000.00

,4 00p:UQ rk-.

-      ÎS

s.-cl; l.mi- -. .

i

1

Documentatii necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a 11

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

-

J / f

'-v

2

PLfZ Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00   '

'r A

3

SPF/SF Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4

Actualizare indicatori tehnico economici -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

5

ET Corp K, M, Spital Municipal Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Achiziție si montaj lift Policlinica Cina, str.Andrei Mureseanu, nr.56

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 8

Influente (+/->

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 9

Observatii

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

A

1185.00

^mo-

■0.00

1335.1)0

Lucrări in continuare

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

B

Lucrări noi

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

1

Construire,modernizare, reparații capitale statui si monumente (Socluri Parc Municipal Vest,

I.L.Caragiale, etc) Etapa a II a

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Amenajare si dotare locuri de joaca - acord cadru

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Uh eh Ifuieh' -i .1 ■iții

1.0”

1 80.0)

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

150.00

181.00

0.00

0.00

181.00

2

SF PT Sistem de monitorizare video Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

SF PT Garaj pentru utilaje Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

SF PT Lucrare de montare tartan pentru terenurile de fotbal Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Conducta BY PASS Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Fantana Arteziana Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

___ _

7

Sistem aerian aspersie Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

__

s

SF PT Reamenajare zona casatorii Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Bolarzi rectactabili Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

SF PT Zona protecție lac Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

SF PT Magazie structura ușoara Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

t.oo

12

SF PT Parcare dale inierbate in zona patinoarului Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

14

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

15

Achiziție centrala termica bazinul Vega

0.00

53.00

0.00

0.00

53.00

0.00

53.00

0.00

0.00

53.00

16

ET Clădire sala sport strada Stadionului

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

17

Achiziție clădire baza sportiva LUK.O1L (Str.Mihai Bravu, nr.241)

0.00

900.00

0.00

0.00

900.00

0.00

900.00

0.00

0.00

900.00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

WTAI

/■«: :

<6.00

0:1)0

:oo

B

Lucrări noi

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1 l’l'

.. J III

1

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

113.00

0.00

0.00

113.00

0.00

113.00

0.00

0.00

^■•1133)9.

4-.-'

2

DTAC, PT, DE Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

A' f oj) --,,7

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

:::;3ȘO.oș:<;

.-. .37i>?.x :

: ■

2 74x21 ;

mos

din care

-1                    _• î

A

Lucrări in continuare

256.00

901.12

780.05

0.00

1 681.17

-83.00

818.12

780.05

0.00

k~ l 598.17

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public i ocuparea ileuala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr.l IA

0.00

479.00

0.00

0.00

479.00

0.00

479.00

0.00

0.00

■' ** 479.00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

121.00

o.oo

0.00

121.00

0.00

121.00

0.00

0.00

121.00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans 9 Mai Ploiești, etapa a II a            _________

0.00

300.12

780.05

0.00

1 080.17

-83.00

217.12

780.05

0.00

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF ।

FINANȚAT DIN;

BUGET

Rectificare 8

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

RECTIFICARE 9

Observatii

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

Lucrări noi

6 928.09

1 008.00

100.00

45.00

1 153.00

0.00

1 008.00

100.00

45.00

1 153.00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

L00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

45.00

46.00

0.00

1.00

0.00

45.00

46.00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

1.00

100.00

0.00

101.00

0.00

1.00

100.00

0.00

101.00

5

Branșamente electrice si instalatii utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen

6 928.09

1 001.00

0.00

0.00

1 001.00

0.00

1 001.00

0.00

0.00

1 001.00

1

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de /Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Transpunere G.LS. suport topo PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Studiu hidro-geotehnic PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Actualizare PUZ zona -etapa I studii fundamentare

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Elaborare PUZ zona centrala si zona protejata

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Modificare/actnalizare documentatii PUZ aprobate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Elaborare documentatii PUZ zona industriala, zona comerciala, zone limitrofe, cartiere, zone nereglementate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Scanare si georeferentiere planuri 1934 (carton), 1902 (zinc) si registre cadastrale

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Aplicație software e-administratie

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Actualizare Regulament privind publicitatea stradala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

Actualizare aplicație software emitere documente in acord cadru cu modificările legislative

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Scanare arhiva documente D.G.D.U

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

14

Achiziționare echipamente: plotter, imprimanta color multifuncționala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

16

Documentatii tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

17

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

18

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

0.00

56.00

0.00

0.00

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

* - .

19

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

o.oo

1 ! ; ;l i00 ■

Avi

20

Asigurare utilitari Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00 \

^;?xl.00

21

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr. 1

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

22

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr. 15 (ateliere pictori)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

i.

i.oo*- -

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 8

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 9

Observatii

de la bugetul loca

dc ta bugetul de stat

alte bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale”

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

24

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

25

PUZ str.Cosminele nr. 11A

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

26

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr. 11A

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

27

SF Parc Industrial

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

28

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

29

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

30

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALIZPT

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

83.00

100.00

0.00

0.00

100.00

31

întocmire documentatii tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

0,00

115.00

0.00

0.00

115.00

32

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

33

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen Etapa II

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

34

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-cladiri publice

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

35

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-iluminat public

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

36

Racordareretea gaze si energie electrica locuințe str.Libertatii nr.3

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

37

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

38

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27A Aleea Catinei nr. 3

0.00

210.00

0.00

0.00

210.00

0.00

210.00

0.00

0.00

210.00

39

Servicii de consultanta, proiectare si asistenta tehnica pentru proiectul : "Creșterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Ploiești (etapa a III a)

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

40

Lucrarea de înregistrare sistematica a sectoarelor cadastrale din U.A.T. Ploiești

0.00

0.00

0.00

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

12.00

12.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

•<64:53w::::

5 6ZSQ9

::::

. -680;00 ‘

>>4:945;09<<

.. oji<i.::::

din care

A

Lucrări in continuare

64 534.22

4 219.00

0.00

0.00

4 219.00

0.00

4 219.00

0.00

0.00

4 219.00

1

Extindere rețele canalizare Etapa 11 ( str. Subtraversare Gârlei, Str. Verii, Str. Vaslui)

4 076.20

95.00

0.00

0.00

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

95.00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str.Elena Doamna)

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

3

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

1 020.00

0.00

0.00

1 020.00

0.00

1 020.00

0.00

0.00

1 020.00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

27 597.20

1 052.00

0.00

0.00

1 052.00

0.00

1 052.00

0.00

0.00

ofl-flsz.oo -

--- <

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

7 231.13

993.00

0.00

0.00

993.00

0.00

993.00

0.00

7-, 2?

o.oo.

i

7 ... . -

O 993.00 - r î

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov 11: strPietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

3 305.87

180.00

0.00

0.00

180.00

0.00

180.00

0.00

i

0.00 .p

..

180.00 :

7

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

1 798.54

163.00

0.00

0.00

163.00

0.00

163.00

0.00

0.00

«i 163.00

8

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

6 604.74

525.00

0.00

0.00

525.00

0.00

525.00

0.00

0,00

irf 525,00

9

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

13 920.54

151.00

0.00

0.00

151.00

0.00

151.00

0.00

0.00

151.00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE IN VESTITII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 8

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 9

Observatii

de la bugetul loca

de Im bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

Lucrări noi

(1.00

262.00

0.00

0.00

262.00

0.00

262.00

0.00

0.00

262.00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Extindere rețea canalizare str. Tazlau (proiectare + execuție)

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

3

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa a II a - Realizare evacuare rețea de canalizare pana la Bdul.Petrolului

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

0.10

i l 14 >>')

1

Plan integrat de calitate a aerului

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

2

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

3

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investitii in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

4

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Verificare/expertiza tehnica lucrări stafie epurare Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Bold eseu, Radu de la Afumati, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5,6.

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

7

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

8

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

9

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Rețea de microstatii cu senzori pentru determinarea indicatorilor de calitate a aerului

0.00

680.00

0.00

0.00

680.00

-680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Autolaborator pentru monitorizarea calitatii aerului

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

12

SF Deviere rețea canalizare pluviala Piața Victoriei FN-Pietonal Nichita Stanescu

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

13

Registru spatii verzi

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE        ___

to:cai: :

■:: :20LQ(L;:

din care

)l.r

(U )

1

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea ulilizarii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

*

......   '"'■'■•'a.

K

3

Actualizare-Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul

0,00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00 ’J

Cap.84.02.71.01

V ’< ••-••v;. .'A

/       f 1

TRANSPORTURI

: 3:42.83.3;

<!.W

:>3438.33::-

: -4«.w •

: :-2:9!6.733:<:

:: <tj» v•:

din care

V-

A

Lucrări in continuare

46 182.06

1 814.83

0.00

0.00

1 814.83

0.00

1 814.83

0.00

0.00

> / •

-   814.83 _

șr

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606.33

2.13

0.00

0.00

2.13

0.00

2.13

0.00

0.00

2.13 '

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6 307.00

1 630.00

0.00

0.00

1 630.00

0.00

1 630.00

0.00

0.00

1 630.0“     •

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1 562.26

87.00

0.00

0.00

87.00

0.00

87.00

0.00

0.00

87.00

4

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București Isi B-dul București 2 (proiectare+executie)

7 422.48

93.00

0.00

0.00

93.00

0.00

93.00

0.00

0.00

93,00

5

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

o.oo             i.oo

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 8

Influente (+/->

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 9

Observatii

de Im bugetul loca

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

dc In bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

Modernizare strada Amaradiei

459.52

1.70

0.00

0.00

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

1.70

7

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn) -(proiectare+executie)

28 864.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

100 854.45

785.00

0.00

0.00

785.00

-461.00

324.00

0.00

0.00

324.00

1

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca str. Aleea Scolii (Cartier Malu Rosu)-proiectare+executie

170.93

171.00

0.00

0.00

171.00

0.00

171.00

0.00

0.00

171.00

2

Străpungere strada Laboratorului, in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare (proiectare+executie)

4 480.00

601.00

0.00

0.00

601.00

-461.00

140.00

0.00

0.00

140.00

3

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

1 395.00

1.00

0.00

0.00

1.00

o.oo

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare si execuție)

62 293.39

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Branșamente electrice semaforizare

25.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Refacere sistem rutier Cartier Mimiului, străzile: Mimiului, Intrarea Beiuș, Astrei, Fierarilor, Atelierului, Fabricilor (proiectare+executie)

8 889.54

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții (proiectare+executie)

4 612.84

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Modernizare străzi zona Buna Vestire, străzile Fundătură Lupeni I si Fundătură Lupeni 2 (proiectare+executie)

203.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Amenajare intersecție stada Ștrandului cu centura nord est-DNl B (proiectare+executie)

4 828.03

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Modernizare strada Miciurin

557.68

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Modernizare B-dul Independentei (tronson cuprins intre B-dul București si strada Gheorghe Lazar)-proiectare+executie

10 039.08

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

Supralargire strada Marasesti (proiectare+executie)

3 062.67

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

14

Reparație capitala Pasaj subteran Omnia

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

15

Modernizare strada Inului (proiectare+executie)

297.29

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8..

1

SF/PUZ-Modeniizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

2

Servicii de dirigentie de șantier pentru lucrări publice in Municipiul Ploiești, respectiv: Modernizare străzi in Cartier Buna Vestire

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

3

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

Zv iL'inf \vțV2.00

4

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre । Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00 f '

‘    5.00

5

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

\ ...

C-. . 5.00 ’ X

A •     ..

/

6

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0.00

67.00

0.00

0.00

67.00

0.00

67.00

0.00

0.00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 8

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

RECTIFICARE 9

Observatii

de la bugetul loca

de la bugetul de stat

alte bugete

de Ia bugetul local

1 de la bugetul de ■tat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

8

SF/DTAC/PT Reabilitare baza materiala transport auto-Depou tramvaie

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

9

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire Ia Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea încheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

18.50

0.00

0.00

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

18.50

10

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

PUZ strada Ștrandului<