Hotărârea nr. 304/2020

Hotãrârea nr. 304 privind aprobarea Regulamentului de organizare al Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală Ploieşti 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 304

privind aprobarea Regulamentului de organizare al Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală Ploiești 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 391/27.08.2020 al domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind organizarea Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală Ploiești 2020;

Având în vedere Rapoartele de specialitate nr. 58/31.08.2020 al Direcției Economice și nr. 303/31.08.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de Avizul comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 31.08.2020;

Luând act de de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 31.08.2020;

În temeiul art. 129, alin. 7, lit. d, din OUG 57/ 2019, privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare al Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală Ploiești 2020 Anexa la prezenta prezenta hotărâre.

Art.2 Amplasarea de panouri/ indicatoare/ afișaj stradal pentru semnalarea expoziției de artă monumentală contemporană, în aer liber, din Parcul Municipal Ploiești Vest.

Art. 3 Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, Parcul Municipal Ploiești Vest, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 31 august 2020

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Casa de Cultură “I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

ANEXA HCL


Piața Eroilor nr. IA

Tel/Fax: 0244/578.148/578.149

www.casadecultura.ro secretariat@casadecultura.ro

Regulamentul

Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală

Ploiești 2020

Motto: Nu există patriotism fără patrimoniu

Articolul I. Prezentare generală (scurtă descriere a proiectului)

Tabăra de sculptură este organizată în contextul dorinței de a promova artiștii contemporani, de a îmbogăți patrimoniul cultural al Municipiului Ploiești, de a înfrumuseța spațiul ambiental al orașului nostru, dar și în perspectiva înființării, în viitor, a unui Parc de sculptură monumentală contemporană Ploiești.

De asemenea, proiectul acesta se înscrie în țintele agreate de Uniunea Europeană, în domeniul cultural-artistic:

-Creșterea capacității industriilor culturale și creative de a lucra la nivel transnațional și internațional:

-Promovarea cooperării între industriile culturale și creative din Balcanii de Vest și / sau cu statele membre UE (de exemplu: crearea de noi parteneriate, rețele, contacte profesionale în interiorul și în afara regiunii);

-Consolidarea capacității operaționale a industriilor culturale și creative din Balcanii și din alte zone ale lumii (de exemplu: dezvoltarea de noi competențe, experiențe și expertize profesionale; dezvoltarea publicului; promovarea unor noi modele de business, management și marketing în industriile culturale și creative; adaptarea la schimbările aduse de tehnologiile digitale).

-Creșterea circulației transnaționale a operelor culturale și creative și a mobilității transnaționale a actorilor culturali și creativi.

-Sporirea dialogului intercultural între artiști, operatori culturali și publicul larg (promovarea diversității și a bogăției expresiilor artistice și culturale în Europa; dialogul ca instrument de încurajare și susținere a creației, coeziunii sociale, înțelegerii culturale, toleranței, reconcilierii și bunelor relații de vecinătate).

Perioada de desfășurare: 1 octombrie - 30 octombrie 2020

Locația: Parcul Municipal Vest Ploiești

Organizatori: Consiliul Local al Municipiului Ploiești, Primăria Municipiului Ploiești, , Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești (organizator principal), în parteneriat cu: Consiliul Județean Prahova, Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion lonescu-Quintus”, Uniunea Artiștilor Plastici -Filiala Ploiești, Asociația 24PHArte, Parc Municipal Vest Ploiești, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L , Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești.

Articolul II. Condiții de organizare a taberei:

II. 1.Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, în calitate de organizator principal, redactează Regulamentul de organizare al Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală; Ploiești 2020 și îl supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești este responsabilă de efectuarea plăților pentru obligațiile ce îi revin. Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești va manageria/ organiza atât procesul de selecție, cât și procesul de evaluare, va duce la bună îndeplinire contractele, va superviza activitatea de realizare a operelor de artă.

II.2.Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești propune constituirea unui comitet de organizare al Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală Ploiești 2020, format din:

 • 1. Primarul Municipiului Ploiești (sau un reprezentant al său)

 • 2. Viceprimar al Municipiului Ploiești

 • 3. Viceprimar al Municpiului Ploiești

 • 4. Directorul Executiv al Direcției Județene pentru Cultură Prahova

 • 5. Directorul Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion lonescu Quintus”

 • 6. Directorul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești

 • 7. Președintele Comiei 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

 • 8. Președintele Comisiei 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

 • 9. Președintele Comisiei 6 și consilierii locali ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești, membri ai Comisiei 6, Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport

 • 10. Președinte/ Vicepreședinte/ reprezentant legal al Asociației Culturale 24PHArte

 • 11. Comisarul de tabără

 • 12. Coordonator tehnic

 • 13. Șeful Serviciului Parc Municipal Vest Ploiești

II.3. Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești va încheia un protocol de colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici - filiala Ploiești, prin care U.A.P. va fi abilitată să desemneze comisia de selecție a lucrărilor care vor fi realizate în cadrul Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală, Ploiești 2020 și comisia de evaluare a lucrărilor realizate în cadrul Tabărei Internaționale de Sculptură Monumentală.

IL4. Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești va manageria circuitul documentelor privitoare la organizarea Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală, Ploiești 2020, va organiza ședințe tehnice, va organiza ședințele Comisiei de selecție, ale Comisiei de evaluare și ale Comitetului de organizare.

Articolul III. Condițiile de participare la Tabără:

III. 1.Sculptorii care doresc să participe la Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală, Ploiești 2020 trebuie să trimită prezentul regulament semnat (în limbile română și engleză) cu specificația „am luat la cunoștință și accept condițiile oranizatorilor”, la adresa de e-mail a Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești: secretariat@casadecultura.ro, până la data de 10 septembrie 2020 (în atenția domnului Director al Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, domnul Gelu Nicolae lonescu).

III.2.Documente necesare înscrierii pentru selecție: Schița, fotografii ale machetei lucrării de artă care va fi realizată în cadrul Taberei Internaționale de Sculptură Ploiești 2020, din unghiuri diferite, dimensiunile, proiectul schiței bazei (soclului) din beton armat pentru instalarea definitivă. Se va preciza dacă artistul are nevoie de: cioplitor, manipulant, sau de sprijinul unor muncitori calificați. De asemenea, artiștii care doresc să participe trebuie să atașeze CV-ul (din care să reiasă participarea la minimum cinci tabere internaționale de sculptură, cât și calitatea de artist sculptor profesionist, membru al unei asociații profesionale), fotografii ale lucrărilor recente de artă monumentală din alte tabere/ colecții/ muzee, s

Aticolul IV. Selecția ofertelor de participare

IV.I.În urma evaluării documentelor primite de la artiști, comisia de selecție va alege lucrările care vor fi realizate în cadrul Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală Ploiești 2020. Artiștii selectați vor primi din partea Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești invitația oficială.

IV.2.Artiștii invitați în tabără trebuie să confirme participarea și să să se prezinte la sediul Casei de Cultura „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești. Doar sculptorilor prezenți în tabără li se decontează transportul. în cazul artiștilor din afara țării, confirmarea se va face cu specificarea datei și orei sosirii pe Aeroportul „Henri Coandă”, Confirmarea se va face prin e-mail, la adresa: secretariat a casadecultura.ro, în atenția d-lui Director Gelu Nicolae lonescu, până la data de 18 septembrie 2020. Tel. Director Gelu Nicolae lonescu: 0725893134.

IV.3.Asigurarea medicală pe toată perioada desfășurării taberei este obligatorie și intră în responsabilitatea sculptorilor participanți.

IV.4.Vor fi selectate lucrări ale artiștilor din țară și din străinătate.

IV.5. Materialul din care vor fi realizate lucrările în cadrul Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală Ploiești 2020 va fi: marmură de Rușchița.

Articolul V. Calendarul de organizare al taberei

1 septembrie - 10 septembrie 2020: primirea înscrierilor și pregătirea procesului de selecție

11 septembrie - 15 septembrie 2020- jurizarea schițelor propuse de către artiști, comunicarea rezultatelor, lansarea invitațiilor oficiale către sculptorii selectați.

16 - 18 septembrie 2020 - confirmarea participării la tabără.

29 - 30 septembrie 2020 - sosirea sculptorilor, cazarea (preluarea de la Aeroportul „Henri Coandă”/ din locațiile în care îi vor lăsa mijloacele de transport cu care vor veni).

1 octombrie 2020, ora 11.00 - deschiderea oficială

2 octombrie - 28 octombrie 2020 - realizarea lucrărilor și a soclurilor, conform proiectului propus de fiecare artist, selectat de comisie și montarea pe socluri (până, cel târziu pe 30 octombrie).

30 octombrie 2020, ora 17.00 - ceremonia de închidere a Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală Ploiești 2020.

1 noiembrie 2020 - plecarea participanților.

Articolul VI. Obligațiile participanților:

 • VI . 1. Să respecte clauzele prevăzute în Regulamentul Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală Ploiești 2020.

 • VI. 2.Să aducă uneltele lor, respectând specificitatea lucrării propuse. Numai în cazurile bine justificate, în care nu este posibil să își transporte anumite unelte, vor putea apela la TCE, SGU, Parcul Municipal Vest. în cazul defectării uneltelor proprii, artistul va suporta costurile reparației.

 • VI.3 .Să cedeze atât drepturile de autor cât și opera în materialitatea ei, realizată în tabără, în favoarea Municipiului Ploiești, cu titlu gratuit, în condițiile legii, astfel încât opera urmează să devină proprietatea unității administrativ-teritoriale Ploiești. Prin acceptarea participării la Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală Ploiești 2020 și realizarea operei, artistul este de acord cu condiția stipulată în prezentul alineat, cât și cu încheierea documentelor în sensul aplicării celor de mai sus.

 • VI .4.Să prezinte, în prima zi a taberei, asigurarea de sănătate și de accidente de muncă, în caz contrar, să semneze pe propria răspundere acordul privind renunțarea la orice pretenții din partea organizatorilor, în acest sens.

 • V I.5.Să lucreze pe amplasamentul stabilit, fiind responsabil pentru propria securitate.

 • VI .6.Să finalizeze sculptura la locul de lucru, conform proiectului/ modelului prezentat la înscriere, până la 28 octombrie 2020. Sculptorilor care nu finalizează lucrarea până la închiderea oficială a taberei nu li se acordă onorariul și își vor suporta costurile cazării si transportului.

Articolul VII Obligațiile Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești:

 • VIL I. Asigură plata materiei prime, a transportului acesteia până la locul desfășurării taberei și descărcarea pe amplasamentul ales de coordonatorul tehnic al taberei, în Parcul Municipal Vest.

 • VII. 2.Asigură cazarea la hotel 4 * * * * (cameră single) pentru artiști, cioplitori prezenți în tabără, și care nu au domiciliul în Ploiești.

VIU. Asigură remunerația pentru cioplitori/ muncitori calificați, pe o perioadă de maximum 10 zile, pentru a îi ajuta pe sculptorii prezenți în tabără.

 • VII .4.Asigură dulapi de lemn sau alt tip de suport pentru materialul de lucru.

 • VI I.5.Asigură remunerația comisarului de tabără.

 • VII .6.Asigură remunerația regizorului desemnat de Asociația 24 PHArte, care va realiza un film documentar al taberei, acesta cedând Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești drepturile de autor pentru acest film.

VIL7.Asigură remunerația coordonatorului tehnic.

 • VII. 8.Decontează cheltuielile de transport ale sculptorilor participanți în tabără dus-întors, efectuate pentru participarea în tabără.

 • VII.9 . Asigură remunerația sculptorilor participanți în tabără.

 • VII . 10. Asigură inscripționarea cu denumirea operelor, cu numele artiștilor, cu alte informații privitoare la eveniment.

VILII Să asigure/ achiționeze corturi (zece), dimensiuni 4/4 m, înălțime 3 m, pentru sculptori în spațiul de lucru amenajat în Parcul Municipal Vest.

 • VI L 12. Să asigure/ achiziționeze un compresor de aer 100 litri, un rotopercutor SDS MAX, sau alte unelte necesare (carotă, polizor BIAX etc), în măsura posibilităților. în cazul deteriorării acestora, să suporte costul reparațiilor.

 • VII .13. Să preia în gestiune la finalizarea taberei lucrările realizate în cadrul acesteia și să asigure proiectarea soclurilor, materialele pentru realizarea soclurilor, realizarea soclurilor autorizarea și montarea pe soclu a lucrărilor.

 • VIL 14. Să asigure mediatizarea evenimentului (comunicate de presă, conferințe de presă, parteneriate, meshuri) în parteneriat cu Asociația 24 PHArte.

 • VIL 15. Să asigure traducerea tuturor documentelor în engleză.

 • VI. 16.Amplasarea de panouri/ indicatoare/ afișaj stradal pentru semnalarea expoziției de artă monumentală contemporană, în aer liber, din Parcul Municipal Ploiești Vest.

 • VIL Să asigure macara de minim 30 tone pe toată desfășurarea taberei.

Articolul VIII. îndatoririle Uniunii Artiștilor Plastici - Filiala Ploiești:

 • VIII .l. Să desemneze comisarul de tabără și coordonatorul tehnic al taberei

 • VIII. 2. Să desemneze comisia de selecție a artiștilor prezenți în Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală Ploiești 2020.

 • VIII.3 . Să desemneze comisia de evaluare a lucrărilor realizate în Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală Ploiești 2020.

Articolul X. Obligațiile Parcului Municipal Vest Ploiești și ale S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL:

X.2.Să asigure sursă de energie electrică, sursă de apă.

X.5.Pentru sprijinirea în amenajarea spațiului de lucru și instalarea facilităților de lucru conducerea Parcului Municipal Vest va asigura tot suportul.

Articolul XI. Obligațiile Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești:

XIII. 1.Să asigure transportul pentru organizarea a una-două excursii documentare pentru artiști și staff, în scopul promovării valorilor culturale și turistice ploieștene și prahovene.

XIII.2.Să asigure sonorizarea la festivitățile de deschidere și de închidere ale taberei, în cazul în care va fi nevoie;

XIII.3.Să asigure transportul artiștilor în fiecare zi de la hotel la spațiul de lucru amenajat în Parcul Municipal Vest și retur;

XIII.4.Să asigure, dacă va fi necesar, un program artistic la festivitățile de deschidere și de închidere a taberei.

Articolul XII. Obligațiile Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești:

XIV. 1.Să asigure sonorizarea la festivitățile de deschidere și de închidere ale taberei;

XIV.2.Să asigure, dacă va fi necesar, un program artistic la festivitățile de deschidere și de închidere ale taberei;

XIV.3.Să asigure transportul pentru organizarea a una-două excursii documentare pentru artiști și staff, în scopul promovării valorilor culturale și turistice ploieștene și prahovene.

Articolul XIILObligațiile Asociației 24 PHArte:

XV.l.Să asigure publicitatea taberei de sculptură prin intermediul ziarului „24PHarte” și a altor canale mass-media, locale și naționale;

XV.2.Să desemneze regizorul filmului documentar despre tabără.

Articolul XIV. Atribuțiile Comisarului de tabără:

XVI. 1.Va intermedia când este cazul comunicarea dintre artiști și organizatori;

XVI.2.Va superviza spațiul de lucru pe toată perioada desfășurării taberei;

XVI.3.Va semnala organizatorilor orice problemă apărută legată de buna desfășurare a taberei;

XVI.4.Se va asigura că activitatea artiștilor se desfășoară în parametrii optimi;

XVL5. Se va ocupa de preluarea lucrărilor de la sculptori și predarea lor către Primăria Municipiului Ploiești în data de 22 septembrie 2020.

XVI.6. Va confirma în scris că lucrările au fost finalizate conform schițelor selectate, respectând dimensiunile și tematica, pentru a se putea efectua plata onorariilor sculptorilor.

XVI.7. Coordonează întreaga activitate a artiștilor prezenți în tabără pe toată durata desfășurării acesteia.

5

XVI.8. Are responsabilitatea de a îi prelua și de a îi conduce la aeroport pe artiștii prezenți în tabără.

Articolul XV. Atribuțiile coordonatorului tehnic:

XVII. 1.întocmește lista cu necesarul tehnic pentru pregătirea zonei de lucru;

XVII.2.Va instala șantierul de lucru, împreună cu personalul Parcului Municipal Vest;

XVII.3.Supervizează operațiunile tehnice în perioada de desfășurare a taberei.

XVII.4. Cu trei zile înainte de deschiderea oficială a taberei, va finaliza amenajarea zonei de lucru și va anunța organizatorul principal.

XVII.5.Va superviza si va fi răspunzător pentru selectarea și transportul materiei prime.

Alte precizări:

Participanții sunt rugați să aducă materiale vizuale ale lucrărilor lor și să le predea Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, pentru a împărtăși activitatea lor și publicului prin proiecții și prelegeri, în cadrul unei expoziții.

Se consideră că, prin înscriere și prin semnarea de luare la cunoștină și acceptare a prezentului regulament, artiștii participanți au acceptat toate condițiile înscrise în prezentul regulament și își asumă răspunderea pentru nerespectarea sa.

Promovarea cu materiale specifice se va face exclusiv de către organizatori.

Director, Casa de Cultură „Ion Luca Caragiij Gelu Nicol

^^Municipiului Ploiești

.^jjescu^A.

■ U/4LMÎITUR5, «-A.