Hotărârea nr. 303/2020

Hotãrârea nr. 303 privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal Lotizare si Reglementări Urbanistice Pentru Zonă Locuințe Individuale Și Locuințe Colective Ploiești, T65, loturi cu nr. cad. 145343, 144478, 144398, 144000, 144199, 145477, 145478, 145226, 144194, 144477, 144397, 144052, 144307, 144999, 144998, 145447, 145520, 145521, 145102

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 303

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Lotizare Și Reglementări Urbanistice Pentru Zonă Locuințe Individuale Și Locuințe Colective” Ploiești, T65, loturi cu nr. cad. 145343, 144478, 144398, 144000, 144199, 145477, 145478, 145226, 144194, 144477, 144397, 144052, 144307, 144999, 144998, 145447, 145520, 145521, 145102

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 359/10.08.2020 al domnilor consilieri, Vîscan Robert Ionuț, Bolocan Iulian, Dănescu Ștefan, Văduva Sorin, Sălceanu Claudia Oana privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent ”Lotizare Și Reglementări Urbanistice Pentru Zonă Locuințe Individuale Și Locuințe Colective”, T65, loturi cu nr. cad. 145343, 144478, 144398, 144000, 144199, 145477, 145478, 145226, 144194, 144477, 144397, 144052, 144307, 144999, 144998, 145447, 145520, 145521, 145102, Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 305232/12.08.2020;

Văzând documentația Plan Urbanistic Zonal ”Lotizare și reglementări urbanistice pentru zonă locuințe individuale și locuințe colective”, T65, loturi cu nr. cad. 145343, 144478, 144398, 144000, 144199, 145477, 145478, 145226, 144194, 144477, 144397, 144052, 144307, 144999, 144998, 145447, 145520, 145521, 145102, Ploiești, întocmit de arh. Bogdan Florin Georgescu;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 020 din 28.07.2020, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 009/03.08.2020;

Ținând cont de Avizul comisiei de specialitate nr.4 ”Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 12.08.2020;

În baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 229 din data de 29.06.2020 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

În conformitate cu art. 47 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent ”Lotizare și reglementări urbanistice pentru zonă locuințe individuale și locuințe colective”, T65, loturi cu nr. cad. 145343, 144478, 144398, 144000, 144199, 145477, 145478, 145226, 144194, 144477, 144397, 144052, 144307, 144999, 144998,

145447, 145520, 145521, 145102, Ploiești, prevăzute în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent prevăzute la art.1 sunt valabile până la aprobarea actualizării Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism aferent ale Municipiului Ploiești.

Art.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL Ioana Geanina SERBINOV