Hotărârea nr. 302/2020

Hotãrârea nr. 302 privind aprobarea  Planului  Urbanistic Zonal Schimbare destinaţie teren în Zona Mixtă: Locuinţe Colective Înalte/Instituţii şi Servicii şi atribuire indicatori urbanistici strada Sondelor nr.62 A, Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 302

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

,, Schimbare destinație teren în ,,Zona Mixtă : Locuințe Colective Înalte/Instituții și Servicii” și atribuire Indicatori Urbanistici” strada Sondelor nr.62 A, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 360/10.08.2020 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al domnilor consilieri Robert lonuț Vîscan, Iulian Bolocan, Ștefan Dănescu și Claudia Sălceanu privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren în ,,Zona Mixtă : Locuințe Colective Înalte/Instituții și Servicii” și atribuire Indicatori Urbanistici” strada Sondelor nr.62 A, Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 305237/12.08.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte văzând documentația Plan Urbanistic Zonal ,,Schimbare destinație teren în ,,Zona Mixtă : Locuințe Colective Înalte/Instituții și Servicii” și atribuire Indicatori Urbanistici”, întocmit de arh. Andreea Ioana ALUCHI;

Documentația de urbanism se aprobă in baza avizului Arhitectului Șef nr.010 din data de 28.07.2020 fundamentat de avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr.021 din data 28.07.2020;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr.4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură din data de 12.08.2020;

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 229 din data de 29.06.2020 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

În conformitate cu art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.(1) și alin.(6), lit. c) din Ordonanța de Urgență nr.57 din data de 03.07.2019, privind Codul administrativ,

H OTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal ,, Schimbare destinație teren în ,,Zona Mixtă : Locuințe Colective Înalte/Instituții și Servicii” și atribuire Indicatori Urbanistici” strada Sondelor nr.62 A, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV