Hotărârea nr. 300/2020

Hotãrârea nr. 300 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, bl. M5-M5A, sc. M5, ap. 3, Carte funciară nr. 135690-C1-U41, nr. cadastral 135690-C1-U41, către titularul contractului de închiriere

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 300

privind vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, bl. M5-M5A, sc. M5, ap. 3, Carte funciară nr. 135690-C1-U41, nr. cadastral

135690-C1-U41, către titularul contractului de închiriere

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 383/25.08.2020 al domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert lonuț, Năforniță Nicoleta, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate comun înregistrat la Direcția Gestiune Patrimoniu sub nr. 215/12.08.2020, la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte sub nr. 302/26.08.2020 și la Direcția Economică sub nr. 48/26.08.2020 privind vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, bl. M5-M5A, sc. M5, ap. 3, Carte funciară nr. 135690-C1-U41, nr. cadastral 135690-C1-U41, către titularul contractului de închiriere;

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de art. 192 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 1650 alin. 1 și art. 1652 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3519 din 29 iulie 2020 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 425/2019 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe aflate pe raza Municipiului Ploiești;

Luând în considerare adresa domnului Bîrlă Nicolae înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 4922/11.03.2020 și e-mailul din data de 05.08.2020;

Având în vedere Procesele verbale ale Comisiei de verificare a solicitărilor și îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în administrarea Municipiului Ploiești, constituită în baza Dispoziției nr. 1447/15.06.2020, cu modificările și completările ulterioare, emisă de către Primarul Municipiului Ploiești;

Luând în considerare procesul verbal și avizul din data de 12.08.2020 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul art.196, alin.1, lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă vânzarea apartamentului nr. 3, înscris în Cartea funciară nr. 135690-C1-U41, nr. cadastral 135690-C1-U41 și a boxei aferentă acestuia având Carte funciară nr. 135690-C1-U33, nr. cadastral 135690-C1-U33, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, bl. M5-M5A, sc. M5, către domnul Bîrlă Nicolae, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 322908/15.10.2004.

Art.2 Vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată la art.1, se va face la prețul stabilit conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prețul final de vânzare al locuinței se actualizează la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, conform art. 10 din Legea nr. 152/1998, fără a mai fi necesară modificarea prezentei hotărâri și este stabilit pe baza informațiilor furnizate de Direcția Economică și Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ.

Art.3 Domnul Bîrlă Nicolae va achita, odata cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare, avansul de 15% din valoarea de vânzare a locuinței pentru tineri sus menționată, precum și suma ce reprezintă comisionul de 1% din valoarea apartamentului, datorată Municipiului Ploiești, conform modalității de plată stabilită în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, către domnul Bîrlă Nicolae, pe durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 4,63%, respectiv suprafața indiviză de 29,47 m2, aferentă apartamentului situat în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, bl. M5-M5A, sc. M5, ap. 3, din terenul în suprafață de 677 m2, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.135690, nr. cadastral 135690 a Municipiului Ploiești.

Art.5(1) În cazul în care domnul Bîrlă Nicolae dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar domnul Bîrlă Nicolae va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Ploiești, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat și aprobat ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Art.6 Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea Municipiului Ploiești, până la achiziționarea terenului aferent acesteia.

Art.7 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.8 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi 31 august 2020

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ

Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

■foWANR. I

FIȘA DE CALCUL


oc| :/■

<\ v->7.-i

pentru stabilirea prețului de vânzare a locuinței STțp^țiCC'-V^ Str. LUPENI, Nr. 7, Bl. M5, Ap. 3

Către titular contract BÎRLĂ NICOLAE

Cu plata in rate pe maxim 25 de ani

Nr.

Crt.

Denumire elemente componente pentru calculul prețului

Valoare

1

Suprafața construită efectiv locuința inclusiv părțile comune (mp)

140,68

2

Suprafața construită boxă inclusiv părțile comune (mp)

8,25

3

Suprafață construită efectiv inclusiv cotele indivize (mp) = 1+2

148,93

4

Valoarea de înlocuire pe mp conf. Ordin 3519/2020 (Vi/MP) (lei/mp)

2.996,00

5

Valoarea de înlocuire a locuinței (SCE*Vi/MP) (lei) = 3*4

446.194,28^

6

Durata normală de funcționare conf. adresa DE348/2020 (luni)

600

7

Durata de funcționare consumată conf. adresa DE348/2020 (luni)

195

8

Amortizarea calculată de la 27/05/2004 (data punerii in funcțiune) până la 31/08/2020 = 5:6*7

145.013,14

9

Valoarea de vanzare a locuinței calculata in baza valorii de înlocuire (SCE* Vi/MP - Amortizare) = 5-8

301.181,14

10

Valoarea de vanzare a locuinței calculata in baza valorii de inlocuire ponderată cu rangul localității (VVL1 = (SCE*Vi/MP -

Amortizare) *q) = 9*0.97

292.145,71

11

Valoarea de inventar (fără T.V.A.) la 31.12.2019

301.138,30

12

Valoarea de vânzare calculată in baza valorii de inlocuire este mai mica decât valoarea de inventar 10 < 11

DA

13

Recuperarea investiției calculata de la 14.04.2016 si pana la data 31.08.2020

18.888,60

14

Valoarea de vânzare calculata in baza valorii de inventar (VVL2) = 11-13

282.249,70

15

Comision de 1% cheltuieli, publicitate imobiliară, evidență și vânzare =14*1%

2.822,50

16

Prețul final de vânzare al locuinței (PfVL2) =14+15

285.072,20

17

Avans de 15% din suma cuvenită ANL =14*15%

42.337,45

18

Suma minimă necesară încheierii contractului v-c cu plata în rate =15+17

45.159,95 '