Hotărârea nr. 30/2020

Hotãrârea nr. 30 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente, precum si a contributiei proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare si selectie, pentru obiectivul de investitii REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE SI AUTOBAZĂ TROLEIBUZE SI AUTOBUZE), cod My SMIS 128249

R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 30

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente, precum și a contribuției proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, pentru obiectivul de investiții REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE ȘI AUTOBAZĂ TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE), cod My SMIS 128249

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 34/10.02.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și Rapoartele de specialitate nr. 1208/10.02.2020 al Direcției Tehnic - Investiții și nr. 90/07.02.2020 al Direcției Relații Internaționale prin care se propune aprobarea proiectului „REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE ȘI AUTOBAZĂ TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE)” și a cheltuielilor legate de proiect;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 35/13.02.2020 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 7/13.02.2020 (nr. Registru special 7/13.02.2020);

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 13.02.2020;

Având în vedere:

  • -     prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  • -     Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești),

  • -     Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești,

  • - art. 7 alin 6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

  • - adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 1889/28.01.2020;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Se aprobă proiectul „REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE ȘI AUTOBAZĂ TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE)” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE ȘI AUTOBAZĂ TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE)”, în cuantum de 91.410.227,31 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 164.339,00 lei, cât și a contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.824.917,77 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE ȘI AUTOBAZĂ TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE)” .

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE ȘI AUTOBAZĂ TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE)”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5 Se împuternicește domnul primar Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 6 Direcția Tehnic - Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ștefan DĂNESCU

9

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV