Hotărârea nr. 3/2020

Hotãrârea nr. 3 privind stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230 lei pentru funcţiile cu gradaţia 0 care se află sub nivelul de 2230 lei şi menţinerea salariilor de bază stabilite potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019  modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 3

privind stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230 lei

pentru funcțiile cu gradația 0 care se află sub nivelul de 2230 lei și menținerea salariilor de bază stabilite potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Referatul de aprobare nr. 26/23.01.2020 al primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin, precum și Raportul de specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 39/23.01.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.22/23.01.2020 prin care se propune stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230 lei pentru funcțiile cu gradația 0 care se află sub nivelul de 2230 lei și menținerea salariilor de bază stabilite potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019, începând cu data de 01.01.2020;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.01.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenesti, petiții și reclamații din data de 28.01.2020;

având în vedere prevederile art. 7 lit. ,,a” și lit. ”g”, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 și art. 19 din Legea nr. 153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 prin care „începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.”;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230 lei pentru funcțiile cu gradația 0 care se află sub nivelul de 2230 lei și menținerea salariilor de bază stabilite potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019, începând cu data de 01.01.2020.

Art. 2 Pentru anul 2020 salariile personalului tuturor instituțiilor prevăzute la art. 7 din prezenta hotărâre rămân în plată la nivelul existent la data de 31 decembrie 2019, cu excepția celor stabilite sub plafonul de 2230 lei și se calculează conform anexelor 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 7% față de nivelul stabilit conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, fără a depăși limita prevăzută la art. 25 din Legea nr. 153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții, începând cu data de 01.01.2020.

Art. 4 Prevederile anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019 se modifică potrivit prevederilor art. 1.

Art. 5(1) Începând cu 1 ianuarie 2020, până la 31 decembrie 2020, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, precum și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data demarării acestora.

  • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii de credite pot aproba ocuparea posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2020 precum și posturile de conducere vacante pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temporar începând cu data de 1 ianuarie 2020, numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

  • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cazuri temeinic justificate, prin hotărâre a consiliului local se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din Primăria Municipiului Ploiești și instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget.

Art. 6 Începând cu 1 ianuarie 2020, până la 31 decembrie 2020 cheltuielile cu majorarea salariilor de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea în cadrul echipelor de proiecte organizate în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești și instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect și se suportă în limita bugetul proiectului din cheltuielile de personal eligibile a fi rambursate din fonduri europene.

Art. 7 Primăria Municipiului Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Poliția Locală Ploiești, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești, Clubul Sportiv Municipal Ploiești, Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești, Filarmonica ”Paul Constantinescu” Ploiești și Centrul Creșe din Municipiul Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 3

privind stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230 lei

pentru funcțiile cu gradația 0 care se află sub nivelul de 2230 lei și menținerea salariilor de bază stabilite potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Referatul de aprobare nr. 26/23.01.2020 al primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin, precum și Raportul de specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 39/23.01.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.22/23.01.2020 prin care se propune stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230 lei pentru funcțiile cu gradația 0 care se află sub nivelul de 2230 lei și menținerea salariilor de bază stabilite potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019, începând cu data de 01.01.2020;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.01.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenesti, petiții și reclamații din data de 28.01.2020;

având în vedere prevederile art. 7 lit. ,,a” și lit. ”g”, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 și art. 19 din Legea nr. 153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 prin care „începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.”;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230 lei pentru funcțiile cu gradația 0 care se află sub nivelul de 2230 lei și menținerea salariilor de bază stabilite potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019, începând cu data de 01.01.2020.

Art. 2 Pentru anul 2020 salariile personalului tuturor instituțiilor prevăzute la art. 7 din prezenta hotărâre rămân în plată la nivelul existent la data de 31 decembrie 2019, cu excepția celor stabilite sub plafonul de 2230 lei și se calculează conform anexelor 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 7% față de nivelul stabilit conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, fără a depăși limita prevăzută la art. 25 din Legea nr. 153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții, începând cu data de 01.01.2020.

Art. 4 Prevederile anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019 se modifică potrivit prevederilor art. 1.

Art. 5(1) Începând cu 1 ianuarie 2020, până la 31 decembrie 2020, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, precum și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data demarării acestora.

  • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii de credite pot aproba ocuparea posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2020 precum și posturile de conducere vacante pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temporar începând cu data de 1 ianuarie 2020, numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

  • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cazuri temeinic justificate, prin hotărâre a consiliului local se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din Primăria Municipiului Ploiești și instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget.

Art. 6 Începând cu 1 ianuarie 2020, până la 31 decembrie 2020 cheltuielile cu majorarea salariilor de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea în cadrul echipelor de proiecte organizate în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești și instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect și se suportă în limita bugetul proiectului din cheltuielile de personal eligibile a fi rambursate din fonduri europene.

Art. 7 Primăria Municipiului Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Poliția Locală Ploiești, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești, Clubul Sportiv Municipal Ploiești, Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești, Filarmonica ”Paul Constantinescu” Ploiești și Centrul Creșe din Municipiul Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 3

privind stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230 lei

pentru funcțiile cu gradația 0 care se află sub nivelul de 2230 lei și menținerea salariilor de bază stabilite potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Referatul de aprobare nr. 26/23.01.2020 al primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin, precum și Raportul de specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 39/23.01.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.22/23.01.2020 prin care se propune stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230 lei pentru funcțiile cu gradația 0 care se află sub nivelul de 2230 lei și menținerea salariilor de bază stabilite potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019, începând cu data de 01.01.2020;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.01.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenesti, petiții și reclamații din data de 28.01.2020;

având în vedere prevederile art. 7 lit. ,,a” și lit. ”g”, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 și art. 19 din Legea nr. 153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 prin care „începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.”;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230 lei pentru funcțiile cu gradația 0 care se află sub nivelul de 2230 lei și menținerea salariilor de bază stabilite potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019, începând cu data de 01.01.2020.

Art. 2 Pentru anul 2020 salariile personalului tuturor instituțiilor prevăzute la art. 7 din prezenta hotărâre rămân în plată la nivelul existent la data de 31 decembrie 2019, cu excepția celor stabilite sub plafonul de 2230 lei și se calculează conform anexelor 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 7% față de nivelul stabilit conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, fără a depăși limita prevăzută la art. 25 din Legea nr. 153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții, începând cu data de 01.01.2020.

Art. 4 Prevederile anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019 se modifică potrivit prevederilor art. 1.

Art. 5(1) Începând cu 1 ianuarie 2020, până la 31 decembrie 2020, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, precum și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data demarării acestora.

  • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii de credite pot aproba ocuparea posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2020 precum și posturile de conducere vacante pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temporar începând cu data de 1 ianuarie 2020, numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

  • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cazuri temeinic justificate, prin hotărâre a consiliului local se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din Primăria Municipiului Ploiești și instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget.

Art. 6 Începând cu 1 ianuarie 2020, până la 31 decembrie 2020 cheltuielile cu majorarea salariilor de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea în cadrul echipelor de proiecte organizate în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești și instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect și se suportă în limita bugetul proiectului din cheltuielile de personal eligibile a fi rambursate din fonduri europene.

Art. 7 Primăria Municipiului Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Poliția Locală Ploiești, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești, Clubul Sportiv Municipal Ploiești, Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești, Filarmonica ”Paul Constantinescu” Ploiești și Centrul Creșe din Municipiul Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 3

privind stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230 lei

pentru funcțiile cu gradația 0 care se află sub nivelul de 2230 lei și menținerea salariilor de bază stabilite potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Referatul de aprobare nr. 26/23.01.2020 al primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin, precum și Raportul de specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 39/23.01.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.22/23.01.2020 prin care se propune stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230 lei pentru funcțiile cu gradația 0 care se află sub nivelul de 2230 lei și menținerea salariilor de bază stabilite potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019, începând cu data de 01.01.2020;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.01.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenesti, petiții și reclamații din data de 28.01.2020;

având în vedere prevederile art. 7 lit. ,,a” și lit. ”g”, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 și art. 19 din Legea nr. 153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 prin care „începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.”;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230 lei pentru funcțiile cu gradația 0 care se află sub nivelul de 2230 lei și menținerea salariilor de bază stabilite potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019, începând cu data de 01.01.2020.

Art. 2 Pentru anul 2020 salariile personalului tuturor instituțiilor prevăzute la art. 7 din prezenta hotărâre rămân în plată la nivelul existent la data de 31 decembrie 2019, cu excepția celor stabilite sub plafonul de 2230 lei și se calculează conform anexelor 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 7% față de nivelul stabilit conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, fără a depăși limita prevăzută la art. 25 din Legea nr. 153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții, începând cu data de 01.01.2020.

Art. 4 Prevederile anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019 se modifică potrivit prevederilor art. 1.

Art. 5(1) Începând cu 1 ianuarie 2020, până la 31 decembrie 2020, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, precum și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data demarării acestora.

  • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii de credite pot aproba ocuparea posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2020 precum și posturile de conducere vacante pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temporar începând cu data de 1 ianuarie 2020, numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

  • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cazuri temeinic justificate, prin hotărâre a consiliului local se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din Primăria Municipiului Ploiești și instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget.

Art. 6 Începând cu 1 ianuarie 2020, până la 31 decembrie 2020 cheltuielile cu majorarea salariilor de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea în cadrul echipelor de proiecte organizate în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești și instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect și se suportă în limita bugetul proiectului din cheltuielile de personal eligibile a fi rambursate din fonduri europene.

Art. 7 Primăria Municipiului Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Poliția Locală Ploiești, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești, Clubul Sportiv Municipal Ploiești, Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești, Filarmonica ”Paul Constantinescu” Ploiești și Centrul Creșe din Municipiul Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV