Hotărârea nr. 299/2020

Hotãrârea nr. 299 privind modificarea poziţiei 1176 și a poziţiei 958 (referitoare la imobilele situate în Ploieşti, str. Sondelor nr. 52 și str. Mărășești nr. 38) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti  nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 299 privind modificarea poziției 1176 și a poziției 958 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Sondelor nr. 52 și str. Mărășești nr. 38) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 355/07.08.2020 al domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Năforniță Nicoleta și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 271/10.08.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 205/05.08.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea poziției 1176 și poziției 958 (referitoare la imobilele-terenuri situate în Ploiești, str. Sondelor nr. 52 și str. Mărășești nr. 38) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

Luând în considerare faptul că imobilele-terenuri din strada Sondelor nr. 52 și din strada Mărășești nr. 38, ce fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit pozițiilor nr. 1176 și nr. 958 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

În baza art. 28 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Raportul din data de 31.07.2020 al Comisiei speciale având ca atribuții întocmirea și actualizarea „Inventarului bunurilor care alcatuiesc do meniul public și privat al municipiului Ploiești”;

În conformitate cu Avizul din data 05.08.2020 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), litera c), alin. (6) lit. b, alin. (7) lit. q, art.139, art. 196, alin. (1), litera a)și art.354 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă modificarea poziției 1176 (referitoare la imobilul-teren situat în Ploiești, str. Sondelor nr. 52) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în

„Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul-teren situat în strada Sondelor nr. 52 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare care constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2(1) Se aprobă modificarea poziției 958 (referitoare la imobilul-teren situat în Ploiești, str. Mărășești nr. 38) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, conform Anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul-teren situat în strada Mărășești nr. 38 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare care constituie Anexa nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENTA ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

La proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 1176(referitoare la imobilul-teren situat în Ploiești, str. Sondelor nr. 52) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

NR.

CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME ȘI PRENUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

Obs.

1176

Str. Sondelor nr. 52

Sevan Gabriela

Nedelea Sergiu-Mihail

Teren curte

534 m.p.

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin TĂBÎRCĂ

Serviciul Intabulări Bunuri,

Mădălin Negoiță Șef Serviciu

întocmit:

Băltăreții Alexandra -

Cristache Daniela

lA h.o.l.

ANEXA NR.1.35 la regulament


Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1 :500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului(mp)

Adresa imobilului

V R O INTRAVILAN

534mp

Ploiești,strada Sond

eto,^52, T&7/1 Cc1'0


Nr. Cartea Funciara


Unitatea Administrativ teritoriala(UAT) PI


381350.0Q.


Duminica Cristina Magdalena O = SC PRAXIS GEODEZ SRL 05/08/2020 14:39:18 UTC+02
381300.0£
Executant :SC PRAXIS GEODEZ SRL

Seria RO-B-J,nr .0766/2015

Str. HANIBAL, nr.5 Tel 0722/528 775

Mall:magdalena_duminica@yahoo.com

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnătură si stampila

06.2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului In baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data

Stampila BCPI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENTA ADMINISTRARE FOND LOCATIV


ANEXA NR.3LAHCL


TABEL


La proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 958 (referitoare la imobilul-teren situat în Ploiești, str. Mărășești nr. 38 ) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”


NR.

CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME ȘI PRENUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

Obs.

958

Str.Mărăsesti nr.38

Nicolau Dumitru Petru

Servitute de trecere

170 m.p.

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

-

Teren curte

112 m.p.

-

Suprafața totala teren

282 m.p.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,


Amedeo Florin TServiciul Intabulări Bunuri,

Mădălin Negoiță Șef Serviciu
Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

282

str. Marasesti nr. 38

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Terffffîvșdu (UAT)

Ploir/'l


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

282

împrejmuit cu gard:

Nord - limita convenționala Sud - plasa si zid Vest — lemn Est - lemn

Total                                      282

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 282 mp Suprafața din act = 294 mp

Executant: ing. TOMESCU

Confirm executarea incorectitudinea intocmirii dc corespondenta acesteia ।

Semnătură si stampila

Data: 02.2020

r>             %

t^nen^j^afeastrale s%\ cîi realitatea din'teren •) | senaRf>B,FNr

■1 MIHAt L* MARIAN^ */

\\ ’OMfSCU   £/

\        Jr/

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:

Stampila BCPI