Hotărârea nr. 298/2020

Hotãrârea nr. 298 la proiectul de hotărâre privind adoptarea măsurilor necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 298

la proiectul de hotărâre privind adoptarea măsurilor necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr. 368/14.08.2020 al domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniță Nicoleta, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 217/12.08.2020, al Direcției Economice nr. 42/20.08.2020 și al Direcției Administrație Publică Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 281/20.08.2020 prin care se propune adoptarea măsurilor necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești;

Luând în considerare avizul din data de 12.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale precum și procesul verbal al Comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii din data de 07.08.2020;

În temeiul art. 8 alin. (2) și (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 147/23.05.2019;

Ținând cont că la această dată sunt vacante 2 locuințe destinate închirierii tinerilor sub 35 de ani;

În conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit. c și d, alin.(6) lit. b, alin. (7) lit.e și q, art.139, și art.196 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) În vederea întocmirii listei de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri se aprobă ca toate documentele prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 147/23.05.2019 să se depună la Registratura Primăriei municipiului Ploiești situată în Piața Eroilor nr. 1A începând cu data aducerii la cunoștința publică de către Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare a prezentei hotărâri până la data de 30.10.2020.

(2) Se aprobă condiția ca toate persoanele care vor fi interesate să actualizeze dosarele pentru obținerea unei locuințe A.N.L. să redepună documentele justificative precizate în Anexa nr. 2 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 147/23.05.2019 în vederea reconfirmării criteriilor de acces și în vederea obținerii punctajelor aferente în termenul anterior menționat, chiar dacă pentru anumite criterii au fost depuse la termene anterioare diverse documente. Lipsa sau neconformitatea oricăruia dintre documentele menționate în Anexa nr. 2 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 147/23.05.2019 va atrage după sine neacordarea punctelor stabilite pentru criteriul/criteriile respective.

Art. 2 Se aprobă comunicarea prezentei hotărâri prin publicarea pe site-ul Primăriei municipiului Ploiești, prin publicarea într-un ziar de interes local și afișarea la sediul Primăriei municipiului Ploiești din Piața Eroilor nr. 1A precum și la sediul și la punctele de lucru ale Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești situate în Bulevardul Independenței nr. 16, Șoseaua Vestului nr. 19, str. Basarabilor nr. 5 și str. Ștrandului nr. 19.

Art. 3 Se aprobă ca lista de priorități care se va întocmi în anul 2020 să cuprindă cererile depuse până la data de 30.10.2020 cu completările care se vor aduce acestora in termenul indicat la art. 1 al. (1), cu condiția îndeplinirii de către solicitanți cel puțin a criteriilor de acces.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV