Hotărârea nr. 296/2020

Hotãrârea nr. 296 privind modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 296

privind modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr.316/10.07.2020 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 187/10.07.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 235/20.07.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte referitoare la modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Avizul din data de 10.07.2020 al Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodarire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1 și alin. 2 lit.c), art.139, art.196 alin(1) lit.a) și ale art. 286, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a suprafeței de teren de 300 m.p. - "Parcare BRD".

Art. 2 Se aprobă modificarea Anexei nr. 5 la Hotărarea nr. 219/28.07.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în sensul eliminării din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a suprafeței de teren de 300 m.p. ce figura în concesiunea acestei societății la poziția "Parcare BRD".

Art. 3 Se aprobă modificarea Anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., corespunzător prevederilor art.2 din prezenta hotărâre, restul prevederilor contractului rămânând neschimbate.

Art. 4 Împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

MUNICIPIUL PLOIEȘTI NR.


Anexa la HCL nr. .. .^


ACT ADIȚIONAL NR.

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului deuitiBțate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr.

14782/25.08.2010


în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr........../.

între :

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală 2844855, reprezentat prin Primar, Adrian Florin Dobre, în calitate de concedent, pe de o parte,

Și

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Văleni, nr. 32, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, CUI 27449967, reprezentată legal prin domnul Alin Mihael Dănilă, având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică Anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 cu modificările și completările ulterioare ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în sensul eliminării din tabelul „Terenuri domeniu public aferente parcărilor” a poziției 134 „Parcare BRD” în suprafață de 300 mp.

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

OM

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul» dc^^^re % gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică deradmînist^e domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25. OS^Sltfși/sSa:' incheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.                    ; ?

CONCEDENT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


CONCESIONAR,

S.C. Servicii de Gospodărire

Urbană Ploiești SRL Director General

Alin Mihael Dănilă


DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECTOR ECONOMIC Jeny Emilia Bucur


Vizat, Serviciul Juridic Contencios, Contracte


SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS Anabell Olimpia Măntoiu


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

SERVICIUL CONTRACTE SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

întocmit:

Cristina -Denisa Trofin