Hotărârea nr. 294/2020

Hotãrârea nr. 294 privind modificarea contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare şi exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor din Municipiul Ploiesti şi a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 294

privind modificarea contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a

Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 327/15.07.2020 al domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu, Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Gheorghe Popa, Florin Sicoie, Vlad Nicolae Frusina, Valentin Marcu, Florica Răcășean și Constantin Grigore, Raportul de specialitate nr. 198/28.07.2020 al Direcției Gestiune Patrimoniu și Raportul de specialitate nr. 253/28.07.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte referitoare la modificarea contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr.14432/06.07.2009;

În conformitate cu Avizul din data de 26.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.116/28.06.2002 privind înființarea Societății Comerciale Hale și Piețe S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.85/28.03.2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiesti și Halelor Centrale, către S.C. Hale și Piețe S.A. în calitate de operator;

Având în vedere Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr.14432/06.07.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Hale si Piete S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. c) și art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea din concesiunea S.C. Hale și Piețe S.A. a părții din imobilul Halele Centrale situat în Ploiești, strada Emile Zola nr. 8 - spațiile în care și-a desfășurat activitatea Direcția Gestiune Patrimoniu.

Art. 2 Se aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiesti și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Hale și Piețe S.A., corespunzător prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre, restul prevederilor contractului rămânând neschimbate.

Art. 3 Împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor si oboarelor din Municipiul Ploiesti și a Halelor Centrale nr.14432/06.07.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Hale și Piețe S.A., cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu și S.C. Hale si Piete S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV