Hotărârea nr. 292/2020

Hotãrârea nr. 292 privind includerea unei locuinţe  din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 292

privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 314/10.07.2020 al consilierilor: Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Minea Gabriel Constantin, Dragulea Sanda, Grigore Constantin, Sălceanu Claudia Oana și Marcu Valentin, Raportul comun de specialitate nr. 185/08.07.2020 al Direcției Gestiune Patrimoniu, nr. 9/20.07.2020 al Direcției Economice și nr. 291/17.07.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte și procesul verbal din 27.05.2020 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care s-a propus repartizarea locuinței din strada Andrei Mureșanu, nr. 66, bl. R3, et.9, ap. 36, domnului Andrei Mihai aflat pe poziția 2 în lista cu ordinea de prioritate privind chiriașii evacuați pentru familiile compuse dintr-o persoană;

În conformitate cu avizul din data de 10.07.2020 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

În conformitate cu prevederile articolului nr.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsurile pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr.515/2006;

În baza articolelor 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr. 241/2001 și articolelor 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr.310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

În baza articolului nr. 1, alineatul 2, articolului nr. 4 și articolului nr. 14 - (1) din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile articolului nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 13/30.01.2020 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale;

În temeiul art. 129, alin. (2) lit. c și d, alin. (6) lit. b, alin. (7) lit. q, art. 139 și art.196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, a unității locative identificate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă trecerea în domeniul public al municipiului Ploiești a unei unități locative menționate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2(1) Aprobă repartizarea spațiului cu destinația de locuință situat în Ploiești, strada Andrei Mureșanu, nr. 66, bl. R3, et.9, ap. 36, număr inventar I-2 S5 0091, persoanei îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoana îndreptățită are obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere.

Art. 3 Aprobă radierea poziției 474 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006, privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

Art. 4 Împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere, în baza repartiției care urmează să fie emisă.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

TABEL

privind caracteristicile unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești, ce urmeaza sa fie inclusă în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și trecută din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești 5

NR.

CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1

Strada Andrei Mureșanu, nr. 66, bl. R3, et.9, ap. 36.

Locuință formată din 1 cameră în suprafață totală 17,51 m.p., și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 17,27 m.p..

Domeniu privat-poziția nr. 474, din

Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiiț^

DIRECTOR EXECUTipADJUNCT, Amedeo Florin/Iabîrcă

întocmit:

Lică Mariana Geo

TABEL

privind propunerea de repartizare a unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legale

NR.

CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE

IDENTIFICARE

REGIMUL

JURIDIC

1.

Andrei Mihai - poziția 2 pe lista cu ordinea de prioritate pentru famiile compuse dintr-o persoană, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.

13/30.01.2020

Strada Andrei Mureșanu, nr. 66, bl. R3, et.9, ap. 36.

Locuință formată din 1 cameră în suprafață totală

17,51 m.p., și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de

17,27 m.p..

Domeniu public al municipiului Ploiești

întocmit:

Lică Mariana Georgeta