Hotărârea nr. 291/2020

Hotãrârea nr. 291 privind repartizarea de locuințe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 291

privind repartizarea de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 310/10.07.2020 al domnilor consilieri Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr.9248/10.07.2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea de locuințe sociale;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 292/17.07.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 10.07.2020;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 353/27 septembrie 2019, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 13/30 ianuarie 2020, privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

Având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr.1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea de unități locative cu destinația de locuință socială, după cum urmează:

  • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, cam. 13, dlui Cîmpeanu Ionuț Tiberius, ocupant al poziției 28 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2020.

  • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, cam. 21, dnei Lăstun Mihaela, ocupantă a poziției 45 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2020.

  • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 72, dnei Nicolae Estera, ocupanta a poziției 131 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2020.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV