Hotărârea nr. 290/2020

Hotãrârea nr. 290 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 290 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 364/10.08.2020 al consilierilor Robert lonuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Nicoleta Năfomiță, Grigore Constantin, Oana Claudia Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr.10842/10.08.2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în str. Industriei, nr. 1C;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 286/25.08.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data 10.08.2020;

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 88/31 martie 2009 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru imobilul situat in Ploiești, str. Industriei, nr. 1C;

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d ), alin. (7), lit. q ), coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni, începând cu data de 08.10.2020 până în data de 07.04.2021, pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în Ploiești, str. Industriei, nr. 1C, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV