Hotărârea nr. 29/2020

Hotãrârea nr. 29 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul de investiții "REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO-AUTOBAZA TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE ADMINISTRATIVĂ, CENTRALĂ TERMICĂ, GOSPODĂRIE DE APĂ, MAGAZIE, POST ALIMENTARE AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE PENTRU PARCAREA ȘI INCĂRCAREA AUTOBUZELOR ELECTRICE, PARCARE ACOPERITĂ PENTRU TROLEE NOI; REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE, REFACERE ACOPERIȘ C6-SPALATORIE ȘI VOPSITORIE ȘI C7-HALA INTREȚINERE", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 614/20.12. 2018; Anexa ...

R O M A N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA NR. 29 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul de investiții "REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO-AUTOBAZA TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE ADMINISTRATIVĂ, CENTRALĂ TERMICĂ, GOSPODĂRIE DE APĂ, MAGAZIE, POST ALIMENTARE AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE PENTRU PARCAREA ȘI INCĂRCAREA AUTOBUZELOR ELECTRICE, PARCARE ACOPERITĂ PENTRU TROLEE NOI; REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE, REFACERE ACOPERIȘ C6-SPALATORIE ȘI VOPSITORIE ȘI C7-HALA INTREȚINERE",

9                                                9                                                         9                         1

aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 614/20.12. 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând referatul de aprobare nr. 36/10.02.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și Rapoartele de specialitate nr. 1209/10.02.2020 al Direcției Tehnic - Investiții și nr. 92/07.02.2020 al Direcției Relații Internaționale prin care se propune actualizarea, revizuirea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul "REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO-AUTOBAZA TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE ADMINISTRATIVĂ, CENTRALĂ TERMICĂ, GOSPODĂRIE DE APĂ, MAGAZIE, POST ALIMENTARE AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE PENTRU PARCAREA ȘI INCĂRCAREA AUTOBUZELOR ELECTRICE, PARCARE ACOPERITĂ PENTRU TROLEE NOI; REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE, REFACERE ACOPERIȘ C6-SPALATORIE ȘI VOPSITORIE ȘI C7-HALA ÎNTREȚINERE", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 614/20.12. 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 34/13.02.2020 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 6/13.02.2020 (nr. Registru special 6/13.02.2020);

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 13.02.2020;

Având în vedere:

 • -     prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 • -  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești),

 • -  Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești,

 • -  Hotărârea Consiliului Local nr. 614/20.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO-AUTOBAZĂ TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE ADMINISTRATIVĂ, CENTRALĂ TERMICĂ,GOSPODĂRIE DE APĂ, MAGAZIE, POST ALIMENTARE AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE PENTRU PARCAREA ȘI INCARCAREA AUTOBUZELOR ELECTRICE, PARCARE ACOPERITĂ PENTRU TROLEE NOI; REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE, REFACERE ACOPERIȘ C6-SPĂLĂTORIE ȘI VOPSITORIE ȘI C7-HALA INTREȚINERE";

5                                                   5                                                              5                          ~

 • - art. 7 alin 6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • - adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 1889/28.01.2020;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul de investiții "REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO-AUTOBAZA TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE ADMINISTRATIVĂ, CENTRALĂ TERMICĂ, GOSPODĂRIE DE APĂ, MAGAZIE, POST ALIMENTARE AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE PENTRU PARCAREA ȘI

5                                                                                                 ~                                                                                                                            5

INCĂRCAREA AUTOBUZELOR ELECTRICE, PARCARE ACOPERITĂ PENTRU TROLEE NOI; REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE, REFACERE ACOPERIȘ C6-SPALATORIE ȘI VOPSITORIE ȘI C7-HALA INTREȚINERE", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 614/20.12.2018, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de 44.170.806,70 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 34.393.439,50 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 94.010,00 lei, cât și a contribuției de 2% din valoarea eligbilă a proiectului în cuantum de 881.535,94 lei, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește domnul primar Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 5 Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția 5       5 >   5   5    555

Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ștefan DĂNESCU

9

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

R O M A N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA NR. 29 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul de investiții "REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO-AUTOBAZA TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE ADMINISTRATIVĂ, CENTRALĂ TERMICĂ, GOSPODĂRIE DE APĂ, MAGAZIE, POST ALIMENTARE AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE PENTRU PARCAREA ȘI INCĂRCAREA AUTOBUZELOR ELECTRICE, PARCARE ACOPERITĂ PENTRU TROLEE NOI; REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE, REFACERE ACOPERIȘ C6-SPALATORIE ȘI VOPSITORIE ȘI C7-HALA INTREȚINERE",

9                                                9                                                         9                         1

aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 614/20.12. 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând referatul de aprobare nr. 36/10.02.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și Rapoartele de specialitate nr. 1209/10.02.2020 al Direcției Tehnic - Investiții și nr. 92/07.02.2020 al Direcției Relații Internaționale prin care se propune actualizarea, revizuirea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul "REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO-AUTOBAZA TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE ADMINISTRATIVĂ, CENTRALĂ TERMICĂ, GOSPODĂRIE DE APĂ, MAGAZIE, POST ALIMENTARE AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE PENTRU PARCAREA ȘI INCĂRCAREA AUTOBUZELOR ELECTRICE, PARCARE ACOPERITĂ PENTRU TROLEE NOI; REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE, REFACERE ACOPERIȘ C6-SPALATORIE ȘI VOPSITORIE ȘI C7-HALA ÎNTREȚINERE", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 614/20.12. 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 34/13.02.2020 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 6/13.02.2020 (nr. Registru special 6/13.02.2020);

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 13.02.2020;

Având în vedere:

 • -     prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 • -  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești),

 • -  Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești,

 • -  Hotărârea Consiliului Local nr. 614/20.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO-AUTOBAZĂ TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE ADMINISTRATIVĂ, CENTRALĂ TERMICĂ,GOSPODĂRIE DE APĂ, MAGAZIE, POST ALIMENTARE AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE PENTRU PARCAREA ȘI INCARCAREA AUTOBUZELOR ELECTRICE, PARCARE ACOPERITĂ PENTRU TROLEE NOI; REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE, REFACERE ACOPERIȘ C6-SPĂLĂTORIE ȘI VOPSITORIE ȘI C7-HALA INTREȚINERE";

5                                                   5                                                              5                          ~

 • - art. 7 alin 6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • - adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 1889/28.01.2020;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul de investiții "REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO-AUTOBAZA TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE ADMINISTRATIVĂ, CENTRALĂ TERMICĂ, GOSPODĂRIE DE APĂ, MAGAZIE, POST ALIMENTARE AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE PENTRU PARCAREA ȘI

5                                                                                                 ~                                                                                                                            5

INCĂRCAREA AUTOBUZELOR ELECTRICE, PARCARE ACOPERITĂ PENTRU TROLEE NOI; REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE, REFACERE ACOPERIȘ C6-SPALATORIE ȘI VOPSITORIE ȘI C7-HALA INTREȚINERE", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 614/20.12.2018, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de 44.170.806,70 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 34.393.439,50 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 94.010,00 lei, cât și a contribuției de 2% din valoarea eligbilă a proiectului în cuantum de 881.535,94 lei, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește domnul primar Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 5 Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția 5       5 >   5   5    555

Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ștefan DĂNESCU

9

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV