Hotărârea nr. 289/2020

Hotãrârea nr. 289 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011 pentru imobilul din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ preşcolar a Grădiniţei cu program prelungit nr. 35

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 289

privind prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011

pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr. 27, pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr. 35

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 352/06.08.2020 al consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei și Văduva Sorin și Raportul de Specialitate comun nr. 7395/30.07.2020 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 31/03.08.2020 al Direcției Economice și nr. 270/06.08.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 16853/13.09.2011 prin încheierea actului adițional nr. 6 pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr. 35;

Ținând cont de avizul din data de 06.08.2020 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

Având în vedere solicitarea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.9248/02.06.2002 a Grădiniței cu program prelungit nr.35;

Având în vedere solicitarea nr. 5642/19.06.2020 transmisă de domnul Tomescu Radu, proprietarul imobilului;

În baza contractului de închiriere nr. 16853/2011 încheiat între Tomescu Radu și Municipiul Ploiești;

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, actualizată și art.22, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 222/29.06.2020 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr.27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr. 35;

Având în vedere procesul-verbal nr. 13267/23.07.2020 încheiat cu ocazia întâlnirii comisiei de negociere numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 222/2020 completată cu personal din cadrul UAT Municipiul Ploiesti, pentru negocierea cuantumului chiriei imobilului situat în Ploiești, str. Maramureș nr. 27;

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196, alin. (1), lit. a), art. 286 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011 dintre Municipiul Ploiești în calitate de chiriaș și proprietarul imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27, imobil în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr.35, până la data de 02.09.2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Chiria pentru spațiul închiriat va fi suma de 11.106 lei/lună.

Art. 3 Împuternicește primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr.6 la contractul de închiriere nr. 16853/2011.

Art. 4 Direcția Tehnic-Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostință publică, precum și la cunostința persoanelor interesate de către Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

Act adițional nr.6


la contractul de închiriere nr. 16853/13.09.2011

încheiat in temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.75/28

A.Tomescu Radu, domiciliat in Bușteni, str. Clabucetului nr.12, ,    , _ ,v ,,

legitimat cu CI seria PH nr.489966, CNP 1410928400368, teL0744’892^q^/^x 021/3155271, avand cont numărul R074RZBR0000060003277855, dSscliis la

Raiffeisen Bank, filiala Piața Romana nr. 9 - București, in calitate de locator, si

B. Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, Piața Eroilor, nr.lA, județul Prahova, tel/fax 0244/516699, avand codul fiscal nr.2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Primar Adrian Florin Dobre, in calitate de locatar

Convin, in temeiul art.1270 cod civil asupra următoarelor modificări contractuale:

Art.l. Articolul 2.1 din contract se va modifica si va avea următorul conținut:

(1) - durata contractului de Închiriere se prelungește de la data de 02.09.2020 pana la data 02.09.2021;

Art.2. Chiria pentru spațiul închiriat, prevăzută la art. 31 in contract, va fi suma de 11.106 lei/luna.

Restul clauzelor prevăzute in contractul de Închiriere nr. 16853/13.09.2011 raman neschimbate.

Prezentul act adițional conține 1 (una) pagina si s-a întocmit in 2 (doua) exemplare originale.

LOCATOR, Radu TOMESCU


LOCATAR, Primar, Adrian Florin Dobre

Direcția Economica

Director Executiv,

Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios,Achiziții

Publice Contracte

Direcția Tehnic-Investitii,

Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,