Hotărârea nr. 288/2020

Hotãrârea nr. 288 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului situat în Ploieşti, str. Ştefan cel Mare nr. 45

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 288

privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului situat în Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr. 45

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 335/23.07.2020 al domnilor consilieri Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul de specialitate comun nr. 6706/13.07.2020 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 273/11.08.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și nr. 32/03.08.2020 al Direcției Economice, privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului situat în Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr. 45 în vederea desfășurării activității instructiv-educative a Grădiniței cu program normal ”Mihail și Gavriil”;

Ținând cont de avizul din data de 23.07.2020 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

În baza prevederilor art. 1777 din Codul Civil;

Având în vedere prevederile art. 22 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 287/19.09.2011 prin care a fost încheiat contractul de închiriere nr. 18226/04.10.2011;

Având în vedere adresa inregistrată la Municipiul Ploiesti sub nr.8584/25.05.2020 transmisă de Grădinița ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril’’ prin care se solicită continuarea activității grădiniței în acest spațiu;

Având în vedere punctul de vedere transmis în data de 08.07.2020 de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ,,C.F.R Călători” S.A. -Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători Bucuresti;

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196, alin. (1), lit. a), art. 286 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Aprobă constituirea Comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr.45, formată din consilieri locali, în următoarea componență:

  • - Grigore Constantin

  • - Staicu Zoia

  • - Văduva Sorin

  • - Hodorog Bogdan

  • - Frusina Nicolae Vlad

  • (2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) va fi asigurat de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului: reprezentant al Direcției Tehnic-Investiții, Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte; reprezentant al Direcției Economice și reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu, care va fi desemnat prin Dispozitie a Primarului municipiului Ploiesti.

Art. 2 Comisia de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr. 45 își va deșfășura activitatea până la data de 08.10.2020, astfel încât pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna octombrie 2020 să existe proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea/cuantumul chiriei pentru imobilul din Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr. 45.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana Geanina SERBINOV