Hotărârea nr. 287/2020

Hotãrârea nr. 287 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă R Â R E A Nr. 287 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 376/20.08.2020 al primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 7107/20.08.2020 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, ca urmare a schimbării denumirii Biroului managementul calității serviciilor medicale și transformarea unui post;

Având în vedere Raportul de specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 462/25.08.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 294/26.08.2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.08.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data 28.08.2020;

În conformitate cu prevederile art. 15, lit. ,,a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritațile administrației publice locale, autoritatea administrației publice locale aprobă statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului Municipal Ploiești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.09.2020.

Art. 2 Începând cu aceeași dată, prevederile anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 265/2020 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

ORGANIG RAMA

SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


ANEXA nr. 1 La Hotărârea nr.


COMITET DIRECTOR


COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL (4)


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL


MANAGER


DIRECTOR MEDICAL


25

£ o

li

ii |!

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

COD FISCAL 2844227

Adresa: Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 59

Telefon : 0244523904 Fax : 0244596272

CATEGORIA IV, NR. PATURI = 267


Anexa nr.2 la H.C.L


Președinte Consiliul


STAT DE FUNCȚIINr. crt.

Denumirea funcției (Legea 153/2017)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

“1

~~T~

5

4

5

COMITETUL DIRECTOR

1

Manager

S

1,00

2

Director medical

S

1,00

3

Director fin-contabil - economist IA

S

1,00

SECȚII

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 60 , din care Comp. CARDIOLOGIE =10 paturi;

SPITALIZARE DE ZI, Nr.paturi = 6

Persona

medical superior

4

medic primar-sef secție

Medicină internă

S

1,00

5

medic primar

Medicină internă

S

1,00

6

medic primar

Medicină internă

s

1,00

7

medic primar

Medicină internă

s

1,00

8

medic primar

Medicină internă

s

1,00

9

medic primar

Medicină internă

s

1,00

Persona

mediu sanitar

10

asist.med.pr.-șefă

Medicală

PL

1,00

11

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

12

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

13

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

14

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

15

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

16

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

17

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

18

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

19

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

20

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

21

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

22

asist.med.

Medicală

PL

1,00

23

asist, med.

Medicală

PL

1,00

24

asist.med.

Medicală

PL

1,00

25

asist.med.

Medicală

PL

1,00

26

asist.med.

Medicală

PL

1,00

27

asist.med.

Medicală

PL

1,00

28

asist.med.

Medicală

PL

1,00

29

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

30

infirmieră

G

1,00

31

infirmieră

G

1,00

32

infirmieră

G

1,00

33

infirmieră

G

1,00

34

infirmieră

G

1,00

35

infirmieră

G

1,00

.....-

36

infirmieră

G

1,00

o , _

37

infirmieră

G

1,00

Ar .

38

infirmieră

G

1,00

39

infirmieră

G

1,00

40

infirmieră

G

1,00

41

infirmieră

G

1,00

>    A

42

îngrijitoare

G

1,00

43

îngrijitoare

G

1,00

44

îngrijitoare

G

1,00

45

îngrijitoare

G

1,00

46

îngrijitoare

G

1,00

47

îngrijitoare

G

1,00

48

îngrijitoare

G

1,00

Compartiment CARDIOLOGIE (10 paturi)


Personal medical superior___________________________________________________

|~ 49 |medic~specialist ~                     I Cardiologie | S |     1,00

Personal mediu sanitar

50

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

51

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

52

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

53

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

54

infirmieră

G

1,00

55

infirmieră

G

1,00

56

îngrijitoare

G

1,00

COMPARTIMENT HEMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 20

Personal medical superior

57

medic primar

Hematologie

S

1,00

58

medic specialist

Hematologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

59

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

60

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

61

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

62

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

63

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

64

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

65

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

66

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

67

asist, med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

68

infirmieră

G

1,00

69

infirmieră

G

1,00

70

infirmieră

G

1,00

71

infirmieră

G

1,00

72

infirmieră debutant

G

1,00

73

îngrijitoare

G

1,00

74

îngrijitoare

G

1,00

75

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA REUMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 35 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

Personal medical superior

76

medic primar-șef secție

Reumatologie

S

1,00

77

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

78

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

Amb. integrat

79

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

Amb. integrat

—-

''Sț A

Personal mediu sanitar

80

asist.med.pr. - șefă

Medicală

S

1,00

•î^4

81

asist, med. pr.

Medicală

S

1,00

•) M

82

asist.med.pr.

Medicală

s

1,00

V •••• <'

83

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

-

84

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

85

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

86

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

87

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

88

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

89

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

90

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

91

asist.med.

Medicală

PL

1,00

92

asistmed.

Medicală

PL

1,00

93

asist, med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

94

infirmieră

G

1,00

95

infirmieră

G

1,00

96

infirmieră

G

1,00

97

infirmieră

G

1,00

98

infirmieră

G

1,00

99

îngrijitoare

G

1,00

100

îngrijitoare

G

1,00

101

îngrijitoare

G

1,00

102

îngrijitoare

G

1,00

103

îngrijitoare

G

1,00

104

îngrijitoare

G

1,00

105

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 50 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

Personal medical superior________________________________________________________________

106

medic primar-șef secție

Fizio-recuperare

S

1,00

107

medic primar

Fizio-recuperare

S

1,00

Amb. integrat

108

medic primar

Fizio-recuperare

s

1,00

Amb. integrat

109

medic specialist

Fizio-recuperare

s

1,00

Amb. integrat

110

medic rezident

Fizio-recuperare

s

1,00

Personal mediu sanitar

111

asist.med.pr.-șefă

Medicală

S

1,00

112

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

113

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

114

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

115

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

116

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

117

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

118

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

119

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

120

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

121

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

122

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

123

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

124

asist.med.

Medicală

PL

1,00

125

asist.med.

Medicală

PL

1,00

126

asistmed.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

127

infirmieră

G

1,00

128

infirmieră

G

1,00

129

infirmieră

G

1,00

130

infirmieră

G

1,00

131

infirmieră

G

1,00 *

? V v

132

infirmieră

G

1,00

133

infirmieră

G

1.00 1

134

infirmieră

G

1,00

135

infirmieră

G

1,00

-'J v"' ■ ; 1 - \

136

infirmieră

G

1,00

137

îngrijitoare

G

1,00

138

îngrijitoare

G

1,00

139

îngrijitoare

G

1,00

140

îngrijitoare

G

1,00

141

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 60 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 8 Personal medical superior

142

medic primar-șef secție

Oncologie

S

1,00

143

medic primar

Oncologie

S

1,00

144

medic specialist

Oncologie

S

1,00

145

medic specialist

Oncologie

S

1,00

Alt personal superior

146 | Psiholog spec.                           | Psihologie | S |     1,00

Personal mediu sanitar

1 — '                  --

147

asist.med.pr.-șefă

Medicală

PL

1,00

148

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

149

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

150

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

151

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

152

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

153

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

154

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

155

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

156

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

157

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

158

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

159

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

160

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

161

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

162

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

163

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

164

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

165

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

166

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

167

asistmed.

Medicală

PL

1,00

168

asist.med.

Medicală

PL

1,00

169

asistmed.

Medicală

PL

1,00

170

asist.med.

Medicală

PL

1,00

171

asist.med.

Medicală

PL

1,00

172

asist.med.

Medicală

PL

1,00

173

asist.med.debutant

Medicală

PL

1,00

174

asist.med.debutant

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

-- —-              --

175

infirmieră

G

1,00

176

infirmieră

G

1,00

177

infirmieră

G

1,00

178

infirmieră

G

1,00

179

infirmieră

G

1,00

180

infirmieră

G

1,00

181

infirmieră

G

1,00     |

182

infirmieră

G

1,00

*

183

infirmieră

G

1,00

184

infirmieră

G

1,00

185

infirmieră debutant

G

1,00

186

îngrijitoare

G

1,00

187

îngrijitoare

G

1,00

188

îngrijitoare

G

1,00

189

îngrijitoare

G

1,00

190

îngrijitoare

G

1,00

191

îngrijitoare

G

1,00

192

îngrijitoare

G

1,00

193

îngrijitoare

G

1,00

194

îngrijitoare

G

1,00

195

îngrijitoare

G

1,00

196

îngrijitoare

G

1,00

COMPARTIMENT RADIOTERAPIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 17

Personal medical superior______________________________________________________________

197 |medic rezident '                     | Radioterapie | S |     1,00    |

Personal mediu sanitar

198

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

199

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

200

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

201

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

202

asist.med.

Medicală

PL

1,00

203

asist, med.

Medicală

PL

1,00

204

asist.med.

Medicală

PL

1,00

205

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

206

infirmieră

G

1,00

207

infirmieră

G

1,00

208

infirmieră

G

1,00

209

îngrijitoare

G

1,00

210

îngrijitoare

G

1,00

211

îngrijitoare

G

1,00

  • * COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ , Nr. paturi = 20

  • * COMPARTIMENT A.T.I. , Nr. paturi = 5

închise temporar până la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare și

  • * asigurarea cu personal.

CAMERA DE GARDĂ

LABORATOR RADIOTERAPIE

Personal medical superior

212

medic primar

Radioterapie

S

1,00

213

medic specialist

Radioterapie

S

1,00

Alt personal superior___________________________________________________________

| 214 [Fizician medical                       | Medicală | S |     1,00

Personal mediu sanitar

215

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

216

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

217

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

218

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

219

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

220

asist, med.

Medicală

PL

1,00

221

asist.med.

Medicală

PL

1,00

222

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

223

îngrijitoare

S

1,00

FARMACIE              |

Personal medical superior                                                       “

V w

O . ;

224

farmacist sef

Farmacie

s

1,00

225

farmacist

Farmacie

s

1,00

O- ! V

y

Personal mediu sanitar

226

asist.med.pr.-șefă

Farmacie

PL

1,00

227

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

228

asist, med. pr.

Farmacie

PL

1,00

229

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

230

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

Personal auxiliar

| 231

îngrijitoare                                 |                         | G

1.°0 I_________________I

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Personal medical superior

232

medic primar - șef laborator

Laborator

S

1,00

233

medic specialist

Laborator

S

1,00

234

medic specialist

Laborator

S

1,00

235

medic primar

Laborator

S

1,00

Alt personal superior

236

chimist pr.

Laborator

S

1,00

237

biolog spec.

Laborator

S

1,00

238

biochimist

Laborator

s

1,00

239

biolog pr.

Laborator

s

1,00

Personal mediu sanitar

240

asist.med.pr.- șefă

Laborator

PL

1,00

241

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

242

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

243

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

244

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

245

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

246

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

247

asist, med.

Laborator

PL

1,00

248

asistmed.

Laborator

PL

1,00

249

asist, med.

Laborator

PL

1,00

Persona

auxiliar

250

îngrijitoare

G

1,00

251

îngrijitoare

G

1,00

252

îngrijitoare

G

1,00

LABORATOR RADIOLOGIE , IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Personal medical superior

253

medic primar - șef

Radiologie

S

1,00

254

medic primar

Radiologie

S

1,00

255

medic specialist

Radiologie

s

1,00

256

medic specialist

Radiologie

s

1,00

Personal mediu sanitar

257

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

258

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

259

asist, med. pr.

Radiologie

PL

1,00

260

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

261

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

262

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

263

asist, med.

Radiologie

PL

1,00

264

asist.med.

Radiologie

PL

1,00

Personal auxiliar

265

îngrijitoare

G

1,00

266

îngrijitoare

G

1,00

1 m'l

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

Personal medical superior

| 267

medic primar

Anatomie patologică

s

1,00

Alt personal medical superior

| 268

biolog principal

Laborator

S

~Too I           |

Personal mediu sanitar

269

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

270

asist, med. pr.

Laborator

M

1,00

Personal auxiliar

| 271

îngrijitoare

S

1.00 I_________________I

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

272

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

273

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

274

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

275

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

LABORATOR RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)

Personal medical superior

276

kinetoterapeut pr.

CFM

S

1,00

277

kinetoterapeut pr.

CFM

S

1,00

278

kinetoterapeut

CFM

S

1,00

Personal mediu sanitar

279

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

280

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

281

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

282

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

283

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

284

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

285

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

286

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

287

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

288

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

289

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

290

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

291

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

292

asist, med.pr.

Masaj

PL

1,00

293

asist.med.

Fizio-terapie

PL

1,00

294

asist.med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

295

asist, med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

Personal auxiliar

296

îngrijitoare

G

1,00

297

îngrijitoare

G

1,00

298

îngrijitoare

G

1,00

299

îngrijitoare

G

1,00

300

îngrijitoare

G

1,00

CABINET DIABET ZAHARAT , NUTRIȚIE Șl BOLI METABOLICE

Personal medical superior________________________________________________________________

301

medic specialist

Diabet

S

1,00

302

medic primar

Diabet

s

1,00

Personal mediu sanitar_______________________

|~ 303 asist.med.                      | Medicală | PL |    1,00 țV ~ x,l

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ O ? E

Personal medical superior______________________________________________________________


304

I medic primar

Oncologie

S

____—

1,00

305

| medic primar

Oncologie

S

1,00

/'/■'OV.X HM

L-t,..4.-a.- 1

Personal mediu sanitar


306

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

307

iasist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

308

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

309

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

CABINET MEDICINA MUNCII

Personal medical superior

310

medic primar

Medicina muncii

“S ]

1,00

Personal mediu sanitar

311

asist.med.

Medicală

PL I

1,00 I                  I

COMPARTIMENT PREVENIRE $l CONTROL AL INFECȚIILOR ASOCIATE

ASISTENTEI MEDICALE

Personal medical superior

312

medic primar

Epidemiologie

S

1,00

313

medic specialist

Boli Infectioase

S

1,00

Personal mediu sanitar

| 314

asist, med. pr.

Igiena

PL

1,00

________________ I

Personal auxiliar

| 315

agent DDD

G

1,00

STERILIZARE

| 316 [asist.med.p'r?


Igiena | PL |     1,00     |


UNITATE TRANSFUZII SANGUINE

317

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

318

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

SERVICIUL EVALUARE Șl STATISTICĂ MEDICALĂ

319

economist - sef serviciu

S

1,00

320

asist.med.deb.

Medicală

PL

1,00

321

statistician medical

M

1,00

322

statistician medical

M

1,00

323

registrator med.pr.

M

1,00

324

registrator med.pr.

M

1,00

325

registrator med.

M

1,00

ALTE ACTIVITĂȚI COMUNE PE SPITAL

Biroul de management al calitatii serviciilor de sănătate

326

Sef Birou

S

1,00

327

medic specialist

S

1,00

328

referent de specialitate I

S

1,00

329

referent de specialitate I

S

1,00

Dietetica

330

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Culte _______________________________________________________________________

| 331 | preot definitiv                             |                         [ S |     1,00

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI

Cabinet Medicină Internă Personal mediu sanitar

332

asist.med.pr.

Medicală

~PC--

1,00     |

Cabinet

Persona

333

Reumatologie

I mediu sanitar ____________

asisfmed.pr.

Medicală

PL

1,00

-   *4

/; 5i Si-'

Cabinet O.R.L.

Personal medical superior

334 | medic specialist

O.R.L.

S

1,00

Persona

335

I mediu sanitar asist.mecT.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Oftalmologie

Persona

medical superior

336

medic primar

Oftalmologie

s

1,00

Persona

mediu sanitar

337

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Chirurgie generală Personal sanitar superior

338

medic primar

Chirurgie

S

1,00

339

medic primar

Chirurgie

S

1,00

Personal mediu sanitar

340

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

331 '

asisTmecTpr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Recuperare , medicină fizică și balneologie Personal mediu sanitar

342

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Obstetrică-ginecologie Personal medical superior

343

medic primar

Obstetr.ginec.

S

1,00

344

medic specialist

Obstetr.ginec.

S

1,00

Personal mediu sanitar

345

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Hematologie

Personal mediu sanitar

346

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Dermato-venerologie Personal medical superior

347

medic specialist

Dermatologie

___Ș___

1,00

Personal mediu sanitar

|asist.meo.pr.

Meaicaia

rL

i.UU

Cabinet Endocrinologie Personal medical superior

349

medic specialist

Endocrinologie

s

1,00

350

medic specialist

Endocrinologie

s

1,00

Personal mediu sanitar

351

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

' 352 r-

asist.med.pr.

Medicala

PL

'1,UU

Cabinet Psihiatrie Personal medical superior

353

medic primar

Psihiatrie

S

1,00

354

medic primar

Psihiatrie

S

1,00

Personal mediu sanitar

355

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

356

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Neurologie Personal medical superior

357

medic specialist

Neurologie

S

1,00

358

medic primar

Neurologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

359

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00 r

11

Cabinet Cardiologie

Personal medical superior                                                wX?<

360

medic specialist

Cardiologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

361

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Pediatrie

Personal medical superior

362

medic specialist

Pediatrie

S

1,00

363

medic specialist

Pediatrie

S

1,00

Personal mediu sanitar

364

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Radioterapie

Personal mediu sanitar

366

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

366

îngrijitoare

M

1,00

367

îngrijitoare

M

1,00

368

îngrijitoare

M

1.00

369

îngrijitoare

M

1,00

370

îngrijitoare

G

1,00

371

îngrijitoare

G

1,00

372

îngrijitoare

G

1,00

APARAT FUNCȚIONAL PERSONAL DE EXECUȚIE TEHNICO - AD-TIV

ComrhRUNOS

373

economist IA

S

1,00

374

economist IA

S

1,00

375

economist IA

S

1,00

Compari

timentul Financiar -Contabilitate

376

economist IA

S

1,00

377

economist IA

S

1,00

378

economist IA

S

1,00

379

economist IA

S

1,00

Biroul A

provizionare Ad-tiv . Transport

380

inginer IA - șef birou Aprovizionare

S

1,00

381

secretar

M

1,00

382

arhivar

M

1,00

383

magaziner

M

1,00

384

magaziner

M

1,00

Comp.Achizitii publice, contractare

385

subinginer I

SSD

1,00

Compartiment Juridic

386

consilier juridic IA

___s

1,00

Compartiment securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situatii de urgentă

387

referent IA

M

1,00

Compartiment informatică

388

economist I

s

1,00

_

MUNCITORI

întreținere clădiri si instalatii, apă , lumină . încălzire , frigorifice

389

muncitor II

Tâmplar

Sc. prf.

1,00

390

muncitor III

Zugrav

Sc. prf.

1,00

391

muncitor I

Instalator

Sc. prf.

1,00

392

muncitor l

Electrician

Sc. prf.

1,00

393

muncitor IV

Electrician

M

1,00

394

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1,00

Centrala telefonică

[ 400

muncitor III

Telefonistă

M

1,00

Compari

iment transport

401

muncitor I

cond.auto

Sc.prof.

1,00

402

muncitor I

cond.auto

M

1,00

403

șofer autosanitara III

cond.auto

G

1,00

Preqătirea hranei în blocurile alimentare ( d

eserveste până la 700 paturi)

404

muncitor I

Bucătar

Sc. prf.

1,00

405

muncitor III

Bucătar

Sc. prf.

1,00

406

muncitor IV

Bucătar

M

1,00

407

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

408

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

409

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

410

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

411

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

412

muncitnecaiificat I - bucătărie

G

1,00

413

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

414

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

Compartiment ad-tiv, pază

415

portar

G

1,00

416

portar

G

1,00

417

portar

G

1,00

418

portar

G

1,00

419

portar

G

1,00

420

portar

G

1,00

Alti muncitori necuprins! in formatii de lucru

421

muncitor III

lenjereasa

G

1,00

422

muncitor III

achizitor

M

1,00

423

îngrijit, curățenie

M

1,00

424

îngrijit, curățenie curte

G

1,00

Spălătorie

425

spălătoreasă

G

1,00

426

spălătoreasă

G

1,00

427

spălătoreasă

G

1,00

428

spălătoreasă

G

1,00

429

spălătoreasă

G

1,00

Medici rezidenti

430

medic rezident

S

1,00

431

medic rezident

S

1,00

432

medic rezident

S

1,00

433

medic rezident

S

1,00

IUI AL

433,00

AMPOSTljRI = 433, din care funcții de conducere = 19


Posturi fixe < centr termice cu până la 10 cazane) - 3 CT sediu

395

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

396

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

397

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

'''

398

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

399

muncitor IV

Fochist

Sc. prf.

1,00■MA


GER, a- -Z a- II ^prdăresqu Măria Mihaela

Compartiment RUNOS, Ec. Marcu Mariana-Daniela