Hotărârea nr. 285/2020

Hotãrârea nr. 285 privind aprobarea transformării a patru funcții publice de execuție din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 285

privind aprobarea transformării a patru funcții publice de execuție din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 354/07.08.2020 al Viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești înregistrat la nr. 10524/05.08.2020, prin care se propune aprobarea transformării a patru funcții publice din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, urmare transformării gradului profesional a patru funcții publice de execuție pentru funcționarii publici care au fost declarați “admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

Având în vedere Raportul de specialitate comun nr. 450/11.08.2020 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 274/11.08.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.08.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.08.2020;

În conformitate cu prevederile art. 478 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile cap. IV, secțiunea a 2-a a Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

În baza prevederilor art. 129 alin. 2, lit. ”a” și alin. 3, lit. ”c din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea a patru funcții publice de execuție din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, pentru funcționarii publici care au fost declarați “admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, începând cu data de 15.08.2020, astfel:

  • - din grad profesional asistent în grad profesional principal a trei funcții publice de execuție de consilier clasa I la Serviciul Protecția Copilului și Familiei;

  • - din grad profesional principal în grad profesional superior al unei funcții publice de execuție de consilier clasa I la Serviciul Locuințe Sociale.

Art. 2 Începând cu aceeași dată, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.261/05.08.2020 se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV