Hotărârea nr. 284/2020

Hotãrârea nr. 284 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 284

privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 361/10.08.2020 al primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate comun nr.469/25.08.2020 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr.295/26.08.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin suplimentarea atribuțiilor Biroului Mobilitate și Trafic Urban;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenesti, petiții și reclamații din data de 28.08.2020;

Având în vedere adresa Direcției Tehnic Investiții nr. D.T. nr. 2018/03.03.2020 prin care aduce la cunoștință necesitatea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin suplimentarea atribuțiilor Biroului Mobilitate și Trafic Urban pentru aplicarea Avizului Consiliului Concurenței nr. 13381/02.10.2019 înregistrat la Municipiul Ploiești cu nr.18977/02.10.2019;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă modificarea punctului 6.5. al art. 30 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, respectiv anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 275/30.08.2016 modificată cu Hotărârile Consiliului Local nr. 490/20.12.2017 și nr. 246/31.07.2019, prin suplimentarea atribuțiilor Biroului Mobilitate și Trafic Urban astfel:

,,32. elaborează norme locale privind organizarea și funcționarea serviciului de transport public local prin curse regulate, pe baza normelor și regulamentelor cadru, aplică și urmărește aplicarea legislației în domeniu, monitorizează și controlează prestarea serviciului de transport public local prin curse regulate de către operatorul de transport care prestează serviciul în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local”.

Art. 2 Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

SECRETAR GENERAL,

Ioana Geanina SERBINOV