Hotărârea nr. 283/2020

Hotãrârea nr. 283 privind actualizarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție–transport-distribuție pentru Municipiul Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 283

privind actualizarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție pentru

Municipiul Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 370 din 14.08.2020 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul tehnic de specialitate nr. 4941/14.08.2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune actualizarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție -transport-distribuție pentru Municipiul Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 291/26.08.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Raportul de specialitate nr. 37/18.08.2020 al Direcției Economice din cadrul Primariei Municipiului Ploiești;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 3- Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31.08.2020 ;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.08.2020;

În baza prevederilor Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție - transport - distribuție pentru municipiul Ploiești nr.2776/5246 din 29.04.2004;

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 97/09.04.2019 privind aprobarea măsurilor necesare asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile legislației în domeniu:

 • - În baza art. 8 alin. (1) și alin (2) lit. a) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

 • - În temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - În temeiul prevederilor art. IX alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Adresa Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.65736/30.07.2019, referitoare la modalitatea actualizării contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție pentru Municipiul Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004, conform Actului Adițional anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul Adițional la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție - transport - distribuție pentru municipiul Ploiești nr. 2776/5246 din 29.04.2004.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si Direcția Economică din cadrul Primăriei Ploiesti, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Veolia Energie Prahova S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana Geanina SERBINOV

ACTUL ADIȚIONAL

9


ANEXA

La Hotărârea nr. din dataLA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE

A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI

PRAHOVA

DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA PRODUSA IN MOD CENTRALIZAT

IN SISTEM PRODUCȚIE - TRANSPORT - DISTRIBUȚIE PENTRU MUNICIPIUL PLOIEȘTI nr. 2776/5246/29.04.2004

PĂRȚILE

9

Județul Prahova - unitate administrativ teritorială, prin Con^W^Uudereah, Prahova, cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2, reprezentare^'dl.< Bogdani TOADER - Președinte al Consiliului Județean Prahova;           n*3(

Municipiul Ploiești - unitate administrativ teritorială, prin Consilipl Loca^al/ Municipiului Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, reprezentăt-'âș! dl.

Adrian DOBRE - Primar;

Acționând împreună în calitate de Concedent,

pe de o parte,


si J

Societatea Veolia Energie Prahova SRL, cu sediul în str. Gheorghe Doja nr.154 A, 10046 Ploiești, județul Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova cu nr.J29/888/2004, CUI 16372612, legal reprezentată de Dl. Ovidiu GABOR - Administrator Unic,

In calitate de Concesionar,

pe de altă parte.


Concedentul și Concesionarul fiind denumiți în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE :

Concedentul a încheiat cu Concesionarul (constituit de Concedent împreună cu investitorul desemnat câștigător), Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție - transport - distribuție pentru municipiul Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004 („Contractul de Delegare” sau „Contractul”).

Prin Actul Adițional nr.4/25.04.2019 au convenit prelungirea Duratei Concesiunii până la data de 15 mai 2022. De asemenea, prin Actul Adițional nr. 4/25.04.2019 Părțile au convenit o serie de clauze referitoare în principal la investiții și tarife, astfel încât parteneriatul dintre ele să continue în condiții de echilibru contractual.

Părțile consideră că sunt necesare o serie de modificări și completări la clauzele acestuia.

Cu ocazia negocierilor purtate în vederea încheierii prezentului Act Adițional, Părțile au analizat și clauzele contractuale în lumina prevederilor art. IX din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

în considerarea celor de mai sus, conform HCL nr............, HCJ nr......... și,

respectiv, Deciziilor Administratorului unic al Concesionarului nr........ din data de

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional la Contract („Actul Adițional”), după cum urmează: (Termenii soriși cu majuscule în prezentul Act Adițional și nedefinițijîn acesta au înțelesul prevăzut în Contractul de Delegare)

Art.1. Actualizare

 • 1.1. Părțile confirmă că toate clauzele obligatorii prevăzute de art. 29 alin. 11 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, astfel cum a fost modificat de Legea nr. 225/2016, sunt cuprinse în Contractul de Delegare, așa cum rezultă din tabelul prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul Act Adițional.

 • 1.2. Pentru a evita orice dubiu, Părțile confirmă că termenii din Contractul de Delegare care sunt definiți și de lege, vor avea înțelesul din definiția legală dacă există neconcordante între cele două definitii. 1 !

 • 1.3. Litera a) a art.24.1 „Facturarea utilizatorilor” din Contractul de Delegare se modifică si va avea conținutul următor:

»                                                   J

„ a) Concesionarul va emite factura pentru serviciile furnizate/prestate cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată, stabilită pe baza cantităților consumate măsurate (sau calculate) în timpul lunii pentru care se emite factura prin citirea contoarelor și a Tarifului în lei/Gcal în vigoare."

 • 1.4. Articolul 41.1. din cadrul art.41 „Litigii” din Contractul de Delegare se modifică și va avea conținutul următor:

„41.1. Orice litigii izvorând din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv toate problemele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea sa, care nu pot fi rezolvate în mod amiabil sau prin expertiză tehnică conform dispozițiilor art. 41.2. de mai jos, vor fi soluționate de de instanțele de judecată competente, potrivit legii."

 • 1.5. Orice referință în Contractul de Delegare la „tribunalul arbitrat' va fi citită și înțeleasă ca referință la „instanța de judecată” iar orice referință la „procedura/procedurile de arbitraj’ va fi citită și înțeleasă ca referință la „procedura/procedurile de judecată”.

Art. 2. Modificări ale Actului Adițional nr. 4/25.04.2019

9

 • 2.1. La Clauza 2.1. („Investițiile Concesionarului") se adaugă o nouă sub-clauză 2.1.4. care va avea conținutul următor:

„2.1.4. Pentru inventarierea Bunurilor de Retur, Părțile vor desemna o comisie în acest sens, până la data de 30.09.2020

 • 2.2. Sub-clauza 2.1.2. din cadrul Clauzei 2.1. („Investițiile Concesiona

modifică prin majorarea valorii investițiilor Concesionarului^'^vă zavda-A conținutul următor:                                         Oy

(IcflSf t'*'           ? x

„2.1.2. Pe durata prelungirii Duratei Concesiunii conform art.1. din prezentul Act Adițional, Concesionarul se angajează să realizeze inveșiitii^^ 21.468.000 lei (aprox 4,47 milioane Euro), din care 19,233 milioane lei (aprox 4,0 milioane Euro) în sursa de producție și 2,235 milioane lei (aprox 465 mii Euro în rețelele de distribuție, astfel cum sunt prezentate în Anexa nr.2 la prezentul Act Adițional”.

 • 2.3. Anexa 2 la Actul Adițional nr. 4/25.04.2019 se înlocuiește cu Anexa nr.2 la prezentul Act Adițional.

 • 2.4. La sub-clauza 2.2.1. din cadrul Clauzei 2.2. („Investițiile Concedentului”) se prelungesc termenele de realizare a investițiilor Concedentului și va avea conținutul următor:

„2.2.1.1. Județul Prahova, proprietarul sistemului de producție și transport al energiei termice, va realiza următoarele:

 • a) înlocuirea arzătoarelor cu NOx redus la cazanul nr.5 din CET Brazi, până cel târziu la data de 31.10.2021;

 • b) lucrări de consolidare și reabilitare prevăzute în Raportul SEVESO menționat la punctul (E) din Preambul: consolidare sala cazane etapa 2 x 105 MW si 1 x 50 MW si reabilitare cos fum nr. 2, până cel târziu la data de 15.05.2022"

 • 2. 2.1.2. Municipiul Ploiești, proprietarul sistemul de distribuție și producție cu capacitate redusă, va realiza investiții în rețeaua de distribuție, pe baza proiectelor tehnice avizate de Concesionar, în valoare de cel puțin valoarea Redevenței primită de la Concesionar pe durata inițială a Concesiunii, până cel târziu la data de 31.10.2021"

 • 2.5. La Clauza 2.3. („Asistența acordată de Concesionar”) se adaugă o sub-clauză 2.3.2.4. care va avea următorul conținut:

„2.3.2.4. în acest sens, Concesionarul va transmite Concedentului lista cu Specialiștii Concesionarului în termen de 3 (trei) zile de la desemnarea acestora. Concesionarul va putea înlocui Specialiștii Concesionarului, iar înlocuirea lor va deveni efectivă după informare Concedentului despre această înlocuire.”

 • 2.6. La Art. 4 („Starea Sistemului la încetarea contractului”) se modifica si va avea următorul conținut:

„Părțile convin ca, la încetarea Contractului, starea de funcționare a Sistemului va fi stabilită de Părți luând ca bază de referință bilanțul energetic și auditul energetic pe conturul Sistemului ce vor fi realizate în cursul anului 2019 si 2020 de către de experți autorizați de ANRE, plătite de Concesionar și comunicate Concedentului”.

Art.3 Clauze finale

 • 3.1. Cu excepția celor prevăzute în prezentul Act Adițional, toate celetâlț^d^^S\ ale Contractului de Delegare/Actului Adițional nr.4 rămân nesch^mi^'te.^^

 • 3.2. Prezentul Act Adițional intră în vigoare la data semnării ișăie5^e;:dătrș^ */ reprezentantii legal împuterniciti ai Părților.                                       /

 • 3.3. Prevederile prezentului Act Adițional fac parte integrantă din Contra^t&l'de Delegare. în caz de contradicție între prevederile prezentului Act Adițional și cele ale Contractului, prevederile prezentului Act Adițional vor prevala.

 • 3.4. Preambulul și anexele acestui Act Adițional fac parte integrantă din acesta.

 • 3.5. Prevederile prezentului Act Adițional reprezintă integralitatea voinței Părților cu privire la obiectul său.

 • 3.6. Prezentul Act Adițional va fi interpretat și executat conform legilor din România.

Prezentul Act Adițional este semnat de către Părți astăzi, ............, în trei (3)

exemplare, câte unul pentru fiecare semnatar, fiecare având valoare de original.

JUDEȚUL PRAHOVA            MUNICIPIUL PLOIEȘTI        VEOLIA ENERGIE

PRAHOVA S.R.L.

PREȘEDINTE


PRIMAR,


ADMINISTRATOR UNIC


Bogdan Andrei TOADER


Adrian Florin DOBRE


Ovidiu GABOR


Anexa 1 - Clauze obligatorii conform art. 29 alin. (11) din Legea nr. 51/2006

Clauze obligatorii conform art. 29 alin. (11) din Legea nr. 51/2006

Clauzele din Contract unde se regăsesc

Comentarii

a) Denumirea părților contractante

Preambul: indică care sunt părțile contractante

 • - județul Prahova și municipiul Ploiești (Concedent / delegatar cf. legii noi)

 • - VEP, fostă Dalkia Termo Prahova (Concesionar / delegat cf. legii noi)

b) Obiectul contractului, cu indicarea activităților din sfera serviciului de utilități publice ce urmează a fi furnizate/prestate în baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt prevăzute în legile speciale;

Art. 1 definește „Serviciul"

Art. 3 - Obiectul contractului

c) Durata contractului;

Art. 1 definițiile: Durata Concesiunii (15 ani) și Durata Contractului

Art. 16-durata contractului

d) Aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile;

Art. 1 definiția „Perimetrului Concesiunii" + Anexa 3

Art. 12 - perimetrul concesiunii

e) Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la furnizarea/prestarea serviciului și la sistemul de utilități publice aferent, inclusiv conținutul și durata obligațiilor de serviciu public;

Articolele de la art. 18 la art. 21, inclusiv

f) Modul de repartizare a riscurilor între părți, în cazul contractelor de concesiune;

Art. 30 - Riscuri transferate, astfel cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 3 din 2010

VEP      (concesionarul)

suportă riscul comercial al contractului.

VEP a încheiat contractul „pe propriul său risc tehnic, economic și finanpiar1^ .conform art.

g) Natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului;

Art. 3 (Obiectul contractului) indică natura concesiunii - „exclusivă'^ - atât concesiunea serviciului, cât și a bunurilor din sistem.         j

Art. 14 - exclusivitatea serviciului

-

; o

-/'' Z^

h) Sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la investiții/programele de investiții, precum reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanțare a acestora;

Art. 13 - Investiții

i) Indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului și modul de monitorizare și evaluare a îndeplinirii acestora;

Art. 22 - Indicatorii de performanță

Sunt de asemenea incluși în         Regulamentul

Serviciului, care este anexă la contract.

j) Prețurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii furnizării/prestării serviciului, precum și regulile, principiile și/sau formulele de ajustare și modificare a acestora;

Art. 23 - tariful și formula de ajustare a sa

(cu completarea din actul adițional 3 din 2010 - „cheltuieli financiare")

k) Compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației, precum și modalitățile de evitare și recuperare a oricărei supracompensații;

Este, în cadrul contractului, „subvenția" stipulată la art. 24.2. De asemenea - anexa 9 la Contract.

1) Modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct utilizatorilor și/sau delegatarului, după caz;

Art. 24.1-facturarea utilizatorilor

m) Nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; la stabilirea nivelului redevenței, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației. Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent și nediscriminatoriu pentru toți potențialii operatori de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași metodologie de calcul;

Art. 17 - Redevența, valoare și mod de plată

n) Garanția de bună execuție a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire și de executare a acesteia;

Art. 20.16 - obligația concesionarului să remită concedentului garanția de execuție în termenul legal de 30 de zile de la data,? semnării contractului.                                               /-

Este menționată în lista cu documente contractului (art. 15.1.) p-anexă nr. 4 - model de garanție de execuție.

V

<s M o y .77^ Ă a/                   75'«

'^77 /A/

o) Răspunderea contractuală;

Art. 32 - responsabilități legate de mediu

Art. 33 - protecție generală și despăgubiri

Art. 34- limitare de responsabilitate

Art. 50 - penalități de întârziere

p) Forța majoră;

Art. 40-forța majoră

q) Condițiile de revizuire a clauzelor contractuale;

Art. 47 - modificarea contractului

Art. 51 - revizuirea contractului în clauza de impreviziune

r) Condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investițiile realizate;

Art. 8 - preluarea bunurilor proprietate publica la încetarea concesiunii

Art. 9 - bunuri de preluare

Art. 10 - bunuri de preluare

Există de asemenea definiții clare ale tipurilor de bunuri utilizate, precum și clauze detaliate privind aceste bunuri, regimul lor și obligațiile contractuale aferente (articolele de la art. 6 la art. 11 inclusiv).

s) Menținerea echilibrului contractual;

Art. 51 - clauza de impreviziune

t) Cazurile de încetare și condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

Art. 25 - cazurile de încetare a contractului

Art. 26- rezilierea contractului

în plus sunt reglementate:

Art. 27 - despăgubirile în cazul încetării înainte de termen

Art. 28 - continuitatea serviciului în caz de încetare a contractului

u) Forța de muncă;

Art. 39-statutul personalului (inclusiv preluarea personalului)

v) Alte clauze convenite de părți, după caz.

i

Anexa 2 - Investițiile previzionale a fi realizate de către Concesionar


Planul previzional al investițiilor ce vor fi realizate de către Concesionar in perioada 2019 - 2D22fe

VEP INVESTIȚII PRODUCTIE/DISTRIBUTIE 2019

Instalație

Valoare totală'.

[mii Leijfăj^ TVA"^

2019

Retubare Boiler de Baza 1 de la Turbina 5

TA5

1 033

Reparație capitala TAG - Generator gaz (conform plan producător)

TAG

18 000

Rețele agent termic (Transport/Distributie/Dezvoltare)

RT/RS

1 480

2020/2021

RKTA4

TA4

200

Studiu de fezabilitate pentru Modernizarea rețelelor

Rețele

755

TOTAL [mii Lei] fara TVA

21 468

Veolia Energie Prahova

Administrator Unic,

Ovidiu GABOR