Hotărârea nr. 28/2020

Hotãrârea nr. 28 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul de investiții “REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT DEPOU TRAMVAIE - GĂGENI”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.613/20.12.2018; Anexa...

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA NR. 28

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul de investiții “REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT DEPOU TRAMVAIE - GĂGENI”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.613/20.12.2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 35/10.02.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și Rapoartele de specialitate nr. 1210/10.02.2020 al Direcției Tehnic -Investiții și nr. 91/07.02.2020 al Direcția Relații Internaționale prin care se propune actualizarea, revizuirea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul “REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT DEPOU TRAMVAIE -GĂGENI”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.613/20.12.2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 33/13.02.2020 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 5/13.02.2020 (nr. Registru special 5/13.02.2020);

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 13.02.2020;

Având în vedere:

  • -    prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e -Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  • -     Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești),

  • -     Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești,

  • -     Hotărârea Consiliului Local nr. 613/20.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT DEPOU TRAMVAIE - GĂGENI”,

5                                                                                                                                                         ~

  • - art. 7 alin 6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 1889/28.01.2020;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul de investiții “REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT DEPOU TRAMVAIE -

5

GĂGENI”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.613/20.12.2018, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de 47.239.420,61 lei (inclusiv TVA), din care C+M este 31.236.000,60 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 70.329,00, cât și contribuția de 2% din valoarea eligbilă a proiectului în cuantum de 943.381,83 lei, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește domnul primar Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 5 Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 februarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ștefan DĂNESCU

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA NR. 28

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul de investiții “REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT DEPOU TRAMVAIE - GĂGENI”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.613/20.12.2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 35/10.02.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și Rapoartele de specialitate nr. 1210/10.02.2020 al Direcției Tehnic -Investiții și nr. 91/07.02.2020 al Direcția Relații Internaționale prin care se propune actualizarea, revizuirea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul “REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT DEPOU TRAMVAIE -GĂGENI”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.613/20.12.2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 33/13.02.2020 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 5/13.02.2020 (nr. Registru special 5/13.02.2020);

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 13.02.2020;

Având în vedere:

  • -    prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e -Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  • -     Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești),

  • -     Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești,

  • -     Hotărârea Consiliului Local nr. 613/20.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT DEPOU TRAMVAIE - GĂGENI”,

5                                                                                                                                                         ~

  • - art. 7 alin 6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 1889/28.01.2020;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul de investiții “REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT DEPOU TRAMVAIE -

5

GĂGENI”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.613/20.12.2018, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de 47.239.420,61 lei (inclusiv TVA), din care C+M este 31.236.000,60 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 70.329,00, cât și contribuția de 2% din valoarea eligbilă a proiectului în cuantum de 943.381,83 lei, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește domnul primar Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 5 Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 februarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ștefan DĂNESCU

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV