Hotărârea nr. 279/2020

Hotãrârea nr. 279 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2020 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia Orașe Energie România

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTĂRÂREA NR. 279

privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2020 a Municipiului Ploiești pentru Asociația „Orașe Energie România”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 300/06.07.2020 al Primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 434/02.07.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 279/03.07.2020, prin care se propune aprobarea contribuției anuale a municipiului Ploiești pentru Asociația „Orașe Energie România”;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 10/20.07.2020 al Direcției Economice;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 28.07.2020;

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.65/16.12.1994 privind asocierea Municipiului Ploiești cu alte municipii si orașe pentru constituirea Asociației „Orașe Energie România”;

În baza Hotărârii nr. 3 din 11.04.2019 și a Hotărârii nr. 3 din 06.04.2017 a Adunării Generale a Asociației „Orașe Energie România”;

Luând act de adresa de înaintare a Asociației „Orașe Energie România” nr.7087/30.04.2020;

În baza art. 6 punctul 6.1, paragraful 4 din Statutul Asociației „Orașe Energie România”;

În temeiul prevederilor art. 128, coroborat cu art. 129, alin 2, lit. e și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achitarea contribuției anuale a Municipiului Ploiești pentru anul 2020 în valoare de 20.995,00 lei, în calitate de membru al Asociației „Orașe Energie România”.

Art. 2 Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

SECRETAR GENERAL,

Ioana Geanina SERBINOV