Hotărârea nr. 278/2020

Hotãrârea nr. 278 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul local al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 278

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 371/18.08.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia și Raportul de specialitate nr. 815/12.08.2020 al Centrului Creșă Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local, pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.38/18.08.2020 și al Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 287/26.08.2020.

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii si prognoze din data de 28.08.2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020 și cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. ,,a” și art. 139, alin. 3, lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Centrul Creșă Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local

ANEXAI

^lii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform H.C.L. 201 / 05.06.2020

Prevedere^

- Realizat

Influentă rafP'

Prevederi conform rectificare

\

buget la 9 luni

/ ia>,, 31?07.20^0

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

8,581.00

6,777.50

4,829.00

0.00

8,581.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

8,581.00

6,777.50

4,829.00

0.00

8,581.00

CHELTUIELI CURENTE

01

8,581.00

6,777.50

4,829.00

0.00

8,581.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8,000.00

6,311.00

4,458.71

-127.50

7,872.50

Cheltuieli salariale in bani

10.01

7,611.00

5,963.00

4,158.37

-113.00

7,498.00

Salarii de baza

10.01.01

6,260.00

4,960.00

3,642.35

112.00

6,372.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

630.00

460.00

187.74

-150.00

480.00

Alte sporuri

10.01.06

100.00

78.00

37.29

-20.00

80.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocatii pentru locuințe

10.01.16

0.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

559.00

409.00

267.90

-55.00

504.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

62.00

56.00

23.09

62.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

218.00

218.00

207.30

-10.50

207.50

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Vouchere de vacanta

10.02.06

218.00

218.00

207.30

-10.50

207.50

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții

10.03

171.00

130.00

93.04

-4.00

167.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

171.00

130.00

93.04

-4.00

167.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

439.00

395.50

301.84

130.50

569.50

Bunuri si servicii

20.01

362.00

325.50

278.15

123.00

485.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

1.00

0.44

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

58.00

39.00

17.63

58.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

218.00

218.00

216.35

120.00

338.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40.00

32.00

21.50

3.00

43.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.50

7.00

4.93

8.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

10.50

7.50

4.85

10.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

26.00

21.00

12.45

26.00

Reparatii curente

20.02

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

19.00

16.50

6.71

6.00

25.00

Medicamente

20.04.01

4.00

4.00

0.00

1.00

5.00

Materiale sanitare

20.04.02

3.00

3.00

2.01

2.00

5.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

12.00

9.50

4.70

3.00

15.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

49.50

45.50

16.52

0.00

49.50

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

49.50

45.50

16.52

49.50

Deplasări, detasari, transferări

20.06

1.00

1.00

0.15

0.00

1.00

|Deplasan interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

0.15

1.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform H.C.L. 201 / 05.06.2020

Prevedere

Realizat

Influente

Prevederi conform tel rectificare

buget la 9 luni

31.07:2026

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

j       0.00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

f 0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.50

1.50

o.oo

V,

1.50

Protecția muncii

20.14

5.00

5.00

0.00

1.00

6.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli

20.30

1.00

0.50

0.31

0.50

1.50

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

0.50

0.31

0.50

1.50

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

142.00

71.00

68.45

-3.00

139.00

Burse

59.01

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

142.00

71.00

68.45

-3.00

139.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Construc[ii

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,

Fodor Angelica

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL, Dinca Cristina

_ a