Hotărârea nr. 277/2020

Hotãrârea nr. 277 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEŞTI pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 277

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 350/03.08.2020 al domnului primar Adrian-Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr. 4540/03.08.2020 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 33/03.08.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 268/04.08.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei de specilitate nr. 1 buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.08.2020;

În conformitate cu prevederile:

o Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;

o Legii nr. 6/2020 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

o Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. 19 și 49;

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. (a) și art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții a Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020, conform anexei 2A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA


Unitatea administrativ - teritorială : Consiliul Local Ploiesti-Primaria Municipiului Ploiești

Instituția publică: SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Formular: | 11/06 |


^7 /  Membrii CA

7    Sirbu Simion Gheorghe l/

ZA&PStanciu Marilena


lonescu Roxana Andreea Dragomir Carmen


BUGETUL PE ANUL 2020 PROPUNERE DE RECTIFICARE- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL 162/14.05.2020

Buget realizat 31.05.2020

Influente

BVC in urma rectificării

*/-

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17+43.10)

00.01

49783

17722

0

49783

I. VENITURI CURENTE

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

33

13

0

33

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

33

13

0

33

Venituri din concesiuni si închirieri cod 30.10.05.30i

30.10.05

33

13

0

33

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

33

13

0

33

Venituri din dobanzl(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

26250

8974

0

26250

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21

+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

26250

8974

0

26250

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0

Contribuția elevilor sl studentilor pentru Internate, cămine si cantine

33.10.14

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare sl perfecționare

33.10.17

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurați sociale de sanatate

33.10.21

22900

7876

0

22900

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

3000

1002

0

3000

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatli

33.10.31

0

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii sl alte activitati

33.10.50

350

96

0

350

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

0

0

0

0

Donații șl sponsorizări**)

37.10.01

0

0

0

0

Vărsămlnte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37 10.03

0

0

0

0

Vărsămlnte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0

0

0

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent

40.10.15.02

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare

41.10

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

23500

8735

0

23500

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

42.10

Oi

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile IFEN) . ostaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****

42.10.70

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 la

43.10.33+43.10.35+ 43.10.36)

43.10

23500

8735

0

23500

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43 10.10

100

0

0

100

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

400

0

0

400

Subvenții pentru Instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

23000

8735

0

23000

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

64397

16607

0

64397

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

50197

16570

0

50197

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

50197

16570

0

50197

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

38710

13057

0

38710

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

37410

12396

0

37410

- mll fel -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat HCL 162/14.05.2020

Buget realizat 31.05.2020 ă

Influente

/âVG4n urma răctifearii

Salarii de baza

10.01.01

26980

82/4

■ i ..

„ 1 '. 26980

Indemnizație de conducere

10.01.03

o

Spor de vechime

10.01.04

I iV’* *•’

' }i' ti 0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

5100

213/

■ ij! ,<6100

Alte sporuri

10.01.06

2200

832

’/.f-j 2200

Ore suplimentare

10.01.07

■                   0

Fond de premii

10.01.08

100

0

o

' \,        100

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

1900

712

0

1900

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

10

2

0

10

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocatii pentru locuințe

10.01.16

0

Indemnizație de hrana

10.01.17

1100

437

0

1100

Stimulentul de risc

10.01.29

20

2

0

20

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

0

0

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

500

387

0

500

Tichete de masa*)

10.02.01

0

0

0

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Vouchere de vacanță

10.02.06

500

387

0

500

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

800

274

0

800

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

Fond de solidaritate

10.03.07

800

274

0

800

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

11367

3466

0

11367

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3947

1385

0

3947

Furnituri de birou

20.01.01

60

14

0

60

Materiale pentru curățenie

20.01.02

270

68

0

270

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

523

255

0

523

Apa, canal si salubritate

20.01.04

124

60

0

124

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

20

7

0

20

Piese de schimb

20.01.06

50

1

0

50

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

50

18

0

50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1950

632

0

1950

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

900

330

0

900

Reparatii curente

20.02

300

62

0

300

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

400

99

0

400

Hrana pentru oameni

20.03.01

400

99

0

400

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

6000

1730

0

6000

Medicamente

20.04.01

3400

948

0

3400

Materiale sanitare

20.04.02

1150

386

0

1150

Reactivi

20.04.03

1250

344

0

1250

Dezinfectant!

20.04.04

200

52

0

200

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

380

138

0

380

Uniforme si echipament

20.05.01

50

1

0

50

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50

2

0

50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

280

135

0

280

Deplasări, detasarl. transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

80

0

0

80

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

80

0

0

80

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

10

10

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

5

0

0

5

Consultanta sl expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

40

11

0

40

Protecția muncii

20.14

35

6

0

35

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii sl cercetări

20.16

0

Plati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare infrastructura program Inundatii pentru autoritati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL 162/14.05.2020

Buget realizat 31.05.2020

influente131-

^gVCinurma ?,2re’<Miăirii

» y ___

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

4, ■■

r - 1 X j

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

I

■X,. '■ ■ 0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

" O'

J.fe

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

S • •.. v

ZZ,'O

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

wr*-4 ..

- • • O? 0

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

'“/Va

o

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

170

35

0

170

Reclama si publicitate

20.30.01

20

2

0

20

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

10

10

Chirii

20.30.04

80

23

0

80

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

60

10

0

60

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

120

47

0

120

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundatii

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plătii creanțelor salarlale

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

120

47

0

120

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

14200

37

0

14200

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

14200

37

0

14200

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

14200

37

0

14200

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

14200

37

0

14200

Construcții

71.01.01

8233

0

0

8233

Mațini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

5795

37

0

5795

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

71.01.03

172

0

0

172

Alte active fixe

71.01.30

0

0

0

0

ReparaJII capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

0

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 811

79

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

0

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent In secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0

Excedent (92.01.97)

92.01

0

[Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

0

Deficit (93.01.97)

93.01

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

0

Excedentul anilor precedenti in suma de 14614 mii lei va fi direcțional astfel: 13800 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de investitii si 814 mii lei pentru acoperirea golurilor

temporare de casa pentru secțiunea de funcționare.Director Financiar Contabil Ec. Petra'tyctoria

/ w

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.4-6 Codfiscal 15513888

Anexa nr. 2A .


LISTA DE INVESTIȚII - 2020

Sursa de finanțare ~ excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedenți pentru secțiunea dezvoltare în valoare de 13.800 mii lei

-mii lei-

Nr.

Crt.

Obiectivul de investitii

Valoare aprobata

Influiente (+/-)

Valoare aprobata in urma rectificării

I.

71.01.01 - Construcții

8.233

0

8.233

1.

Extindere laborator de radiologie si imagistica medicala, bloc operator si scara de evacuare exterioara

8.000

0

8.000

2.

Extindere Compartiment Primiri Urgente

233

0

233

II.

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

5.395

0

5.395

Achiziție aparatura medicala Laborator analize medicale

a) Densitometru-1 buc

5

0

5

1.

b) Termostat-1 buc

60

0

60

c) Pupinel - 1 buc

60

0

60

d) Centrifuga laborator 24 poziții - 1 buc

60

0

60

Achiziție aparatură medicală Anestezie și Terapie Intensivă

a) Monitor funcții vitale de înaltă performanță - 1 buc

30

0

30

b) Monitor funcții vitale de înaltă performanță cu monitorizare Et

60

0

60

2.

CO2- 1 buc

c) Infuzomat (pompă volumetrică) - 3 buc

30

0

30

d) Analizor gaze sanguine - 1 buc

50

0

50

e) Trusa laringoscop fibra optica-1 buc

12

0

f) Achiziție stafie de oxigen -1 buc

140

0

g) Lampa pentru fototerapie-1 buc

30

0

Z^'z-30

y > ■■          ■

3.

Achiziție aparatura medicala CPU

a) Analizor imunotestare a parametrilor -1 buc

50

0

Vk'W

1 i ■

a; ■*!/

i

-

*1

 • b) Analizor biochimie-1 buc

 • c) Analizor rapid sumar urina-1 buc

 • d) Laptop 8GB ram - 1 buc

50

10

6

0

0

0

50

10

6

* X

L

.. O of

■ '■/ -!

f !

4.

Achiziție aparatură medicala- secția Chirurgie-Bloc Operator

 • a) Piesa de mana bormasina -1 buc

 • b) Sonda convexa pentru ecograf -1 buc

 • c) Defibrilator -1 buc

 • d) Lampa scialitica- Ibuc

 • e) Masa operatii chirurgie ortopedica - lbuc

 • f) Extensie ortopedica masa de operație- lbuc

 • g) Cărucior ATI pentru bloc operator-3buc

 • h) Monitor funcții vitale-4 buc

 • i) Pandant-3 buc

3

24

10

190

143

140

34

136

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

24

10

190

143

140

34

136

101

5.

Achiziție aparatură medicală—Oftahnologie Ambulatoriu a) Retinoscop + oftahnoscop Beta Heine/Led 200 S - 1 buc b) Tonometru portabil - 1 buc

80

30

0

0

80

30

6.

Achiziție aparatură medicală -Dermatologie Ambulatoriu

a) Aspirator fum dermatologic - 1 buc

12

0

12

7.

Achiziție aparatură medicală -Chirurgie Ambulatoriu

a) Gipsotom - fierăstrău electric pentru taiat gips - 1 buc

5

0

5

8.

Achiziție aparatură medicală -Laborator radiologie și imagistică medicală

 • a) Computer tomograf -1 buc

 • b) Aparat radiologie cu doua posturi grafie si scopie digitalizat-lbuc

 • c) Consola statie procesare imagini 1 buc

1.932

940

100

0

0

0

1.932

940

100

10.

Achiziție aparatură medicală -Pediatrie I

a) Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale cu stativ mobil și cos - 2 buc

10

0

11.

Achiziție aparatură medicală -Pediatrie II

a) Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale, mobil - 2 buc

10

0

! /,

i               ! ~ io>

12.

Achiziție aparatură medicală -Laborator balneofizioterapie

Aparat pentru managementul durerii+recuperare -1 buc

103

0

103

13.

Achiziție aparatură medicală -Endocrinologie

Ecograf portabil cu sonda liniara si soft parti moi (tiroida) -1 buc

140

0

140

14.

Achiziție aparatură medicală -Centrul de Sanatate Mintala

 • a) Plan de reeducare a mersului, tip bare paralele-1 buc

 • b) Scara plan inclinat, cu balustrade dubla-1 buc

4

5

0

0

4

5

15.

Achiziție aparatura - Bloc alimentar

a) Cuptor electric cu convective pentru 10 tăvi GN1/1 - 1 buc

30

0

30

16.

Achiziție sistem dezinfectie mobil cu lămpi UVC-lbuc

240

0

240

17.

Achiziție sistem de analiza Real-Time PCRIVD pentru diagnosticul in vitro, prevăzut cu software pentru Real Time PCR-1 buc

200

0

200

18.

Achiziție camera detective temperatura umana-2 buc

120

0

120

III.

71.01.03- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

172

0

172

1.

Achiziție paturi de ortopedie- 2 buc

24

0

24

2.

Achiziție dulap instrumentar bloc operator- 1 buc

5

0

5

3.

Achiziție masa de inox pentru blocul alimentar-1 buc

10

0

10

4.

Achiziție scaun pentru masaj- 1 buc

5

0

5

5.

Achiziție scaun dermatologic-1 buc

30

0

30

6.

Noptiera-2buc

10

0

10

7.

Paturi ATI pentru ortopedie-2 buc

88

0

88

Total investitii sursa de finanțare -excedent

13.800

0

13.800

Manager, Dr. Cătălin Vi


Director Financiar Contabil Ec. Petri


.ctoria