Hotărârea nr. 276/2020

Hotãrârea nr. 276 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 276 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr. 357/10.08.2020 al domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea și al domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii-strategii și prognoze, Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr. 2555 din 07.08.2020 al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Având în vedere raportul Direcției Economice nr. 45/24.08.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 288/26.08.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.08.2020;

în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. (4), lit. a) și art. 139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului ,,Toma Caragiu,, Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei dotărilor independente pe anul 2020 conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ          Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTIBUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 103/ 07.04.2020

Realizat la 31.07.2020

Influente +/-

Propunere Buget an 2020

TOTAL VENITURI - din care:

16.510,00

8.603,00

-838,00

15.672,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

15.810,00

8.403,00

-800,00

15.010,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

764,00

226,00

-400,00

364,00

Donatii și sponsorizări

37.10.01

2,00

2,00

0,00

2,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

15.044,00

8.175,00

-400,00

14.644,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

700,00

200,00

-38,00

662,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

700,00

200,00

-38,00

662,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

16.510,00

8.027,00

-838,00

15.672,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

15.810,00

8.027,00

-800,00

15.010,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

15.810,00

8.027,00

-800,00

15.010,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.115,00

7.123,00

-550,00

12.565,00

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

12.530,00

6.727,00

-530,00

12.000,00

Salarii de baza

10.01.01

11.480,00

6.265,00

-435,00

11.045,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

380,00

151,00

-40,00

340,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

50,00

1,00

-25,00

25,00

Indemnizații de hrană

10.01.17

620,00

310,00

-30,00

590,00

Cheltuieli salarlale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

240,00

213,00

-10,00

230,00

Tichete de vacanta

10.02.06

240,00

213,00

-10,00

230,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

345,00

r       183,00

-10,00

335,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

60,00

32,00

3,00

63,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

285,00

151,00

-13,00

272,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2.515,00

808,00

-250,00

2.265,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.832,00

660,00

-177,00

1.655,00

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

4.00

0.00

15,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

4,00

0,00

15,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

315,00

225,00

100,00

415,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,00

9,00

0,00

20,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

25,00

0,00

0,00

25,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

2,00

0,00

10,00

Transport

20.01.07

30,00

6,00

-2,00

28,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

50,00

20,00

0,00

50,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

852,00

179,00

-250,00

602,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

500,00

211,00

-25,00

475,00

Reparatii curente

20.02

55,00

0,00

0,00

55,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 103/ 07.04.2020

Realizat la 31.07.2020

Influente +/-

Propunere Buget an 2020

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

315,00

46,00

-50,00

265,00

Uniforme si echipament

20.05.01

15,00

4,00

0,00

15,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

300,00

42,00

-50,00

250,00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30,00

1,00

0,00

30,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

1,00

0,00

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

25,00

0,00

0,00

25,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

1,00

1,00

2,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

0,00

0,00

5,00

Protecția muncii

20.14

20.00

13.00

0,00

20,00

Alte cheltuieli

20.30

257,00

87,00

-25,00

232,00

Reclama si publicitate

20.30.01

65,00

6.00

-25,00

40.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

2.00

1,00

0,00

2.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

30.00

1,00

0.00

30.00

Chirii

20.30.04

160,00

79,00

0.00

160,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

180,00

96,00

0,00

180,00

|Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

180,00

96,00

0,00

180,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

700,00

0,00

-38,00

662,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

700,00

0,00

-38,00

662,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

700,00

0,00

-38,00

662,00

Active fixe

71.01

700,00

0,00

-38,00

662,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

686,50

0,00

-38,50

648,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

13,50

0,00

0,50

14,00

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,CONTABIL SEF, Neacsu Irina ^7 A


TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI


o 4/


LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTR^NUL 2020 ji INFORMAȚII FINANCIARE ;

Nr. crt.

Denumire

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii lei)

. **

Sursa de finanțare a fi aplicata

1

MICROFON HEADSET

8

3.5

28

Buget local

2

PACHET MICROFON DE MANA (RECEPTOR+TRANSMITATOR)

8

3.5

28

Buget local

3

CAMION CAROSAT

1

140

140

Buget local

4

Servicii de proiectare faza Expertiza Tehnica , D.A.L.I., necesare obținerii avizului de Securitate la incendiu la clădire Teatrul Toma Caragiu

1

100

100

Buget local

5

P.T. si Execuție lucrări construcții si instalatii in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu

1

350

350

Buget local

6

COMPLETARE SISTEM

SUPRAVEGHERE

1

2

2

Buget local

7

Licența calculator

1

14

Buget local

TOTAL

662

DIRECTOR GENERAL, MihaelaEțus A /

’M /

's

CONTABIL SEF, Irina Neacsu


INSP.SPECIALITATE

Anca Antonescu


LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2020

NOTA DE FUNDAMENTARE -INFORMAȚII FINANCIARE SI NEFINANCIARE

i vv

Investițiile propuse a se realiza in anul 2020, conform art.42,45,46 din legea 273/2006, se refera la achiziția de dotări independente in valoare de 662 mii lei.

Pentru SECȚIA REVISTA-SUNET

1

MICROFON HEADSET

8buc.

3500lei/buc

28000lei

2

PACHET MICROFON DE

MANA(RECEPTOR+TRANSMITATOR)

8buc.

3500lei/buc

28000lei

Reperele 1 si 2 sunt necesare pentru completarea stocului de microfoane de tip headset.

Pentru Serviciul Administrativ

3

CAMION CAROSAT

lbuc.

140000lei

140000lei

4

COMPLETARE SISTEM SUPRAVEGHERE

1

2000lei

2000lei

5

Servicii de proiectare faza Expertiza Tehnica, D.A.L.I., necesare obținerii avizului de Securitate la incendiu la clădire Teatrul Toma Caragiu

1

lOOOOOlei

lOOOOOlei

6

P.T si Execuție lucrări construcții si instalatii in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu

1

350000lei

350000lei

Reperul 3-Camion carosat.- avand in vedere desele deplasări ale instituției noastre cu spectacole in tara, am apelat la extemalizarea transportului de decor, luând in calcul dimensiunile mari ale elementelor, care nu incap in autoutilitara noastra Iveco sau remorca Malumet. Astfel ca, o astfel de achiziție s-ar amortiza in timp, economisind sumele de prestări servicii pentru firmele de transport.

Reperul 4- Sistemul de camere de supraveghere necesita o camera adiționala care sa incadreze curtea teatrului de animație, in special pe timp de noapte.

Reperul 5- Servicii de proiectare faza Expertiza Tehnica , D.A.L.I., necesare obținerii avizului de Securitate la incendiu la clădire Teatrul Toma Caragiu - pe baza acestui pas vom putea afla costurile aproximative pentru proiectarea tehnica si pentru execuția lucrării. In urma ei, se efectuează PT, pe baza caruia obținem aviz ISUde demarare a execuției, după care putem demara procedura de execuție a lucrărilor.

Reperul 6- P.T si Execuție lucrări construcții si instalatii in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu - după pasul Expertiza Tehnica si DALI, vom afla ce-costoi implica atat restul proiectării cat si execuția.

7. Licențe


ALTE INVESTIȚII


â/ tei.'


\

fe i

14 mii lei


Licențele sunt necesare pentru echipamentele existente.

DIRECTOR GENERAL, Mihaela Rus


DIR. ADJ l i N< T

Camuta Aurelian


CONTABIL SEF, Irina NeacsuCOMPARTIMENT ACHIZIȚII, Anca Antonescto