Hotărârea nr. 275/2020

Hotãrârea nr. 275 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 275

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești

pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr. 367/14.08.2020 al domnului viceprimar Mihai Cristian Ganea și Raportul de Specialitate nr. 6013/13.08.2020 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 46/24.08.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 289/26.08.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.08.2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 05/06.01.2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020 și a Legii nr. 06/06.01.2020 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art. 129, alineat 4, litera a, art. 136, art. 139, alineat 3, litera a;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2020 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

SECRETAR GENERAL,

Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Anexa nr.1 la H.C.L. nr-rv/..tf../2020


Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020

MII LEI

Buget aprobat

Execuție 31.07.2020

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

1.500

711

1.500

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

10.400

6.199

0

10.400

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

1.259

595

500

1.759

TOTAL VENITURI

13.159

7.505

500

13.659

TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

13.159

7.440

500

13.659

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11.900

6.845

0

11.900

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11.900

6.845

0

11.900

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8.000

4.621

0

8.000

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.634

4.347

0

7.634

Salarii de baza

10.01.01

7.146

4.079

7.146

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

10

Indemnizații de hrana

10.01.17

478

268

478

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

186

177

0

186

Vouchere de vacanta

10.02.06

186

177

186

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

180

97

0

180

Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

180

97

180

TITLUL II BUNURI St SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

3.790

2.163

0

3.790

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.776

1.629

0

2.776

Furnituri de birou

20.01.01

13

8

13

Materiale pentru curățenie

20.01.02

19

9

19

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

320

230

anr *' Ț- 320

Apa, canal si salubritate

20.01.04

200

103

N 2^0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

250

121

ț \250

Piese de schimb

20.01.06

45

30

5 >45

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32

20

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

67

47

'67

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.830

1.061

V' r. <

fEȘ’î'l *1:630

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

487

309

O

-       487

(Hrana pentru animale

20.03.02

487

309

487

Buget aprobat

Execuție 31.07.2020

Influente

Buget rectificat

Med

icamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

70

30

~~o|

70

Medicamente

20.04.01

20

15

20

Materiale sanitare

20.04.02

35

15

35

Dezinfectant!

20.04.04

15

15

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

120

78

0

120

Uniforme si echipament

20.05.01

40

27

40

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80

51

80

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)__

20.06

5

0

0

5

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5

5

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

5

1

5

Consultanta si expertiza

20.12

20

20

Pregătire profesionala

20.13

5

5

Protecția muncii

20.14

35

14

35

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

267

102

0

267

Reclama si publicitate

20.30.01

15

2

15

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

45

15

45

Chirii

20.30.04

20

4

20

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

187

81

187

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.40)

59

110

61

0

110

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

110

61

110

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.259

595

500

1.759

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1.259

595

500'

1.759

Acti

vefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.259

595

500

1.759

Construcții

71.01.01

1.149

595

500

1.649

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

10

10

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

100

100

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


Sandu Ștefan Constantin

SEF SERV FIN.-CONTAB., Tataru Liliana

'RAȚIA

EIWORiAL —


>R 1


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"

ANEXA nr.2 la H.C.


LISTA DE INVESTIȚII 2020

mii lei

Nr.crt

DENUMIRE

Buget aprobat

Influenete

Buget rectificat

DOTĂRI

10

0

10

1

Grup sudura

10

10

LUCRĂRI TOTAL

1.249

500

1.749

INVESTIȚII NOI

1.017

300

1.317

1

Adăpost feline - SF+ PT

30

30

2

Rețea de alimentare cu apa plaja

351

351

3

Gard plaja

4

4

4

Lacuri păsări de apa

132

132

5

Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa -execuție

50

50

6

Reiea de canalizare plaja (PI +txecune si diriginte de șantier)

200

300

500

7

Rețea electrica parc si gradina zoo (SF, PT, Execuție si diriginte de șantier)

150

150

8

Sistem supraveghere video

100

100

INVESTIȚII IN CONTINUARE

232

200

432

1

Chioșc intrare gradina zoo - extindere, reamenajare (SF+PT+Executie)

60

60

2

Adăpost animale exotice - reabilitare (PT+executie)

100

200

300

3

Pod metalic - PT - reabilitare - proiect tehnic

25

25

4

Grup sanitar gradina zoo -tamplarie termopan

24

24

5

Azil câini comunitari - tamplarie termopan

23

23

TOTAL INVESTIȚII (DOTARI+LUCRARI)

1.259

500

1.759

DIRECTOR, SANDU ȘTEFAN CONSTANTIN


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL                         p

“CONSTANTIN STERE”                          fcW $

PLOIEȘTI Anexa nr.3 la H.C.L. nr.

NOTE DE FUNDAMENTARE

INVESTIȚII NOI

REȚEA DE CANALIZARE PLAJĂ Proiect tehnic execuție si diriginte de șantier

Rețeaua de canalizare pentru zona plajă din cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice din cadrul parcului, o țintă importantă în scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul publicului vizitator, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Realizarea obiectivului de investiție propus va duce la creșterea potențialului turistic al zonei, care nu poate fi exploatat la maxim fără realizarea unui sistem de utilități, și la crearea de noi oportunități investiționale din partea agenților economici.

Rețeaua de canalizare duce la ridicarea standardului de viață a publicului vizitator prin crearea premiselor pentru dezvoltarea economică a zonei.

Investiția „Rețea de canalizare în plajă - întocmire proiect tehnic și execuție” este impusă de crearea unui confort minim de sănătate și existența pentru publicul vizitator dar și pentru asigurarea condițiilor optime de îndeplinire a normelor de sănătate pentru publicul vizitator dar și pentru clienții teraselor agenților economici care își desfășoară activitatea în zona plajă din cadrul Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

Realizarea unui sistem individual de canalizare a apelor menajere în zona Plajă care să colecteze apele uzate provenite din multiplele activități prestate în acest perimetru si deversarea acestora într-o stație modernă de epurare a apelor uzate, aliniază obiectivul de investiție la prevederile legislative, asigură condițiile pentru emiterea autorizației de mediu și un agrement civilizat.

La execuție, rețeaua de canalizare constă în:

  • - colector gravitațional de ape menajere care are punctul de plecare la grupul sanitar existent și punctul final la stația de epurare, pozată în punctul cel mai de

jos al terenului, rețea în procedeu unitar, toate apele uzate sunt evacuate printr-o' * singura rețea;                                                         Y:iog\ j j

  • - racorduri individuale ale agenților economici și grupurilor sanitarOxistente\ciî,\x posibilitate de extindere;

  • - legături canalizare la stația de epurare;

  • - gura de vărsare.

Stația de epurare este o instalație complet biologică care va funcționa după principiul SBR (epurare secvențială prin amestecare și creștere nivel). Epurarea apelor uzate menajere colectate din zona Plajă se va realiza prin intermediul stației de epurare tip biologic cu un debit maxim de 34 mc/zi.

La proiectare se va avea în vedere prevederile din studiul de fezabilitate.

La execuție se vor respecta prevederile din proiect precum și cele din normele și standardele în vigoare.

Valoarea investiției este de 500. 000 Iei (cu TVA) - 200.000 lei Consiliul Local Ploiești si 300.000 lei Consiliul Județean Prahova.

Documentația (studiul de fezabilitate) a fost elaborată de S.C. ICD FACILITIES SOLUTIONS S.R.L. are avizul C.T.E. și indicatorii tehnico-economici aprobați.

INVESTIȚII IN CONTINUARE

ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE ȘI EXTINDERE Proiect tehnic + execuție

în conformitate cu prevederile Legii nr.191 din 2002 privind grădinile zoologice și acvariile publice și a Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, grădinile zoologice trebuie să asigure adăpost și îngrijire la standarde ridicate.

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești a demarat un program de reabilitare a grădinii zoologice prin reorganizarea zonelor de adăpost și amenajarea unor suprafețe mai mari de teren pentru asiguararea microclimatului adecvat fiecărei specii de animale și păsări cazate în grădina zoologică.

Investiția vine în întâmpinarea nevoii reale de amenajare a unui adăpost adecvat speciei - păsări exotice seriema, screamer, găini de rasă, etc. deoarece în momentul de față adăpostul din Grădina Zoologică în care sunt cazate este impropriu, această volieră fiind amenajată în anul 1970. în ultima perioadă voliera nu a suferit nici o lucrare de reparație sau amenajare fiind într-un stadiu avansat de degradare; în urma unei furtuni un copac a căzut peste gardul îmrejmuitor, degradândul în proporție de 30 - 40%.

-4

Adăpostul care va fi amenajat trebuie să aibă compartimente .-.epapate'"pentru fiecare rasă, să aibă cotețe din lemn unde păsările să fie închise pe tiț^p de pqapt^. Voliera trebuie acoperită în totalitate pentru a preveni ca păsările di n^Lte^df^in^ ) în contact direct cu păsările din volieră.

Realizarea obiectivului de investiție, prin amenajarea adăpostuluMȘmtribiligda îmbunătățirea condițiilor de viață pentru animalele din colecția Grădinii Zoo, sporirea gradului de confort și sănătate corespunzător, un mediu adecvat pentru viața păsărilor și animalelor pentru respectarea Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a a autorizației de mediu.

La proiectare se va avea în vedere prevederile din tema de proiectare.

Valoarea investiției este de 300. 000 lei (cu TVA) -100.000 lei Consiliul Local Ploiești si 200.000 lei Consiliul Județean Prahova.

DIRECTOR,

SANDU ȘTEFAN CONSTANTIN

’ORIAL^ ; TERE^i 1 -9'