Hotărârea nr. 274/2020

Hotãrârea nr. 274 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 de la SC Hale și Piețe SA Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 274

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 358/10.08.2020 al domnilor consilieri locali Palaș-Alexandru Paul și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate nr.13544 din 11.08.2020 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 43/21.08.2020 al Direcției Economice;

Ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 1, pentru buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.08.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, ale Legii nr. 6/06.01.2020 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și ale art. 28 (1) din Legea nr. 329 / 05.11.2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

În conformitate cu prevederile art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. c, art. 9 alin. 1, 2, 3 și art. 10 alin 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26 / 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273 / 29.06.2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind aprobarea Codului Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SÎRBU-SIMION

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERI AN 2020 REVIZIA I


ANFYA1

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent (2019)

Propuneri REVIZIA 1 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

12242.83

13096.00

106.97

13096.00

13096.00

100.00

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12234.34

13088.00

106.98

13088.00

13088.00

100.00

100.00

a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

8.49

8.00

94.23

8.00

8.00

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.

7 = rd. 8 + rd. 20+ rd. 21)

7

12377.58

12726.00

102.81

12726.00

12726.00

100.00

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

12304.46

12631.00

102.65

12631.00

12631.00

100.00

100.00

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

4018.40

4559.00

113.45

4559.00

4559.00

100.00

100.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

707.83

671.00

94.80

671.00

671.00

100.00

100.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6434.00

6581.00

102.28

6581.00

6581.00

100.00

100.00

CO

Cheltuieli de natură salarialăjrd. 13 + rd. 14)

12

5822.55

5891.00

101.18

5891.00

5891.00

100.00

100.00

C1

ch. cu salariile

13

5361.49

6400.00

100.72

5400.00

5400.00

100.00

100.00

C2

bonusuri

14

461.06

491.00

106.49

491.00

491.00

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,

17

477.92

554.00

115.92

554.00

554.00

100.00

100.00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

133.53

136.00

101.85

136.00

136.00

100.00

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1144.23

820.00

71.66

820.00

820.00

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

73.12

95.00

129.92

95.00

95.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-134.75

370.00

-274.58

370.00

370.00

100.00

100.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

171.48

127.00

74.06

127.00

127.00

100.00

100.00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-306.23

243.00

-79.35

243.00

243.00

100.00

100.00

1

Rezerve legale

25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute ( de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

_

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor

28

&

i , V

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

-306.23

243.00

0.00

243.00

243.00

100.00

100.00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

«)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

a)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

5.99

446.00

0.00

0.00

0.00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

5.99

446.00

0.00

0.00

0.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

198.00

198.00

100.00

198.00

198.00

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

161.00

168.00

104.35

168.00

168.00

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

3013.74

2922.12

96.96

2922.12

2922.12

100.00

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000

51

2775.10

2678.57

96.52

2678.57

2678.57

100.00

100.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

75.99

77.90

102.52

77.90

77.90

100.00

100.00

6

Productivitatea muncii în unitati valorice pe total

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000

55

1011.01

971.75

96.12

971.75

971.75

100.00

100.00

9

Plăti restante

56

10

Creanțe restante

57

452.85

800.00

176.66

800.00

800.00

100.00

100.00

DIRECTOR GENERAL,

ING. PEPELEA MA^I^NA^.'


DIRECTOR ECONOMIC

EC. STAhJClIJLESCU ANGELA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PROPUNERI REVIZIA I 2020

ANEXA 2

___________________^^^^^.miilei

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent 2019

An curent 2020

Propuneri an curent ( 2020)

Aprobat

Realizat 30.06.2019

Realizat la 31.12.2019

Aprobat

Estimat 30.06.2020

Propuneri rectificare Revizia I 2020

din care:

Conform HCL 519/19.12. 2019

Conform HCL 75/31.03. 2020

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

13090.00

5849.42

12242.84

12950.00

5742.14

13096.00

3428.00

7041.00

10257.00

13096.00

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

13080.00

5845.02

12234.35

12942.00

5739.54

13088.00

3426.00

7037.00

10251.00

13088.00

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),

3

9883.00

4209.44

8894.22

9516.00

3973.16

9506.00

2496.00

5043.00

7498.00

9506.00

a

1)

din vânzarea produselor ct.703

4

17.00

9.20

15.81

17.00

2.00

17.00

6.00

8.00

12.00

17.00

a

din servicii prestate

5

a

3)

din redevențe și chirii: ct.706 -ct.706.9+ ct.708.7

6

9680.00

4190.65

8719.04

9329.00

3956.95

9329.00

2460.00

4975.00

.      ■ ir

7366:00

o

1329.00

a

4)

altevenituri:ct.706.9+c t758.8+ct758.14+ ct.758.3+ct758.4

7

186.00

9.59

159.37

170.00

14.21

160.00

30.00

60.00

// .■? /

120.00

^ui0o,6o^

b)

din vânzarea mărfurilor

8

.—A

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.

10 + rd. 11), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

155.68

156.00

0.00

156.00

0.00

156.00

c1

subvenții, cf.

10

155.68

156.00

156.00

156.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări ct.722

12

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

8.00

8.00

15.00

e)

venituri aferente costului producției în curs de

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + id.

14

3182.00

1635.58

3340.13

3411.00

1610.70

3411.00

930.00

1830.00

2745.00

3411.00

f1 )

din amenzi și penalitățict.758.1

15

96.00

39.20

83.97

85.00

61.73

85.00

30.00

50.00

65.00

85.00

f2 )

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3 )

din subvenții pentru investiții

19

f4 )

din valorificarea

certificatelor CO2

20

f5 )

alte venituri ct.704+ct

708-

ct.708.7+ct.711+758.2

21

3086.00

1596.38

3256.16

3326.00

1548.97

3326.00

900.00

1780.00

Sh 2680.00

b o

3326.00"

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

10.00

4.40

8.49

8.00

2.60

8.00

2.00

4.00

6:00

—         5- 1 .

— ‘ 1 ■

' 8J)0 A* j/

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investitii financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi: ct.766

26

10.00

4.40

8.49

8.00

2.60

8.00

2.00

4.00

6.00

8.00

e)

alte venituri financiare:

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

12777.00

5755.99

12377.59

12580.00

5612.56

12726.00

3370.00

6915.00

10074.00

12726.00

1

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

12699.00

5719.61

12304.47

12465.00

5571.21

12631.00

3340.00

6855.00

9999.00

12631.00

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

4073.00

1897.51

4018.40

4613.00

2072.84

4559.00

1339.00

2662.00

3688.00

4559.00

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

2219.00

1033.98

2207.43

2540.00

1181.26

2606.00

885.00

1710.00

2110.00

2606.00

a)

cheltuieli cu materiile

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:ct.602+ct 604

34

349.00

125.31

335.20

360.00

147.29

360.00

65.00

170.00

250.00

360.00

b

1)

cheltuieli cu piesele de schimb-ct 6024

35

24.00

2.18

22.07

25.00

4.08

25.00

5.00

10.00

18.00

25.00

b

2)

cheltuieli cu combustibilii-ct 6022

36

19.00

6.88

14.55

19.00

8.79

19.00

7.00

14.00

21.00^

■ ?',7too

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar-ct

37

30.00

5.46

21.56

80.00

13.82

80.00

20.00

40.00

toO

wr? \

<•80.00

d)

cheltuieli privind energia și apa-ct 605

38

1840.00

903.21

1850.67

2100.00

1020.15

2166.00

800.00

1500.00

A, • 1800.00

2166.0ÎJ'

e)

cheltuieli privind mărfurile-ct607

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

117.00

38.74

107.04

110.00

33.99

91.00

28.00

49.00

68.00

91.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile-ct 611

41

35.00

13.39

30.34

30.00

14.72

30.00

6.00

15.00

21.00

30.00

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:ct612-ct 612.2

42

42.00

8.13

41.52

40.00

1.10

21.00

12.00

14.00

17.00

21.00

b 1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

30.00

3.57

32.56

35.00

0.00

16.00

10.00

10.00

13.00

16.00

b

2)

- către operatori cu capital privat

44

12.00

4.56

8.96

5.00

1.10

5.00

2.00

4.00

4.00

5.00

c)

prime de asigurare-ct 613

45

40.00

17.22

35.18

40.00

18.17

40.00

10.00

20.00

30.00

40.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

1737.00

824.79

1703.93

1963.00

857.59

1862.00

426.00

903.00

1510.00

1862.00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

14.00

7.41

13.59

5.00

0.00

5.00

0.00

3.00

4.00

5.00

b

D

cheltuieli privind

consultanța juridică

49

14.00

7.41

13.59

5.00

0.00

5.00

0.00

3.00

4.0(^

TT 5.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

20.00

4.16

13.02

20.00

1.48

10.00

2.00

3.00

L& ■ is.oo ■ \

10.00

c1 )

cheltuieli de protocol, din care:-ct 623.1

51

10.00

4.94

8.41

10.00

1.48

7.00

2.00

3.00

5.00

7.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2 )

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: ct 623.2

53

10.00

-0.78

4.61

10.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61),

57

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

d

2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

59

/

.         O •

\

d

3)

- pentru cluburile sportive

60

T: '       •      ‘■ ■•y

1

O) ° I

/ ---

d

4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati -ct 658.2

61

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane-ct

62

5.00

1.96

3.91

5.00

1.96

5.00

1.00

3.00

4.00

5.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:-ct 625

63

11.00

2.61

10.70

13.00

0.41

10.00

1.00

6.00

9.00

10.00

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

3.00

0.17

0.97

3.00

0.00

3.00

0.00

2.00

3.00

3.00

-interna

65

3.00

0.17

0.97

3.00

0.00

3.00

0.00

2.00

3.00

3.00

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații-ct 626

67

40.00

22.21

37.18

40.00

19.87

40.00

11.00

22.00

30.00

40.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate-ct

68

18.00

6.26

14.56

18.00

3.62

10.00

4.00

6.00

8.00

10.00

i)

alt) sei ter

a cheltuieli cu viciile executate de ,i, din care:-ct 628

69

1569.00

759.81

1559.21

1600.00

798.93

1620.00

450.00

850.00

1320.00

1620.00

i1

cheltuieli de asigurare și pază

70

1006.00

450.52

918.50

1100.00

491.07

1100.00

250.00

550.00

850.00

1100.00

I2 )

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

8.00

3.65

6.85

8.00

3.06

8.00

2.00

6.00

7.00

8.00

i3 )

cheltuieli cu pregătirea

72

9.00

0.88

3.17

20.00

0.00

20.00

1.00

14.00

16.00

20.00

i4 )

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor

73

10.00

0.00

0.00

20.00

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00^

20.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

l

: ’ ...

i5

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6 )

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.

Ordonanței de urgență a Guvernului

76

1.50

1.50

1.50

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

1.50

3.00

i7

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri-ct 628.3

77

3.00

0.46

0.80

2.00

0.76

2.00

1.00

1.50

2.00

2.00

j)

alte cheltuieli

78

55.00

20.37

51.76

262.00

31.32

162.00

20.00

100.00

130.00

162.00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

753.00

335.88

707.83

671.00

331.22

671.00

189.00

376.00

576.00

671.00

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale-ct 612.2

81

66.00

32.21

65.13

70.00

33.34

70.00

18.00

35.00

55.00

70.00

c)

ch. cu taxa de licență

82

d) e)

ch. cu taxa de autorizare ch. cu taxa de mediu

83

84

1.00

0.03

0.03

1.00

0.03

1.00

1.00

1.00

1.00^

- M9

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte pt. Fd. handicapati - ct 635

85

686.00

303.64

642.67

600.00

297.85

600.00

170.00

340.00

520.00 r >> i •

600.00-_;___i—

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

6687.00

3203.69

6434.01

6581.00

2769.68

6581.00

1684.00

3381.00

606^

^■•65iîjo4

*

co

Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd. 92)

87

6042.00

2906.17

5822.55

5954.00

2485.82

5891.00

1518.00

3053.00

4498.00

5891.00

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

5555.00

2710.78

5361.49

5486.00

2329.49

5400.00

1438.00

2851.00

4168.00

5400.00

a) salarii de bază-ct 641

89

5110.00

2509.16

4964.73

5080.00

2268.84

4994.00

1253.00

2611.00

3888.00

4994.00

b) sporuri noapte, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)-

90

130.00

65.73

115.00

120.00

49.79

120.00

35.00

80.00

100.00

120.00

c) alte bonificații (conform CCM)-(craciun, paste si pensionare)

91

315.00

135.89

281.76

286.00

10.86

286.00

150.00

160.00

180.00

286.00

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd.

99), din care:

92

487.00

195.39

461.06

468.00

156.33

491.00

80.00

202.00

330.00

491.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare,

93

23

23

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

23

^0 2^,

b) tichete de masă-ct 642

96

447.00

187.25

430.04

437.00

151.87

437.00

73.00

186.00

302.0&^;,

*437M

c) tichete de vacanță;

97

- i < <■(.

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.-( nașteri si decese)

99

40.00

8.14

31.02

31.00

4.46

31.00

7.00

16.00

28.00

31.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

505.00

231.13

477.93

491.00

229.77

554.00

132.00

260.00

464.00

554.00

a) pentru

105

270.00

124.65

266.26

306.00

139.99

371.00

85.00

162.00

320.00

371.00

-componenta fixă

106

270.00

124.65

266.26

306.00

139.99

371.00

85.00

162.00

320.00

371.00

-componenta variabilă

107

19.00

0.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

170.00

84.65

169.30

170.00

84.65

170.00

43.00

90.00

1.^

^iffboX

-componenta fixă

109

170.00

84.65

169.30

170.00

84.65

170.00

43.00

90.00

<470.00

-componenta variabilă

110

't-^i i>

Wr. \ X

---X .. A—"

g /< v

c) pentru AGA si cenzori

111

31.00

15.41

30.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite

112

15.00

6.42

11.55

15.00

5.13

13.00

4.00

8.00

12.00

13.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de anaaiator

113

140.00

66.39

133.53

136.00

54.09

136.00

34.00

68.00

102.00

136.00

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115+rd 118+re.119+rd.120+rd.121+r d.122), din care:

114

1186.00

282.53

1144.23

600.00

397.47

820.00

128.00

436.00

671.00

820.00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd.117), din care:

115

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

119

d)

alte cheltuieli- ct

658.1:658.3; 658.4;

120

446.00

20.75

609.12

130.00

28.46

80.00

15.00

36.00

51.00

80.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale-ct 681-ct

121

730.00

274.87

544.37

560.00

413.64

830.00

138.00

450.00

700.00

830.00

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

10.00

-13.09

-9.26

-90.00

-44.63

-90.00

-25.00

-50.00

-80.00

-90.00

f1 )

cheltuieli privind ajustările și provizioanele 681.4 + 654

123

60.00

0.00

363.44

60.00

'     0.00

60.00

10.00

30.00

30.00 । i

,,

60.00 j2


V" / £


f1 .1 )

-provizioane privind participarea la profit a

salariaților

124

f1 .2 )

provizioane privind CO neefectuat ct.

681.2

125

f2 )

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,

126

50.00

13.09

372.69

150.00

44.63

105.00

70.00

80.00

85.00

105.00

f2 .1 )

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

50.00

13.09

372.69

150.00

44.63

105.00

70.00

80.00

85.00

105.00

din ajustări pt depreciere ct 781.4

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

venituri din alte provizioane ct 781.4

130

50.00

13.09

372.69

150.00

44.63

105.00

70.00

80.00

85.00

105.00

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

78.00

36.38

73.12

115.00

41.35

95.00

30.00

60.00

75.00

95.00

a)

cheltuieli privind

dobânzile, din care:

132

3.00

0.00

0.00

40.00

15.67

35.00

13.00

25.00

30.00

35.00

a

1)

aferente creditelor pentru investiții

133

«V

zo r V'

a

2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

40.00

15.67

35.00

13.00

25.00

_____<=>.

i ÎS!-'

i

-46o' PLOvtSr

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

b

1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b

2)

aferente creditelor pentru activitatea

137

c)

alte cheltuieli financiare-ct 667

138

75.00

36.38

73.12

75.00

25.68

60.00

17.00

35.00

45.00

60.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

313.00

93.43

-134.75

370.00

129.58

370.00

58.00

126.00

183.00

370.00

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

652.00

129.98

966.21

425.00

425.00

55.00

110.00

125.00

425.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

280.00

35.75

171.48

127.00

21.55

127.00

18.00

45.00

75.00

127.00

V

DATE DE

1

venituri totale din exploatare din care:(Rd.2)

144

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii

146

1

Cheltuieli de natură salariată (rd. 87) din care :

147

6042.00

2906.17

5822.55

5954.00

2485.82

5891.00

1518.00

3053.00

4498 00'

/r’Z?/

" 5891.00^

a)

148

ah6’'Î;: l ij;..

\ N j ,b)

149

c)

150

2

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

1S1

5555.00

2710.78

5361.49

5486.00

2329.49

5400.00

1438.00

2851.00

4168.00

5400.00

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

198

198

198

198

198

198

198

198

198

198

Nr. mediu de salariați

153

178

163

161

168

145

168

168

168

168

168

a)Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd.

4G?W'io*d nnn

154

2600.66

2771.76

2775.10

2721.23

2677.57

2678.57

X

X

X

2678.57

b).Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93‘ - rd.98)/rd. 153]/12*1000

155

2828.65

2971.54

3013.74

5906.75

1428.63

2922.12

X

X

X

2922.12

6

7

a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

73.48

35.86

75.99

77.04

39.58

77.90

X

X

X

77.90

b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu

157

c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate nrnrhi^A finitp/nprctnana

158

* j

4

, r                V ‘”1..

*■■■> \ rr

c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

X. w ■’ ; z.?u' •. " XJ* ©/ țy"

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare = QPF x p

162

- pondere in venituri totale de exploatare = rd.159/rd.2

163

7

8

Plăți restante

164

8

9

Creanțe restante, din

165

997.00

892.62

452.85

800.00

741.17

800.00

800.00

- de la operatori cu capital

166

- de la operatori cu capital privat

167

997.00

892.62

452.85

800.00

741.17

800.00

800.00

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

9

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

700.00

700.00

700.00

rezultat net

33.00

57.68

-306.23

243.00

108.03

243.00

40.00

81.00

108.00

243.00


DIRECTOR ECONOMIC

EC. STANCIULESCU ANGELA 1/ I


: X’z AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

/r; i ^Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

M Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE REVIZIA I 2020

- mii lei -

DIRECTOR ECONOMIC

EC. STANCIULESCU ANGELA


Nr. crt.

Indicatori

AN PRECEDENT

2019

% 4 = 3/2

PREVEDERI AN

CURENT (2020)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Propunere

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:

13090.00

12242.84

93.53

12950.00

13096.00

101.13

1

Venituri din exploatare * )

13080.00

12234.35

93.53

12942.00

13088.00

101.13

2

Venituri financiare

10.00

8.49

84.90

8.00

8.00

100.00

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR GENERAL, ING. PEPELEA MARIANA M I


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15


Cod unic de înregistrare :R 1356295


Anexa 4


revizia IPropunere program de investitii, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Aprobat 2020

Propunere revizia

12020

0

1

2

3

4

I

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

9 745,00

446.00

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

0.00

0.00

b) - profit

0.00

0.00

2

Alocații de la buget

0.00

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

a) - interne

0.00

0.00

b) - externe

0.00

0.00

4

Alte surse, din care:

1

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul locala! Mun .Ploiești

Fonduri alocate de la MINISTERUL CULTURII

9 300,00

1.00

II

I

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

0.00

2

Investiții noi. din care:

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau ai unității administrativ-teritoriale:

0.00

0.00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

b.l Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate ia incendiu Piața Malu Roșu execuție

100.00

50.00J

b.2 Lucrări de modernizare sistem automat integrat cu camereLPR (recunoaștere numere înmatriculare) parcarea Halelor Centrale ( proiectare si execuție)

250.00

300.00

b.3 Reparație curenta hidroizolatie- intervenție de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halelor Centrale - execuție

10.00

10.00

b.4 Modernizare instalație alimentare cu energie termica(incalzire+ apa calda consum) imobil str.Valeni nr.44 -proiectare si execuție

50.00

35.00

b.5 Lucrări de instalare sistem de supraveghere TVCI zona parcare Halele Centrale (proiectare si execuție)

15.00

15.00

b.6Lucrari de instalare camere de supraveghere video Piața Centrala(proiectare si execuție)

10.00

5.00

b.7Sistem de detecție, semnalizare si avertizare incendiu Halele Centrale(proiectare si execuție)

0.00

20.00

II

4.Dotari(alte achiziții de imobilizări corporale)

1

4.1 Achiziționare licențe software

10.00

10.00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:

5

a)-interne

b)-externe

Director general ling.Pepelea Mariana

Director economic

ec.Stanciulescu-.Angela

Serviciul Investiții ing.Dumitrescu VertmicaAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante REVIZIA I


An 2020


ANEXA 5

’zjmii lei -


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An curent (2019)

An 2020

An 2021

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

-134.75

0

370

0

370

0

1

Măsura 1. Majorarea veniturilor in suma totala pt. an 2018 cu suma de aproximativ 315 mii lei prin creșterea chiriilor ca urmare a majorării tarifelor incepand cu an 2017 cu probare prin Hotarare a Consiliului Localcat si prin

începând cu

01.01.201

8

0

0

TOTAL pct. I

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1 Creșterea cheltuielilor de exploatare fata de nivelul realizat al anului precedent cu suma de 46 mii lei ca urmare a : creșterii cheltuielilor cu bunurile si serviciile cu aproximativ 166 mii lei .creșterii cheltuielilor cu impozitele si taxele si varsaminte cu aproximativ 120 mii lei; - diminuării cheltuielilor cu personalul cu aproximativ 256 mii lei; -creșterii altor cheltuieli de exploatare cu aproximativ 16 mii

TOTAL pct. II

0

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. Il^—^

-134.75

0

370

0

370

oDIRECTOR ECONOMIC

EC. STANCI^ESCU ANGELA
Ploiești, Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Corn.: J29/496/1991

R057RNCB0205044876960001

Fax: 0372/056 961

www.halesipieteploiesti.ro


-

ISO 9OO1/20J5


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA PLANULUI DE INVESTIȚII

PE ANUL 2020

Revizia I

S.C.HALE SI PIETE-SA propune planul de investitii pentru anul 2020. Necesitatea intocmirii planului de investitii, este rezultatul identificării unor priorități de acțiune si a reevaluării potențialului de realizare efectiva a obiectivelor, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

Valoarea estimata a investițiilor propuse = 446.00 mii lei din care:

- Surse proprii                           = 445 .00 mii lei fara TVA
- Surse externe Ministerul Culturii         = 1.00 mii lei fara TVA

CAPITOLUL A - Lucrări de investitii

 • l .Lucrari de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu Piața Malu Roșu ( execuție)

Surse de finanțare: - surse proprii

In urma lucrărilor de reconstrucție a Pieței Malu Roșu , conform Legii 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, se impune obținerea Autorizației de securitate la incendiu. In anul 2018 s-a intocmit documentația care a fost depusa la ISU Prahova in vederea obținerii autorizației. Aceasta documentație a fost întocmită de către SC TMG-CONPREST SRL SRL , contractul nr.20269/05.12.2018

Prin masurile impuse prin raportul de expertiza tehnica prezentat in documentația de avizare si autorizare PSI , sunt necesare realizarea de lucrări conform proiectului tehnic aprobat de către acesta instituție.

Poziția in programul de investitii - Anexa 4 - poziția b.l Valoarea estimata este de 50 ,00 mii lei fara TVA.


qso 9001/2015

•A UL-C (Certification)


 • 2 .Lucrari de modernizare - Sistem de parcare automat Halele Centrale

Surse de finanțare: - surse proprii

Având in vedere ca sistemul automat de acces in parcarea cu plata a Halelor Centrale care a fost preluat de la SGU Ploiești in iunie 2013 (acesta fiind pus in folosința de către SGU in 2010) are din ce in ce mai des intreruperi de comunicare a echipamentelor, ținând cont si de vechimea acestuia dar mai ales de utilizarea acestuia 24/24 h 7 zile din 7 in condiții de trafic de aproximativ 900/1000 de autovehicule in medie pe zi ( însemnând tot atatea acționari mecanice a barierelor), de o perioada de timp destul de mare (aprox. 8 ani) intretinerea/reparatia echipamentelor si subansamblelor electronice si mecanice a crescut foarte mult, fiind necesara o intervenție majora asupra acestuia pentru remedierea prin înlocuire a aproximativ 75/80% din acestea. Acest lucru ar presupune, fata de înlocuirea totala a actualului sistem cu unul nou, un cost la același procentaj ca si inlocuirea adica 75/80% din valoarea unuia nou.

Deasemenea ieșirea din parcare spre linia de tramvai din str. G.Cosbuc, este pe exploatare manuala, echipamentul (placa de baza) fiind nefunctional de aproape 1 an de zile.

Au fost efectuate diverse intervenții in timp asupra componentelor sistemului, intervenții datorate uzurii accentuate ( folosire 24/24 h) a sistemului. Accesoriile mecanice si electronice nu se mai găsesc in stocurile furnizorilor, acestea nu se mai produc de cca 3 ani.

Pentru funcționarea in parametri a sistemului automat pentru parcare , se impune modernizarea de urgenta a sistemului cu echipamente si componente noi.

Poziția in programul de investitii - Anexa 4 - poziția b.2 Valoarea estimata este de 300,00 mii lei fara TVA.

 • 3 .Reparatie curenta hidroizolatie -intervenție de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halelor Centrale”- execuție

Surse de finanțare: - sursa Ministerul Culturii 1.00 mii lei fara TVA

-surse proprii 10.00 mii lei fara TVA

Clădirea Halele Centrale din Municipiul Ploiești este monument istoric înscris in Lista monumentelor istorice a județului Prahova la poziția 28-63-I-30( avand codul PH-II-m-A-16306).Prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea III - zone protejate -clădirea Halele Centrale este inclusa in categoria de patrimoniu cultural de interes national( monumente istorice de valoare naționala excepționale) - grupa f- clădiri civile urbane - poziția f.38.

Prin adresa nr.7224/19.04.2019 primita de Institutul National al Patrimoniului , se solicita documentația tehnica a proiectului, in vederea finanțării acestei lucrări.

In data de 25.04.2019 , a fost depusa documentația Proiectului Tehnic , conform adresei 7434/25.04.2019 , in vederea analizării si deciderii procedurii de finanțare a obiectivului prin Programul National de Restaurare a monumentelor istorice.

In data de 13.05.2019, am primit adresa nr.7882/13.03.2019 , prin care sunt prevăzute cerințele Institutului National al Patrimoniului , pentru demararea obținerii documentelor necesare finanțării lucrărilor.

Proiectul a fost realizat de S.C.RESTITUȚIO S.R.L - contract de servicii nr.9374/13.06.2019 - proiect nr.93 74/20192. Depunere documentație pentru obținerea certificatului de urbanism pentru lucrarea “Reparație curentă hidroizolație- intervenție de urgență fără afectarea structurii de rezistență la clădirea Halelor Centrale” A fost obținut certificatul de urbanism nr.8574/30.05.2019, prin care au fost solicitate si obținute următoarele avize:

 • - aviz Direcția Județeană pentru Cultura Prahova-8481/28.05.2019;

 • - aviz Agenția pentru Protecția Mediului Prahova- 9153/07.06.2019;

 • - aviz DISTRIGAZ SUD REȚELE -9218/10.06.209;

 • - aviz DIRECȚIA PATRIMONIU PLOIEȘTI - 9896/24.06.2019.

 • 3 .A fost depusă documentația pentru obținerea autorizației de construire.

S-a obținut autorizația de construire nr. 12043/24.07.2019( 407/22.07.2019).

După obținerea tuturor avizelor si a autorizației de construire , documentele impreuna cu proiectul tehnic au fost depuse la 1NP cu adresele nr. 10504/08.07.2019, nr.12860/13.08.2019 in vederea studierii si susținerii proiectului in vederea obținerii acceptului de demararea lucrărilor aferente acestui proiect.

 • 4 . In data de 18.09.2019 a fost susținut proiectul la Ministerul Culturii Secția Tehnică de Arhitectură si Inginerie a C.N.M.I. si s-a obținut avizul favorabil nr. 15355/15.10.2019(7113/08.10.2019).

Conform adresei nr. 18523/03.12.2019 primite de la INP , suntem instiintati ca INP va iniția achiziția de lucrări de execuție , contractul fiind perfectat după finalizarea procedurii de achiziție publica si aprobarea bugetului pe anul 2020.

In momentul in care vor fi demarate lucrările,conform legii 10/1995 , societatea S.C.Hale si Piețe S.A. are obligația de a numi un diriginte de șantier, atestat pentru Monumente Istorice .

Poziția in programul de investitii - Anexa 4 - poziția b.3 Valoarea totala estimata este de 11,00 mii lei fara TVA.

 • 4.Modernizare instalație alimentare cu energie termicațincalzire + apa calda consum) imobil str.Valeni nr.44 -proiectare si execuție

Sursa de finanțare: surse proprii

In urma verificărilor realizate de către Veolia Energie Prahova, la echipamentele aferente punctului termic ce asigura furnizarea de energie termica pentru imobilul din str.Valeni , nr.44 si a adreselor primite de la Tribunalul Prahova , prin care se menționează defecțiuni ale schimbătoarelor ACI ale sistemului de încălzire , se impune modernizarea instalației de alimentare cu energie termica(incalzire+apa calda de consum) din cladire.Aceste echipamente un mai pot fi reparate, de aceea se impune modernizarea lor.

Poziția in programul de investitii - Anexa 4 - poziția b.4

Valoarea estimata este de 35 ,00 mii lei fara TVA • 5 . Lucrări de instalare sistem de supraveghere TVCI zona parcare Halele Centrale( proiectare si execuție)

Sursa de finanțare: surse proprii

Conform legii 333/2003 suntem obligati sa deținem un sistema de supraveghere parcare , de aceea sunt necesare lucrări de instalare(achiziționare) a unui nou sistema de supraveghere TCVI, pentru asigurarea condițiilor optime de monitorizare a intregului perimetru al pieței 24 din 24 ore .

Poziția in programul de investitii - Anexa 4 - poziția b.5 Valoarea estimata este de 15,00 mii lei fara TVA.

 • 6 .Lucrari de instalare camere de supraveghere video Piața Centrala(proiectare si execuție)

Sursa de finanțare: surse proprii

Pentru o mai buna monitorizare a bunurilor comerciantilor 24 din 24 ore, de pe platoul Pieței Centrale este necesara suplimentarea camerelor de supraveghere video

Poziția in programul de investitii - Anexa 4 - poziția b.6

Valoarea estimata este de 5 ,00 mii lei fara TVA

CAPITOLUL B - Lucrări de investitii noi

 • 7 .Sistem de detecție, semnalizare si avertizare incendiu Halele Centrale( proiectare si execuție)

Sursa de finanțare: surse proprii

Conform normativelor si legilor in vigoare , indicativul P 118/3-2015- Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor- partea a III- a (Instalații de avertizare, semnalizare si avertizare incendii)suntem obligati sa deținem un sistem funcțional de detecție, semnalizare si avertizare incendiu pentru clădirea Halelor Centrale.Mentionam ca in anul 2014 a fost executat un sistem de semnalizare, avertizare si detecție incendiu , care nu mai este funcțional , conform procesului verbal de constatare nr.l0863/30.06.2020(atasat), constatarea fiind realizata de către firma specializata.In procesul verbal de constatare ,se specifica faptul ca , in urma testelor efectuate sistemul actual de detecție si alarmare , un poate asegura o buna funcționare pe termen lung, de aceea se recomanda inlocuirea centralei si a intregului sistema de detecție si alarmare .

Poziția in programul de investitii - Anexa 4 - poziția b.7 Valoarea estimata este de 20,00 mii lei fara TVA


*'X

. ■ LL-C (Certificationjy

-V.Z

CAPITOLUL C -Alte cheltuieli de investitii si dotări (alte achiziții de imobilizări corporale )

4.1 Achiziționare licențe software

Sursa de finanțare: surse proprii

Achiziționarea este necesara pentru asigurarea condițiilor optime de funcționare a programelor software din cadrul societății.

Poziția in programul de investitii - Anexa 4 - poziția 4.1 Valoarea finala este de 10,00 mii lei fara TVA.

Director General, Ing.Pepelea Mariana


Director economic

Ec. Stanciulescu Angela

Serviciul Investiții, Ing.Dumitresc r Veronica


SC HALE SI PIEȚE SA PLOIEȘTI

SITUAȚIA PRIVIND FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL REVIZIA I

CHELTUIELI CU PERSONALUL

CHELTUIEL?DE NATURA SALĂrÎALA”

număr salariati aprobat conform organigramei

numa mediu salariati aprobat an 2020

salarii de baza conform act ad nr.572/15.12.2017 la CCM ;

TOTAL SALARII DE BAZA sporuri, prime si alte bonificatii

TOTAL SPORURI,PRIME SI ALTE BONIFICAȚII__________________________________

alte bonificatii conform CCM (prime, pensionare) aprobate conform HCL 323/11.09.2017

TOTAL SPORURI .PRIME SI ALE BONIFICAȚII AFERENTE SALARIILOR DE BAZA

TOTAL CH. CU SALARILE tichete de masa

tichete cadou

alte cheltuieli comform CCM(ajutoare sociale)

TOTAL BONUSURI

Anexa B

an 2020 mii lei

6581

5891

198

168

4994

4994


120

0

120

W

0

286

5400

437

23

31

491ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

eh .cu plățile compensatorii aferenta disponibilizărilor 0 diminuare cheltuieli cu plățile compensatorii

drepturi salariale, despăgubiri din hotarari judecătorești

0

0

0

TOTAL ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

0

CHELTUIELI MANDAT

554

(AGA secretariat, CA, Cenzori, Contract mandat)

554

TOTAL CHELTUIELI MANDAT

CHELTUIELI CU contribuția asiguratorie pentru munca

554


136


Nota:

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-au avut in vedere următoarele:

 • a) salarii de baza conform act ad nr.577/15.12.2017 la CCM ;

 • b) valoarea cheltuielilor de personal realizate la data de 30.06.2020

 • c) pe baza datelor valorice salariale medii realizate în anul de bază și a numărului de salariați estimat pentru anul de plan

S-a luat in calcul angajarea a unui nr de 8 salariati cu salariul minim pe economie si a unui sef birou investitii pe o perioada de 6 luni.

 • d) influenta majorării salariului minim pe economie cu suma de 50 mii lei conform H.G 935/2019

ejcresterea salariului mediu brut conform art .15 Legea 6/2020 Legea bugetului si asigurărilor sociale

fjvaloarea tichetelor de masa acordate conform art.35(1) lit.b CCM/2018 valoarea unui tichet de 15 lei începând cu semestrul II 2020

g)valoarea primelor de eveniment conform art.35(1) lit.d)CCM/2018 in valoare de 800 lei /eveniment (Paste si Crăciun) h)valoarea sporurilor pentru munca prestata in zilele de sambata si duminica, sărbători legale,noapte, viza CFP conform art.34 CCM/2018

i) încheierea unui contract de mandat pentru Director Adjunct începând cu 01.08.2020Asfel, pentru anul 2020 operatorii economici care aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara cu completările si modificările ulterioare, pot prevedea, in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariata fata de nivelul prevăzut in ultimul buget de venituri cheltuieli aprobat conform prevederilor legale daca îndeplinesc cumulativ următoarele conditii;a) nu au înregistrat in ultimii doi ani consecutivi pierderi brute;b) s-au încadrat in nivelul platilor restante aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2019; c) nu planifica pentru anul 2020 pierderi brute si plati restante; SC HALE SI PIEȚE SA PLOIEȘTI îndeplinește cumulativ aceste condiții pentru anul 2020

Director General,